Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Rasim Məmmədov - Seçilmiş əsərləri

Р.К.МАМЕДОВ. Двухбарьерная физическая модель реальных контактов металл-полупроводник. Fizika – riyaziyyat elmləri seriyası 2001, № 2, s.84-94
Məmmədov R.Q. Şottki diodlarında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №1, s.158-165
Məmmədov R.Q. Periferiya effektləri olmadıqda Şottki diodlarında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №3, s.103-109
Məmmədov R.Q. Şottki diodlarının kontakt periferiyasında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №4, s.126-132
Məmmədov R.Q. Böyük əks gərginliklərdə Şottki diodlarında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №5, s.123-129
Məmmədov R.Q. Şottki diodlarında cərəyan axınının yarımkeçirici aşqarlarının konsentrasiyasından asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №6, s.134-140
Məmmədov R.Q. Əlavə elektrik sahəli Şottki diodlarının fotoelektrik xassələri. Tezis; Fotoelektronika və gecə görmə cihazları üzrə XIХ Beynalxalq Elmi – Texniki Konfrans, Moskva, Rusiya, 2004, s.142
Məmmədov R.Q. Əlavə elektrik sahəli düzləndirici Şottki diodları.“Enerji işləmələrinin texniki və fiziki problemləri” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Təbriz, İran, 2004, s.425-427
Məmmədov R.Q. Şottki diodunun kontakt səthinin fəal hissəsinin həndəsi və elektrofiziki parametrləri. “Bərk cisimlər elektronikasının və mikroelektronikanın aktual problemləri” IX Beynalxalq Elmi – Texniki Konfransın Materialları, Taqanroq, Rusiya, 2004, s.134-137
Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici real mikro- və nanokontaktların elektrofiziki xassələri.
Məmmədov R.Q. Metalın yarımkeçirici ilə mikro- və nanokontaktlarının düzləndirmə xassələri. “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosxemlər” VIII Beynalxalq Konfransın
Materialları, Ulyanovsk, Rusiya, 2006, s.214

Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici mikro- və nanokontaktları əsasında günəş elementləri. “Bərk cisimlər elektronikasının və mikroelektronikanın aktual problemləri” IX Beynalxalq Elmi – Texniki Konfransın Materialları,Taqanroq, Rusiya, 2006, s.186-189
Məmmədov R.Q. Metal-dielectric-metal strukturlarında cərəyan axınının bəzi xüsusiyyətləri.“Enerji işləmələrinin texniki və fiziki problemləri” III Beynalxalq Konfransın Materialları, Türkiyə, 2006, s. 543-547
Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici nanokontaktlar əsaslı günəş elementlərinin yeni prinsiplə konstruksiyası. “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnoloğiya və mikrosxemlər” IХ Beynalxalq Konfransın Materialları, Ulyanovsk, Rusiya, 2007, s.87
Məmmədov R.Q. Nanocontacts metal – semiconductor. Proceedings I International Scientific Seminar "Light in Nano-Size Solids", Baku, 2005, p.63-66
Məmmədov R.Q. Kontakt səthi məhdud olan bircins metal-yarımkeçirici kontaktlarda potensial çəpərin yaranması. AMEA, Fizika, 2007, c.ХIII, №4, s.192-195
Məmmədov R.Q. Real metal-yarımkeçirici kontaktlar qarşılıqlı təsirdə olan nanokontaktlar toplusu kimi. АМЕА, Fizika, 2007, c.ХIII, № 1-2, s.331-333
Kələndarah Y.A., Muradov M.B., Məmmədov R.Q., Khodayari A. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə polimer matrisdə formalaşmış CdS nanokristalının bəzi fiziki xassələrinin tədqiqi və böyümə prosesi. Kristal göyərdilməsi Jurnalı, 2007, №305, s.175-180
Kələndarah Y.A., Behboudnia M., Xodayari A., Muradov M.B., Mamedov R.Q. Ultrasəs şüalandırma üsulu ilə sintez olunmuş CdS nanohissəciklərin quruluş, kompozisiya və optic xarakteristikaları. Optoelektronika və mühüm materiallar – Sürətli Kommunikasiya Jurnalı, 2008, c.2, №1, s.42-45
Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici mikro- və nanokontaktların unikal xassələri. Fotoelektronika və gecə görmə cihazları üzrə XIХ Beynalxalq Elmi – Texniki Konfransın Materialları. Moskva, Rusiya, 2008, s.198
Mamedov R.Q. Real Şottki diodlarının vaxtındanəvvəl elektrik deşilməsi. “Enerji işləmələrinin texniki və fiziki problemləri” IV Beynalxalq Konfransın Materialları, Pitesti, Ruminya, 2008, s.(IV)25-27
Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici real makro-, mikro- və nanokontaktlarda elektron proseslərində əlavə elektrik sahəsinin fəal rolu. “Fizikanın Aktual Problemləri” V Respublika Elm Konfransının Materialları, Baki, Azərbajcan, 2008, s.3-5
Məmmədov R.Q. Nəzəri omik, lakin praktiki düzləndirici olan metal – yarımkeçirici kontakt. “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnoloğiya və mikrosxemlər” Х Beynalxalq Konfransın Materialları, Ulyanovsk, Rusiya, 2008, s.198
Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q., Xodayari A., G.M.Eyvazova PVA-CdSe nanohissəciklərin ultrasəs dalğalarının təsiri altında formalaşması. Fizika Jurnalı , Cild XIV, 2008, s.41-43
Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q., Xodayari A. CdS nanokristalların ultrasəs şüalarında formalaşması. “Funksional Materiallar and Cihazlar” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Malazia, 2008, s. A-307
Məmmədov R.Q., Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Hasanov U.R. Səskimyəvi hazırlanmış CdSe/ PVA nanocompozidlərin electrofiziki xassələri. “Nanoelm və Nanotexnoloğiya” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Təbriz, Iran, 2008, s. 91-92
Kələndarah Y.A., Məmmədov R.Q., Muradov M. B., M.Behboudnia, A. Khodayari . CdS nanokristalların ultrasəs dalğalarının təsiri altında formalaşması. “Supramolecul və Nanokimya tətbiqlərə doğru” I Beynalxalq Simpoziumun Materialları, Xarkov, Ukrayna, 2008, s.3-7 CdS nanokristalların ultrasəs dalğalarının təsiri altında formalaşması. ”Supramolecul və Nanokimya tətbiqlərə doğru” I Beynalxalq Simpoziumun Materialları, Xarkov, Ukrayna, 2008, s..3-7
Kələndarah Y.A., Məmmədov R.Q., Muradov M.B., Eyvazova G.M. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə polimer matrisdə CdS nanokristalının formalaşması və tədqiqi. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat seriyası, 2008, № 3, s.132-136
Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə alinmış CdS nanokristallarında kvant ölçü effekti. ”Kristallaşma mexanizmi və kinetikası. Nanotexnologiya üçün kristallaşma” V Beynalxalq Elmi Konfransının Materialları, İvanov, Rusiya, 2008, s.47
R.Q.Məmmədov Radiasiyanın düzləndirici real metal – yarımkeçirici kontaktların elektrofiziki xassələrinə təsiri. Radiasiya Problemləri Beynalxalq Konfrans, Bakı, 2008, s.45-46


Tarix: 05.02.2015 / 18:15 Müəllif: Feriska Baxılıb: 68 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...