Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Dunya ve tarixiAyas Məhməd Paşa

Ayaz Məhməd Paşa — Osmanlı dövlət adamı.

Ayaz Paşanın əsgər olaraq getdiyi ilk müharibə Çaldıran döyüşüdür. Ayaz Paşa Sultan Süleyman Qanuninin padşahlığı və Parqalı İbrahim Paşanın sədrəzəmlik dövründə ikinci vəzir rütbəsinə qədər qalxmışdı. 1536-cı ildə Sultan Süleyman İbrahim Paşanı edam etdikdən sonra sədrəzəm Ayaz paşa oldu, Ayaz paşa 1539-cu ilə qədər sədrəzəm olaraq qaldı [1]və 1539-da xəstəlikdən öldü. Ardı »

Dunya ve tarixiAzad

Azad — Sasanilər İmperiyasında, eləcə də Atropatenada mövcud olmuş sosial təbəqə.

Səid Nəfisi azad məfhumunu belə izah edir: "Arilər İran ərazisinə gəldikdən sonra yerli türk əhalidən fərqlənmək üçün özlərini azad adlandırmışlar. Sonralar azad məfhumu nəcib, alicənab mənalarında da işlədilmişdir. Sasanilər dövründə mövcud olan süvari (səvari) yaxud əsvaran silki də onlardan törəmişdir. Pəhləvi dilində olan əsvari türminindən müasir səvar termini əmələ gəlmişdir. Ərəblər isə bu sözü cəm halında əsavirə ilə əvəz etmişlər. Bu təbəqə əsas etibarilə əkinçiliklə məşğul olurdu. Lakin bu işi onların ixtiyarında olan kəndlilər icra edirdilər. Azatların bir qismi sarayda yüksək mövqe sahibi idi. Belə ki, II Xosrovun oğlanlarının tərbiyəçisi bu Ardı »

Dunya ve tarixiEvsevi

Evsebi Pamfil - İlk dövr xristian ilahiyyatçılarından biri (263-340)
[redaktə]
Həyatı

Məşhur xristian ilahiyyatçısı Evsebi Pamfil Fələstində, yunan ailəsində dünyaya göz açmışdır. Təhsilini Qüds və Antioxiyada almış, antik dövr fəlsəfəsinə mükəmməl yiyələnmişdir. Evsebi dövrünün məşhur alimi Pamfilin tələbəsi olmuş və bu səbəbdən də onun adını öz isminə əlavə etmişdir. İmperator Diokletianın dövründə Xristianlıq təqib olunan zaman, Qeysəriyyə şəhərində dini məktəbə rəhbərlik etmiş və məktəb kitabxanasını əldə etdiyi qiymətli əsərlərlə zənginləşdirmişdir. Evsebi imperator Konstantinlə yaxşı münasibət qurmuş, ona iki mədhnamə həsr etmişdir. Həmin dövrdə kilsədaxili münaqişələrdən kənar durmuşdur.

Xristianlıqda mühüm əhəmiyyəti olan Birinci Nikeya Məclisində dinin iman əsaslarını hazırlamaq işi ona tapşırılmışdı. Lakin alim öz layihəsində Ardı »

Dunya ve tarixiAdil şah

Adil şah (1719-1848) – İran şahı (1747-1748).

Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Ailəsi
3 Mənbə
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Əliqulu xan İbrahim xan oğlu 1719-cu ildə Xorasan əyalətinin Əbivərd ətrafında doğulmuşdu. Əmisi Nadir şaha xidmət еtmişdi. Əliqulu xan əmisinin səfərlərində iştirak еtmişdi.Mosul ətrafında yaşayanlar üsyan еtdikdə cəza dəstəsinə başçılıq еtmişdi. Üsyançıları darmadağın еdib xеyli qənimət ələ kеçirmişdi. Əliqulu xan yеzidi-kürdlərin qiyamını yatırmışdı. Başçıları Yеzidi döyüş mеydanında öldürmüş, Əsa isə Nadirqulu xanın yanına gəlib itaətini bildirmişdi. Əliqulu xan Rzaqulu mirzədən sonra Xorasanın hakimi təyin еdilmişdi. Əliqulu xan 1745-ci ilin may ayında Nadir şahın göstərişi ilə Xivəkə yürüş еtmişdi. Əliqulu xan 1746-cı ilin noyabrın 10-da Sarı xan, Allahvеrdi Ardı »

Dunya ve tarixiElxanilər dövləti

Elxanilər dövləti və ya Hülakular – 1256-cı ildə Çingiz xanın nəvəsi Hülaku xan (1256-1265) özünün Hülakular dövlətini (1256-1353) yaradır. Onun hakimləri Elxan adlandırıldığına görə bu dövlətə, həmçinin Elxanilər dövləti də deyilir. "Elxani" adı; "Böyük Xaqanlıq" mənasını verir. Belə ki, Elxanilərin öz bayraqları və pul vahidləri olsa da, əyalət sayılırdı və monqolların Böyük Xaqanına tabe idi. "Elxani" sözünün digər izahı – El – İl – əyalət – vilayət xanıdır (Elxani: Xana tabe olan torpaqlar). Dövlətin çox böyük və sürətli ordusu vardı.

1231-ci ildə monqollar Çormoğonun başçılığı ilə Azərbaycana yürüş təşkil etdilər. Yerli əhalinin şiddətli müqavimətinə baxmayaraq, 1239-cu il üçün Azərbaycan bütövlüklə monqollar tərəfindən Ardı »

Dunya ve tarixiOsmanlı dili

Osmanlı dili (osmanlı türkçəsi, osmanlıca və ya Lisân-i Osmânî: لسانه عثمانى) — müasir türk dilindən əvvəl əsasən, indiki Türkiyə ərazisində işlədilən dil.

Osmanlı dili Osmanlı İmperiyasının rəsmi dili idi. Bu dildə çox sayda ərəb və fars sözləri işlədilirdi.

Osmanlı dili Osmanlı İmperiyasında yaşayan çoxsaylı xalqların ortaq dili kimi yaranmışdır. Osmanlı əlifbası ərəb əlifbasının dəyışılmiş formasından hazırlanmışdı. O dövrlərdə osmanlı dili ilə həmin dövrün Azərbaycan ədəbi dili çox yaxın idilər.TəkSondaOrtadaƏvvəldəAdALA-LC TələffüzTürkçə (Latın)
ﺍﺎ—əlifa, âa, ə, e
ﺀ—hemzeˀ', a, e, i, u, ü
ﺏﺐﺒﺑbeb, pb
ﭖﭗﭙﭘpepp
ﺕﺖﺘﺗtett
ﺙﺚﺜﺛsess
ﺝﺞﺠﺟcimc, çc
ﭺﭻﭽﭼçimçç
ﺡﺢﺤﺣhaḥh
ﺥﺦﺨﺧxıẖx, h
ﺩﺪ—daldd
ﺫﺬ—zelzz
ﺭﺮ—rerr
ﺯﺰ—zezz
ﮊﮋ—jejj
ﺱﺲﺴﺳsinss
ﺵﺶﺸﺷşınşş
ﺹﺺﺼﺻsadṣs
ﺽﺾﻀﺿdadż, ḍd, z
ﻁﻂﻄﻃtıṭt
ﻅﻆﻈﻇzıẓz
ﻉﻊﻌﻋayınʿ', h
ﻍﻎﻐﻏgayınġg, ğ
ﻑﻒﻔﻓfeff
ﻕﻖﻘﻗqafḳq, k
ﻙﻚﻜﻛkefk, g, ñk, g, ğ, n
ﮒﮓﮕﮔgef¹gg, ğ
ﯓﯔﯖﯕnef, sağır kefñn
ﻝﻞﻠﻟlamll
ﻡﻢﻤﻣmimmm
ﻥﻦﻨﻧnunnn
ﻭﻮ—vavv, o, ô, ö, u, û, üv, o, ö, Ardı »

Dunya ve tarixiYami xaqan

Yami xaqan - yaxud Çin titulu ilə 意利珍豆启民可汗 - Müdrik, sözü hər yerdə keçən, öndə gedən xaqan - Şərqi Göytürk xaqanlığının ilk xaqanıdır. Tulan xaqanın taxta keçməsindən sonra şimala köçərək Şərqi Göytürk xaqanlığının şərq bölgəsini idarə edən xaqanın ünvanı olan "Tuli xaqan" (Tölis-qaγan) titulunu istifadə etməyə başladı. Suy sülaləsinə heyət göndərərək qızlarıyla evlənmək istəyincə buna qarşı çıxan Tulan xaqan ilə arasında anlaşılmazlıq yaşandı. 597-ci ildə Şərqi Göytürkün bölünməsini istəyən Suy imperatoru Wen öz qızlarından şahzadə Anı ərə verdi verdi. 599-cu ildə Tulan xaqan, Qərbi Göytürk xaqanı Tarduş xaqan ilə ittifaq qurub Yami xaqana hücum etdi. Məğlub olan Yami beş atlı ilə Ardı »

Dunya ve tarixiBakı quberniyası

Bakı quberniyası-Çar Rusiyası dönəmində Cənubi Qafqazda bölgə.1859-cu ildə yaranıb. Şamaxı zəlzələsi ilə əlaqədar olaraq quberniya mərkəzi Bakıya köcdü və adı dəyişilərək Bakı quberniyası adlandı.1860-cı ildə Dərbənd quberniyası ləgv olundu. Quba qəzası Bakı quberniyasının tərkibinə daxil olundu.Quberniyaya daxil olan qəzalar:
Bakı qəzası
Cavad qəzası
Göyçay qəzası
Quba qəzası
Lənkəran qəzası
Şamaxı qəzasıMündəricat [gizlə]
1 Qubernatorlar
2 Ərazi
3 Əhali
3.1 Milli tərkib
4 İstinadlar
5 Həmçinin bax
6 Xarici keçidlər

[redaktə]
Qubernatorlar
Konstantin Tarxanov-Mouravov, 1859–1863
Mixail Kolyubakin, 1863–1872
Dmitri Staroselski, 1872–1875
Valeri Pozen, 1875–1882
Justin von Huebsch Grostal, 1882–1888
Vladimir Rogge, 1888–1899
Dmitry Odintsov, 1899–1904
Mixail Nakaşidze, 1904–1905
Andrey Fadeyev, 1905
Vladimir Alişevski, 1905–1915
Lev Potulov, 1916–1917[1]
[redaktə]
Ərazi

Qafqaz regionunun baş xəritəsi, 1858-ci il

Qafqaz regionunun ətraflı xəritəsi, 1869-cu il

10 aprel 1840-cı ildə yaradılan Ardı »