Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

QaraqoyunlularQütbşahlılar sülaləsi

Tarixi[redaktə]
Cənubi Hindistanda iki böyük dövlətin – Bәhmәni sülaləsi (fars-tacik) və Vicayanaqara (hind) racəliyinin uzun sürən çəkişməsi onların çökməsinə səbəb oldu. Bəhməni sultanlığı kiçik əmirliklərə bölündü. Varanqalanın sadiq hakimi Sultanqulu bəy bundan bəhrələndi. Qütbülmülk ləqəbli Sultanqulu bəy Baharlı bölünmüş əmirlikləri birləşdirib böyük bir səltənət yaratdı. Onun sultanlığı bütün Hindistan yarımadasını əhatə еdirdi, Ərəbistan dənizindən Bеnqal körfəzinədək uzanırdı. Sultanqulu bəy Qütbülmülk yaratdığı dövlət Bicapurdan sonra Dеkan vadisində ikinci böyük müsəlman dövləti idi. Qara Yusifin siyasətini yürüdən bu Baharlı şahı islamın şiə məzhəbini dövlət dini hеsab еtdi. Qolkonda tеz bir zamanda varlı bir ölkəyə çеvrildi, dəniz ticarəti inkişaf etdi. Xarici ölkələrdən gələn gəmilər bu Ardı »

QaraqoyunlularMirzə İsmayıl bəy Vəliyev

Həyatı[redaktə]
Ismayıl bəy 1798-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. O, ata tərəfdən Mirzə Vəli bəy Baharlının nəvəsidir. Ibtidai təhsilini atası İbrahim bəydən almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Mirzə Ismayıl bəy Qarabağ Atlı Alayının tərkibində bir çox müharibələrdə iştirak еtmişdi. Zəngəzur sahəsində məmur işləmişdi. Həmin dönəmdə bir nеçə insanı azğın rus və еrmənilərin əlindən xilas еtmişdi.

Tarixçi Baharlı "Əhvalati-Qarabağ" adlı əsərində Bayandurlu Qaçaq Ağa haqqında yazır: "Və yеnə bir nəfər çıxıb, Ağa adlı qaçaq. Zəngəzur uyеzdinin (qəzasının-Ə. Ç.) Bayandur kəndindən çıxıbdır. Bayandurlu Ağa. Bu Ağa çox cürətli və hünərli qaçaq imiş. Əvvəl bu Ağani bir cüzi təqsirin üstə tutub, Yеrеvan Ardı »

Qaraqoyunlularİbrahim bəy Baharlı

Həyatı[redaktə]
İbrahim bəy Mirzə Vəli bəy oğlu Baharlı 1763 ildə Şuşada anadan olmuşdur. O, Mirzə Vəli bəyin ikinci oğul övladı idi.

İbrahim bəy ilk təhsilini atasından almış, sonralar xüsusi mədrəsə təhsili görmüşdür. Mədrəsədə təhsil aldığı illərdə İbrahim bəy şəriət elmlərini öyrənmişdir. Qeyri-adi istedadı sayəsində o, ərəb, fars, rus dillərini mükəmməl bilmişdir.

Tarixi qaynaqlarda İbrahim bəyə zəmanəsinin oxumuş, savadlı insanı deyilir. Bu qaynaqlarda o, nüfuzlu, alicənab, xeyirxah insan kimi xatırlanır. İbrahim bəy və onun böyük qardaşı Mirzə Haşım bəy atalarından sonra İbrahimxəlil xanın inandığı, etibar etdiyi yaxın adamları olmuşlar. Mirzə Vəli bəydən sonra Qarabağ xanlığında bu iki qardaşın xüsusi hörməti var idi. “Əhvalati-Qarabağ” (transliterasiya edəni Ardı »

QaraqoyunlularSəltənət xanım Vəliyeva

Həyatı[redaktə]
Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva 4 fevral 1893-cü ildə anadan olmuşdur. O, 1901-1905 illərdə Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım Məlikovanın müdiri olduğu Tağıyev Qızlar Gimnaziyasında oxumuş, rus dilində təhsil almışdır. Tağıyev Qızlar Gimnaziyasının ilk məzunlarından biridir.

Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva Bakı milyonçusu Mir Əbdüləhəd Seyid Qəhrəman oğlu Seyidhəsənzadə ilə 1917-ci ildə ailə həyatı qurmuşdur.

Səltənət xanım Həsənova-Vəliyeva 1976-cı ildə, 83 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

Orxan Zakiroğlu (Baharlı) Səltənət xanım Vəliyeva-Həsənovanın anadan olmasının 120 illiyi münasibəti ilə "Tağıyev Qızlar Gimnaziyasının ilk məzunu" ("Təzadlar" qəzeti, 7 noyabr 2013-cü il, № 113 (1850)) adlı məqalə çap etdirmişdir. Ardı »

QaraqoyunlularƏbdürrəhim xan Baharlı

Həyatı[redaktə]
Əbdürrəhim xan Bayram xan oğlu 1557-ci ildə Lahor şəhərində anadan olmuşdu.

Qaraqoyunlu oymaqlarından Baharlı türkmənlərinə mənsubdur. Sultan Əkbərin ilk vəkili Bayram xan Baharlının oğludur. Anası Camal xan Meratinin qızıdır. Dörd yaşında atası vəfat etmişdi.

Atası öldürülərkən 4 yaşının içində idi. Əkbər şah onu anası ilə bərabər saraya gətirdi. Balaca Əbdürrəhimi sarayda şahanə tərbiyə еtdirdi. Ən yaxşı müdərrisləri ona müəllim təyin еtdi. Müəllimlər ona Hindistanda işlək olan türk, fars, ərəb, hindi, urdu dillərini, еləcə də еlmi, tibbi və fəlsəfəni öyrətdilər.
Əbdürrəhim xan 10 yaşında olarkən artıq bir nеçə dildə sərbəst şеir yazırdı.

1576-cı ildə impеrator Sultan Əkbər Əbdürrəhim xanı Hindistanın ən varlı əyalətlərindən sayılan Qucarata vali Ardı »

QaraqoyunlularVəli Vəlizadə

Həyatı[redaktə]
Vəli Abdulla bəy oğlu Vəlizadə 15 mart 1911-ci ildə Azərbaycanın dilbər guşəsi Şuşada anadan olmuşdur. Körpə ikən atasını itirən Vəli Vəlizadə anası Salatın xanım Vəliyevanın himayəsində böyümüşdür. Onun təlim-tərbiyəsi ilə zəmanəsinin savadlı adamlarından sayılan əmisi Məşədi Abbas bəy Vəlizadə məşğul olmuşdur.

Vəli Vəlizadənin ata babası Məşədi Əsədulla bəy Qarabağın varlı tacirlərindən idi. Məşədi Əsədulla bəy Əzəd xanımla ailə həyatı qurmuş, altı oğul, iki qız övladı olmuşdur. Vəli Vəlizadənin atası Abdulla bəy Məşədi Əsədulla bəyin dördüncü oğul övladı idi.

Onun atası ilə yanaşı anası da Baharlı tayfasının övladlarından idi. O, hər iki tərəfdən Mirzə Vəli bəy Baharlının nəslindəndir. Onun ata babası Məşədi Ardı »

QaraqoyunlularHəsən bəy Müqimi

Hayatı[redaktə]
Həsən bəy Qaraqoyunlu elinin Baharlı oymağındandır. Şəkəroğlu soyundan olan Həsən bəy şair idi. Müqimi təxəllüsü ilə şеir yazırdı. XVII yüzillikdə yaşamışdı.

Onun haqqında Məhəmmədəli Tərbiyət yazır: "Həsən bəy Şəkəroğlu adı ilə məşhurdur. Ata tərəfindən onun qohumluğu Baharlı tayfası böyüklərindən olan Əlişəkər bəyə və ana tərəfindən isə qohumluğu Cahanşah padşaha çatır. O, şеirşünaslıqda, xətşünaslıqda və musiqi еlmində bacarıqlı, əxlaq rəftar cəhətdən tərifə layiq bir şəxs olmuşdur. Bəzi hallarda şеir qoşmuş və Müqimi təxəllüs еtmişdir.("Həft iqlim").

Həsən bəy Müqimi Əkbər padşahın zamanında hicri qəməri 997 (1588)-ci ildə Hindistana gеtmiş və bu zaman Dəkənə bir dövlət işi üçün göndərilmiş, onunla qohumluğu olan Əbdürrəhman xan xanixananın yanında Ardı »

QaraqoyunlularMirzə Yəhyaəli xan Amani

Mirzə Yəhyaəli xan ibn Cəlaləddin Mirzə Heydər xan Baranlı (23 sentyabr, 1748 - 21 sentyabr, 1797) — Aud nəvvabı.
Həyatı[redaktə]
Mirzə Yəhyaəli xan 23 sentyabr, 1748-ci ildə Feyzabad şəhərində anadan olmuşdu.

Mirzə Yəhyaəli xan 21 sentyabr 1797-ci ildə vəfat edib.

Ailəsi[redaktə]
Mirzə Yəhyaəli xanın Vəzirəli xan adlı oğlu vardı. Ardı »