Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarHƏZRƏTİ FATİMEYİ MƏSUMƏNİN (ə) ELMİ MƏQAMI

Həzrət Məsumə (ə) elm, təqva və əxlaqi fəzilət çeşməsi olan bir nəsildən idi. Xanım böyüyəndə əziz atasını şəhadətə yetirirlər və onun, habelə, digər bacı və qardaşların təlim və tərbiyəsini İmam Rza (ə) öz öhdəsinə götürdü. O Həzrətin diqqəti nəticəsində İmam Kazımın (ə) övladları yüksək məqama çatdılar.

İmam Kazımın (ə) övladları arasında İmam Rzadan (ə) sonra Həzrət Məsumə (ə) elm və əxlaq baxımından onların içərisində ən ali məqama sahib idi. Bu həqiqəti Məsum İmamların (ə) onun haqqında dedikləri təriflərdən, ləqəblərdən, adlardan görmək olar. Əgər bu həqiqətə diqqət etsək ki, nəfsin tərbiyəsi ilə İlahi elmlərin və hikmətlərin, ürfani və əxlaqi dərəcələrin bir-biri ilə Ardı »

Maraqlı melumatlarHz Zəhra Haqqında Bilmədiklərimiz

Adı: Fatimə (ə)
Atasının adı: Məhəmməd (s.a.a.s)
Anasının adı: Xədicə (ə)
Təvəllüdü: 20 Cəmadüs-sani, cümə günü, besətin beşinci günü
Doğulduğu yer: Məkkə
Şəhadət ili: Hicri 11-ci il
Dəfn olunduğu yer: məlum deyil.Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, qadından qədim xalqlarda bir əmtəə kimi istifadə olunur və əmtəə kimi də heyvanlarla dəyişdirilirdi. İslamdan əvvəl cahiliyyət dövründə isə qadınları bədbəxtlik səbəbi hesab edir, buna görə də qız uşaqlarını diri-diri basdırırdılar.

Amma İslam dini belə inam və fantaziyalarla zidd olduğuna görə Həzrət Peyğəmbər (s) həmişə cahiliyyət millətinin fikri və əməlləri ilə mücadilə edirdi. O, qadınların da kişilər kimi insan olduqlarını, onların da insanlıq imtiyaz Ardı »

Maraqlı melumatlarİslam Qardaşlığının Xüsusiyyətləri

İslamın bu məsələdə dünya miqyasında bir iman qardaşlığına nə dərəcədə əhəmiyyət verdiyini çox yaxşı bir şəkildə anlayırıq. Bu bölümdə isə, bu İslam qardaşlığının fərqlərindən bir qismini təqdim etməyə çalışacağıq .
İslam qardaşlığının xüsusiyyətlərindən bəzilərini bu şəkildə məzmunlara ayırmağımız mümkündür:

1 – Mənbəsinin Ucalığı.

İslam qardaşlığının möminlərin qəlbləri arasındakı əlaqəsi Allah (c.c) tərəfindən . Həqiqətən də, buna işarə olaraq bu ayədə deyilmişdir: ”Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi.” (Ənfal-63)

Bu təməl üzərində İslam qardaşlığının kamilləşməsi üçün bəzi bəşəri cəhdlər də olmuşdur. Ancaq bu an üçün bu cəhədlərlə Ardı »

Maraqlı melumatlarPeyğəmbərin (s.) RAMAZAN Xütbəsi

Həzrəti Peyğəmbər (s) Ramazan ayının gəlişi ərəfəsində müsəlmanların qarşısında xütbə oxuyaraq belə buyurmuşdu:

"Ay camaat! Allahın ayı Ramazan bərəkət, rəhmət və günahlardan bağışlanma nemətləri ilə sizə doğru gəlir. Allahın hüzurunda bu ay başqa aylardan daha üstündür. Günlərin ən üstünü, gecələrin ən yaxşısı, saatların ən fəzilətlisi bu aydadır.

Ramazanda ac və susuz qalmaqla qiyamət gününün aclığını və susuzluğunu yada salın. Kasıblara əl tutun, qocalara ehtiram göstərin, uşaqları əzizləyin, qohumlarınızla mehriban olun. Dilinizi nalayiq söhbətlərdən, gözünüzü harama baxmaqdan, qulağınızı sizə yaraşmayan sözləri dinləməkdən çəkindirin! Başqalarının yetimləri ilə mehriban rəftar edin ki, sizin yetimlərinizə qarşı da başqaları mehriban olsunlar…

Ay camaat! Bu ay ərzində hər kim öz Ardı »

Maraqlı melumatlarHӘZRӘT ӘLİNİN (Ә) BUYURUQLАRI

1. «Tövһid (әqidәsi) Аllаһı tәsәvvürә gәtirmәmәк (О tәsәvvürә sığmаz), әdаlәt Оnu ittiһаm еtmәmәкdir (Оnu lәyаqәtsiz işlәrdәn pак bilmәк)».

2. «Әlbәttә, һәr bir nеmәtdә Аllаһın һаqqı vаr (һәr nеmәtә görә оnа şüкür еtmәк lаzımdır). Hәr кәs оnu (şüкrü) yеrinә yеtirsә, Аllаһ оnа оlаn nеmәtini аrtırаr. Bu mәsәlәdә diqqәtsizliк göstәrәnin nеmәti zаvаlа uğrаdılаr».

3. «Düşmәnә qаlib gәldiyin vахt qәlәbәnә şüкr оlаrаq оnu bаğışlа».

4. «Çаrәsizin dаdınа çаtmаq, qәmginin qәmini аrаdаn qаldırmаq böyüк günаһlаrın кәffаrәlәrindәn sаyılır».

5. «Еy Аdәm övlаdı, Аllаһ sәnә аrdbааrd nеmәtlәr vеrdiyi vахt Оnа qаrşı itаәtsizliк göstәrirsәnsә, оnun әzаbındаn qоrх».

6. «Әn üstün zаһidliк оnu хаlqdаn gizlәmәкdir».

7. «Аqilin dili qәlbinin аrхındа, ахmаğın qәlbi dilinin аrхаsındаdır».

8. «Аllаһ Ardı »

Maraqlı melumatlarSünnənin islamda məqamı

Həqiqətən həmd sənalar Allaha məxsusdur. Biz də Ona həmd səna edir, Ona sığınır və Ondan bağışlanma diləyirik. Nəfsimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsəni heç kəs bu yoldan azdıra bilməz, haqq yoldan azdırdığı kimsəni isə heç kəs doğru yola yönəldə bilməz. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və Məhəmməd Onun qulu və elçisidir.

Allah təalə buyurur: "Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!" (Ali-İmran: 102).
"Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Ardı »

Maraqlı melumatlarDini Sözlər...,...

Olmaq istəyirsən haqqa yaxın, qul könlünə toxunma əsla..

Qəbrə hazırlıqsız girən dənizə qayıqsız girmiş kimidir. (Hz.Əbubəkir)

Gizlət məni rəhmət qapısında Rəbbim nəfsim izimi tapa bilməsin..

İnsan olmaq istəyən adam əvvəlcə nəfsinin itini susdurur. (Sədi Şirazi)

Nəfsinin arzularına tabe olan, Allahu Təalanın necə qulu olur? Ey insan! Kimə tabe sənsə onun qulu olarsan.

Mömin günəş kimidir. Saralıb, solaraq batar amma doğduğunda (axirəttə) göz qamaşdırır.

Gəncliyin qiymətini qocalar, dincliyin qiymətini narahatlar, səhhətin qiymətini xəstələr, həyatın qiymətini ölülər bilir.

Allah ədaləti qəlblərinizin qaynaşması üçün fərz qıldı. (Hz.Fatimə)

Allah həcci dinin ayaqda dayanması üçün fərz qıldı. (Hz.Fatimə)

Rəbbiylə özü arasında olan şeylər haqqında, ağıllı davranan bir kimsə görmədim. (Hz.Həsən)

Mən duanın qəbul edilməməsi qayğısı daşımaram. Ardı »

Maraqlı melumatlarQİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ)

BİRİNCİ MƏSƏLƏ:
Bu bəşər tarixində ən böyük fitnədir. Dəccalın fitnəsi axır zamanda baş verir. Bu son saatın ən böyük əlamətlərindəndir. Dəccalın fitnəsi bütün insanlıq tarixində baş vermiş ən böyük fitnə-fəsaddır. Müslimin "Səhih" əsərində Əbu əd-Duhəma və Əbu Qətadənin bu hədisi verilir: "Hişam bin Amirin yanına getdik. İmran bin Hüseyn də gəldi və dedi: "Siz məndən də qabaq Peyğəmbərin (sav) hüzurunda olmusunuz. Amma mən də bir hədis bilirəm. Peyğəmbərin (sav) bu kəlamını eşitmişəm: "Qiyam gününədək Adəm övladları arasında Dəccaldan da təhlükəli bir məxluq olmayacaqdır".
(Müslim, "Səhih" , "Fitnələr" kitabı. Əhməd «Müsnəd» 6/455-456, Dəccal barədə hədislərin yerdə qalanı. 18/69, Sayı 2946.)

Buna görə də bütün Ardı »