Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Zakir Məmmədov (filosof) - Əsas elmi əsərləri

Azərbaycanda XI-XIII əsrlərdə fəlsəfi fikir, Bakı, 1978;
Bəhmənyarın fəlsəfəsi, Bakı, 1983;
Orta əsr Azərbaycan filosofları və mütəfəkkirləri, Bakı, 1986;
Siracəddin Urməvi, Bakı, 1990;
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (qısa biblioqrafik məlumat), Bakı, 1991;
Eynəlqüzat Miyanəci, Bakı, 1992;
Азербайджанские философы и мыслители средневековья, Баку, 1993;
Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi, Bakı, 1994;
Şərq fəlsəfəsi [IX-XII əsrlər] (tərcümə əsərlərin toplusu). Bakı, 1999;
Nizami Gəncəvinin fəlsəfi düşüncələri, Bakı, 2000;
Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi, Bakı, 1994 (kiril), 2006;
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi, Bakı, 2009.
Xarici dillərdəki bəzi əsərləri
Азербайджанские философы и мыслители средневековья. Баку: Элм, 1993.
Сухраварди Шихабад-дин Йахйа. Воззрения философов. (с арабского). Примечания// Баку: Элм, 1986. Перевод с Т.Б.Гасановым
Философская мысль в Азербайджане в XI-XIII вв. Материалы XII научной сессии посвященной итогам научно-исследовательских работ республики по координируемым АН Аз.ССР проблемам естественных и общественных наук за 1974 г. Баку: Элм, 1975. С. 79-80
К вопросу о системе и методе восточного перипатетизма //Сб. "Аль-Фараби и развитие науки и культуры стран Востока". Алма-Ата, 1975. С.16-19
К характеристике теории эманации в философии ишракийa //Доклады АН Азерб. ССР. 1975.-№ 5. С. 62-64
О приоритете Айналкузата Миянеджи в обосновании пантеистической философии суфизма// Доклады АН Азерб. ССР.- 1978.- № 5. C. 75-78
Новое исследование о Фахраддине Рази // Известия АН Азерб. ССР.-1981.-№ 3. C. 122-123
Бахманяр – виднейший ученик Ибн Сино //Сб. "Ибн Сино и средневековая философия". Душанбе, 1981. C. 120-127
Основные философические течения в Азербайджане в XI-XIII веках// Методологические вопросы истории развития средневековой философии народов Закавказья. Баку: Элм, 1982. С. 208-225
Об aктуальных проблемах философской и общественной мысли Зарубежного Востока. (Душанбе, "Дониш", 1983)// Известия АН Азерб. ССР.-1985.-№ 3 (совместно с А.Мамедовым). С. 129-131
Азербайджанские представители школы Ибн Сины //Сб. "Торжество разума". Душанбе, Изд. "Дониш", 1988. C. 122-127
К вопросу о логике Сираджеддинa Урмави //Сб. "Из истории средневековой восточной философии". Баку: Элм.-1989. С. 81-95
"Ал-Джами ас-Сахих" – Авторитетный источник для Азербайджанских мыслителей//Материалы международной конференции "Имам ал-Бухари и его вклад в мировую культуру". Самарканд 23 октября, 1998 г. Издательство "Фан" Академии наук Республики Узбекистан.с. 219
"Ал Жомиъ Ас-Сахих" Озарбайжон мутафаккирлари учун муътабар манба сифатида. //"Имом ал-Бухорий ва унинг дуне маданиятида тутган урни". Мавзуидаги халкаро конференция Материаллари. Самарканд 1998 йил, 23 октябрь. Узбекистон Республикаси ФА "Фан" нашриети. C. 41-44
"As-Jami as-Sahih" as an authoritative source for Azerbaijan thinkers. //Transactions of the international conference "Imam al-Bukhari and his place in world culture". Samarkand oktober 23, 1998. "Fan" Publishing house Academy of sciences of the Republic of Uzbekistan.- pg. 145-146
Gazi Seracettin Urmevi ve Mevlana// "Türkçemin sesi" dergisi, №5 İzmir, 2000
شهاب الدين يحيى السهروردي. عقائد الحكماء
المقدمة و الملاحظات: لذاكر محمدوف دار /العلم للنشر، باكو، 1986


Tarix: 23.01.2015 / 18:49 Müəllif: Feriska Baxılıb: 25 Bölmə: Azərbaycanın müharibələri‎
loading...