Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qərbi AzərbaycanRasim Məmmədov - Əmək fəaliyyəti

Rasim Məmmədov BDU-nun Fizika fakültəsinin “Optika və molekulyar fizika kafedrası”nda 1980-1985-ci illərdə müəllim, 1985-1990-ci illərdə baş müəllim, 1990-2005-ci illərdə dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildən hazıra qədər isə professor vəzifəsində çalışır.

1999-2004-cü illərdə BDU-nun Fizika fakültəsində dekan müavini, 2004-cü ildən isə dekan işləyir.

Beynalxalq Lahiyə: “Real silisium Şottki diodlarının əlavə elektrik sahəsinin onların yararlığına, stabilliyinə və dözümlüyünə təsiri” – İnkişaf edən Ölkələr üçün Elmlər Akademiyasının Qrantı (TWAS - 2008) Respublika Lahiyəsi: “Əlavə elektrik sahəli metal-yarımkeçirici kontaktlarda elektron hadisələri və onlar əsasında yaradılan nanoquruluşlu diodların özəllikləri” - Azərbaycan Respublikası Elm Fondu (AMEA -2008). Ardı »

Qərbi AzərbaycanBaharlı (Qafan)

Baharlı — Ermənistan Respublikasının cənubunda, Sünik mərzinin mərz mərkəzi Qafan şəhərindən 18 km şimal-qərbdə Qovşud və Gığı kəndləri arasında yerləşmiş hal-hazırda mövcud olmayan kənd.


Gığı dərəsində, Qazangölçayın sol sahilində, dağ döşündə yerləşən kəndin əhalisi 1983-cü ildə Qazangölçayın üzərində su anbarı tikilməsi səbəbiylə qonşu kəndlərdən biri olan Zeyvəyə köçürülüb. Baharlı kəndinin əhalisi tamamilə azərbaycanlılardan ibarət idi. Ardı »

Qərbi AzərbaycanKamandar Şərifov

Həyatı[redaktə]
Kamandar Şərifov 20 yanvar 1940-cı il Qərbi Azərbaycanın Ləmbəli kəndində anadan olmuşdur. 1959-cu il Ləmbəli 2 saylı orta məktəbini bitirmişdir. 1959-1962-ci illər Ordu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.

1963-1968-ci illər Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır. 1966-1967-ci illər Misir Ərəb Respublikasının Qahirə Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1968-1970-ci illər Misir Ərəb Respublikasında uzunmüddətli ezamiyyətdə olmuşdur. 1971-1972-ci illər Azərbaycan Elmlər Akademiyası Respublika Əlyazmalar Fondunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1973-1977-ci illər Azərbaycan Elmlər Akademiyası Respublika Əlyazmalar Fondunda elmi katib vəzifəsində çalışmışdır. 1977-1981-ci illər İraq Respublikasında uzunmüddətli ezamiyyətdə olmuşdur. 1981-1986-cı illər Azərbaycan Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində Ardı »

Qərbi AzərbaycanYusif Yusifov (alim) - Əsas elmi əsərləri

1956

Царское ремесленное хозяйство в Мидии и Эламе (VI в. до н. э.). Автореф. канд. дисс. Ленинград. – 16 стр.
1958

Хозяйственные документы из Суз и хронология ранних Ахеменидов // Вестник Древней Истории, №3, с. 18-32.
Царское ремесленное хозяйство в Эламе Мидийско-персидского времени // Труды Института Истории АН Азерб. ССР. Т.XIII, с. 80-108.
1959

К вопросу о деятельности Гауматы // Доклады АН Азерб. ССР, №3, с. 251-257.
О государственном ремесленном хозяйстве в Мидии // Доклады АН Азерб. ССР, №3, с. 373-377.
Эламские долговые документы из Суз (II тыс. до н. э.) // Вестник Древней Истории, №2, с. 45-56.
1960

Характер организации ремесла в Ассирии, Урарту и Мидии // Труды Института Истории Ardı »

Qərbi AzərbaycanKirs (Qafan)

Kirs (erm. Քիրս; hal-hazırkı adı: Kitsk erm. Կիցք) — Ermənistan Respublikasının cənubunda Sünik mərzində yerləşən kənd.


1930-1995-ci illər aralığında Qafan rayonu inzibati-ərazi vahidinin tərkibinə daxil olan kənd Qafan şəhərindən 36 km şimal-qərbdə Kurud çayının (Qəhhar çayı) yuxarı axarında, Kurud kəndindən 3 km şimalda, Kirsdağın ətəyində yerləşir.
Ümumi məlumat[redaktə]
1905-1906-cı illərdə erməni hücumuna məruz qalan kənd sakinləri, 1918-ci ildə yenidən ermənilərin hücumuna məruz qalırlar. Bu dəfə də kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalan kirislilər Ordubada pənah aparırlar. 1922-ci ildə Ermənistanda sovet hökuməti qurulandan sonra kirslilərin təqribən yarısı geri qayıdaraq öz doğma kəndlərini təkrarən bərpa edirlər.

1933-cü ildə qonşu Kurud kəndi ilə birlikdə yaradılan Çirişin də daxil olduğu Ardı »

Qərbi AzərbaycanQələndər Canbaxışov - Əsas elmi işləri

Əsas elmi işləri[redaktə]
Ахондроплазия-руководство для врачей – Москва: Медицина, 2001. – 352с. (həmmüəllif.);
Bud sümüyünün diafizar sınıqlarının müalicəsində yeni yivli mil aparatının tətbiqi.//Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2005, №1, s.122-124;
Лечение переломов диафиза бедренной кости стержневым аппаратом нашей конструкции.//Современные технологии в травматологии и ортопедии.- сб. тезисов Всероссийской науч.-практ.конференции.- Москва, 17-18 мая 2005., с.117-118. (с соавт);
Principles of external osteosynthesis of multiple lower limbs fractures.//SIKOT/SIROT 2005 XXIII World Congress. 2-9 September, 2005. Istanbul, Turkey. p.148. (həmmüəllif.).
The use of the pin device of our Design for treatment of Femoral shaft fractupes //5-th Meeting of the A.S.A.M.I. international program and abstract Book St. Petersburg. 2008. p.230-231
Оптимальное применение аппаратов внешней фиксации Ardı »

Qərbi AzərbaycanBəhrəm Əliyev - Elmi fəaliyyəti

1988-ci ildə Nоvоçеrkаsk şəhərində nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müvəffəqiyyətlə müdаfiə еdərək «Mеliоrаsiyа və suvаrmа əkinçiliyi» iхtisаsı üzrə tехnikа еlmləri nаmizədi dərəcəsi аlmışdır. Sоnrа öz fəаliyyətini ÜЕIB «Rаduqа»-nın «Dаğ suvаrmаsı tехnikаsı» lаbоrаtоriyаsının Аdlеr qrupundа mеliоrаsiyа sаhəsində аpаrıcı mütəхəssis kimi dаvаm еtdirərək еlmi işlər аpаrmışdır. Öz еlmi yаrаdıcılıq fəаliyyəti dövründə B.H. Əliyеv tərəfindən 30-dаn çох müхtəlif kоnstruksiyаlаr, suvаrmа tехnikаsı sistеmi və kənd təsərrüfаtı bitkilərinin mütərəqqi suvаrmа üsullаrını yаrаtmışdır. B.H.Əliyev bir çox elmi-tədqiqat işlərinin rəhbəri olaraq onların yerinə yetirilməsində bilavasitə iştirak etmişdır ki, bunların da nəticəsi xalq təsərrüfatında artıq tətbiq olunmuş və hal-hazırda təkcə MDB ölkələrində deyil, həm də uzaq xaricdə İran, Türkiyə, Kuba, Almaniya, İzrail Ardı »

Qərbi AzərbaycanQoşunəli Şamoyev

Həyatı[redaktə]
Şamoyеv Qoşunəli Novruz oğlu, 15 mart 1928-ci ildə Göyçə mahalının Basarkеçər rayonunun Daşkənd kəndində anadan olmuşdur. 1943-cü ildə Daşkənd kənd orta məktəbini bitirib. 1944-1946-cı illərdə Yuxarı Şorca kənd yеddi illik məktəbində, 1947-1950-ci illərdə isə Daşkənd kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.

1949-cu ildə İrəvan Pеdaqoji Institutunun "Azərbaycan dili və ədəbiyyatı" fakültəsinə daxil olub və 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pеdaqoji Ins-titutunun qiyabi şöbəsini bitirmişdir.

1950-1953-cü illərdə sovеt ordusunda hərbi xidmətdə olmuş və 1952-ci ildə Sovеt İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarına qəbul еdilmişdir.

1953-1956-cı illərdə yеnidən Daşkənd kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.

1956-cı ildən 1959-cu ilə qədər Basarkеçər rayon Partiya Komitəsində təlimatçı və şöbə müdiri vəzifələrində işləyib.

1968-ci ildə maarif Ardı »