Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Hz.Mehdi (e.s) Komekcileri

Peygamberimiz (sav), Hz.
Mehdi'nin İslam dininin ve
Müslümanların hayrına yönelik
pek çok hizmeti olacağını ve çok
önemli faaliyetler yürüteceğini
bildirmiştir. Güzel ahlakı ile
Peygamberimiz (sav)'e benzetilen
Hz. Mehdi, hadislerdeki bilgilere
göre tüm insanların dünyada ve
ahiretteki kurtuluşları için samimi
çaba harcayacak, dünyada huzur,
barış, bolluk ve bereketin
oluşmasına vesile olacaktır. Bu
şerefli ve üstün görevinde ise
etrafında az sayıda yardımcısının
olacağı haber verilmiştir.
Hadislerde ve İslam alimlerinin
izahlarında Hz. Mehdi'nin
yardımcılarıyla ilgili olarak verilen
bilgiler aynı zamanda Hz.
Mehdi'nin tanınmasına vesile
olacak alametlerdendir.
İçinde bulunduğumuz hicri
1400'lü yıllar, Peygamber
Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve
İslam alimlerinin eserlerinde
haber verilen ahir zaman
alametlerinin birbiri ardınca
gerçekleştiği müjdeli bir
dönemdir. Bu dönemde çok
büyük olayların ve tarihi
gelişmelerin yaşanacağı
bildirilmiştir. Allah, bu gelişmelere
vesile olmaları için kullarından
mübarek insanlar seçmiştir. Bu
şahıslardan biri olan Hz.
Mehdi'nin üstün ahlakı ve şerefli
mücadelesi hadislerde detaylı
olarak haber verilmiştir. Haber
verilen bir diğer konu da Hz.
Mehdi'nin yardımcıları ve onların
taşıdığı çeşitli özelliklerdir. Bu
özellikler arasında en dikkat
çekici olanı, sayılarının az
olmasıdır. Hadislere göre, dünya
çapında büyük bir çalışma
yapacak olan Hz. Mehdi'nin
yardımcılarının, tebliğ yaptıkları
süre boyunca sayılarının hiç
değişmeden kalması Allah'ın bir
hikmet üzerine yarattığı mucizevi
bir durumdur. Hz. Mehdi'nin
yardımcılarının belli bir sayı
civarında olmasının
hikmetlerinden biri ise, bu
durumun o mübarek şahsın
tanınmasına vesile olacak
alametler arasında yer almasıdır.
Peygamber Efendimiz (sav)'in
hadislerinde bildirdiği üzere Hz.
Mehdi'yi ilk ortaya çıktığında
destekleyenlerin sayısının çok az
olacak olması, Allah'ın Kuran'da
bildirdiği adetullahının bir
gereğidir. Bu durum, tarih
boyunca yaşamış olan tüm
mümin topluluklarında hep aynı
olmuştur. Kuran'da
peygamberlerin de çevrelerinde
samimi olarak iman eden kişilerin
hep çok az olduğuna dair bilgiler
verilmiştir.
Örneğin Hz. Musa'ya yalnızca
yaşadığı toplumun gençlerinden
oluşan çok az sayıda kimse iman
etmiştir:
"Sonunda Musa'ya kendi
kavminin bir zürriyetinden
(gençlerinden) başka -Firavun
ve önde gelen çevresinin
kendilerini belalara
çarptırmaları korkusuyla- iman
eden olmadı..." (Yunus Suresi,
83)
Aynı durum Hz. İsa'nın ilk geldiği
dönemdeki yardımcıları için de
geçerlidir. Rivayetlerden Hz. İsa'ya
da az sayıdaki havarilerin iman
ettikleri ve bunun dışında halktan
ona inanan kimsenin olmadığı
anlaşılmaktadır. Kuran'da Hz.
İsa'ya inananların durumu şöyle
bildirilmektedir:
"Ey iman edenler, Allah'ın
yardımcıları olun: Meryem oğlu
İsa'nın havarilere: "Allah'a
(yönelirken) benim
yardımcılarım kimlerdir?"
demesi gibi. Havariler de
demişlerdi ki: "Allah'ın
yardımcıları bizleriz." Böylece
İsrailoğulları'ndan bir topluluk
iman etmiş, bir topluluk da
inkar etmişti..." (Saff Suresi, 14)
Kuran'da, Ashab-ı Kehf adlı
topluluğun da sayılarının çok az
olduğu bildirilmiştir:
"(Sonra gelen kuşaklar)
Diyecekler ki: "Üç'tüler, onların
dördüncüsü köpekleridir." Ve:
"Beştiler, onların altıncısı
köpekleridir" diyecekler. (Bu,)
Bilinmeyene (gayba) taş
atmaktır. "Yedidirler, onların
sekizincisi köpekleridir"
diyecekler. De ki: "Rabbim,
onların sayısını daha iyi bilir,
onları pek az (insan) dışında
kimse bilemez."..." (Kehf Suresi,
22)
Bir başka ayette ise Hz. Nuh'a
uyan kimselerin sayısının da çok
az olduğu şöyle haber verilmiştir:
"... Zaten onunla birlikte çok
azından başkası iman
etmemişti." (Hud Suresi, 40)
Kuran'da Hz. Lut'a da çok az
kişinin iman ettiği
bildirilmektedir. Lut kavmine
büyük bir felaket isabet ettiğinde,
Allah oradan sadece Hz. Lut'un
iman eden aile mensuplarını -
iman etmeyen hanımı dışında-
kurtarmıştır:
"… Kendi karısı dışında, onu ve
ailesini muhakkak kurtaracağız.
O (karısı) arkada kalacak
olanlardandır." Elçilerimiz Lut'a
geldikleri zaman o, bunlar
dolayısıyla kötüleşti ve içi
daraldı. Dediler ki: "Korkuya
düşme ve hüzne kapılma. Karın
dışında, seni ve aileni
muhakkak kurtaracağız. O ise,
arkada kalacaktır." (Ankebut
Suresi, 32-33)
Hz. Mehdi'nin Yardımcılarının
Sayısı 300 Civarında Olacaktır
Hadislerde Hz. Mehdi'ye tabi
olacak kişilerin sayısına dair açık
olarak belirli bir sayı verilmiştir:
Muhammed b. Hanefi (ra)'dan
rivayet edildi ki: Sayıları Bedir
Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler
onları geçmediği gibi, sonrakiler
de onlara yetişemezler. Onların
sayıları Talud ile nehri geçenler
kadardır.
(Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b.
Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si;
"Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam
El-Mehdi El-Muntazar")
Bu 313 kişi gece abid (çok
ibadet eden kimse) gündüz
kahraman niteliğini
taşımaktadırlar.
(Kıyamet Alametleri, s. 169)
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi
Beyanı Ennel Mehdi min Evladı
Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l
kamal")
Aralarında kadınların da
bulunduğu 314 kişilik bir grup
oluştururlar. Onlar her zalime
galip gelirler. Onların kalpleri
demir gibidir ve onlar gündüz
arslan, gece de abiddirler. Ne
evvelkiler, ne de sonrakiler
fedakarlıkta onlara yetişemez.
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi
Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı
Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l
kamal")
Hz. Mehdi'ye aralarında
kadınların da bulunduğu 314
kişi biat edecektir.
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi
Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı
Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l
kamal")
İnsanları Allah'a iman etmeye
davet eden, din ahlakına çok
büyük hizmetler veren böyle
değerli bir insana inananların
sayısının bu kadar az olması çok
dikkat çekicidir. Kuşkusuz bu çok
mucizevi bir durumdur.
Günümüzde en küçük bir dini
topluluk bile binlerce kişiden
oluşurken, İslam ahlakının
hakimiyetine vesile olacak olan
Hz. Mehdi'nin yardımcılarının
sayısının yalnızca 313-314 kişi
olması, Hz. Mehdi'nin ve
cemaatinin başlıca ayırt edici
özelliklerinden biridir.
Bediüzzaman da sözlerinde bu
gerçeği hatırlatmış, ancak sayıları
ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi'nin
cemaatindeki her bir kimsenin
manen çok güçlü olacağını
belirtmiştir:
Bu vazifenin istinad ettiği
(dayandığı) kuvvet ve manevi
ordusu yalnız ihlas, sadakat ve
tesanüd (dayanışma) sıfatlarına
tam sahip olan bir kısım
şakirdlerdir (talebelerdir). Ne
kadar az olsalar, manen bir
ordu kadar kuvvetli ve kıymetli
sayılırlar.
(Emirdağ Lahikası, sf. 259)
Hz. Mehdi'ye Melekler de
Yardım Edecektir
Allah onu üç bin melekle
destekleyecektir.
(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed
İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
...Önlerinde Cebrail, arkalarında
Mikail bulunacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi'nin
yardımcıları arasında Cebrail ve
Mikail Aleyhisselam'ın da
oldukları haber verilmektedir. Bu
bilgilere göre Hz. Mehdi'ye,
Allah'ın izniyle, melekler de
yardımcı olacaktır.
Meleklerin salih müminlere
yardımcı oldukları, Kuran'ın çeşitli
ayetlerinde haber verilen bir
durumdur. Rabbimiz, Peygamber
Efendimiz (sav) ve sahabeyi de
meleklerle desteklemiştir. Konuyla
ilgili bazı ayetler şu şekildedir:
"Rabbin meleklere vahyetmişti
ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim,
iman edenlere sağlamlık
katın..." (Enfal Suresi, 12)
"Sen müminlere: "Rabbiniz'in
size meleklerden indirilmiş üç
bin kişiyle yardım-iletmesi size
yetmez mi?" diyordun." (Al-i
İmran Suresi, 124)
Ahir Zamanda İman Edenlerin
Her Biri Çok Kıymetli Olacaktır
Peygamberimiz (sav)'in
hadislerinde dikkat çekilen bir
diğer husus ise ahir zamanda
iman edenlerin her birinin çok
kıymetli olacağıdır. Dinsizliğin
tüm dünya üzerinde çok yaygın
olduğu, ahlaki dejenerasyonun
çok büyük bir hız kazandığı ahir
zamanda, başta Hz. Mehdi olmak
üzere müminler çok büyük
zorluklarla ve toplumsal baskılarla
karşı karşıya kalacaklardır. Bu
durumla ilgili bir hadis şu
şekildedir:
İnsanlar üzerinde öyle bir
zaman gelecek ki, o zamanda
dinine karşı sabırlı olan, koru
eline alan gibi olacak.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.
Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si,
"Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam
El-Mehdi El-Muntazar")
Bu baskılara sabreden böyle
kıymetli bir şahsın etrafında
sayısız insanın bulunması,
insanların ona yardımcı olabilmek
için büyük bir şevk ve heyecan
içinde yarışmaları gerekir. Ancak
dönemin ahir zaman olması,
uygulamada hak ile batılın yer
değiştirmesi, insanların Kuran
ahlakından uzaklaşmış olmaları,
ahlaki yozlaşmanın çok yüksek
boyutlara ulaşması, insanların
böyle şerefli bir mümine tabi
olmalarını ve onun topluluğuna
katılmalarını engelleyecek olabilir.
Gençtirler
"Mehdi'nin bayraktarı, sakalı
hafif, rengi sarı, küçük bir genç
olacaktır." (El-Kavlu'l Muhtasar
Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
s. 51)
Onun (Hz. Mehdi'nin) bayraktarı
doğudan Temimi soyuna
mensup bir genç olacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 26 )
İlim Sahibidirler
"Özellikle bu vezirler her
konuda gerçek manada arif
kişiler olacaklardır.
(M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel,
Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü
Yayınları)
Manen Destekleneceklerdir
"Bil ki, Mehdi çıktığı zaman
bütün Müslüman havassı (ilim
ve takvaca üstün olanlar) ve
avamı (geneli) sevineceklerdir.
Mehdi'nin İlahi olan yani manen
desteklenen adamları olacaktır.
Onun davetini ayakta
tutacaklar ve ona yardım edip
kendisini zafere
kavuşturacaklardır. Ülkeye ait
bütün ağır yükleri bunlar
yüklenecekler. Allah'ın Mehdi'ye
verdiği görevden ötürü ona
destek olacaklardır."
(M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel,
Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü
Yayınları)
"Onların cinslerinden olmayan
bir koruyucuları olacaktır. Bu,
Allah'a hiçbir vakit karşı da
gelmiş değildir. Kendisi en saf
ve samimi vezirlerinden
olacaktır." (M. Arabi) (Hayrettin
Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37,
Köprü Yayınları)
Hz. Muaviye b. Kırra (ra)'dan
rivayet edilmiştir:
Ümmetimden bir taife kıyamet
kopuncaya kadar yardım
görmekte devam eder. (Ramuz
el Ehadis, 472)
Acemdirler (Arap Olmayan)
"Hz. Mehdi'nin yardımcıları Arap
olmayacak, diğer milletlerden
olacak." (Kıyamet Alametleri,
s.187)
Üstün Ahlak Sahibidirler
Muhakkak ki onlar hidayet
sancaklarıdır.
(Ramuz El Ehadis, 1/135)
Onlar Allah yolunda hiçbir
kınayanın kınamasından,
dedikodusundan korkmayan
İslam ahalisidir.
(Süneni İbni Mace,10-259)
Hz. Ali'den bir rivayette şöyle
belirtilmiştir:
"…onlarda Cenab-ı Hakk'ı gerçek
manada bilen insanlar vardır ki
onlar ahir zamanda Mehdi'nin
yardımcısıdır". (Ebu Naim el-
Kufi, Kitabü'l Fiten'de
zikretmiştir.)
Allah'ın İzniyle Hiçbir Zaman
Yenilgiye Uğramayacaklardır
"…Bu vezirlerin belirgin bir
özelliği de kendilerinin hiçbir
zaman hezimete
uğramamalarıdır."
(M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel,
Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü
Yayınları)
Nuaym'ın, Ebu Cafer'den
rivayetine göre;
"Allah (cc) Mehdi'nin ordusunu
ve yardımcılarını başarılı
kılacaktır…"
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.
Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si
"Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam
El-Mehdi El-Muntazar")
İnsanlar İçinde En Güvenilir
Olanlardır
"Mehdi, vakti gelinceye dek
gizlenecektir, vaad olunan vakti
gelince de ortaya çıkacaktır.
Onun güvendiği kimseleri yani
vezirleriyse emin olanların en
güvenceli olanlarıdır."
(M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel,
Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü
Yayınları)
O'nun (Mehdi'nin) kumandaları,
insanların en hayırlısıdırlar. (El-
Kavlu'l Muntazar Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Muntazar-49)
Gidene Üzülmez, Aralarına
Katılana Sevinmezler
Hz. Muaviye b. Kırra (ra)'dan
rivayet edilmiştir:
"…Kendilerini terk edenlerin
ayrılmaları da onlara bir zarar
vermez." (Ramuz el Ehadis,
472)
Muhammed b. Hanefi (ra)'dan
rivayet edildi ki:
"…Bulutların semada toplandığı
gibi, Allah onun etrafına bir
kavim toplar. Onların kalblerini
uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit
düşene üzülmez, kendilerine
katılana da sevinmezler.
Sayıları Bedir ashabı (313)
kadardır. Evvelkiler onları
geçmediği gibi, sonrakiler de
onlara yetişemezler ve onların
sayıları Talud ile nehri geçenler
kadardır." (Kitab-ul Burhan Fi
Alamet-i Mehdiyy-il Ahir
Zaman-57)
Allah Onları Gizlemiştir
"Allah, bir grup kimseyi ona
vezir tayin etmiştir. Allah bu
kimseleri gizlemiştir…"
(Hayrettin Gümüşel, Beklenen
Mehdi, M. Arabi s. 36, Köprü
Yayınları)
"Allah (cc) Mehdi için bir cemaat
yaratır. Onlar Allah tarafından
saklıdırlar…" (Risaletül huruc ül
mehdi... sf.129)
Sözlerine Sadık Olacaklardır
"…Bunlar öncü olan bazı ashab
gibi önde hareket edeceklerdir.
Tıpkı önde gelen sahabenin
Allah'a verdikleri sözü yerine
getirdikleri gibi, bunlar da
aynen o sözlerini doğrulayıcı
olacaklardır…"
(M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel,
Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü
Yayınları)
İbni Merdüye, tefsirinde İbni
Abbas hadisini merfu olarak
tahric etti. O şöyle dedi:
Ashabı Kehf, Mehdi'nin
yardımcıları olacaktır. (Kitabul
Burhan, VI. Bölüm)
İmam Ebu İshak Salebi Kuran
tefsirinin Ehli Kehf Kıssasını
anlatırken diyor ki:
Mehdi çıktığı zaman, Ehli Kehf'e
gidip selam verince, Allah onları
diriltecek ve Mehdi'nin yanında
yerlerini alacaklardır. Daha
sonra yattıkları yere dönüp
kıyamete kadar da kalkmazlar.
(Kitabul Burhan, VI. Bölüm)
İmam-ı Suyuti diyor ki:
Ashabı Kehf'in uykusunun bu
zamana kadar tehirinin sebebi,
Allah'ın onlara bir ihsanıdır.
Çünkü onlar Mehdi'ye yardımcı
olacak ve böylece ümmeti
Muhammed'e dahil olma şerefi
kazanacaklardır. (Celaleddin
Suyuti'nin tasnifinden hadisler.
Ahir Zaman Mehdisi'nin
alametleri s. 59 kahraman
neşriyat)
Gece İbadet ile Meşgul Olup,
Gündüz Çalışacaklardır
Ebu Nuaym'ın, Ebu Ca'ferden
rivayetine göre;
"Bu davet üzerine, Bedir Ashabı
kadar olan 313 kişi, daha önce
ittifak etmeden hemen o anda
tevafuken ortaya çıkacaklar ve
onlar, gece ibadet ile meşgul
olup gündüz arslan
kesilecekler."
( Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.
Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si
"Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam
El-Mehdi El-Muntazar)
Ashab-ı Kehf Hz. Mehdi'nin
Yardımcıları Arasına Katılacaktır
Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete
göre;
Resulullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Mehdi zuhur
edinceye kadar ümmetim
haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç
bin melek ile yardım edecektir…
Ashab-ı Kehf de onunla beraber
bulunup kendisinin
yardımcılarından olacaklar."
SONUÇ
Hz. Mehdi, Allah'ın Peygamber
Efendimiz (sav)'e 1400 yıl önce
ahlakını, fiziksel özelliklerini,
faaliyetlerini, hizmetlerini ve
dünyada bırakacağı etkiyi
bildirdiği ve kaderde takdir ettiği
mübarek bir şahıs olacaktır. Bu
özelliklerin taklit edilmesi, çaba
harcanarak kazanılması kesinlikle
mümkün olmadığı gibi, Hz.
Mehdi'nin çalışmalarının
durdurulması ya da çeşitli
tevillerle reddedilmesi de Allah'ın
izni ile mümkün değildir. Hz.
Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in de
haber verdiği gibi tüm
hizmetlerini yerine getirecek ve
Allah'ın izniyle ahir zamanda
ikinci kez yeryüzüne gelecek olan
Hz. İsa ile birlikte Kuran ahlakını
tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bu,
Allah'ın belirlediği bir kaderdir.
Kuran'da İslam ahlakının
yeryüzüne hakim olacağı şu
şekilde müjdelenmektedir:
"Elçilerini hidayet ve hak din
üzere gönderen O'dur. ÖYLE Kİ
ONU (HAK DİN OLAN İSLAM'I)
BÜTÜN DİNLERE KARŞI ÜSTÜN
KILACAKTIR; müşrikler hoş
görmese bile." (Saff Suresi, 9)
Allah'ın seçkin kullarından biri
olan Hz. Mehdi, 1400 sene önce
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği
gibi –Allah'ın izni ile- ahir
zamanda Kuran ahlakını tüm
dünyaya hakim edecektir. Tek
başına da olsa, kaderinde olan bu
vazifesini muhakkak yerine
getirecektir. Bu tebliği süresince
ona yardımcılar kılınması ise Yüce
Allah'ın bir lütuf ve nimetidir.
Rabbimiz elçilerine desteğini,
Kuran'da şu şekilde bildirmiştir:
"Siz ona (Peygambere) yardım
etmezseniz, Allah ona yardım
etmiştir..." (Tevbe Suresi, 40)


Tarix: 19.11.2013 / 04:21 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 895 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...