Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller"O tari-türrəni, ey nazənin, yavaş darə"

O tari-türrəni, ey nazənin, yavaş darə
Ki, bağlıdır neçə yüz min könül o bir tarə.

Könül həmişə sənin bəstəri-qəmində yatır,
Bu rəsmdir ki, əyadət edərlə bimarə.

Vüsalının gecəsi sübh tək olur rövşən,
Fərağının günü zülfün kimi mənə qarə.

Bu qanə dönmüş olan könlümün günahı nədir
Ki, qara zülfüvə hökm eylədin çəkə darə?

Könül onun səri-kuyində oldu min parə,
Yarın məhəlləsinə sağ gedən gəlir parə.

O tari-zülfüvü könlüm kimi edər dərhəm,
Qarışsa naleyi-ahım nəsimi-əsharə.

Gülün cəmalına şəbnəm səpər çəməndə gülab,
Neçün ki, qəşş eyləyirsən çıxanda gülzarə.

Fəraqi-yar ilə nakam can verib gedirəm,
Əya, səba, de sevinsin o bivəfa yarə. Ardı »

Qezeller" Yetmədi bir nəfər adəm bizim imdadımıza " qəzəli

Yetmədi bir nəfər adəm bizim imdadımıza,
Dost-tanışdan da hələ yoxdu çatan dadımıza.

Darə düşdükcə biz Allahı çağırdıq köməyə,
Xoş keçən vaxt ömür düşmədi heç yadımıza.

Zərrəcən yox imiş insafı pəriçöhrələrin,
Bir əlac etmədilər bu dili-naşadımıza.

Bir kiçik danəni üstün tuturuq cənnətdən,
Naxələf çıxdıq əzəl gündən öz ustadımıza.

Yerli-yersiz o qədər boş yerə əfqan elədik,
İnanan yoxdu dəxi naləvü fəryadımıza.

Gərçi xilqətdə əzəldən bizə bəxş oldu şərəf,
Amma ömr eyləmədik layiq ola adımıza.

Saldıq öz könlümüzə daima sərvət dərdin,
Olmadıq, Yasina, sahib dili-bərbadımıza. Ardı »

Qezeller"Bu cövri-yardən cigəri qan olan könül"

Bu cövri-yardən cigəri qan olan könül !
Mətlubə yetməyib belə giryan olan könül !

Bu qəm günündə bircə mədədkarı olmayan,
Zərdü zəif, xəstəvü nalan olan könül !

Mən çox dedim, eşitmədin əsla nəsihətim,
Ey eşq əlində valehü heyran olan könül !

Gördün səni nə günlərə saldı bəlayi-eşq,
Divanəvar gündə hərasan olan könül.

Müşküldür indi qurtarasan eşqi-yardən,
Xaki kimi cigərləri büryan olan könül ! Ardı »

Qezeller"Mən bu dərd əhliylə illərdir ki,həmkar olmuşam"

Mən bu dərd əhliylə illərdir ki,həmkar olmuşam

Dərmanım dərddir mənim axır xəbərdar olmuşam

Yüz gözəllik gəzmişəm tək bir gözəllik tapmışam

Bir bəladan qaçmışam,yüz dərdə düçar olmuşam.

Vaxt olub çox görmüşəm,çox bilişəm,çox yazmışam

Vaxt olub kor olmuşam,lal olmuşam,kar olmuşam.

Məzluma rəhm etmişəm,acizlərə əl tutmuşam

Zalıma zalım baxıb,qəddarla qəddar olmuşam.

Olmuşam rəssam,rəsm çəkməkdən həsrət çəkmişəm

Abad etməklə sınan bir qəlbi memar olmuşam.

Mən sevəndən vəsli yox,hicranı hərgün dadmışam

Bunca qəmdən yazmağa bir sözlə vadar olmuşam.

Bəlkə də Məcnun yalanmış,ilk olan Məcnun mənəm

Bəlkə də Məcnun mən idim bir də təkrar olmuşam.

Sən gedəndən əynimə səssiz qaranlıq geymişəm

Gah gedib,gah gəlmişəm kölgəmlə oxşar olmuşam.Ardı »

Qezeller"Ələ düşməz"

Yüz il keçə, afət, bu gözəllik ələ düşməz,
At xəlbirə keçmişləri bir-bir ələ, düşməz.

Meylin çəkə tər meyvə əgər gənc bir ağacdan,
Get tut budağından o ki, var silkələ, düşməz.

Pərvanəsi kül etsə də yandırsa da şəmi,
Saxlar gözünün yaşını damla külə düşməz.

Həvva yenidən gəlsə bu dünyayə gər indi,
Şeytana uyub meyli daha sünbülə düşməz.

Aç söylə, Səxavət, bunu əğyari də bilsin,
Dəryadə göz açmış sonalar hər gölə düşməz. Ardı »

Qezeller"Risvayi-dəhr edən məni zülfi-siyahdır"

Risvayi-dəhr edən məni zülfi-siyahdır,
Şahid bu əmrə eylədigim nalə, ahdır.

Qəmzən veribdü qətlimə fərman, nədir səbəb?
Etmə həlak bigünəhi çox günahdır.

Ləli-ləbin əqiqi-Yəmən, zülf yasəmən,
Dövri-ruxində xalü xətin gül-giyahdır.

Çahi-zənəxdə Zəmzəmü xalındü həm Həcər,
Mahi-ruxundə Kəbə mənə qibləgahdır.

Qoy bir öpüm bu danəyi-xali-siyahdan,
Hər Hacı öpməsə Həcəri, rusiyahdır.

Hər kim ziyarət etsə, Zəlila, nigarını,
Etsin xəyal, heccə gedib, bigünahdır. Ardı »

Qezeller"Həvəsində"

Divanə könül olmadı dünya həvəsində,
Məcnun kimi çox gəzmədi səhra həvəsində.

Bir yar fərağında yanıb odlara dözdü,
Baş girləmədi hər güli-rəna həvəsində.

Misra toxudu təbi-rəvan ilə dəmadəm
Avarə edib hər sözü məna həvəsində.

Bir damlanı seyr eylədi ümman nəzəriylə
Şükranə qalıb olmadı dərya həvəsində.

Həsrət meyi nuş eylədi hicran qədəhindən,
Leş düşmədi meyxanəyə səhba həvəsində.

Zövq aldı gözəl gördüyü hər nəsnədən, amma,
Çox qoymadı öz nəfsini xülya həvəsində.

Arif kimi ömr eyləmə, qafil, götür ibrət,
Sərf etmə günü hər büti-ziba həvəsində. Ardı »

Qezeller" Seç " qəzəli

Eşqə düşdünsə əgər ya qəmi, qəmxanəni seç,
Ya alıb badə ələ saqini, meyxanəni seç.

Ya çəkin birkərəlik eşq oduna yanmaqdan,
Ya da əvvəldən elə məsləki-pərvanəni seç.

Ya unut aləmi yarın səri-kuyində dolan,
Ya da bayquş kimi bir guşeyi-viranəni seç.

Hər yetən adəmə öz sirrini izhar eləmə,
Dərdini bölməyə bir aqilü fərzanəni seç.

Bəhri-eşq içrə əgər sındısa eşqin gəmisi,
Yan alıb sahilə yar qurduğu tərsanəni seç.

Ikisindən də əgər istəməsən çıxsın əlin,
Ya canı, ya da ki biryolluğa cananəni seç.

Dağıdıb vermə yelə zülfünü, ey gül, nolur
Ya bu yüz parə olan könlümü, ya şanəni seç.

Yasin, eşqin yolunu tutsan əgər mən Ardı »