Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller"İşıqlandırsın"

Gün çıxıb ki, yenə dünyanı işıqlandırsın,
Yaxıb öz cismini hər yanı işıqlandırsın.

Bu nə sevda ki, məhəbbətdən əsər görsənmir,
Elə sevda elə, sevdanı işıqlandırsın.

Səndə də var meyl, məndə də, cəhd eylə, gülüm,
O təmənna bu təmənnanı işıqlandırsın.

Gözünü yuma ki, dərya qaralıbdır yenə də,
Gözünü aç yenə dəryanı işıqlandırsın.

Dərdimi gördü və loğman da təəccübləndi,
Et əlac dərdə ki. loğmanı işıqlandırsın.

Yazmışam “loğman”ı, bəs qafiyəsi düzmü məgər?
Tap elə qafiyə misranı işıqlandırsın.

Ey qəzəlxan, müəmma yaradırsan güya,
Elə nəzm et ki, müəmmanı işıqlandırsın.

Şahina, surəti tə’rif eləmək bəsdi daha,
Tə’rifin, sə’y elə, mə’nanı işıqlandırsın. Ardı »

Qezeller" Çəkirəm " qəzəli

Darda bu dərd özü olsun deyə dəstək çəkirəm,
Canda qəm çəkməyə həm var ki bu istək çəkirəm.

Qarəsindən günümün cümleyi-aləm danışır,
Üzünə səbrdən hərçənd ağ örpək çəkirəm.

Ölmüşəm, gəl məni yerdən götür, ey gül, nolur,
Çəkməz aləm bu qədər dərdi ki, mən tək çəkirəm.

Öz xoşumlandı məgər qəm çəkirəm? Könlümdü
Elə sakitcə pıçıldar: bala çək, çək, çəkirəm.

Dilbərim dərdimi duysun deyə çox dad döydüm,
Dedi get dərdini zəhmət çək özün çək, çəkirəm.

Hərə bir məssəbə qulluq eləyir mən də belə,
Seçmişəm dərd avarın çəkməyi məslək, çəkirəm.

Qoy görüb halımı, tən eyləməsinlər, Yasin,
Mənə xoşdur bu müsibətləri çəkmək, çəkirəm. Ardı »

Qezeller" Görər görməz " qəzəli

Görən bu eşqdə könlüm səfa görər görməz,
Bu dərdi-eşqinə bir gün dəva görər görməz.

Sitəmdi gördüyü daim bu bivəfa yardan,
Nəhayət, allah, o güldən vəfa görər görməz.

Çəkir bu ayrılığın möhnətin, qəmin, zülmün,
Bir ağ gün aşiqə canan rəva gorər görməz.

Mənəm dözən bu qədər dərdə qeyri bir kimsə,
Qaçar, dalınca da baxmaz cəfa görər-görməz.

Düşəndən eşqə gecəm-gündüzüm bilinmir heç,
Çətin zəmanə bu cür mübtəla görər, görməz.

Qərinələrdi fələk dövr edir görən, yarəbb,
Fəzadə bəxti mənim tək qəra görər, görməz.

Bu Yasinin ürəyin dərdə kökləyən dilbər
Rəva həva o nəvadən səva görər, görməz. Ardı »

Qezeller"Yetmədi məqsudinə bir kəs riyazət çəkməmiş"

Yetmədi məqsudinə bir kəs riyazət çəkməmiş,
Səbr edib zindanə Yusuf oldu sultan, ağlama!

Sor müalic dərdinə bir vaqifi-əsrardən,
Umma nakəs kimsələrdən fəzlü ehsan, ağlama!

Hər nə müşkül dərd olursa, bulunur dərman ona,
Eşq dərdinə müalic olmaz imkan, ağlama!

Görmədim mən bir rəfiqi etibarı var ola,
Qalmayıb aləmdə hec bir əhdü peyman, ağlama!

Ey Şəməmduz, ol xuda müşgülgüşa olmuş bizə,
Necə müşgül karın olsa, eylər asan, ağlama!
Məhəmməd Şəməmdüz Ardı »

Qezeller"Çaşıb"

Elman Qasid posted on your Стена


Sən mələksən,sənə insan deyənin ağlı çaşıb,
Eybsiz hüsnüvə nöqsan deyənin ağlı çaşıb.

… … Sınsın əsrin gözəlim,Leylisi də, Şirini də,
hələ də onlara dastan deyənin ağlı çaşıb.

Bülbüləm mən ki, kanımdı bağım, gülzarım,
Var belə bağü gülüstan deyənin ağlı çaşıb.

Könlümü Şahmar ilantək dəmə çəkmiş zülfün,
O zəhirmarı görüb can deyənin ağlı çaşıb.

Qoy deyim dərdimi dilbər sənə imkan var ikən,
Düşəcək bir daha imkan deyənin ağlı çaşıb.

Əşrəfin ağlı çaşıb söyləsələr vermə fikir,
Elə söz, ay sənə qurban, deyənin ağlı çaşıb.

Əşrəf Pirşağılı (Hacızadə) Ardı »

Qezellerqezelxan olmuwam

Ey nigarım, can gedib zulfunlə, bican olmuşam, Gorməyib zulfundə bir ag gun pərişan olmuşam. Ayrılıq covrun vusal zovqundən ustun bilmişəm, Dost olub duşmanıma, dostumla duşman olmuşam. Yad edib Leylaların sinəmdə Məcnunlar gəzər, Bagrı goz yaşilə doymuş bir biyaban olmuşam. Ey hərami, harda gorsən qac, canın qurtar ki mən Qəm diyarından gələn karvanə sərban olmuşam. Can da yox, canan da yox, vəslət də yox, hicran da yox, Mən yox olmaqdan qacıb yoxluqcun unvan olmuşam. Gormədim kim gəldi, kim getdi, tutub qan gozlərim, Bir gedərgəlməz gulun hicrində giryan olmuşam. Mən də dunyagormuşəm, azdırma, ey dunya, məni, Cox musibətlər cəkəndən sonra insan olmuşam. Zovq Ardı »

Qezeller"Qönçə görsə ləbini, ağzını pünhan eylər"

Qönçə görsə ləbini, azğzını pünhan eylər,
Lalə tək bağrını ləlin-həvəsi qan eylər.

Güli-rüxsarına bülbüllər olubdur mail,
Gecə-gündüz bu səbəbdəndi ki, əfqan eylər.

Arizin içrə yəqin zülfünü görmüş sünbül,
Günəş içrə səri-zülfünü pərişan eylər.

Verir İsa kimi min mürdəyi-sədsaləyə can,
Hər zaman ləblərini kim şəkərəfşan eylər.

Bu cəfapişə əlindən cigərim qan olmuş,
Hər baxanda üzünə könlümü viyran eylər.

Bu qədər cövrü cəfa çəkmisən ol məhrudən,
Qasir axirdə sənin dərdinə dərman eylər. Ardı »

QezellerGÖZLƏRİNƏ

İcazə ver , baxım ey gül , o qarə gözlərinə ,
Vurulmuşam , nə edim , aşikarə gözlərinə .

Qəm etmərəm , məni yüz dəfə gündə öldürəsən ,
Baxanda bir də dirilləm , dübarə gözlərinə .

Camalın açma , gülüm , qorxuram görüb üzünü ,
Gün olsun hüsnünə aşiq , sitarə gözlərinə .

Olaydı qismət öpəydim o nazik əllərini ,
Ürəkdən eyləmişəm ixtisarə gözlərinə .

Kəməndi - ah ilə səyyadlar dalınca düşər ,
Bu naz ilə əgər etsən işarə gözlərinə .

Gözüm götürməyir əğyarlar baxanda sənə ,
Bir ayrı gözlə edirlər nəzarə gözlərinə .

Şikəstə Vahidə olmaz təbiblərdən əlac ,
Qalıbdır Ardı »