Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Abuzər Xələfov - Kitabları

Kitabxana fondu təşkilinin bəzi məsələləri- B.: “ADU” nəşriyyatı.-1958.-64 s.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (1870-1920) - B.: “ADU” nəşriyyatı.-1960.-83 s.
Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin tarixi (1920-1932) -Bakı, 1960 .-188 s.
Из истории библиотечного дела в Советском Азербайджане (1920 – 1932 гг.): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Б., 1961. – 17с.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (1933-1958) /Bakı: Azərnəşr, 1974.-244 s.
Lenin və kitabxana işi - B.: Azərnəşr, 1974.- 102 s.
История библиотечного дела в Азербайджане (1933-1958 гг.): Автореферат диссетации на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Б., 1974. – 138с.
Библиотечный факультет. –Б., 1981. –32с В соавторстве Р.А.Кязимовым.
Аzərbаycаndа kitаbхаnа işinin tаriхindən (Qədim dövrdən ХVIII əsrin ахırınаdək). – B.: Bilik, 1986. – 51s.
Kitabxana işçisinin məlumat kitabı. -Bakı : Azərnəşr, 1986.-286 s. R.Kаzımоv və Е.Bədəlоvlа birlikdə.
Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilin inkişafı.- B.: “Maarif” nəşriyyatı.-1987.-130 s.
Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş. Bakı Universiteti,1996 36 s., 20 sm.
Kitabxanaşünaslıq: Kitabxana kataloqları (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı Universiteti, 1996.-212 s. Bədəlov E. M., Abbasova A. N. və b. birlikdə.
T. Quliyеv, M. Həsənоv, А. Əliyеv və S. Mustаfаyеvа ilə birlikdə.
Kitabxanaşünaslığa giriş (dərslik) -Bakı, 1996.-58 s.
Аzərbаycаndа аli kitаbхаnаçılıq təhsili. – B.: BDU, 1998. – 130s.
Respublika Elmi-Texniki kitabxanası (1930-2000): Kitabxananın 70 illiyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk / Bakı Universiteti, 2001.-38 s.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (qısa icmal)/ Bakı Universiteti, 2001.-52 s.
Kitabxanaşünaslığa giriş, 3 hissədə dərslik: I hissə (nəzəri əsaslar), II hissə, III hissə (kitabxana işi haqqında təlim). Bakı: BDU, 2001-2003.
Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş - Bakı Universiteti, 2002 .-38 s.
Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı /Red. və ön sözün müəllifi A.M.Məhərrəmov. –B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003. –434s. S.A.Sadıqova ilə birlikdə.
Гейдар Алиев: Библиографический справочник / Ред. и автор выступ. слова А.М.Магеррамов. – Б.: Издательство Бакинского Университета, 2003.– 446с. Вместе с С.А.Садыговой.
Heydar Aliyev: Bibliografik reference book /Editor and preface A.M.Maharramov.- B.: Baku University Press, 2003.– 455p. Togeather with S.A.Sadigova.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: ən qədim dövrdən XX əsrə qədər, 2 hissədə dərslik: I hissə, II hissə. BDU, 2004.-328 s.
Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. – B.: Azərnəşr, 2006. – 312s.
XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri: mülahizələr, təkliflər və proqnozlar. AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana.-Bakı, 2006.-106 s.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları (dərslik) - Bakı Universiteti, 2007. -200 s.- A.Qurbanovla birlikdə.
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində. Bakı Universiteti, 2009.-208, s.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (dərslik), 3 hissədə: II hissə (XX əsrin I yarısında) , III hissə (XX əsrin II yarısında və XXI əsrin əvvələrində). Bakı Universiteti, 2010.
Kitabxana və cəmiyyət - B: “Azərnəşr”, 2011.- 348 s.


Tarix: 05.02.2015 / 16:32 Müəllif: Feriska Baxılıb: 93 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...