Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

QaraqoyunlularMirzə Haşım bəy Baharlı

Mirzə Haşım bəy Baharlı — ictimai xadim, Mirzə Vəli bəy Baharlının oğlu.

Həyatı[redaktə]
Mirzə Haşım bəy Baharlı Şuşada anadan olmuşdur. O, Mirzə Vəli bəyin böyük oğludur.

Mirzə Haşım bəy Mirzə Vəli bəy oğlu Baharlı XVIII əsrin ortalarında Şuşada anadan olmuşdur.O, ilk təhsilini atasından almış, sonralar xüsusi mədrəsə təhsili görmüşdür. Mədrəsədə təhsil aldığı illərdə Mirzə Haşım bəy şəriət elmlərini öyrənmiş, ərəb, fars dillərini mükəmməl bilmişdir. Onun gözəl əl qabiliyyəti olmuşdur. Qeyri-adi istedadına görə Mirzə Haşım bəyə Zərrinqələm deyilmişdir.

Tarixi qaynaqlarda Mirzə Haşım bəyə dövrünün savadlı insanı deyilir. Bu qaynaqlarda o, hörmətli, xeyirxah şəxs kimi xatırlanır.

Mirzə Haşım bəy və kiçik qardaşı İbrahim bəy atalarının Tehranda faciəli ölümündən Ardı »

QaraqoyunlularQaraqoyunlu Həsənəli

Qaraqoyunlu Həsənəli-Qaraqoyunlu dövlətinin sonuncu sultanı və Cahanşah Həqiqinin oğludur .

Həsənəli[redaktə]
Həsənəli 1467-1468- ci illərdə Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı olmuşdur. Həsənəli Qara Yusifin nəvəsi, Cahanşahın oğludur. Hələ atasının sağlığında, iki dəfə ona qarşı çıxmış və məğlub olmuşdur. Hər iki halda anasının himayəçiliyi ilə ölümdən qurtarır. Cahanşahdan sonra Azərbaycanın cənubunda Qaraqoyunlu hakimiyyətini bərpa etməyə cəhd göstərdi, lakin buna nail ola bilmədi. 1468-ci ildə Uzun Həsən asanlıqla Cənubi Azərbaycanı və Qarabağı ələ keçirdi, qaraqoyunlu tayfalarının böyük bir hissəsi Ağqoyunlu hakimiyyətinə daxil oldu. Beləlilkə, Qaraqoyunlu dövləti özünün 58-ci ilində dağılıb məhv olur. Ardı »

QaraqoyunlularQaraqoyunlu və Ağqoyunluların toqquşması

Qaraqoyunlu dövləti yalnız 1447-ci ildə Şahrux Xorasanda dünyasını dəyişəndən sonra tam müstəqillik qazanır. Hakimiyyətsizlikdən istifadə edən Cahanşah Sultaniyyə, Qəzvin və Həmədanı Qaraqoyunlu torpağlarına qatır, elə həmin ildə Gürcüstan üzərinə yürüş edir. Bu vaxt İskəndərin oğlu, Mosul hakimi Əlvənd Mirzə Cahanşaha qarşı üsyan qaldırır və ətraf yerləri tutaraq özünü müstəqil elan edir. Bu barədə xəbər çatan kimi Cahanşah Təbrizə qayıdır və öz qoşunlarını Əlvənd Mirzənin üzərinə göndərir. Əlvənd məğlubiyyətə uğrayır və Ağqoyunlu hökmdarı Cahangirin yanına qaçır. Bu isə Cahanşahı məcbur edir ki, öz qoşununu Cahangirin üzərinə yönəltsin. Cahangirin qoşunları əzilir və onun torpaqlarının bir hissəsi Cahanşahın tabeçiliyinə keçir. Ardı »

QaraqoyunlularQara Yusifin Ölümündən sonra

Qara Yusifın ölümü Qaraqoyunlu ordugahında böyük qarışıqlığa və hərc-mərcliyə səbəb oldu. şahzadələrdən heç biri burada deyildi; Şahməhəmməd Bağdadda, isgəndər Kərkükdə, ispənd Adilcəvazda, CahanŞah Sultaniyyədə, Əbu Səid isə Ərzincanda idi. YaxınlaŞan Teymuri qoşunundan vahiməyə düşmüş Qaraqoyunlu əmirləri ordugahdan qaçdılar. Bir dəstə adam Qaraqoyunlu padşahının cəsədi olan otağa girdi, buranı qarət etdi, cəsədin əynindən paltarını çıxardı, hətta onun qulaqlarındakı qızıl sırğaları da bıçaqla kəsib götürdü. Yalnız iki gündən sonra Qara Yusifin cəsədi Təbriz əyanları (Seyid Məhəmməd Keçəçi və başqaları) tərəfindən götürüldü, Təbrizə, buradan da Ərcişə - ata-babasının məzarları yanına gətirildi və dəfn edildi. Təbriz əyanlarının Qara Yusifə qarşı belə münasibəti onu göstərir ki, Ardı »

QaraqoyunlularSəltənət xanım Vəliyeva

Həyatı[redaktə]
Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva 4 fevral 1893-cü ildə anadan olmuşdur. O, 1901-1905 illərdə Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım Məlikovanın müdiri olduğu Tağıyev Qızlar Gimnaziyasında oxumuş, rus dilində təhsil almışdır. Tağıyev Qızlar Gimnaziyasının ilk məzunlarından biridir.

Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva Bakı milyonçusu Mir Əbdüləhəd Seyid Qəhrəman oğlu Seyidhəsənzadə ilə 1917-ci ildə ailə həyatı qurmuşdur.

Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva 1976-cı ildə, 83 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

Orxan Zakiroğlu (Baharlı) Səltənət xanım Vəliyeva-Həsənovanın anadan olmasının 120 illiyi münasibəti ilə "Tağıyev Qızlar Gimnaziyasının ilk məzunu" ("Təzadlar" qəzeti, 7 noyabr 2013-cü il, № 113 (1850)) adlı məqalə çap etdirmişdir. Ardı »

Qaraqoyunlularİbrahim bəy Baharlı

Həyatı[redaktə]
İbrahim bəy Mirzə Vəli bəy oğlu Baharlı 1763 ildə Şuşada anadan olmuşdur. O, Mirzə Vəli bəyin ikinci oğul övladı idi.

İbrahim bəy ilk təhsilini atasından almış, sonralar xüsusi mədrəsə təhsili görmüşdür. Mədrəsədə təhsil aldığı illərdə İbrahim bəy şəriət elmlərini öyrənmişdir. Qeyri-adi istedadı sayəsində o, ərəb, fars, rus dillərini mükəmməl bilmişdir.

Tarixi qaynaqlarda İbrahim bəyə zəmanəsinin oxumuş, savadlı insanı deyilir. Bu qaynaqlarda o, nüfuzlu, alicənab, xeyirxah insan kimi xatırlanır. İbrahim bəy və onun böyük qardaşı Mirzə Haşım bəy atalarından sonra İbrahimxəlil xanın inandığı, etibar etdiyi yaxın adamları olmuşlar. Mirzə Vəli bəydən sonra Qarabağ xanlığında bu iki qardaşın xüsusi hörməti var idi. “Əhvalati-Qarabağ” (transliterasiya edəni Ardı »

QaraqoyunlularSulduz Rüstəmov

Həyatı[redaktə]
Sulduz Mahmud bəy oğlu Rüstəmov 1912-ci ildə anadan olmuşdur. Cabbar bəy Vəlibəyovun açdığı I Baharlı kənd məktəbində oxumuş, ilk təhsilini ondan almışdır. O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tarix fakültəsini bitirmişdir.

Sulduz Rüstəmov bir müddət Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində işləmiş, AEA Respublika Əlyazmalar Fondunda (indiki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) elmi işçi (1952-1957), elmi katib (1957-1969) vəzifələrində çalışmışdır.

Sulduz Rüstəmov 1969-cu ildə Bakıda vəfat etmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə]
Sulduz Rüstəmov Azərbaycan tarixşünaslığında dəyərli araşdırmalar aparmış, əlyazmalar əsasında Azərbaycan tarixini tədqiq etmişdir

Sulduz Rüstəmov 50-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Onun “Qarabağ tarixinə dair daha bir əsər”, “Bakıxanovun yeni əlyazması”, ""Gülüstani-İrəm"in rus Ardı »

QaraqoyunlularOğlanları Həsənəli və Pirbudağın Cahanşaha qarşı üsyanı

Elə həmin vaxt oğlu Həsənəli özünü sultan elan edərək, Təbrizi ələ keçirir. Azərbaycana dönən Cahanşah üsyançılarla sərt rəftar edir. Yalnız anasının himayədarlığı Həsənəlini edam cəzasından qurtarır. Ölkədən sürgün edilmiş Həsənəli atasının düşməni Uzun həsənin düşərgəsinə, buradan isə qardaşı Pirbudağın yanına Şiraza gəlir. Qardaşlar birləşib, Cahanşaha tabe olmadıqlarını elan edirlər. Bunu eşidən sultan 1462-1463-cü ildə Şirazı mühasirəyə alaraq, işğal edir. Anaları bu dəfə də qardaşları xilas edir. Bundan sonra Cahanşah dövlət idarəçiliyini oğlanları arasında bölüşdürür. Pirbudağa Bağdad, Mirzə Yusifə Fars, Qasımbəyə isə Kirman düşür.

Pirbudaq yenidən üsyan edib sultanlıq eşqi ilə atasının üzünə ağ olur. Cahanşah 1466-cı ildə Pirbudağın paytaxt elan etdiyi Bağdadı Ardı »