Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
SORU VE CEVAPLARLA TEVHİD İNANACI

4Allah (azze ve celle) bizi niçin yarattı, bunun delili
nedir? 1
hAllah Teâlâ bizleri kendisine kulluk etmemiz için
yarattı. Delil Allah (azze ve celle)'nin şu sözüdür:
" Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için
yarattım." (Zariyat:56)
4İslam şeriatı ne demektir, bu şeriatın en önemli
özellikleri nelerdir?
hİslam Şeriatı Allahu Teâlâ'nın peygamberine ve O
Peygamberin ümmetine din olarak seçtiği hayat
nizamıdır.
İslam Şeriatının en önemli özellikleri şunlardır:
1Bu
şeriat Allah'tan gelen bir şeriattır. Allahu
Teâlâ şöyle buyurur:
"Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen
ona uy; bilmeyenlerin isteklerine uyma." (Casiye:18)
Başka bir ayette şöyle buyurulur:
"Allah kullarını çok iyiy görür" (ÂlI
İmrân) Onların
iyiliğine olacak olan işleri en iyi bilen odur.
1 Tevhid. İmam Muhammed Bin EtTemimî
(r.h.) sh.5. Daru'lİfta
1413 H.
4
2İslam
şeriatı her yönüyle kâmil bir şeriattır ve her şeyi
kapsar: Allah Teâlâ Ölü (kəsilmədən ölüb murdar olmuş) heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə (bismillah deyilmədən) kəsilmiş, boğulmuş, (küt alət və ya silahla) vurulmuş, (bir yerdən) yıxılaraq ölmüş, (başqa bir heyvanın buynuzu ilə) vurulub gəbərmiş, vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanıb yeyilmiş - canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar müstəsnadır - dikinə qoyulmuş daşlar (bütlər və ya Kəbənin ətrafındakı bütpərəst qurbangahlar) üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə pay bölmək sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bu gün kafirlər dininizdən (onu məhv edə bilmədikləri üçün) əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, Məndən qorxun! Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi (Məkkənin fəthi, islamın mövqeyinin möhkəmlənməsi, Cahiliyyət dövrünün bir sıra zərərli adətlərinin aradan qaldırılması və i. a.) tamamladım və sizin üçün din olaraq islamı bəyənib seçdim. Kim aclıq üzündən naçar qalarsa (çətinliyə düşərsə), günaha meyl etmək niyyətində olmayaraq (zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bu haram ətlərdən yeyə bilər). Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!" (Maide:3)
Başka bir ayette şöyle buyurulur:
" Senin rabbin unutkan değildir." (Meryem:64)
3İslam
şeriatı bütün zaman ve mekanlar için geöçerlidir:
İslam şeriatının güneşi her zaman ve asırda dünyayı
nuruyla aydınnlatmaya devem etmektedir. Her medeniyet
bazı sorunlarını halledebilmek için onun nurundan belli
ölçülerde yararlanmaktadır. Güzellikleri ve doğruları
hangi akıl daha doğru bir şekilde farkedebiliyorsa onun
nurundan o derece daha fazla faydalanma yoluna
gidecektir. Onun güzelliğine delil olacak ve buna şahitlik
edecek unsurları da kendi bünyesinde taşımaktadır. O,
şüphesiz Allah'ın müminlere olan en büyük nimetidir.
Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
"Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini
okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini
temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir
peygamber ğöndermekle Allah, mü'minlere büyük bir bir
5
lutufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir
sapıklık içinde idiler." (Âli
İrân:164)
4Fert
ve toplum için dünya ve âhirette emniyetli bir
hayatı garanti etmesi: Bu nedenle bir insan islamı tanıma
fırsatı bulursa o kadar ona karşı sevgisi, ihtiramı, hürmeti,
ona bağlılığı ve onu yayma azmi o derece artar.
Dünyanın en huzurlu, en sitressiz ve en istikrarlı insanı
islama en iyi şekilde bağlanan insandır. Alahu Teâlâ şu
ayette kaplerin ancak kendisini zikrtetmekle huzur
bulacağını ifade etmektedir:
" Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur
bulur." (Râd:2)
İslam şeriatının toplumsal huzuru sağlayacağı da şu
âyette işaret olunuyor:
Umulur ki (suç işlemekten) korkarsınız."
(Bakara:179)
İslam şeriatına uymak kişiyi Âhirette ateşin yakıcı
azabından korur. Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
" İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık
bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve
onlar doğru yolu bulanlardır." (Enâm:
82)
6
5İslam
Şeriatının başka bir özelliği de kişiye daimî
mutluluk kazandırmasıdır: Bütün canlılar mutluluk
peşindedirler. Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
" Mutlu olanlara gelince, onlarada cennettedirler.
Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça
da orada ebedî kalacaklardır." (Hud:108)
" Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size
iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, suçlarınızı
örter ve sizi bağışlar." (Enfâl:29)
Bütün akıllılar mutluluk peşindedirler ve onu bulmaları
ancak temiz islam şeriatı ile tanışmakla olur.
4Her müslümanın mutlaka öğrenmesi gereken dört
meseleyi yazınız.
hBir:İlim: İlim Allahu Teâlâ'yı, O'nun Peygamberi
(Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)'i ve islam dinini delilleri
ile birlikte bilmektir.
İki:Bu ilimle amel etmenin gerekliliği.
Üç:Buna davet etmenin gerekliliği.
4Bu meselelerin delilini söyleyiniz.
hBu meselenin delili Asır sûresidir.
7
" Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Fakat
iman edip salih amel işleyen hakkı ve sabrı tavsiya
edenler bundan müstesnadır." (Asır:13)
4Allah bizi bu hayatta başıboş mu bırakmıştır?
hHayır. Blakis bizi yaratmış, bize rızık vermiş ve bize
Resûl göndermiştir ki; kim ona iteat ederse cennete girer,
yine kim ona isyan ederse cehenneme girer. Bunun delili
Allahu Teâlâ'nın şu âyetleridir:
" Biz size, sizin üzerinize şahitlik yapması için Resûl
gönderdik." (ElMüzemmil:
15)
" Sizleri başıboş bir şekilde yarattığımızı bizlere
tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?"
(Mü'minun:115)
4Rabbimiz O'na başkalarını ortask koşmamıza razı
olur mu?
hAsla râzı olmaz. Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
" O kullarının asla küfre girmelerine razı olmaz."
(Zümer:7)
8
" Mescidler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte
kimseye yalvarmayın (kulluk etmeyin)." (Cin:18)
Allah'ın bu konuda ki nehyi buna razı olmadığını
göstermektedir.
4Zamanımızda islam âleminde yaygın olan şirk
çeşitlerinden örnekler veriniz?
hKabirler errafında tavaf, Allah'dan başkası adına
kurban kesmek, şarkıcı veya danscılara ibadet etmek,
İslam ve ehli ile alay etmek v.b.
4Bir müslüman kâfirlere karşı nasıl davranmalıdır?
hBir:Onları Allahu Teâlâ'ya çağırır, onların hidayete
ermelerini sever.
İki:Şayet barış içinde yaşıyorsalar onları kendi hallerine
bırakır. Fakat onların tutmuş oldukları yolu kötü görür.
Onların bayaramlarını kutlamaz, onların ibadetlerinde
hazır bulunmaz. Daima onların hak yol üzerinde
olmadıklarını onlara vurgulamaya çalışır.
Üç:şayet müslümanlarala savaşırlarsa onlarala Allah Dini
hakim oluncaya kadar Allah yolunda cihat eder. Bunlara
koministler ve putçularada dahildir. Onlar arap
yarımadasına yerleşemezler ve onlar küfürlerinde ısrarlı
oldukları müddetçe orada uzun müddet asla
durdurulamazlar. 1
1 Üç Temel Esas. Şeyh Süleyman Bin Muhammed EtTemîmî.
Açıklama: İbni Baz (r.h.)
9
4Şayet evlat müslüman baba kâfir olursa durum ne
olur?
hBu durumda çocuk basbasını bu dünyada iyilikle
muamele eder. Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
" Eğer onlar (annebaban)
seni, hakkında bilgin
olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman
için zorlarlarsa, onlara iteat etme, onlarla dünyada iyi
geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy." (Lokman:15)
" Allah'a ahiret gününe inanan bir toplumun babaları,
oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da
olsaAllah'a
ve resûlüne düşman olanlarla dosluk
ettiklerini göremezsin." (Mücadele:22)
Oğul annebabasına
iyilikte bulunmalı, onlara en güzel
şekilde hizmet etmeli, onların ihtiyaçlarını gidermeli,
onlaraikramda bulunmalı, onların şirki inançlarına razı
olmamalı ve onları bu batıl inançlardan sakındırmalı,
usanmadan, yılmadan onları islama çağırmalıdır.
4Bir kişinin islamın hak din olduğunu bildiği halde
öldürülme, aile tarafından dışlanma, işinden olma gibi
korkuları islama girmemek için özür olarak görmesi
kendisine caiz midir?
10
hCaiz değildir. Fakat şayet kendisine büyük bir zarar
gelmesinden korkarsa müslüman olup müslümanlığını
saklayabilir. Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
" Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk ile eğrilik
birbirinden ayrılmıştır." (Bakara:256)
" Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkara) zorlanan
başka" (Nahl:106)
4Allah'ın emrettiği en büyük şey ve yasakladığı en
büyük şey nedir?
hAllah'ın emrettiği en büyükşey tevhiddir. Yine Allah'ın
yasakladığı en büyük şey de O'na ortak (şirk) koşmaktır.
Bunun delili Allahu Teâlâ'nın şu âyetidir:
" (Sadece) Allah'a ibâdet ediniz, O'na (kesinlikle)
ortak koşmayınız." (Nisa:36)
4Tevhidi tarif et ve çeştlerini sayarak bunları kısaca
açıklayınız?
hTevhid, ibâdeti sadece Allah'a yapmaktır.
Tevhid üç çeşittir:
Bir:Rububiyet Tevhidi: Yaratıcının, rızık
vericinin, kâinattta, bütün işlerde yegane tasarruf sahibi
olanın sadece Allahu Teâlâ olduğunu bilmek ve buna
iman etmektir. Tevhidin bu türünü müşrikler kabul
etmişler fakat bu durum onların islama firmeleri için
11
yeterli olmamıştır. Çünkü tevhid bir bütündür
parçalanamaz. Bir kişinin islama girebilmesi için tevhidi
bütün çeşitleri ile kabul etmesi lazımdır. Bunun delili şu
âyettir:
" Onlara (müşriklere), onları kimin tarattığını
sorsan; Allah diyeceklerdir." (Zuhruf:87)
İki:İsim ve Sıfatlar Tevhidi: Allah'ı, kendisi için
kitabında zikrettiği yine O'nun Resûlü'nün sünnetinde
beyan etmiş olduğu sıfatlarla, büyüklüğüne ve celâline
uygun bir şekilde vasıflandırmaktır. Bu tevhidi bazı
müşrikler kabul etmiş bazıları da inatla inkâr etmişlerdir.
Üç: Ulûhiyyet Tevhidi: Bu tevhid; sevgi, korku,
rica, tevekkül, dua v.b. ibadetin her çeşidini sâdece
Allah'a için yapmaktır. Bu tevhid müşriklerin inkâr
ettikleri bir tevhittir.
4Uluhiyyet Tevhidinin rükünleri kaçtır ve bunlar
nelerdir?
hİkidir:Sâdık olmak ve ihlas. Sadık olmak kişinin
inandığı değerleri kalbi, dili ve ameli ile tasdik etmesidir.
İhlas ise; ibâdetlerde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan
ibâdetleri sadece Allah'ın için yapmaktır.
4İnsanın bilmesi gereken üç temel inanç nedir?
h1Kulun
rabbini bilmesi.
2Kulun
dinini bilmesi.
12
3Kulun,
Peygamberini yani Hz. Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i bilmesi.
4Rabbin kimdir?
hRabbim, beni bütün âlemi nimetlendiren Allahdır.
O benim ilahımdır, O'dan başka ilah yoktur. Bunun delili
Allah'ın şu âtetidir:
" Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabbi Allah'a
mahsustur." (Fatiha:2)
Allah'dan başka bütün her âlemdir ve ben d bu âlemin
bir parçasıyım.
4Allah'ı nasıl biliriz?
h1Allah'ın
mahlûkâtına bakıp bunları düşünerek:
Bu düşünce O'nu bilmeyi, O'nun sultanlığının
büyüklüğünü, O'nun kudretinin, hikmetinin ve rahmetinin
kemaliyetini bilmeyi sağlayacaktır. Allahu Teâlâ şöyle
buyurur:
" Göklerin ve yerin hükümdarlığına, Allah'ın yarttığı
herşeye bakmadılar mı?" (ElÂraf:
185" Göklerin ve yerin yaaaratılışında, gece ve gündüzün
birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim olanlar için
gerçekten açık ibretler vardır." (Âliİmrân:190)13 2 Allah'ın
şer'î ayetleri olan vahyi inceleyerek:
Allahu Teâlâ şöyle buyurur:" Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi
düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası
tarafından gelmiş olsaydı onda bir çok tutarsızlık
bulurlardı." (Nisa:82)
3Allahu
Teâlâ mü'minin kalbine öyle his verir ki
sanki o mü'min onu gözüyle görüyor gibi olur: Bunun
içindir ki Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
kendisine ihsanın ne olduğu sorulunca şöyle buyurur:" İhsan Allaha O'nu görüyormuş gibi ibadet
etmendir sen O'nu görmesen de O seni
görmektedir." 1
4Dinin nedir?
hDinim islamdır.
4İslam nedir?
hİslam, Allah'ı birleyerek O'na teslim olmak ve O'na
iteat ederek boyun eğmektir.
4Dininn mertebelerini sayınız?
hDin üç mertebedir: İslam, iman ve ihsan.
1 Muhtasari'lBuharî.
Zübeydî. Sh.21 No:47


Tarix: 19.11.2013 / 04:20 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 574 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...