Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Dunya ve tarixiŞah və Osmanlı sultanları

Hаkimiyәtinin ilk illәrindә Tәhmаsib şаhlа Оsmаnlı dövlәt аrаsındа hеç bir qаrşıdurmа bаş vеrmir. Bunun isә әn bаşlıcа sәbәbi Оsmаnlı dövlәtinin Аvrоpаdа mühаribәlәr аpаrmаsı оlur. Bеlә ki, оnlаr Çаldırаn döyüşündәn vә Şәrqi Аnаdоlunu tаm işğаl еtdikdәn sоnrа Sәfәvi dövlәtindәn hеç bir tәhlükә görmür vә özlәrini tаm аsudә hiss еtdilәr. Әlbәttә, bu sаkitliyin İrаn üçün çох dаvаm gәtirmәyәcәyi dә göz qаbаğındа idi. İrаn iki tәhlükәli düşmәn ölkә ilә mühаsirә оlunurdu vә оnlаrın hәr ikisinin әn bаşlıcа bәhаnәsi şiәliyi аrаdаn аpаrmаq idi. Bu sәbәbdәn dә bu iki dövlәt аrаsındа sıх әlаqәlәr sахlаnılır vә sәmimi münаsibәtlәr yаrаdılırdı. İlk qаrşıdurmа 1532-ci ildә bаş vеrir. О vахt Ardı »

Dunya ve tarixiElxanilər dövləti

Elxanilər dövləti və ya Hülakular – 1256-cı ildə Çingiz xanın nəvəsi Hülaku xan (1256-1265) özünün Hülakular dövlətini (1256-1353) yaradır. Onun hakimləri Elxan adlandırıldığına görə bu dövlətə, həmçinin Elxanilər dövləti də deyilir. "Elxani" adı; "Böyük Xaqanlıq" mənasını verir. Belə ki, Elxanilərin öz bayraqları və pul vahidləri olsa da, əyalət sayılırdı və monqolların Böyük Xaqanına tabe idi. "Elxani" sözünün digər izahı – El – İl – əyalət – vilayət xanıdır (Elxani: Xana tabe olan torpaqlar). Dövlətin çox böyük və sürətli ordusu vardı.

1231-ci ildə monqollar Çormoğonun başçılığı ilə Azərbaycana yürüş təşkil etdilər. Yerli əhalinin şiddətli müqavimətinə baxmayaraq, 1239-cu il üçün Azərbaycan bütövlüklə monqollar tərəfindən Ardı »

Dunya ve tarixiFərruxzad Qəznəvi

Fərruxzad Qəznəvi - Qəznəvilərin doqquzuncu sultanı. Toğrul Buzanın əlindən qurtulmuş 3 şahzadədən biri idi. Sərkərdələr tərəfindən hökmdar seçilmişdi. [1] Qəznəyə hücum edən Səlcuqiləri iki dəfə məğlub etdikdən sonra 1053-cü ilində məğlub oldu. 1059-cu ildə ölən sultanın yerinə qardaşı keçdi. Ardı »

Dunya ve tarixi

Şanyü Yü Syanın qardaşı idi. Hakimiyyətə gələrkən Çində vətəndaş müharibəsi gedirdi. Bu fürsətdə istifadə edərək dövləti gücləndirdi. 23-cü ildə Hunlara qarşı hücuma hazırlaşan Vanq Manq çinli üsyançılar tərəfindən öldürüldü. Yü özünü Mete xaqanın davamçısı kimi görürdü. Yü Çin şahzadəsi Lu Fanqı Vanq Manqdan boşalan taxta gətirmək istəyirdi. 46-cı ildə vəfat etdi. Ardı »

Dunya ve tarixiAyas Məhməd Paşa

Ayaz Məhməd Paşa — Osmanlı dövlət adamı.

Ayaz Paşanın əsgər olaraq getdiyi ilk müharibə Çaldıran döyüşüdür. Ayaz Paşa Sultan Süleyman Qanuninin padşahlığı və Parqalı İbrahim Paşanın sədrəzəmlik dövründə ikinci vəzir rütbəsinə qədər qalxmışdı. 1536-cı ildə Sultan Süleyman İbrahim Paşanı edam etdikdən sonra sədrəzəm Ayaz paşa oldu, Ayaz paşa 1539-cu ilə qədər sədrəzəm olaraq qaldı [1]və 1539-da xəstəlikdən öldü. Ardı »

Dunya ve tarixiAzad

Azad — Sasanilər İmperiyasında, eləcə də Atropatenada mövcud olmuş sosial təbəqə.

Səid Nəfisi azad məfhumunu belə izah edir: "Arilər İran ərazisinə gəldikdən sonra yerli türk əhalidən fərqlənmək üçün özlərini azad adlandırmışlar. Sonralar azad məfhumu nəcib, alicənab mənalarında da işlədilmişdir. Sasanilər dövründə mövcud olan süvari (səvari) yaxud əsvaran silki də onlardan törəmişdir. Pəhləvi dilində olan əsvari türminindən müasir səvar termini əmələ gəlmişdir. Ərəblər isə bu sözü cəm halında əsavirə ilə əvəz etmişlər. Bu təbəqə əsas etibarilə əkinçiliklə məşğul olurdu. Lakin bu işi onların ixtiyarında olan kəndlilər icra edirdilər. Azatların bir qismi sarayda yüksək mövqe sahibi idi. Belə ki, II Xosrovun oğlanlarının tərbiyəçisi bu Ardı »

Dunya ve tarixiEvsevi

Evsebi Pamfil - İlk dövr xristian ilahiyyatçılarından biri (263-340)
[redaktə]
Həyatı

Məşhur xristian ilahiyyatçısı Evsebi Pamfil Fələstində, yunan ailəsində dünyaya göz açmışdır. Təhsilini Qüds və Antioxiyada almış, antik dövr fəlsəfəsinə mükəmməl yiyələnmişdir. Evsebi dövrünün məşhur alimi Pamfilin tələbəsi olmuş və bu səbəbdən də onun adını öz isminə əlavə etmişdir. İmperator Diokletianın dövründə Xristianlıq təqib olunan zaman, Qeysəriyyə şəhərində dini məktəbə rəhbərlik etmiş və məktəb kitabxanasını əldə etdiyi qiymətli əsərlərlə zənginləşdirmişdir. Evsebi imperator Konstantinlə yaxşı münasibət qurmuş, ona iki mədhnamə həsr etmişdir. Həmin dövrdə kilsədaxili münaqişələrdən kənar durmuşdur.

Xristianlıqda mühüm əhəmiyyəti olan Birinci Nikeya Məclisində dinin iman əsaslarını hazırlamaq işi ona tapşırılmışdı. Lakin alim öz layihəsində Ardı »

Dunya ve tarixiAdil şah

Adil şah (1719-1848) – İran şahı (1747-1748).

Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Ailəsi
3 Mənbə
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Əliqulu xan İbrahim xan oğlu 1719-cu ildə Xorasan əyalətinin Əbivərd ətrafında doğulmuşdu. Əmisi Nadir şaha xidmət еtmişdi. Əliqulu xan əmisinin səfərlərində iştirak еtmişdi.Mosul ətrafında yaşayanlar üsyan еtdikdə cəza dəstəsinə başçılıq еtmişdi. Üsyançıları darmadağın еdib xеyli qənimət ələ kеçirmişdi. Əliqulu xan yеzidi-kürdlərin qiyamını yatırmışdı. Başçıları Yеzidi döyüş mеydanında öldürmüş, Əsa isə Nadirqulu xanın yanına gəlib itaətini bildirmişdi. Əliqulu xan Rzaqulu mirzədən sonra Xorasanın hakimi təyin еdilmişdi. Əliqulu xan 1745-ci ilin may ayında Nadir şahın göstərişi ilə Xivəkə yürüş еtmişdi. Əliqulu xan 1746-cı ilin noyabrın 10-da Sarı xan, Allahvеrdi Ardı »