Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Nadi Dua

Bismillahir-rehmanir-rehim.
Allahin Salami uzerinize olsun ezizler …
Nadi Əli duası
Böyük çətinliklərdən nicat tapmaq üçün
oxunan dualardan biri də, «Nadi Əli»
duasıdır. Bu duanı daima oxumaqla insan, bir
sıra çətinliklərdən qurtula
bilər. O cümlədən:
1. Böyük bir çətinliklə qarşılaşan
zaman, bu dua 7 dəfə ixlasla oxunsa
həmin çətinlik inşallah həll olar və ya
ona dözmək asan olar. 2.İnsan qorxduğu (və
ya ehtiyat etdiyi)
zalım bir şəxsin yanına gedərkən, bu
duanı 3 dəfə oxuyub bədən üzvlərinə
üfürsə, həmin zalım şəxs ona qarşı
mehriban olar və onunla yumşaq
davranar. 3. Dünya malı əldə etmək üçün, bu
dua
sübh namazından sonra 9 dəfə
oxunmalıdır.
4. Borcun ödənilməsi üçün 15 gün
ərzində, gündə 22 dəfə bu duanın
oxunulması faydalıdır. 5. Hamilə qadının
doğuşu çətin olarsa,
doğuşun asanlaşması üçün, bu dua bir
kasa suya 5 dəfə oxuyub, həmin
qadına içirtmək lazımdır.
6. Bu duanı özü ilə gəzdirən şəxs, ins-
cinin və heyvanların şərrindən amanda qalar.
7. Övladı olmayan şəxs bu duanı daima
oxusa, Allahın inayəti ona yetişər.
8. Nəzərdə tutulmuş bir şəxsin
məhəbbətini qazanmaq üçün, bu duanı,
cümə axşamı həmin şəxsin adına 14 dəfə
oxumaq və 100 dəfə salavat
demək lazımdır.
ﻢﯿﺣَّﺮﻟﺍ ِﻥﺎﻤﺣَّﺮﻟﺍ ِﻪﻠﻟﺍ ِﻢﺴِﺑ
ﯽِﻓ َﮏَﻟ ﺎًﻧﻮَﻋ ُﻩﺪِﺠَﺗ ِﺐﺋِﺎَﺠَﻌﻟﺍ َﺮََﻬﻈَﻣ ﺎًﯿِﻠَﻋ ِﺩﺎﻧَ
ﺎَﻤَّﻠُﮐ ﯽِﻟَّﻮَﻌُﻣ ِﻪﯿَﻠَﻋ َﻭ ﯽِﺘَﺟﺎَﺣ ﻪﻠﻟﺍ ﯽَﻟِﺍ ﯽِﻟ ِﺐِﺋﺍَﻮَﻨﻟﺍ
ﺍﻟﻠﻪُ ِﻞِّﻠِﻀُﯾ َﻭ ِﻪﻠﻟﺍ ِّﻞِﻇ ﯽِﻓ ﯽِﻀَﻘﻨُﻣ ُﺖﯿَﻣَﺭ َﻭ ُﻪَﺗﺮَﻣَﺍ
ﺎَﯾ َﮏِﺘَﻤَﻈَﻌِﺑ ﯽِﻠَﺠﻨَﯿَﺳ ٍّﻢَﻏ َﻭ ٍﻢَﻫ ِِّﻞُﮐ َﮎﻮُﻋﺩَﺍ ﯽِﻟ
ﺎَﯾ ُّﻲِﻠَﻋ ﺎَﯾ ُّﻲِﻠَﻋ ﺎَﯾ َﮏِﺘَﯾﻻَﻮِﺑ َﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎَﯾ َﮏِﺗََّﻮُﺒُﻨِﺑ ُﻪﻠﻟَﺍ
ﺎَﻧَﺍ ُﺮَﺒﮐَﺍ ُﻪﻠﻟَﺍ ِﯽِّﻔَﺨﻟﺍ َﮏِﻔﻄُﻟ ِّﻖَﺤِﺑ ﯽِﻨﮐِﺭﺩَﺍ ُّﻲِﻠَﻋ
ﻋِﻨﺪِﮎَ ﻦِﻣ ﯼِﺪَﻤَﺻ ُﻪﻠﻟَﺍ ٌﺀﯼِﺮَﺑ َﮏِﺋﺍَﺪﻋَﺍ ِّﺮَﺷ ﻦِﻣ
ﺍِﯾَّﺎﮎَ َﻭ ُﺪُﺒﻌَﻧ َﮎﺎَّﯾِﺍ ِّﻖَﺤِﺑ ﯼِﺪِﻤَﺘﻌُﻣ َﮏﯿَﻠَﻋ َﻭ ﯼِﺩَﺪَﻣ
ﺍﻟَﺤَﺴَﻨَﯿﻦِ ﺎَﺑَﺍ ﺎَﯾ ﯽِﻨﺜِﻏَﺍ ِﺚﯿَﻐﻟﺍ ﺎَﺑَﺍ ﺎَﯾ ُﻦﯿِﻌَﺘﺴَﻧ ﺎَﯾ
ﯽِﻨﮐِﺭﺩَﺍ ِﻪﻠﻟﺍ َﺏﺎَﺑ ﺎَﯾ ﯽِﻨﮐِﺭﺩَﺍ ِﻪﻠﻟﺍ َﻒﯿَﺳ ﺎَﯾ ﯽِﻨﮐِﺭﺩَﺍ
ﺑِﺤَﻖِِّ ﯽِﻨﮐِﺭﺩَﺍ ِﻪﻠﻟﺍ ََّﯽِﻟَﻭ ﺎَﯾ ﯽِﻨﮐِﺭﺩَﺍ ِﻪﻠﻟﺍ َﻪَّﺠُﺣ
ﺍﻟﻘَﻬﺮُ َﻭ ِﺮﻬَﻘﻻِﺑ َﺕﺮَّﻬَﻘَﺗ ُﺭﺎَّﻬَﻗ ﺎَﯾ ﯽِّﻔَﺨﻟﺍ َﮏِﻔﻄُﻟ
ﯽِﻟﺍَﻭ ﺎَﯾ ِّﻭُّﺪَﻌﻟﺍ ُﺮِﻫﺎَﻗ ﺎَﯾ ﺭﺎَّﻬَﻗ ﺎَﯾ َﮎِﺮﻬََﻗ ِﺮﻬََﻗ ﯽِﻓ
ﺭَﻣَﯿﺖَ ِّﯽِﻠَﻋ ﯽَﻀَﺗﺮُﻣ ﺎَﯾ ِﺐِﺋﺎَﺠَﻌﻟﺍ َﺮَﻬﻈَﻣ ﺎَﯾ َِّﯽِﻟَﻮﻟﺍ
ﺍﻟﻘَﺎﺗِﻞِ ِﻪﻠﻟﺍ ِﻒﯿَﺳ َﻭ ِﻪﻠﻟﺍ ِﻢﻬَﺴِﺑ ََّﯽَﻠَﻋ ﯽَﻐَﺑ
ﻦَﻣ َﻭ ِﺩﺎَﺒِﻌﻻِﺑ ٌﺮﯿِﺼَﺑ َﻪﻠﻟﺍ َّﻥِﺍ ﻪِﻠﻟﺍ ﯽَﻟِﺍ ﯼِﺮﻣَﺍ ُﺽِّﻮَﻓُﺍ
ﺍﻟﺮَّﺣِﯿﻢُ ُﻥﺎَﻤﺣﺮَََّﻟﺍ َﻮُﻫ ﻻﺍِ َﻪﻟِﺍ ﻻ ٌﺪِﺣﺍَﻭ ٌﻪﻟِﺍ ﻢُﮑُﻬﻟِﺍ
ﺎَﯾ َﻦﯾِﺮِّﯿَﺤَﺘُﻤﻟﺍ َﻞﯿِﻟَﺩ ﺎَﯾ َﻦﯿِﺜﯿِﻐَﺘﺴﻤُﻟﺍ­ﻏِﯿَﺎﺙَ ﺎَﯾ ﯽِﻨﮐِﺭﺩَﺍ
ﺭَﺍﺣِﻢَ ﺎَﯾ َﻦﯿِﻠِّﮐَﻮَﺘُﻤﻟﺍ َﻦﯿِﻌُﻣ ﺎَﯾ َﻦﯿِﻔِﺋﺎَﺨﻟﺍ َﻥﺎَﻣَﺍ
ﺍَﺭﺣَﻢَ ﺎَﯾ َﮏِﺘَﻤﺣَﺮِِﺑ َﻦﯿِﻤَﻻَﻌﻟﺍ َﻪﻟِﺍ ﺎَﯾ َﻦﯿِﮐﺎَﺴَﻤﻟﺍ
ﺁﻟِﻪِ َﻭ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ
ﺎَﻧَﺪِّﯿَﺳ َﯽﻠَﻋ ُﻪﻠﻟﺍ َﯽَّﻠَﺻ َﻭ َﻦﯿِﻤِﺣﺍَّﺮﻟﺍ َﻦﯿِﻤَﻻَﻌﻟﺍ ِّﺏَﺭ ِﻪَﻠﻟ ُﺪﻤَﺤﻟﺍ َﻭ َﻦﯿِﻌَﻤﺟَﺍ .
Nadi Əli
Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Nadi Əliyyən məzhərəl əcaib təcidhu
əvnən ləkə fin nəvaib li iləllahi hacəti və
əleyhi muəvvəli kulləmə əmərtəhu və
rəmeytu munqəzi fi zilillahi və yuzlillahu li
ədukə kullə həmmin və ğəmmin
səyəncəli bi əzəmətikə ya
Allahu,bunivvətikə ya
Muhəmmədə,bivilayətikə ya Əliyyu,ya
Əliyyu,ya Əli ədrikni bihəqqi lutfikəl
xəfiyyi Allahu Əkbəru ənə min şərri ə"daikə
bəriun,Allahu samədi min
indikə mədədi və əleykə mutəmidi
bihəqqi iyyəkə nəbudu və iyyəkkə
nəstəin seyfəllahi ədrikni,ya əbəlğeysi
əğisni,ya Əbəlhəsəneyni ədrikni,ya
huccətallahi ədrikni,ya vəliyyəllahi
ədrikni,bihəqqilutfikəl xəfiyyi ya
Qəhharu təqəhhərtə bilqəhri vəlqəhru fi
qəhri qəhrikə Ya Qəhharu ya qahirəl
əduvvi ya valiyəl vəliyyi,ya məzhərəl
əcaib,ya murtəza Əliyyi rəmeytə mən
nəğa əleyyə bisəhmillahi və seyfilləhil qatili
ufəvvizu əmri iləllahi innəllahə
bəsirun bil ibad,və ilahikum ilahun
vahid,la ilahə illa huvər rəhmanur rəhim
ərdini,ya ğıyasəl mustəğisin ,ya dəliləl
mutəhəyyiyin,yaəmanəl xaifin,ya
muinəl mutəvəkkilin,yarahiməl məsakin,ya
ilahəl aləmin birəhmətikə ya
ərhəmər rahimin və səlləllahu əla
seyyidina Muhəmmədin və alihi əcməin
vəl həmdulillahi rəbbil aləmin.
Ezizler bu gozel ayda sefaya ehiyaci
olan xesdeleri, yemeye bir tike coreyi olmayan
aclari,icmeye suyu olmayan
susuzlari ,geymeye paltari olmayan
paltarsizlari,uwagi olmayan
insanlari,vetenin kewiyinde duran
eskerleri ,hicab mehbuslarini hicab
isdeyibde qovuwa bileyenleri ve onlar kimi
duaya ehtiyaci olan momin ve
momineleri dualarimizda yad edek!
Allah qəlblərimizi iman nuru ilə
işıqlandırsın və bizi dünya və axirətdə
Əhlibeyt(ə)-dənayrı salmasın
İnşALLAH... 18-ci günün duası:
18-“Əllahummə nəbbihni fihi libərəkati
əsharih və nəvvir fihi qəlbi biziyai
ənvarih və xuz bikulli əzai iləttibai
asarih, binurikə ya munəvvirə qulubil-
arifin.” İlahi, bu orucluq ayının səhərlərinin
bərəkətini mənə düşündür. Belə bir
gündə Ramazan ayının işıq və nuru ilə
qəlbimi işıqlandır. Mənim bütün bədən
üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri
yerinə yetirməyə müvəffəq et. Ey qəlbləri
nurlandıran Allah!
İftar vaxtında oxunan dua:
-“Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə
əftərtu və ələykə təvəkkəltu, ya vasiəl-
məğfirəti iğfir li.”
İlahi, Sənə xatir oruc tuturam, Sənin verdiyin
ruzi ilə iftar edirəm və Sənə
təvəkkül edirəm. Ey mərhəməti çox
olan Allah, məni bağışla


Tarix: 19.11.2013 / 04:21 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 392 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...