Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller" Könlüm qan olur yadə ləbi-yarı salınca " qəzəli

Könlüm qan olur yadə ləbi-yarı salınca,
Xatırlayıb ol şuxi xəyallarə dalınca.

Fikrimdə onu qarşılayıb yüz kərə hər gün,
Bir cam su atıb ağlayıram xeyli dalınca.

Hicran mənə vallah ölümdən də betərdir,
Öldür məni, Yarəb, belə həsrətdə qalınca.

Gül hüsnünə cənnət dedilər naşı adamlar,
Cənnət ola bilməz axı heç qarə xalınca.

Yanmaqdı bu hicr içrə qərarım daha, ey gül,
Varsa, de bilim ayrı yolum, ehtimalınca.

Yarəbb, belə minval ilə gər getsə, bu Yasin
Əldən verəcək canını öz kamın alınca. Ardı »

Qezeller"Çox gözdə sürmə, əldə həna, üzdə xal olur"

Çox gözdə sürmə, əldə həna, üzdə xal olur,
Nisbət bu qaşü bu gözə bənzər məhal olur.

Qafi-qaşın, o tayi-telin, lami-ləblərin,
Aləmdə əlbir eyləsə billah qital olur.

Lövhi-xəyalə hər necə tərh eyləsəm, qaşın,
Gəlməz xəyalə axiri məhzi-xəyal olur.

Sirri-dəhani sordum o şəkkər dodaqdən,
Pünhan danış bu sirri dedi, qiylü qal olur.

Görcək o atəşin üzünü nitqim oldu lal,
Qüdsi, cərəs düşəndə oda, zəng lal olur. Ardı »

Qezeller"Olmuşuq"

Güşeyi-meyxanədə mey nuş edib pak olmuşuq.
Saqidən dərs almışıq biz, əhli-idrak olmuşuq.

Kuyi-canan torpağı candan da məhrəmdir bizə,
Adəm olmazdan əzəl çün bir ovuc xak olmuşuq.

Ey bizə tə’n eyləyən, bihudə əfğan etmirik,
Ayrılıq möhnətlərindən sinəsi çak olmuşuq.

Soldurub badi-xəzanı dəhri-birəhmin bizi,
Bir zaman tər qönçələrdik, indi xaşak olmuşuq.

Rəhməti Həqqin bizi məğrur edib Cəmşid tək,
Ol səbəbdəndir əsiri-zülmi – Zöhhak olmuşuq.

Eşq odunda yanmağı pərvanə bizdən öyrənib,
Atəşə Ənvər kimi yanmaqda bibak olmuşuq. Ardı »

QezellerYOX

Hər aşiqin yanındakı öz nazlı yarı yox,
Bənzər şikəstə bülbülə, bağü baharı yox.

Canım fəda o dilbərə ki etibarı var,
Mən neylirəm o dilbəri ki etibarı yox.

Sənsiz gecə-gündüz işim ahu fəğan keçir,
Seyli-bəla tutubdu məni, bir kənarı yox.

Min nazənin gözəl görürən, könlüm istəmir,
Bir səndən özgə aşiqinin intizarı yox.

Dönya behiştə dönsə, cəhənnəm keçir mənə,
Sənsiz, inan ki könlümün əsla qərarı yox.

Arzum budur ki, bir də görəydim cəmalını,
Onsuz bu bülbülün daha bir laləzarı yox.

Eyb etmə Vahidə, bu sözü yazsa dostuna,
Şairdü, başqa bir şey ilə yadigarı yox. Ardı »

Qezeller"Mənim"

Sənsiz,ey canan,qırılmışdır pərü balım mənim,
Yox səri-kuyinə yetməkçin daha halım mənim.

Dəmbədəm qan uddurur hicran məni-biçarəyə,
Kim görə zənn eyləyər dostumdur o zalım mənim.

Tapmayıb bir əhli-dil,gülzara açdım dərdimi,
Bülbülə tə”sir edib ağlatdı əhvalım mənim.

Dəydi əğyarın gözü,ey dil,məhəbbət bağıma,
Qarə yel əsdi,töküldü dəymişim-kalım mənim.

Eşqdən qeyri könül mülkündə varım yox,bilin
Göz açandan aləmə eşq olmuş amalım mənim.

Bu acı hicran əlindən cana doydum öylə ki,
Zəhrimara döndü ağzımda şirin balım mənim.

Çarəsi hər dərdin,ey Elnarə,ancaq səbrdir,
Gül açar səbr eyləsəm hicrana iqbalım mənim. Ardı »

QezellerGÖZƏLDİR

Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir,
Hər bülbülə öz sevdiyi gülzarı gözəldir.

İlqarı gözəl olmayanı istəməz aşiq,
Can ver elə cananə ki ilqarı gözəldir.

Mən bir uca boylu gözəlin zülfünə bəndəm
Rüxsarı gözəl, şivəsi, rəftarı gözəldir.

Yüzlərlə gözəl başqa vilayətdə də çoxdur,
Amma bizim ölkə bütün - elcari gözəldir.

Yar olsa mənimlə mənə biganə nə eylər?
Uçmaz elə bir xanə ki memarı gözəldir.

Mən istədiyimçün o gülü qeyri də sevdi
Qiymətli o şeydir ki xiridarı gözəldir.

Vahid, mənə insaf elə, sima ilə baxma,
Əhsən elə bir şairə əşarı gözəldir. Ardı »

Qezeller"Lənət"

Ey dilbəri-bədxu, sənin o arına lənət,
Rəhmin yox imiş qövlinə, iqrarına lənət.

Şol baği-cahan içrə özün bir güli-tərsən,
Bağrıma batan şamü səhər xarına lənət.

Həm xari-müğilan kimidir çeşmim o gündən,
Həmnişin olan həmrahü əsrarına lənət.

Yox, yox qələt etdim bu sözü əqlim itirdim,
Lənət sənin o sahibi-əkbarına lənət.

Əğyarını yar eyləmisən yarını əğyar,
Əğyarına rəhmət, sənin ol yarına lənət.

Sən Salehi-divanədə gör canmı qoyubsan,
Ey yar, sənin beinə, bazarına lənət. Ardı »

QezellerVar

Şükür alıbdı pensiyanı cibinde peş manatı var
Yeni keçinmeyib hele ,nefes çekir,heyatı var.

Eli dolu,beden sulu,bekarçılıq,evindese
Bir baxçalıq oğul-uşaq hesablasan rahatı var.

Düşüb gire,gedib pire,açıbdı ellerin göye
Üreyinde bu dünyaya sığışmayan baratı var.

Eli qabar,gözü xumar,beden olub damar-damar.
"Plen" düşüb götür apar,silahı var sursatı var.

Oyan getdi,bu yan getdi,divan getdi,qazan getdi
Satıldıqca yavaş-yavaş evinde islahatı var.

Aşıb kanalların suyu, heyet olub derin quyu,
Edib şükür ömrü boyu bu günde imaknatı var.

Seçildi oldu musteqil, indi ötür yaman dil-dil,
Menim ses verdiyim vekil evinde "Toy-büsat"ı var

Eger olsan haqqa mail,olarsan arzuna nail.
Darıxma ,qem yeme Aqil onunda öz saatı var. Ardı »