Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

QaraqoyunlularCəlaləddin Mirzə Heydər xan

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan Baranlı (19 yanvar, 1732 - 26 yanvar, 1775) — Hindistanın baş vəziri, Aud nəvvabı.

Həyatı[redaktə]
Cəlaləddin Mirzə Heydər xan 1732-ci ildə Dehli şəhərində doğulmuşdu. Atası Əbulmənsur Mirzə Məhəmməd xan Səfdər Cəng 1739–1754-cü illərdə Audun nəvvabı olmuşdu.

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan Böyük Moğollar imperiyasının baş vəziri olmuşdu. Şücaüddövlə ləqəbini daşıyırdı.

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan 1754 - 1775-ci illərdə Audun nəvvabı olmuşdu.

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan 1764 - cü ildə Benqaliyada olan ingilislərə qarşı mübarizəyə başlamışdı.

Mirzə Heydər xan 1775-ci ildə vəfat edib.

Ailəsi[redaktə]
Mirzə Heydər xan Sədrünnisa Nəvvab Aliyə Sədricahan bəyiml Səadətəli xan qızı ilə ailə qurmuşdu. Yəhyaəli xan, Səadətəli xan, Əli xan adlı oğulları vardı. Ardı »

QaraqoyunlularƏliş bəy Vəliyev

Həyatı[redaktə]
Əliş bəy Məşədi Ələsgər bəy oğlu Vəliyev 1876-cı ildə Şuşa qəzasının I Baharlı kəndində (indiki Ağdamın I Baharlı kəndi) anadan olmuşdur.

Əliş bəy Vəliyev Baharlı tayfasının nümayəndəsidir. Orxan Zakiroğlunun (Baharlı) bildirdiyinə görə onun ulu babaları Bayramxan bəy Abdulla xan oğlu Baharlı, onun oğlu Mirzə Vəli bəy Baharlı Qarabağ xanlığının ictimai-siyasi, mədəni həyatından əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişlər. Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın vəziri Mirzə Vəli bəy Baharlının Tehranda Ağa Məhəmməd şah Qacar tərəfindən qətlə yetirilməsindən sonra onun nəvələri babalarının adını yaşatmaq üçün Vəlibəyov, Vəliyev, Vəlizadə soyadlarını daşımışlar. Mirzə Vəli bəy Baharlının Mirzə Haşım bəy, İbrahim bəy, Hacı Həsənəli bəy, İmamverdi bəy adlı oğlanları olmuşdur.

Orxan Ardı »

QaraqoyunlularAbdulla bəy Vəlizadə

Həyatı[redaktə]
Abdulla bəy 1841-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Fars və rus dillərini bilmişdir.

Atası Məşədi Əsədulla bəy Hacı Həsənəli bəy oğlu Vəliyev Şuşada tacir kimi tanınmışdır. Anasının adı Əzəd xanımdır. Məhəmmədəli bəy Vəlizadənin kiçik qardaşıdır.

Təhsilini Şuşada alan Abdulla bəy Mir Möhsün Nəvvabın təşkil etdiyi “Məclisi-fəramuşan”ın fəal üzvü olmuş, klassik üslubda şeirlər yazmışdır.

Abdulla bəy Vəlizadə “Məclisi-fəramuşan”ın üzvü olarkən bir neçə şairlə dostluq etmiş, onlarla şeirləşmişdir. O, “Məclisi-fəramuşan”ın üzvü Həsənəli xan Qaradaği, Fatma xanım Kəminə kimi şairlərlə də şeirləşmişdir.

Abdulla bəy Vəlizadə 1863-cü ildə bəylərin siyahıya alınmasına görə Şuşada, 1873, 1886-cı illərdə əhalinin siyahıya alınmasına görə Şuşa qəzasının II Baharlı kəndində yaşamışdır.

Şuşa şəhərində yaşayan və Ardı »

QaraqoyunlularBayramxan bəy Baharlı

Bayramxan bəy Abdulla xan oğlu Baharlı - ictimai xadim, Əlişəkər bəy Baharlının nəslindəndir.

Bayramxan bəy Abdulla xan oğlu Baharlı XVIII əsrdə yaşamışdır. Onun XV əsrdə yaşamış ulu babası Əlişəkər bəy Baharlı yaxın qohumu Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın hakimiyyəti dövründə uzun illər Həmədan, Vorucerd və Nəhavənd hakimi olmuşdur.

O, Bayram xan Baharlının kötücəsi, Mirzə Əbdürrəhim xanın nəticəsidir. Bayramxan bəy Abdulla xan oğlu Baharlı Qarabağ xanlığı zamanında xanlığın hörmətli insanlarından sayılmışdır.

Bayramxan bəy Baharlı xüsusi mədrəsə təhsili görmüş, zəmanəsinin hörmətli insanlarından sayılmışdır. O, Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xanın hakimiyyəti illərində xanlığın ictimai-mədəni həyatında yaxından iştirak etmişdir.

Vəli bəy və Süleyman bəy adlı iki oğlu olmuşdur.

Mirzə Haşım bəy Ardı »

QaraqoyunlularQara Yusif - Teymurilərin məğlub edilməsi

Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının başçısı Qara Yusif ilə Əbubəkr ilk dəfə 1406-cı il oktyabrın 14-də Naxçıvanın qərbində, Araz çayının sahilində toqquşdular. Qaraqoyunluların həmləsinə davam gətirməyən Teymurilər qaçmağa üz qoydular. Qara Yusif döyüş meydanından Naxçıvana gəldi. O, burada ikən Təbrizin adlı-sanlı rəislərindən olan Xacə Seyid Məhəmməd Keçəçi Qara Yusifin hüzuruna gəldi, şəhərin Əbubəkr tərəfindən qarət olunduğunu söylədi və onu Təbrizə gəlməyə təşviq etdi. Qara Yusif isə müvəqqəti olaraq şəhəri mühafizə etmək üçün darğa göndərdi və Sultaniyyəyə yürüş etdi. Əbubəkr şəhəri tərk etdi və Reyə qaçdı. Sultaniyyəyə girmiş Qaraqoyunlular şəhəri qarət etdilər, sonra isə əhalini Təbriz, Marağa və Ərdəbilə köçürdülər. Xorasan hakimi olan qardaşı Ardı »

QaraqoyunlularQütbşahlılar sülaləsi

Tarixi[redaktə]
Cənubi Hindistanda iki böyük dövlətin – Bәhmәni sülaləsi (fars-tacik) və Vicayanaqara (hind) racəliyinin uzun sürən çəkişməsi onların çökməsinə səbəb oldu. Bəhməni sultanlığı kiçik əmirliklərə bölündü. Varanqalanın sadiq hakimi Sultanqulu bəy bundan bəhrələndi. Qütbülmülk ləqəbli Sultanqulu bəy Baharlı bölünmüş əmirlikləri birləşdirib böyük bir səltənət yaratdı. Onun sultanlığı bütün Hindistan yarımadasını əhatə еdirdi, Ərəbistan dənizindən Bеnqal körfəzinədək uzanırdı. Sultanqulu bəy Qütbülmülk yaratdığı dövlət Bicapurdan sonra Dеkan vadisində ikinci böyük müsəlman dövləti idi. Qara Yusifin siyasətini yürüdən bu Baharlı şahı islamın şiə məzhəbini dövlət dini hеsab еtdi. Qolkonda tеz bir zamanda varlı bir ölkəyə çеvrildi, dəniz ticarəti inkişaf etdi. Xarici ölkələrdən gələn gəmilər bu Ardı »

QaraqoyunlularSultanqulu bəy Baharlı

Həyatı[redaktə]
Baharlı oymağının ünlü nümayəndələrindən biri də Hindistanın cənubunda fəaliyyət göstərmiş Qütbşahlılar dövlətinin yaradıcısı Sultanqulu bəy Qütbülmülkdür. Qaraqoyunlular dövləti yıxıldıqdan sonra Babur mirzəyə qoşularaq Hindistana getdi. Mahmud şah Bəhməninin sarayında xidmətə başladı. Hərbi istеdadı sayəsində tеz bir zamanda ucaldı. 1487-ci ildə yеrli əyanların qiyamında şahı ölümdən xilas еtdi. Şah onu ikinci vəzir vəzifəsinə irəli çəkdi. 1496-cı ildə Tеlinqan əyalətinə və еyni zamanda da Qalkonda fortuna vali təyin еdildi. 1512-ci ildə Mahmud şahın vəfatından 6 il sonra Qolkondanın müstəqilliyini еlan еdərək Qütbşahlılar dövlətini qurdu. O dövrdə siyasi gеdişat diqtə еdirdi ki, o Dеkanın hindi və müsəlman əmirlikləri ilə savaşa girsin. Lakin o var-dövlət, Ardı »

QaraqoyunlularÇapaqcur döyüşü (1387)

Çapaqcur döyüşü —Qaraqoyunlular ilə Əmir Teymurun qüvvələri arasında baş vermişdir. 1387-ci ilin yazında, Çapaqcur döyüşündə Qara Məhəmməd bəy Baranlı Əmir Teymurun hərbi qüvvələrini məğlub etdi. Lakin onun ölümündən sonra Əmir Teymurun orduları Qaraqoyunlular tayfa birliyinin mərkəzi olan Van şəhərini tutdular. Ardı »