Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Musa Qasımlı - Elmi məqalələri

Azərbaycanda
Mədəni əməkdaşlığın mühüm sahəsi.- "Kitablar aləmində" jurnalı,1983, №4. 0,2 ç.v.
Beynəlxalq münasibətlər və SSRI-nin xarici siyasəti məsələləri Azərbaycan SSR tarixşünaslığında (70-80-ci illər).- Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq, 1989, N-1, s.3-9 (R.Orucovla birgə) (rus dilində).
1946-1990-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri məsələsinə dair.- Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının II Respublika elmi konfransının məruzələri, 27-28 mart.Bakı,1991, s.182-184.
Azərbaycan 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- BDU-nun Xəbərləri,1992, №1, 0,4.ç/v.
Azərbaycan Respublikası 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- Azərbaycan EA xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq. 1993, №3-4, s.3-6.
Azərbaycan 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- BDU-nun Xəbərləri,1994, №1,0,5 ç/v.
Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə Ingiltərə, Fransa, ABŞ və Türkiyənin münasibəti.- "Tarix və onun problemləri" jurnalı,1997, №2, s.190-198.
Aprel işğalından sonra Azərbaycandakı xarici ölkə vətəndaşlarının vəziyyəti. – "Qanun" jurnalı,1997, №19, s. 38-39.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində müsavatçı təşkilatların fəaliyyətinin qa­da­ğan edilməsi məsələsi (1920-1922-ci illər). – "Müsavat" jurnalı,1997, №7, s.25-26.
Azərbaycanın Litva, Latviya və Estoniya ilə münasibətləri (1920-1922-ci illər).- "Mütərcim" jurnalı,1997, №4, s.60-63.
1918-ci ilin martınadək Irəvan quberniyasında əhalisi azərbaycanlılar olan, talan edilən və boşaldılan kəndlər arxiv sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı,1998, №1, s. 20-27.
Azərbaycan-Rusiya diplomatik-siyasi münasibətləri (1920-1922-ci illər).– "Bey­nəlxalq həyat" jurnalı, 1998, №1, s. 51-62.
Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndə­lik­ləri əməkdaşlarının işdən çıxarılması və təqib edilməsi (1920-1922-ci illər). – Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30-cu illər) beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, Xəzər Universiteti nəşriyyatı,1998, s.75-77.
Malenkovun Bağırova məktubu. – "Qanun" jurnalı,1998, №13-14, s.11-13.
Ermənilərin və digər xalqların Türkiyə dövləti əleyhinə qiyamlara qaldırılma­sın­da Rusiyanın rolu məsələsi bəzi rus diplomatik sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №3, s.70-75.
Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə-Ingiltərə-Fransa münasibətlərində əsir dəyişdiril­mə­si məsələsi. – "Müsavat" jurnalı,1998, №9, s.14-18.
Güney Azərbaycan məsələsi beynəlxalq münasibətlərdə.- 21 Azər jurnalı, 1998, dekabr, №1,s.12-13.
Birinci dünya müharibəsi illərində azərbaycanlıların milli özünüdərkinin güclən­məsinə təsir edən amillər. – "Milli özünüdərk". Beynəlxalq kollokviumun tezisləri. 21-24 aprel 1999-cu il. Bakı, Qərb Universiteti nəşriyyatı, 1999,s.138-141.
Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin GüneyQafqaz respublikaları ilə birləşdirilməsi və xaricdəki nümayəndəliklərin ləğv edilməsi. –Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr məqalələr toplusu. Bakı, Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.45-55.
Beynəlxalq konfranslar və Azərbaycan.– BDU xəbərləri. Tarix, hüquq, fəlsəfə seriyası,1999, №4, s.138-144.
Oktyabr çevrilişindən sonra böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasətinin fəallaşma­sının səbəbləri. –Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri məqalələr toplusu. Bakı, Xəzər Universitetinəşriyyatı,2000, s.152-164.
Russian Policy in South Azerbaijan during First World War. – "Journal of Azerbaijan Studies".Baku, 2000, vol.3, №2, p.48-52.
Rusiyanın region siyasəti. – "Strateji analiz" jurnalı,2002, №1, s.12-19.
İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ilk illərdə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları. –Qarabağ dünən, bu gün və sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. Tezislər. – Bakı, Şuşa nəşriyyatı,2002, s.133.
1969-1982-ci illərdə azərbaycanlı diplomatların hazırlanması və yerləşdirilməsi məsələsi.-Heydər Əliyev və Azərbaycanda diplomatik kadrların hazırlanmasının aktual problemləri. Bakı,ADU nəşriyyatı,2004,s.67-69.
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin tədrisinə dair.- Heydər Əliyev və Azərbaycanda diplomatik kadrların hazırlanmasının aktual problemləri. Bakı, ADU nəşriyyatı,2004,s.149-150.
Münaqişələrin həll edilməməsinin Şərq-Qərb münasibətlərinə təsiri (ümumi baxış).- "İpək yolu" jurnalı,2004,N 2, s.56-59.
Andzey Furierin Qafqaza dair əsəri.-"Mütərcim"jurnalı,2004,N 1(2),27(28),s.103-104.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə.I cild.Bakı,Lider nəşriyyatı, 2004, 440 səh.(30 məqalənin müəllifi).
Məşrutə inqilabı dövründə İran beynəlxalq münasibətlərdə.-Məşrutə inqilabı-100.Baynəlxalq elmi konfransın materiallar.Bakı, 8-9 iyun 2005.Bakı, Günəş nəşriyyatı, 2005,s.17-24.
History of British-Azerbajani relations:Britains Azerbaijan Policy (november 1917-september 1918).-"Visions of Azerbaijan and Britain,spring, 2006, vol.1.1, p.38-43.
Heydər Əliyevin əsassız erməni iddialarına qarşı mübarizəsi məxfi arxiv sənədlərində.-"Paleoloit" jurnalı, 2006,N:2 (2),s.24-27.
Azerbaijan Demokratic Republic.- ).-"Visions of Azerbaijan and Britain,summer, 2006, vol.1.2, p.44-47.
1920-ci ilin apreli:Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə böyük dövlətlərin münasibəti.-"525-ci qəzet", 2007,7 aprel,N:59 (2409); 14 aprel, N:64 (2414);21 aprel,N:69(2419);28 aprel,N:74 (2424).-1,4 ç.v.
Türk Kafkas İslam Ordusu Harekatının Azerbaycan tarihindeki Önemi.-Abdulahmit Avşar.Aydınların gözüyle Azerbaycan. Ziyalılarla kültür gezileri. Bakı, 2007,s.128-141.
Rəsmi tarix,yoxsa xalq tarixi?-Tarixin metodoloji və aktual problemləri.Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu. Tezislər.Bakı.27-28 iyun 2007-ci il.Bakı,2007, s.16-19.
Azərbaycanın istiqlalına aparan yol: daxili və xarici amillərin müqayisəli təhlili.-Azərbaycan dövlətçili ənənələri tarixi.Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpoziumş Tezislər..Bakı şəhəri, 13-14 sentyabr. Bakı, 2008, s.9-10.
Qeydar Aliev i tyurkskiy mir.- Kaspiy İZ, 2008,N:1 (2),s.1011; N:2 (3), s.18-31.
Bolşevik Rusiyasının Güney Qafqaz siyasəti.-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İSlam Ordusu.Baki, Nurlar, 2008, s.92-134.
Antanta ölkələrinin Güney Qafqaz siyasəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı,Nurlar, 2008, s.191-224.
Sudba liderov mladoturok v kontekste otnoşeniy Turçii i sovetskoy Rossii.Djemal Pasha.- Kaspiy İZ, 2008, dakabr, N:12 (13),s.24-27.
Aqressiv separatizm və Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağqlı Qarabağ problemini türk dünyasına təsiri.- Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq,qardashlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Məruzələr,çıxışlar, qəbul olunmuş sənədlər. Bakı,Yurd NPB,2008, s.43-58.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin bağlanması və "yeni xarici siyasət xətti".- "Diplomatiya aləmi" jurnalı, 2009, N:23, s.66-74.
Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyə arasında (1920-1922). – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, Bakı, 2010, N:26, s. 47-56.
XX əsrin 80-ci illərinin sonu- 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada baş verən gosiyasi dəyişikliklər. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, N:1 (1), s.22-29.
Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. – “Milli Məclis” analitik informasiya jurnali, 2011, mart-aprel, s.60-65.
Sosializmin iflası: Avropanın sosialist ölkələrində və SSRİ-də baş verən hadisələrin geosiyasi nəticələri. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, N:2 (2), s.44-50.
Türk dünyası tarixçilərinin əməkdaşlığı: mövcud vəziyyət və perspektivlər (Azərbaycandan baxış). – “Türk dünyası: dünəni və bu günü:” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə. Tezisləri. 23-24 may 2011-ci il. Azərbaycan Tarix Qurumu və Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi. Bakı, 2011, s.216-217.
Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalı,2011,may-iyun 2011, s.98-101.
Azərbaycan təhdid altında:bolşevik işğalından Ermənistanın təcavüzünə qədər(1920-1988).–Strateji təhlil”jurnalı,Bakı,2011,N:1(2),s.46-68.
Azərbaycan: sovet respublikasından müstəqil dövlətə doğru. - "Geostrategiya" jurnalı, Bakı, 2012, N:01 (07), s.15-20.
Cənubi Qafqaz kütləvi qırğınlar ərəfəsində (1903-1904). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, mart-aprel, s.70-73.
1918-ci il mart:Bakıda qırğın. - "Zəriflik" jurnalı, Bakı, 2012,N:8, mart-aprel, s.42-43.
Bakı qırğınları (fevral, 1905-ci il). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, sentyabr-oktyabr, s.62-69.
Bakıda qırğın (avqust-oktyabr, 1905). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı,Bakı, 2012, noyabr-dekabr,s.45-47.
Bakıda qırğın (1918-ci il, mart). – Milli Məclis jurnalı, Bakı, 2013, mart-aprel, s.82-87.
Xarici ölkələrdə
Ermenistan-Azerbaycan savaşının gerçək yüzü. Quzey Kıbrıs, Lefkoşa, "Birlik" qəzeti,1996,19,20,21,24 dekabr (Kipr).
Azerbaydjanskoe konsulğstvo v Irkutske.- Sovremennıe metodı i texnoloqii v prepodavaniy mejdunarodnıx otnoşeniy.Ç.2. Ekaterinburq, Iz.-vo Uralğskoqo Universiteta, 1999, s.67-68 (Rusiya).
Ermənilərin Osmanlı imperatorluğu əleyhinə terrorçuluğa təhrik edilməsində rus dövlətinin rolu (ocak 1914-mart 1915). - XIII türk tarix konqresi. Məruzələrin tezisləri.-Ankara, Türk Tarix Kurumu Basımevi, 1999,s.83-85 (Türkiyə).
Ataturk and Azerbaijan (1920-1922).- The Ataturk 4th International Congress/summaries of Papers.October 25-29. Turkistan-Kazakhistan, 1999, p.55-56 (Qazaxıstan).
Ermenilərin Osmanlı imperatorluğu aleyhine terrorçuluğa tehrik edilmesinde rus devletinin rolu (ocak 1914- mart 1915).- XIII türk tarih konqresi. Meruzeler. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, s.535-539 (Türkiyə).
(Türkiyə).Osmanlı.12 ciltlik. II cilt. Siyaset. –Birinci dünya sava yllarnda Osmanl devletinin Azerbaycan politikası. Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 1999 (s.595-608.Kollektiv) (Türkiyə).
Atarurk and Azerbaijan (1920-1922).The Ataturk 4-th International Gongress.C.1.Oktober 25-20 1999. Turkistan-Kazakstan.Ankara, 2000, p.511-515 (Qazaxistan).
1920-1922 yıllardakı Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar.-Türk dünyası Araştırmaları. Istanbul, №124, Şubat 2000/01,s.113-146 (Türkiyə).
Kıbrıs meselesi Azerbaycan Sovyet basınında (1983-1991).-III Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları konqresi.13-17 kasım 2000. III cilt. Kıbrıs, Qasimaqosa, Doğu Ak deniz Universitesi, 2000, s.247-354 (Kipr).
20 ASIR Azerbaycan tarihində; 1920-1922 yıllarındakı; Azerbaycan-Türkiye diplomatik-siyasi alakalar.- "Türk Dünyası Araştırmaları" jurnalı, Istanbul, № 128, Ekim 2000,s.119-149 (Türkiyə).
Дипломатические представительства иностранных государств в Советском Азербайджане (апрел 1920г.-октябрь 1923 г.). – Проблемы всеобщей истории в контексте подготовки педагогических кадров. Вопросы всеобщей истории. Вып.2.- Екатеринбург, 2000, с.58-65 (Rusiya).
1914-1918). Türk diplomasisinin Kuzey Azerbaycan’ı Kurtarma operasyonu.-"Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi", İstanbul, 2001/04-172, nisan, s.49-52 (Türkiyə).
Bakünün kurtarılması uğruna türk diplomasisinin mücadilesi.1918 yılı.-"Avrasya dosyası", Ankara, 2001, cilt 7, sayı 1, s.18-55 (Türkiyə).
Ermeni soykırımı oldumu? –"Tarih. Türk dünyası Tarih və kültür dergisi".-Istanbul, 2001/10-178, Ekim, s.44-49 (Türkiyə).
Azerbaycan arşiv belgelerində türklərə qarşı töredilən soykırım.- Uluslararası türk-erməni ilişkiləri Sempozyumu. Özetler. 24-25 Mayis 2001. İstanbul T.C. İstanbul Universitesi Rektorluğu, 2001,s.558.(Türkiyə).
Azerbaycan arşivlerindeki rus ve ermeni kaynaklarına istinaden ermeni silahlı gruplarının hazırlanması ve terörü( 1914-1917 yılları).- Uluslararası türk-erməni ilişkiləri Sempozyumu. Bildiriler. 24-25 Mayis 2001. İstanbul T.C. İstanbul Universitesi Rektorluğu, 2001, s.465-487.(Türkiyə).
Rusya’nın Azerbaycan politikası. –"Avrasya dosyası" jurnalı, cilt 7, sayı 4 , Ankara, 2002, s.253-269 (Türkiyə).
Türklər. 37 ciltlik. 18-ci cilt. Birinci dünya savaşı yıllarında Rusyanın Azerbaycanda türkçülük və islamçılıkla mücadilesi. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.545-561. Kollektiv) (Türkiyə).
Türklər. 31 ciltlik. 19-cu cilt. Azerbaycan Cumhuriyeti. – Ankara, "Yeni Türkiye" yayınları, 2002 (s.121-147. Kollektiv) (Türkiyə).
The turks. 5. Russian struggle against islamism and turkism during the first World War. – Ankara, "Yeni Türkiye" Publications, 2002 (s.801-816) (Türkiyə).
The turks. 6. Republic of Azerbaijan.–Ankara,"Yeni Türkiye" Publications, 2002 (s.103-114) (Türkiyə) .
The sosial, political and Cultural İmpact of oil on Baku.-"Caspian Crossroads",Washington,2002,Vol.6,N2, Summer (ABŞ).
Böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (Mondros barışıöından Paris sülh konfransına qədər). Prof.,Dr. Mehmet Saraya armağan.Türk dünyasına bakışlar.-İstanbul, Da yayınları,2003,s.283-304 (Türkiyə).
The status of polish citizens in conquest of 1920 in the light of new archival documents.-"Pro Georgia",Warsaw-Varsovie, Centre for East European Studies oriental Institute Warsaw University,2000-2003,N9-10,p.155-158 (Polşa).
The rol of the United States in the South Caucasus 1917-1918.-"Caspian Crossroads" Washington,2003, vol.6, N.3, Summer 2003.0,4 c.v.(ABŞ).
Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу.-Security in the South Caucasus.The Institute for political and International Studies.Tehran.December 8-9, 2003.Tehran,2003,p.9-10.(İran)(fars və rus dillərində).
Сравнительный анализ концепции безопасности по Южному Кавказу.-"Sprawy Wschodnie",Poznan , 2003,N 2-3(3-4), s.103-107 (Polşa).
Ambasadorul care a ştuit sa cultive simpatie fata de tara sa( lambasaduer cultivante de la sympatie envers son pays).- İstorie şi diplomatie in telative internationale.Constanta,2003, p.30-36 (Rumıniya).
Bakünün sosyo-politik ve kültürel hayatına petrolun etkisi.-Sözün,sazın, ateşin ülkesi Azerbaycan.Edotör:Büşra Ersanli Behar, Hüsameddin Mehmedov.İstanbul, Da Yayınçılık,2004,s.123-136 (Türkiyə).
Cemal Paşanın öldürülmesi.-"Orhun" dergisi, İstanbul, 2004, Haziran, N.64 (Türkiyə).
1920 lerde Azerbaycandakı türk tebasının vaziyeti ve soviet hususi hizmet organlarının türk istihbaratçısı arayışı.- "Turan" dergisi, İstanbul,2005,N:4, s.119-125 (Türkiyə).
Азербайджано-польские культурные связи (1946-1990 гг.).-Кавказ и глобализация.Институт Всходни УАМ, Познан, 2007, п.128-139 (Polşa).
İsrail-Livan savaşının uluslararası münasibetlere tesiri (Azerbaycandan baxış).-III Uluslararası Orta Dogu semineri materialları.Küreselleşme sürecinde Orta Doğunun yeri ve gelecegi. 1-4 Kasım 2006-cı il.Elazığ, 2007,s.165-172 (Türkiyə).
Rusların türk duşmanlarına yardımları.Türk dünyası Araşdırmaları Vakfı .-"Tarih" dergisi, İstanbul, 2008, Ocak, s. 36-39 (Türkiyə).
Normalizaçiya otnoşeniy SSSR i Turçii v 1960-e qodi.- jurn. "Voprosi İstorii", Moskva, 2009, n.4 , s.18- 44 (Rusiya).
Azerbaydjan mejdu Rossiey i Turçiey (1920-1922) -jurn. "Voprosi İstorii", Moskva, 2010, N: 11, s.25-45 (Rusiya).
Aqressiya Armenii protiv Azerbaydjana. Diplomatiçeskie usiliya po reşeniyu armyano-azerbaydjanskoro naqorno karabaxskoqo konflikta (1987-2009). – Ot Mayendorfa do Astanı: prinçipialnıe aspektı armyano-azerbaydjanskoqo naqorno karabaxskoqo konflikta (Pod red. Q.M. Alekseeva). M., 2010, s. 189-243. (Rusiya).
Taşnakların Türkiye aleyhine olan ayaklamalarda kürtleri kullanmaları. – Tarih. Türk dünyası dergisi. İstanbul, 2011, Eylül, Cilt 50. Sayı 297, s. 53-55. (Türkiyə).
1920-1922 yıllarında Bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalleri ışıgında). – 7.Uluslararası Atatürk Kongresi.Üsküp-Manastır, Makedoniya, 17-22 Ekim 2011, MANU, 2011, s.123-124. (Makedoniya).
Rossiysko-tureçkoe otnoşeniya v arxivnıx dokumentax Azerbaydjana (1920-1922 q.) – II Mejdunarodnaya konferençiya “Arxivnoe vostokovedenie”. Moskva, 16-18 noyabrya 2011 q. M., 2011, s.28-29. (Rusiya).
Asentamento de losarmenios en la tierra de Azerbaiyan. - "Historia", Buenos-Ayres, 2012 ,Mart, N:125, s.59-63. (Argentina).
Agresion Armenia contra Azerbaiyan.- "Historia", Buenos-Ayres, 2012 ,Mart, N:125, s.88-104.(Argentina).
Bolşevik Rusyanın Güney Kafkasya siyaseti. - Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.99-133. (Türkiyə).
İtilaf (Antanta) devletlerinin Güney Kafkasya siyaseti. -Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin oluşumu. Erzurum, Atatürk Universitesi, 2012, s.171-197. (Türkiyə).
Politika Velikobritanii v Azerbaydjane (1918 qod). -Zarubejnoe reqionovedenie. Problemı teorii i praktiki: materialı nauçnoy konferençii. Nijniy Novqorod, NNQU:FMO, 2013, s.32-41. (Rusiya).
Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleşdirilmesi ve sonuçları (1828-1988). – Yeni Türkiyə yayınları, Ankara, 2013, N:54, s.1370-1388 (Türkiyə).
Çarlık Rusyanın sıcak denizlere çıkma isteği ve ermeniler. Birinci uluslararası türk-ermeni ilişkileri ve büyük gücler sempozyumu. Bildiriler. 2-4 mayıs 2012. Erzurum/Türkiye. Atatürk Universtesi, 2014, s.103-112. (Türkiyə).
Rusya, İngiltere ve Fransanın Osmanlıya 1915 yılı 24 Mayıs tarihli muracatının kebul edilmesinde çar hükumetinin çabaları (Rusya Dış İşleri Bakanlığı Dokumanları işığında). - 19.-20.Yüzyıllarda türk-ermeni ilişkileri sempozyumu: kaynaşma-kırğınlık-ayrılık-yeni arayışlar. Uluslararası sempoyum. 5-7 ocak 2015. İstanbul, İstanbul Universitesi, 2015, s. 41-43. (Türkiyə).--5.197.37.41 14:06, 10 fevral 2015 (UTC)


Tarix: 11.02.2015 / 12:56 Müəllif: Feriska Baxılıb: 243 Bölmə: Azərbaycan tarixçiləri
loading...