Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qərbi AzərbaycanAvtandil Ağbaba

Avtandil Ağbaba (d.1955) - şair, publisist, folklorşünas. 1999-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1995-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.

Həyatı[redaktə]
Avtandil Ağbaba 1955-ci il sentyabrın 26-da Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunun Balıqlı kəndində anadan olmuşdur. Təpəköy məktəbində orta təhsil almışdır. Azərbaycan Dövlət Universtetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur(1973). Ordu sıralarında xidmət etmişdir(1974-1976). Sonra ADU-nin filologiya fakültəsində təhsilini qiyabi davam etdirmişdir. Eyni zamanda doğma Balıqlı kəndində klub müdiri, sonra Oksüz kənd səkkizillik məktəbində müəllim, tədris hissə müdiri, yenidən Balıqlı kənd səkkizillik məktəbində müəllim işləmişdir(1976-1988). Məlum səbəblərə görə doğma yurdundan qaçqın düşmüşdür. Sumqayıtda 11 saylı otra məktəbdə müəllim(1989-1999), 25 saylı orta məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini(1999), Ardı »

Qərbi AzərbaycanÇaundur

Ümumi məlumat[redaktə]
Çaundur Oxçu dərəsi və Süsən dağın vadisi boyunca axaraq Mincivan yaxınlığında Araza tökülür. Oxçu dərəsi axarında Oxçu çay, Qatar, Qavarat və Qalizur mis mədənlərinin yanından keçərkən isə Mədən çay adlanır. Böyük qolları Gığı çay və Əcənan çaydır. Hal- hazırda Oxçu çayı olduqca artıq çirklənmişdir.

Qafan mis zavodlarının bütün çirkab suları, ağır metallar və ola bilsin ki, radioaktiv maddələr ermənilər tərəfindən bilərəkdən (Araz hövzəsini çirkləndirmək məqsədilə) Çaundur çaya axıdılır.

Sözün mənası[redaktə]
Çaundur sözünün mənası çox güman ki, bu ərazilərdə XII əsrdən başlayaraq, məskunlaşan Çavındır türklərinin (səlcuqlar) adı ilə bağlıdır. Ardı »

Qərbi AzərbaycanŞair Əbdüləzim

Şair Əbdüləzim - şair, dülgər, rəncbər, Aşıq Ələsgərin ortancıl oğlu.

Həyatı[redaktə]
O, 1873-cü ildə Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində anadan olmuşdur. Əsas məşğuliyyəti dülgərlik olan Əbdüləzim həm də bacarıqlı bir rəncbər kimi camaat içərisində seçilirdi.

Kiçik yaşlarından Aşıq Ələsgərin evindəki saz-söz məclislərinin şahidi olan Əbdüləzimdə aşıq şerlərinə maraq tez oyanmış, həmin təsirlə də şerlər qoşmağa başlamışdır.

Əbdüləzim təhsil görməmişdir. Lakin onun şerləri savadlı bir şairin yaradıcılıq məhsulu kimi nəzərə çarpır.

1934-cü ildə Əbdüləzim Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndinə köçmüş və 1937-ci ilə kimi orada yaşamışdır.

Şair Əbdüləzim 1943-cü ildə Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində vəfat etmiş, Aşıq Ələsgərin qəbrinin yanında dəfn edilmişdir. Ardı »

Qərbi AzərbaycanMirzə Allahverdiyev - Elmi fəliyyəti

Elmi fəliyyəti[redaktə]
Kükürd üzvi birləşmələr içərisində çox az tədqiq edilmiş üç və dörd üzvlü heterosikliklərin tiran və tietanların sintez üsulları işlənib hazırlanmış, onların nuklefil və elektrofil reagentlərlə qarşılıqlı reaksiyası sistemli tədqiq edilmiş, birləşmələrin quruluşu ilə onların yeyilmə, siyrilmə, antioksidləşdirici, bioloji fəallığı arasında olan qanunauyğunluqları öyrənilmiş, ilk dəfə olaraq funksionaləvəzli tiiranların, tietanların, ditianların: sultonların, tetrahidrotiazınlərın sintez üsulunu işləyib hazırlamışdır. Bəzi nəzəri mülahizələrə əsasən indiyədək tədqiq edilməmiş tiiran və tietanların transmissiya yağlarında yeyilmə və siyrilmə aşqarı kimi sinaqdan keçmiş və onların quruluşu ilə funksional xassələri arasındakı qanunauyğunluqlar əsasında optimal quruluşda yeni sinif yeyilmə və siyrilmə aşkarlarının sintezinin elmi əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Bütün bunlar daha Ardı »

Qərbi AzərbaycanSabunçu (Qəmərli)

Tarixi[redaktə]
İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, indi Qəmərli (Artaşat) rayonunda kənd. ""İrəvan əyalətinin icmal dəftəri"ndə "Saatlı Sabunçu" formasında, Qafqazın 5 verstlik xəritəsində Sabunçu kimi qeyd edilmişdir.

Kəndin başqa adı Şeyxzadə Əli Sabunçu olmuşdur.

Toponim türk mənşəli sabunçu tayfasının adı əsasında əmələ gəlmişdir. Etnotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir.

Erm. SSR AS RH-nin 25.01.1978-ci il fərmanı ilə dəyişdirilib Araksavan (Araz qəsəbəsi) qoyulmuşdur.

Coğrafiyası və iqlimi[redaktə]
İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, indiki Qəmərli (Artaşat) rayonunda kənd. Rayon mərkəzindən 89 km şimal-qərbdə, Gərni çayından axan arxın yanında yerləşir.

Əhalisi[redaktə]
Kənddə 1831-ci ildə 474 nəfər, 1873-cü ildə 951 nəfər, 1886-cı ildə 1050 nəfər, 1897-ci ildə 1000 nəfər, 1904-cü ildə 1397 nəfər, 1914-cü ildə 1537 nəfər, 1918-ci ilin Ardı »

Qərbi AzərbaycanLoru mahalı

Azərbaycanın tarixi mahallarından biri.

Borçalı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra, 12 sentyabr 1801-ci ildə Gürcüstan quberniyası daxilində Borçalı distansiyası yaradıldı. 1880-ci ildə Tiflis quberniyası daxilində Borçalı qəzası təşkil edilir və onun ən böyük nahiyəsi də Loru olur. Loru Borçalının dağlıq hissəsini təşkil etdiyindən ona Dağ Borçalısı da deyirlər. Bu ərazidə bir vaxtlar Loru şəhərinin mövcudluğu və həmin şəhərin 1236-cı ildə monqollar tərəfindən dağıdıldığı, XIV-XV əsrlərdə yenidən bərpa olunduğu, XV-XVIII əsrlərdə Osmanlı və İran hücumlarına məruz qaldığı yazılır.

1918-ci ildə erməni daşnak hökumətinin silahlı qüvvələri qəflətən hücum edərək Loru və Pəmbək mahalı ərazilərini işğal edir. 1919-cu ilin yanvarında Tiflisdə keçirilən Ermənistan-Gürcüstan konfransında Borçalı qəzası Ardı »

Qərbi AzərbaycanHəsən Bayramoğlu

Həsən Bayramoğlu — pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti, Rusiya Pedoqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının akademiki. Binəqədi rayon 9 saylı ikinci seçki dairəsinin sədri.
Həyatı[redaktə]
Həsən Bayram oğlu Bayramov (Bayramoğlu) 1 may 1953-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Krasnoselo rayonunun Toxluca kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1961-1970-ci illərdə Toxluca kənd orta məktəbində oxumuş, həmin məktəbi əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.

1971-1975-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla doğulduğu kəndə qayıtmış,burada müəllim, direktor müavini, raykom hüquqlu sovxoz komsomol komitə katibi, qəsəbə sovetinin sədri vəzifələrində çalışmışdır.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspiranturasında oxumuş,1989-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1986-1990-cı Ardı »

Qərbi AzərbaycanMehman Bayramov

Həyatı[redaktə]
Bаyrаmоv Mеhmаn Mikаyıl оğlu, 5 yanvar 1951-ci ildə Qərbi Аzərbаycаnın Göyçə mаhаlının Bаsаrkеçər rаyоnunun Şişqaya kəndində çох böyük hörmət sаhibi оlаn еl аğsаqqаlı Mikаyıl Bаyrаmоvun аiləsində аnаdаn оlmuşdur.
Mеhmаn Bаyrаmоv 1967-ci ildə dоğmа Şişqаyа kənd оrtа məktəbini bitirmiş və təhsilini dаvаm еtdirmək üçün Bаkı şəhərinə gəlmişdir. Bir il burаdа hаzırlıq kursu kеçdikdən sоnrа 1968-ci ildə N.Nərimаnоv аdınа Аzərbаycаn Dövlət Tibb Institutunun "Müаlicə işi" iхtisаsınа qəbul оlmuşdur. 1974-cü ildə həmin institutu bitirmişdir.
21 аvqust 1974-cü ildən Mеhmаn Bаyrаmоv tibbi хidmət üzrə lеytеnаntdır.
1974-cü ilin аvqust аyındаn 1975-ci ilin iyun аyınа qədər Sumqаyıt şəhərində Birləşmiş "Təcili tibbi yаrdım" хəstəхаnаsındа həkim-intеrnа kеçmişdir.
13 mart 1975-ci ildən 1 феvrаl Ardı »