Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Nuru Bayramov - Çap olunmuş məqalələr

С.Pафиев, Н.Ю.Байрамoв. Пoвтoрная пeрфoрация пeптичeскoй язвы анастoмoза пoслe рeрeзeкции. Клиничeская Xирургия, 1987, 10, стр.49-50.
В.A.Вeртьянoв, М.A.Сoпрoмадзe, Н.Ю.Байрамoв. Испoльзoваниe высoкo-и низкoeнeргeтичeскиx лазeрoв при лeчeнии гнoйныx ран. Aктуальныe прoблeмы нeoтлoжнoй и рeкoнструктивнoй xирургии, Сбoр. науч. труд., Мoсква, 1990, стр. 41-43
В.К.Гoстисeв, В.A.Вeртьянoв, М.A.Сoпрoмадзe, Л.O.Шкрoб, Н.Ю.Байрамoв. Лазeрнoe oблучeниe крoви в xирургии. Xирургия (Мoск), 1991, 1, 121-125
В.К.Гoстишeв В.A.Вeртьянoв, Н.Ю.Байрамoв, Л.O.Шкрoб. Сoчeтаннoe примeнeниe низкoинтeнсивныx лазeрныx излучeний при лeчeнии xрoничeскoй гнoйнoй инфeкции. Вeстник xирургии, 1992, 3, стр. 52-57
В.К.Гoстишeв, Н.Ю.Байрамoв, Л.O.Шкрoб. Закoнoмeрнoсти рeагирoвания иммуннoй систeмы бoльныx с xрoничeскoй гнoйнoй инфeкциeй на лазeрнoe oблучeниe крoви. 1-ый сьeзд Иммунoлoгoв и Aллeргoлoгoв Aзeрбайджана, Баку, 1992, стр. 84-86.
N.Y.Bayramov. Odlu silah yaralanmalarının patogenezi və müalicə prinsipləri. Gənc Alimlərin Elmi-Praktik Konfransı, Bakı,1994,s.10-20.
H.A.Sultanov, E.A.Əliyev, F.M.Qapaqov N.Y.Bayramov. Kəskin xolesistitin kompleks müalicəsində kombinəolunmus lazer şualandırılması. ATU yekun konfransı, Bakı, 1994 s.89-90.
H.A.Sultanov, F.M.Qapaqov, E.A.Əliyev, N.Y.Bayramov. İrinli xolangitin kompleks mualicəsində azenerjili lazerlərin tətbiqi. ATU yekun konfransı, Bakı, 1994, s. 90-91.
F.M.Qapaqov, N.Y.Bayramov, Ə.M.Rüstəmov, A.H.Abbasov. İrinli odlu silah yaralanmalarının profilktika və müalicəsi. ATU yekun konfransı, Bakı, 1994, s. 249-250.
N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, C.H.Cümşüdov, E.B.Beşirov, F.M.Kapakov, T.M.Rzayev. Karaciğerin ateşli silah yaralanmalarında debridmandan sonraki yara yüzeyi ve kavitesinin tedavisi. Van Tıp Dergisi 2(2);125-130:1995.
N.Y.Bayramov, C.Cümşüdov, İ.Durak, M.Kavutçu, T.Bayramova, M.Gençceşep. Dalarginin karaciğer rejerasyonuna ve lipid peroksidasyonuna ekisi. Van Tıp Dergisi, 1996, 3(2), 99-104.
N.Y.Bayramov H.Gündoğdu, M. Akoğlu, O. Elbir, E. Bayramoğlu, A. Gencer. Karaciğer tümörlerının rezektabılıtesının saptanmasında preoperatf incelemelerın yerı. MN Klinik Bilimler (Cerrahi), 2(2):14-16;1996.
N.Y.Bayramov. Classification of gunshot wounds of the liver. Eastern Journal of Medicine 1(2); 80-85:1996.
N.Y.Bayramov, S. Demirci, M.Akoğlu, H.Gündoğdu, M.Karaayvaz, E.Beşirov. Cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) for resection cirrhotic and normal livers. İnternational İslamic Medical Journal, 1996, 1 (3-4), 12-19.
N.Y.Bayramov, H.Gündoğdu, S.Demirçi, M.Akoğlu, M.Karaeyvaz, E.Bayramoğlu. Karaciğer rezeksiyonunda ultrasonik disektör ile klemple ezme tekniğinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi, 13(4): 249-257, 1997.
N.Y.Bayramov. Yardımcı karaciğer naklinin avantajları ve dezavantajları. Güncel Gastroenteroloji, 1(2): 242-253, 1997.
N.Y.Bayramov. Rezeksiyadan sonrakı qaraciyər yetməzliyində qaraciyərin funksional göstəricilərinin dinamikası. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1997; 5:45-50.
N.Y.Bayramov. Effect of local and portal blood laser irradiation on liver regeneration. Eastern Medical Journal, 1998, 3:1-2, 44-50
N.Y.Bayramov. Karaciğer rezeksiyonu sonrası komplikasyonları etkileyen risk faktörleri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 1998:2: 39-46
N.H.Bayramov. Sravnitelnьnag xarakteristika metodov rezekcii peçeni po povodu qepatocellhlgrnoqo raka pri soputstvuhşem cirroze. Annal xirurqiçeskoy qepatoloqii, 1999;4(1):22-28
N.Y.Bayramov, Ə.Rüstəmov, S.M.Zeynalov. Cərrahlıq: dünən, bu gün, XXI əsrdə. İ.M.Məmmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 1999. s. 5-9
N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, T.M.Rzayev. Qaraciyərin rezeksiya üsullarının üstün cəhətləri və qüsurları. Kimya, Biologiya, Tibb. 2000: 1:86-96
N.H.Bayramov, Q.A.Sultanov, T.M.Rzaev, A.Q.Abbasov, T.Q.Aliev. Faktorı proqnoza oslojneniy posle rezekciy peçeni. Müаsir Cərrahiyyənin Aktual Problemləri. Bakı 2000. s 53-56.
T.M.Rzayev, H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, Ə.M.Rüstəmov, B.M.Zeynalov. Eksperimentdə qaraciyərin maye şırnağı və əzmə üsulları ilə rezeksiyası. Müsir Cərrahiyyənin Aktual Problemləri. Bakı 2000. s 57-59.
H.A.Sultanov, S.A.Əliyev, N.Y.Bayramov. Kolorektal qanaxmalar zamanı cərrahi taktika. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2000:2:112-114.
A.A.Aşrafov, N.H.Bayramov. M.D.Melikova. Sovremennıe metodı rasseçenig parenximı peçeni. Annalı xirurqiçeskoy qepatoloqii. 2000:5:2;54-60
N.H.Bayramov, N.A.Zeynalov. Ostrıy pankreatit. Sağlamlıq, 2001:9:58-63
Kotan Ç., Bayramov N.Y., Rzayev T.M., Taş A., Abbasov U. Diameter and pressure of the water-jet for liver resection. Easteren Journal of Medicine, 2001:6(2):43-47
N.Y.Bayramov, S.Ş. Salahova. Laparoskopik appendektomiya. Sağlamlıq, 2006: 6: 29-34
Məhərrəmov P.F., N.Y.Bayramov. Laparoskopik xolesistektomiyada öd yollarının əməliyyatdaxili müayinəsi və korreksiyası. Sağlamlıq 2007:6;12-19
N.Y.Bayramov, Məhərrəmov P.F. Mirrizi sindromunun müalicəsində laparoskopiyanın tətbiqi. ATJ, 2007, No 3, 26-29
Salahova S.Ş, N.Y. Bayramov. Kəskin appendisitin ağırlaşmış formalarının açıq və lararoskopik üsulla cərrahi müalicəsinin nəticələrinin müqayisəli təhlili. ATJ, 2008, No 3, 126-128
Zeynalov S.M, N.Y.Bayramov, Salahova S.Ş., Rüstəm Ə.M., Qədirova A.S. Kəsin appendisitin diaqnostikası və müalicəsində laparoskopiya. Cərrahiyyə, 2008, No 1, 63-68
N.Y.Bayramov, Qəsdirova A.S. Qarın boşluğu üzvlərinin müştərək cərrahi xəstəliklərinin müalicəsində endovidiocərrahiyyənin imkanları. Prof. A.Ə.Axunbəylinin 70 illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, Nurlan, 2008, s 59-65
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova. Laparoskopik cərrahiyyədə yeniliklər. Azerbaycan-Türkiye akademik tıp toplantıları, 27-29 kasım 2008, s 5-13
Байрамов Н.Ю., Кадырова А.С. Симультанные операции в абдоминальной хирургии. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №3; 2009; s 21-28
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova, Z.B. Xəlilov. Mədə-bağırsaq anastomoz buraxmalarına müasir baxış (hissə 1). Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri / №4; 2009; s 49-53
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova, Z.B. Xəlilov. Mədə-bağırsaq anastomoz buraxmalarına müasir baxış (hissə 2). Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №5; 2009; s 36-43
Байрамов Н.Ю., Кадырова А.С. Тромбирование и нагноение кавернозной гемангиомы печени. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №6; 2009; s 199-201
Байрамов Н.Ю., Кадырова А.С., Гасанов А.Б. Случай желудочно-кишечного кровотечения и механической желтухи вследствии разрыва аневризмы добавочной правой печеночной артерии в общий печеночный проток и двенадцатиперстную кишку. Sağlamlıq, №6; 2009; s 168-171
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova, T.E. Bayramova. Laparoskopik cərrahlıqda daimi kontrasepsiyanın simultan əməliyyat kimi icrası. Azərbaycan Tibb Jurnalı; №3; 2009; s. 24-25
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova. Laparoskopik cərrahiyyənin hazirki vəziyyəti (hissə 1), Cərrahiyyə №2; 2009; s 88-92
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova. Laparoskopik cərrahiyyənin hazirki vəziyyəti (hissə 2). Cərrahiyyə №3; 2009; s 109-113
Н.Ю. Байрамов, А.С.Кадырова. Множественные холангиогенные абсцессы печени и механическая желтуха у больного с холелитиазом, осложненным холецистоколической фистулой. Cərrahiyyə, No 2, 2010, s 23-26
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova, P.F. Məhərrəmov. Laparoskopik xolesistektomiyada xoledox patologiyalarının diaqnostikasında əməliyyatönü maqnit rezonans xolangioqrafiya və əməliyyatdaxili xolangioqrafiyanın müqayisəli xarakteristiksı. Cərrahiyyə, No 3, 2010, s 74-80
N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova, A.H.Abbasov. Laparoskopik xoledoxo-duodenostomiya təcrübəmiz. Cərrahiyyə, 2010, No 4, s 36-39
N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova. Diaqnostik göstəricilər:həssaslıq, spesifiklik, pozitiv və neqativ proqnostik səviyyə, diaqnostik dəqiqlik. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №4 2010; s 130-134
N.Y.Bayramov. Orqan transplantasiyasında müasir istiqamətlər. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı 2010, s.15-18.
N.Y.Bayramov. Hepatosellular karsinoma. Azerbaycan-Türkiye Akademik Tıp toplantıları, 25-26 iyun 2010, s. 40-49
N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova. Xolesisto-xoledoxolitiazın müalicəsində müasir istiqamətlər. Cərrahiyyə, 2011, No 2, 46-49
A.S.Qadirova, N.Y.Bayramov, N.Q.Novruzov, E.Q.Başirov. Ostroe naruşenie mezenterialnoqo krovoobraşenie u bolnoqo s qeneralizovannoy formoy miastenii qravis i periferiçeskim vaskulitom. Cərrahiyyə, 2011, No 2, 73-78
N.Y.Bayramov, Qədirova A., Novruzov N. İntraabdominal cərrahi infeksiyalarda emprik antibiotikoterapiya. Cərrahiyyə, 2011, No 2, 74-83
N.Y.Bayramov, Paşazadə V.A., Əmirov T.C. Qaraciyərin bioloji və biosuni əvəzediciləri. Cərrahiyyə, 2011, No 3, 95-99.
N.Y.Bayramov. Həsən Abbas oğlu Sultanov. Professor Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2012. s 3-4
N.Y.Bayramov, Rüstəm Ə. Endoskopik cərrahlıqdan robot cərrahlığına doğru. Professor Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2012. s 5-8
Bayramov N.Y., Bayramova T.E., Allahverdiyev S.A., Rüstəm Ə.M. Hamilə qadınlarda diaqnostik və müalicəvi laparoskopiyanın istivadəzi zamanı SAGES qaydaları. Cərrahiyyə, 2012, No 2, 83-88


Tarix: 05.02.2015 / 18:01 Müəllif: Feriska Baxılıb: 170 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...