Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qezeller"Düz çıxmaz"

"Aşiq olma" dili-bimarə desəm, düz çıxmaz,
"Yanma" pərvanələrə "narə" desəm, düz çıxmaz.

Dərdimi mən necə izhar eləyim dosta-yada,
Dost əlac eyləməz, əğyarə desəm, düz çıxmaz.

Nə deyim onlara ki, zülfə salıblar mehri,
"Siz də mən tək çəkilün darə" desəm, düz çıxmaz.

Desələr yarə "yaraşmır ağ üzə qarə teli",
Demərəm mən ki, ağa qarə desəm, düz çıxmaz.

Yarə "məhparə" deyən var, demərəm mən əsla,
Bütöv aydır, ona məhparə desəm, düz çıxmaz.

Demə biganəyə "sev", düz deyil, ey dil, necə ki,
Kora "gör", yaxud "eşit" karə desəm, düz çıxmaz.

Gər vəfasızda vəfa eyləməmək adətdir,
"Düz çıxar əhd ilə ilqarə" desəm, düz çıxmaz.

Ürəyim Ardı »

Qezeller"Düşərsə"

Ol dilbəri-ziba yenə bir nazə düşərsə,
Tən etmə saçında könülüm azə düşərsə.

Bir az idi ki, düşdü bizə hüsni-xəyalı,
Hala nedəlim dünyada avazə düşərsə.

Dəm qıldı anun ləli-ləbinin dəmi-bərqi,
Bir dəm nola əndən dili-dəmsazə düşərsə.

Gözü könlün nöqtəsində çün duta gözün,
Məgər ki, xəta oxu olə, yazə düşərsə.

Pərgar ilə həq süni yərətmiş səni, şaha,
İşvən nə əcəb ola biəndazə düşərsə.
Qazi Bürhanəddin Ardı »

Qezeller"Nə vəhşi könlüm ol ahu nigəhdən qeyrə ram olmaz"

Nə vəhşi könlüm ol ahu nigəhdən qeyrə ram olmaz,
Nə onun hicrinin nöqsan olan ayı tamam olmaz.

Müradın can fəda qılmaqdı yetcək vəsli-cananə,
Əgər hasi ola eşq aləmində beylə kam olmaz.

Səfayi-vəslə yetdik, eyləyib çox səylər, ey dil,
Bəyan et birbəbir hicran ğəmin beylə məqam olmaz.

Vüsali-yarə yetdik, bir əyaq dut badə qıl hazır,
Dur, ey saqi, başınçın, beylə dəm hərkiz müdam olmaz.

Bu, bəzmi-vəsli-cənnət, saqisi qılmani-tubaqəd,
Məni mən etmə, zahid, mey behişt içrə həram olmaz.

Gözün mən etməgə mülki-rüxündən ləşkəri-xətti
Edib müjganların səf-səf ki, dəva binizam olmaz.

Gədalıq rəsmini tut kim, dəri-cananə getməkçin
Zühuri, nəng qılma, aşiq üçün nəngü nam Ardı »

Qezeller"Cana, sənə bu yazdığım əsrari-nihandır"

Cana, sənə bu yazdığım əsrari-nihandır,
Hər fərdi öz əhvalıma bir kəşfi-bəyandır.

Üns atəşi-can olduğunu mən də bilirdim,
Atəşzənəvü səng haman ünsi-cahandır.

Fulad yetər daşə, çıxar atəşi-suzan,
Keyfiyyəti-üşşaqə bu nə türfə nişandır.

Sayidə olur müşk, yanar ud, çıxar ətr,
Əsbabi-kəmalati-cahan kəsrəti-candır.

Bəhdət nə odur kim, çəkəsən cismi kənarə,
Təcrid haman təzkiyəvü tibi-cinandır.
Kəsrətdə olan vəhdəti tap, kəsbi-kəmal et,
Tövhidi-xuda kəsrəti-cəmilə əyandır.

Məcnun kimi yığ başına həm vəhşü tüyuri,
Kəsrətdə olan vəhdətü təcrid hamandır.

Yekrəngdi zahirdə əgər beyzə yəqinən,
Aç pərdəsini, gör iki rəng ilə nihandır.

Pendar ilə mən həm özümü fərd görürdüm,
Güzgüyə baxıb gördüm onu məhz yalandır.

Düzlük diləsən, keclər Ardı »

Qezeller" Gəlib seçib bu evi həsrət, ayrılıq ünvan " qəzəli

Gəlib seçib bu evi həsrət, ayrılıq ünvan,
Verir sükunətə hər gün bu evdə dərd ehsan.

Ürək yanır göy alovla bu evdə sakitcə,
Ümidlərim bu od üstündə tapşırırlar can.

Bu dörd divar məni sıxdıqca bərkiyir dərdim,
Bir ağrı kəsməyə dərman qabında yox dərman.

Günəş də, ay da qalıblar əsir-yesir dolanır,
Bu evdə bir qara zülmət həmişə lüt-üryan.

Gülümsəyən bir o şəklimdi, körpəlik şəklim,
Qalan nə varsa töküb qan-yaş, ağlayır pünhan.

Həmən o köhnə miz üstündədir Izumrud da,
Yanında külqabısı, kəlbətinlə, boş güldan.

Torun qurubdu hörümçəklər əl çatan yerdə,
Bu torda sanki düşüb, bənd olub qalıb hicran.

Solubdu gülləri dibçəklərin susuzluqdan,
Gedib gəlib Ardı »

QezellerAliaga Vahidin qezelleri Yalvarma

Aliaga Vahidin qezelleri
Yalvarma

Könül, vəfasız olan nazlı yarə yalvarma,
Nə e'tibar ona, bietibara yalvarma!

Darıxma yaxşı-yaman, ruzigarımız gələçək,
Bu beş gün ömrə görə, ruzigarə yalvarma!

Sənin də bir gün olar növbaharın, ey bülbül,
Xəzan çəfasına səbr eylə, xarə yalvarma!

Faqirə, açizə, məzlumə ehtiram eylə,
Əduya, qan icənə. zümkarə yalvarma!

Vətən yolunda ölüm mərd ücün səadətdir,
Həyat ücün fələki-kəçmədarə yalvarma!

Müxalif əhlinə baş əymə, səd də Mənsur ol,
<<Ənəlhaq>> üstə cəkilsən də darə yalvarma!

Məhəbbət əhlinə, Vahid, həmişə xidmət elə,
Nə taçidarə, nə bir şəhriyarə yalvarma! Ardı »

Qezeller" Eyləmisən " qəzəli

Halımı gör neçə müddətdi xərab eyləmisən,
Yandırıb könlümü hicrində kəbab eyləmisən.

Mənə mey süz, dedim, ey saqi, dağılsın dərdim,
Gözümün yaşını bəsdir ki, şərab eyləmisən.

Bil ki, yerdən göyəcən razıyam, ey gül, səndən,
Zülm edib aşiqinə sən ki, səvab eyləmisən.

Yenə çox razı gəzir canan özündən, de görüm,
Nə deyibsən ona, ey dil, nə xitab eyləmisən?

Qəzəlimdən duyulur nisgili sənsizliyimin,
Dərdimi heç xəbərin varmı kitab eyləmisən?

Sənə əğyar ürəyin açdığını mən bilirəm,
Yaxşı, bir söylə görüm, sən nə cəvab eyləmisən.

Yasina, möcüzədir, ölməmisən indiyədək,
O gülün bir bu qədər zülmünə tab eyləmisən. Ardı »

Qezeller"Dil kaydı aklı selb edeli şad olup gider"

Dil kaydı aklı selb edeli şad olup gider
San tıfldur ki haceden azad olup gider

Ma’murei derunı harab etdi gam velı
Mahrusei mahabbetün abad olup gider

Erbabı aşka sabr u tesellı tarıkı yok
Varan harımi kuyuna naşad olup gider

Biz talibi teveccühi ikbali rüzgar
Gülbergi bağı ömr ise berbad olup gider

Beyhude yire cevri güzeller çoğ etmesün
Bakı cefa vü mihnete mu’tad olup gider Ardı »