Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller"Olu, ya rəb, bu ki, mən rövzeyi-rizvanə gedəm "

Olu, ya rəb, bu ki, mən rövzeyi-rizvanə gedəm?
Rahəti-canım üçün xidməti-cananə gedəm?

Qurtarıb məhbəsi-cəhrayi-Muğan cövründən
Rəşki-firdövsi-bərin sahəti-Şirvanə gedəm?

Xarü xaşakü Qarağani-Muğandan qurtarıb,
Gülü gülzari-Şəmaxidə gülüstanə gedəm?

Qurtarıb səbhəşümar olmaqdan məsciddə,
Səhni-meyxanədə nuş etməyə peymanə gedəm?

Təngə gəldim bu riyaməslək olan zahiddən,
Ey xoş ol bəzmi-səfa, məşrəbi-rindanə gedəm.

Məscid əhlində ki yox zövq, xudaya, nolu bir
Güşeyi-meykədədə məclisi-ürfanə gedəm!

Zövi tək bangi-müəzzindən olub asudə,
Nəğmeyi-tarü dəfü bərbəti-xoşxanə gedəm.
Məhəmməd Zövi Ardı »

Qezeller"Gətirib naleyi-zarım özümü zarə təbib"

Gətirib naleyi-zarım özümü zarə təbib
Rəhm elə dərdlilərin dərdinə qıl çarə təbib

Canda dərdin kök atıb, şaxələnib, bar verdi
Yoxdu bir kimsə çıxarsun onu bazarə təbib

Məni heç kimsə eşitmək belə fikrində deyil
Düşmüşəm bax bu səbəbdən yaman azarə təbib

Sən sağaldan yaralardan deyil əsla iş tap
Özünü yorma sağalmaz daha bu yarə təbib

Oturub yalvarıram ki mənə qoy rəhm eləsin
Allahım rəhm eləyər mən kimi dindarə təbib

Eldə bir zərbi-məsəl var bunu hər kəs eşidib
Günümüz qarə olubdur tikəmiz parə təbib

Bəsdi Salman təbibin imkanı olsaydı əyər
Özünə çarə edərdi demə biçarə təbib. Ardı »

Qezeller" Qəşəng-qəşəng " qəzəli

Ey dərd, içimdə qol götürüb süz qəşəng-qəşəng,
Könlümdə şadlıq et, gecə-gündüz qəşəng-qəşəng.

Tufan bu bəhri-eşqdə bir azca səngiyib,
Ey qəm, gözümdə yelkən açıb üz qəşəng-qəşəng.

Hər gün bu gözlərimdən axan yaş şərabdır,
Ey saqi, boş qədəhlərə dur süz qəşəng-qəşəng.

Eşqin bəzəkli süfrəsinin üstə, ey fələk,
Hər cür mətahi-dərdi gətir düz qəşəng-qəşəng.

Ömrün nə yaxşı günləri var topla heybənə,
Ağzın, könül, götür hələlik büz qəşəng-qəşəng.

Yasin, vəfası yoxdu bu dünya dağılmışın,
Tez sən də ondan əllərini üz qəşəng-qəşəng. Ardı »

Qezeller" Oluram nalə ilə zar o gedəndən sonra " qəzəli

Oluram nalə ilə zar o gedəndən sonra,
Edirəm aləmi bizar o gedəndən sonra.

Qalmayıb zərrə qədər tabü təvanım hicrə,
Olub aləm başıma dar o gedəndən sonra.

Qatmışam göz yaşıma gözlərimin qarəsini,
Etmişəm günlərimi tar o gedəndən sonra.

Dağ çəkib sinəmə qəm xəncəri ilən bu fələk,
Yağdirib dağıma da qar o gedəndən sonra.

Yığışıb başıma həmdəmdi mənimlən sanki,
Nə qədər dərdi-sərim var o gedəndən sonra.

Görüb əhvalımı addımbaşı yüz tənə edir,
Mənə ehyam ilə əğyar o gedəndən sonra.

Gəl oxu Yasinə bir sureyi-Yasin, zahid,
Ölürəm hicrdə naçar o gedəndən sonra. Ardı »

Qezeller"Rəqs et"

Ey nazlı gözəl, şur ilə meyxanədə rəqs et!
Məst ol, çal, oxu, məclisi-məstanədə rəqs et!

Rəqqasə əgər məst ola şövq ilə edər rəqs,
Ey badə, bir az sən də bu peymanədə rəqs et!

Adabı atıb arı burax, boş sözə baxma,
Məhrəm də yaxındır bizə biganə də, rəqs et!

Batində fəqət aşiq ilərəqs elə, zahir
Aqil də sənə söyləsə, divanə də, rəqs et!

Məlumdu təkəbbür aparır zövqü səfanı,
Bəzən uşaq ol sən elə tiflanə də, rəqs et!

Bir ov yarasından tökülən qan kimi qayna,
Coşqun ürək ol, sineyi-pərvanədə rəqs et!

Xaqani, gedib bağdakı bülbüllərə uyma,
Bayquşların avazına viranədə rəqs et! Ardı »

QezellerYALVARMA

Könül, vəfasız olan nazlı yarə yalvarma!
Nə e'tibar ona, bi'etibarə, yalvarma!

Darıxma, yaxşı-yaman ruzgarımız keçəcək,
Bu beş gün ömrə görə ruzgarə yalvarma!

Sənin də bir gün olar novbaharın, ey bülbül,
Xəzan cəfasına səbr eylə, xarə yalvarma!

Faqirə, aciz, məzlumə ehtiram eylə,
Əduyə, qaniçənə, zülmkarə yalvarma!

Vətən uğrunda ölüm mərd üçün səadətdir,
Həyat üçün fələki-kəcmədarə yalvarma!

Müxalif əhlinə baş əymə, sən də Mənsur ol,
"Ənəlhəqq" üstə çəkilsən də darə yalvarma!

Məhəbbət əhlinə, Vahid, həmişə xidmət eylə,
Nə təcdarə, nə bir şəhriyarə yalvarma! Ardı »

Qezeller"Xəbərsizəm"

Bir laləüzlü qönçədəhəndən хəbərsizəm,
Bir zar bülbüləm ki, çəməndən хəbərsizəm!

Yad eldəyəm, salıb yada tutmazlar adımı,
Tutmaz vətən хəbər ki, vətəndən хəbərsizəm.

Hər an gedər хəyal, sоrağın gələn yerə,
Ətrafdə gedənlə gələndən хəbərsizəm!

Öz halimi bu hal ilə yaddan çıхarmışam,
Sоrmazmısan bu halimi-səndən хəbərsizəm?!

Yохdur, Əvəz, о qönçədəhəndən хəbər verən,
Həm sоrma bu sоrağı ki məndən, хəbərsizəm... Ardı »

QezellerOLSA

Ölməzdim əgər sən kimi bir dilbərim olsa,
Bir afəti-çan, şuxi-mələkmənzərim olsa.

Hər gun dolanıb başına qurbanin olardım,
Pərvanəsifət ucmağa balüərim olsa.

Mən də sevilərdim bütün aşiqlər icində,
Ahuləri Məçnun eləyən gözlərim olsa.

Kuyində mənə qoy nə bilir eyləsin əqyar,
Əlbəttə,çəzasın cəkər ALLAH kərim olsa.

Biganəyə mən bir belə minnətmi edərdim,
Könlüm kimi bir yari-vəfapərvərim olsa.

Vahid demərəm dərdimi mən başqa nigarə,
Yarım bilir eşgində nə dərdi-sərim olsa.

Yar əgər mehri vəfanı düşünən yar olsa,
Qəm deyildir işin, aləm bizə əğyar olsa.

Əhli dil zöbqü səfanı ləbi-çanandan alır,
Zülmdür aşiqə çanani dilazar olsa.

Var nə qəm gözlərinin xəstəsinə yoxdur əlaç,
Ləblərin carəsin eylər, neçə bimar olsa.

Zülf xalin o mehri göz yaşım eylər rövşən,
Geçə aydınlıq olar, sabiti-səyyar olsa.

Yar əgər aşigə Ardı »