Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Preparatlara ümid bəsləyən kişilər

Nəzarətsiz dərman qəbuluna, o cümlədən hormonal preparatlara ümid bəsləyən bəzi kişilər bilməlidirlər ki, belə dənnanlann adətən çox qısa müddətli təsiri olur. Özü də hamıda yox. Çox vaxt modada olan dərmanlann heç bir təsiri olmur və belə vəziyyət kişinin təşvişini, narahatlığını daha da artınr, “hətta bu da kömək etmir” fıkri həmişə onun beynində dolaşır. Bundan əlavə dostların məsləhəti ilə qəbul olunan dərmanlar kişinin orqanizmində elə ciddi fəsadlar törədir ki, onlann müaliçəsinə seksual disharmoniyanın müalicəsindən daha çox vaxt sərf olunur.
Gün ərzində cinsi əlaqənin cinsilərlə təkrar olunması

(seksudl eksses) köhnə seksoloji ədəbiyyatda kuya pis nəticələr verən cinsi əlaqə israfı kimi göstərilir. Müasir müəlliflərin əksəriyyəti isə hesab edirlər ki, bir gündə təkrar olunan cinsi əlaqə aktı eyakulyasiya ilə , nəticələnirsə, israf və zərərli nəticə haqqında danışmaqa dəyməz. Lakin kerək kişi cinsi əlaqəni çox təkrar edyə bilirmi və çox təkrar olunan cinsi əlaqə aktlan ər-arvad münasibətini təkmilləşdirib, onlan daha da yaxınlaşdınrmı?
Yaş artdıqça bütün kişilər seksual eksses imkanlannı itirirlər. Kişilərin cinsi konstimsiya tipini hesaba almayan Amerika seksoloqu A. Kinzinin fikrinçö bu vəziyyət 35-40 yaşlannda baş verir, körkəmli seksopatoloq, professor Q. S- Vasilçenkr isə bir qrup sağlam könüllüləri müayinə edərkən axırınçı cinsi ekssesin onlarda 32-33 yaşlarında olduğunu müəyyənləşdirmişdir. Kosmetika və modalı geyimlərə baxmayaraq, qadınlann fıziki məlahəti yaşla əlaqədar getdikcə öz çazibədarhğını itirir ki, bu da cinsi əlaqənin sayça azalmasına qə’sir göstərir. Kişi nə qədər primitivdirsə və yalnız qadınm fıziki çazibədarlığı onun seksuallığını aktivləşdirirsə, qadının yaşı onda seksuallığın azalmasına bir o qədər çox təsir göstərəçəkdir. Qadının daxili aləmi, onun ümumi və seksoloji mədəniyyəti sevən kişinin tələblərinə daha uyğun və münasib olduqda bu, yaşa görə kedən dəyişikliyi “ən güclü” dərman preparatlanndan belə daha çox ödəyə bilər.
Kişinin cinsiyyət üzvünün “normal” ölçüsü haqqmda bəzilərində (həm kişilərdə və həm də qadınlarda) səhv bir fıkir yaranıb. Elə buna görə də cinsiyyət üzvü böyük olan kişilərə üstünlük verilir. Hətta bəzi qadınlar, özlərində orqazmın baş verməməsini ərinin cinsiyyət üzvünün “lazımi” böyüklükdə olmaması ilə izah edirlər. Halbuki, bunun üçün başqa, daha mürəkkəb səbəblər olur. Bu cəhətdən özlərini məğmun hesab edən kişilər hər çür vasitələrə, hətta cərrahiyyə müdaxiləsilə cinsiyyət üzvünün uzadılmasma da əl atırlar. Seksoloqların əksəriyyətinin fıkrincə cinsiyyət üzvünün boyu sakit vaxtı 3 sm

olarsa, kişi normal cinsi əlaqədə ola bilər. Orta hesabla cinsiyyət üzvünün boyu 5-12 sm, ereksiya vaxtı 10-18 sm-ə çata bibr.
Mütəxəssislərin fikrincə, cinsiyyət üzvünün böyüklüyü, seksual uyğunluğun əmələ gəlməsindq bəzi arvadlann küman etdikləri qədər də əsas rol oynamır. Xüsusi müayinələrlə aydın olmuşdur ki, cinsi hissiyyatın artması nlə əlaqədar uşaqhq yolu avtomatik şəkildə yığılaraq, cinsiyyət üzvünün boyuna uyğunlaşır, onu mehkəmçə əhatə edir. Qadının cinsi hissiyyatınm oyanması, eləcə də orqazmın baş verməsi cinsiyyət üzvünün böyüklüyündən yox, ər-arvadm eyni dərəcədə cinsi əlaqə arzusundan və müqabil uyğunluqlanndan asıhdır.
Əməla gəlmə üsullarından asılı olmayaraq kişilərdə orqastik təəssürat həmişə eyni dərəcədə olur. Amma kişi üçün orqazmdan əlavə başqa hisslərin də — müqabil tərəflə intim əlaqədən nəşələnmənin müsbət təsirinin və müəyyən əhəmiyyəti var. Buna görə cinsi əlaqə onun arzusuna müvafıq olmayaraq tez qurtardıqda, kişi bu əlaqədən gözlədiyi nəşəni ala bilmir.
Zaman geçdikmə cinsiyyət üzvünün gərginliyinin zəif-ləməsi cinsi əlaqə arzusunun azalmasına səbəb olsa da, cinsi zəifliyin başqa fonnası — eyakulyasiyanın tez və ya vaxtmdan əvvəl baş verməsi, əksinə, intim əlaqə arzusunu daha da artırıb kəskinləşdirir. Aydındır ki, intim yaxmlıq üçün kəskin ehtiras zamanı cinsi əlaqənin çox qısamüddətli olması tərəflərin heç birini razı qalmır: qadını orqazm vəziyyətinə çatmamağına gtörə, kişini isə seksual imkandan məhrum olduquna kerə.
Gec-gec olan cinsi əlaqələr nəticəsində əmələ gələn, tələsik eyakulyasiyadan əlavə yalnız həkimin müalicə edə biləcəyi başqa cinsi pozunmlar da vardır.
Seksoloji cəhətdən təcrübəli kişilərin əksəriyyəti cinsi əlaqənin normal davamiyyətini arvadın orqazm dərəcəsinə çatmasında körürlər. Lakin orqazm qabiliyyəti seksualhq cəhətdən yetişmiş qadınlarda cinsi əlaqə aktmm yalnız 50-70%-ində olur. Təbnidir ki, ər-arvadda seksual ünsiyyət stajı nə qədər az olsa, bu hnselərə çatmaq onlar üçün bir o qədər çətin olar. Buna görə də hələ qızhq dövründə orqazm hissi əldə etməmiş gənc qadınlar yanlış hərəkətlərə yol verirlər. Qadınlar ya ümidləri boşa çıxdığından intim yaxınhqdan imtina edir, ya da “ona dözməyi” öyıənirlər. Belə sevgi nəvazişlərə və eləcə də cinsi əlaqənin müddətinə bikanəlik əmələ gətirir. Onlar “cinsi əlaqə aktı nə qədər tez qurtarsa, bir o qədər yaxşıdır”, — deyirlər.
Bəzi normal kişilər arvadlanmn xatirinə onların tələblərinə müvafiq cinsi/ əlaqə aktını tez qurtanrlar. Bu çür intim akt bir adət şəklini alır. Lakin bir müddət sonra, yaşla və cinsi həyat stajı ilə əlaqədar qadında pjsualhq oyandığı zaman qısamüddətli cinsi əlaqə aktı onu təmin etmir, əksinə, əsəbiləşdirir.
Əlaqədən-əlaqəyə tezləşmiş eyakulyasiya qayda halına geçdikçə arvadın bu vəziyyətə neqativ münasibət göstərəcəyi qorxusu əri narahat edir. Bundan əlavə bu fakt öz cinsi bacanqsızlığı ilə əlaqədar onda qısqanchq hissi yarada bilər.
Kişidə vaxtından əvvəl baş verən eyakulyasiyaya qadı-çın münasibəti həqiqətən neçə olur?
Bilirik ki, nigaha kirən qızlann əksəriyyəti (80 faizdən çoxu) fiziki yaxınhğı ehtiras hissilə arzu etmirlər. Seksualhq hələ lazımi dərəcədə inkişaf etmədiyindən onlan ünsiyyətdə cinsi əlaqə hissiyyatından çox məsələnin emosional cəhəti, cəlb edir: qızların bu təbii hah fızioloji frigidlik (soyuqluq) adlanır. Sevimli şəxsin ona qarşı mehriban ınünaeibəti, onun ünsiyyət istəkləri, onun sevinci və nəvazişi qıza elə xoş hisslər, şadlıq gətirir ki, o bunlann həmişə təkrar olmasını istəyir. Cinsi əlaqə öz-özlüyündə ilk dövrdə qadıida xiisusi bir smosiya yaratmaya bilər və bu zaman aktın miiddətinin də onun üçün heç bir əhəmiyyəti olmur. Amma qadında seksualhq inkişaf etdikcə, onun erogen zonalanna sevimli şəxsin təsiri getdikçə böyük rol oynamaqa başlayır. İntim əlaqəsi arzu olunan və xoşa gələn şəxslə cinsi əlaqə stajı artdıqca əwəlçə bədənin müxtəlif sahələrində, daha sonralar isə cinsiyyət üzvlərində erogen zonalara nəvazişli təmaslann rolu artır. Tez qıcıqlanan

qadınlarda (belələri azlıq təşkil edir) hətta cinsiyyət üzvlərinə təsir vtnıədən də orqazm baş verir və bu zaman friksiya devrü çox qısa — bir neçə saniyə çəkir.


Tarix: 19.11.2013 / 02:26 Müəllif: *_*M_O_N_I_K_A*_* Baxılıb: 289 Bölmə: Cinsel Bilgiler
loading...