Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

SurelerİBRAHİM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 46-52

(14.46) “Zalımlar öz hiylələrini qururdular. Halbuki onların hiyləsi Allaha bəlli idi. Onların hiyləsi ilə dağlar yerindən tərpənən deyildi”.

Kafirlər Allahın elçiləri ilə mücadilədə hiyləgərlik edir, arzu və imkanlarına uyğun fitnələr törədirdilər. Lakin onların fitnələri Allaha çox gözəl məlum idi və O, mürtədlərə mane olmaq hakimiyyətinə malikdi. Buna görə kafirlərin fitnəkarlıqları özlərinə qarşı çevrilirdi. Fövqəluca buyurur: “...Yaramaz hiylələr isə ancaq öz sahiblərini qaplayar...” (Fatir, 35/43).
Allahın elçilərini və haqqı inkar edən kafirlərin fitnəkarlıqları o dərəcədə məharətlə qurulurdu ki, onlarla nəhəng daqları yerindən tərpətmək olardı. Bununla əlaqədar Fövqəluca hətta belə buyurur: “Onlar böyük bir hiylə işlətdilər” (Nuh, 71/22). Bu hiyləgərliklərin ağırlığını dəyərləndirmək mümkün deyil, lakin Ardı »

SurelerMUMINUN

1 Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)
2 O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında kiçilərlər!)
3 O kəslər ki, lağlağıdan (lüzumsuz şeylərdən, qadağan olunmuş əməllərdən) üz döndərərlər;
4 O kəslər ki, zəkat verərlər;
5 O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar;
6 Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar.
7 Bundan artığını istəyənlər (halaldan harama addayaraq) həddi aşanlardır (Allahın əmrini pozanlardır).
8 O möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar (onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər);
9 Ardı »

SurelerƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 141- 165 Ayələr

(141) “Onlar gözləyirlər ki, siz bir fəlakətə düçar olasınız. Allah sizə qəlbə bəxş edəndə onlar deyirlər: “Məgər biz sizinlə deyildik?” Qismət kafirlərə çatanda isə onlar deyirlər: “Məgər biz sizi himayə etmirdikmi və sizi möminlərdən qorumurduqmu?” Allah aranızda Qiyamət günü hökm çıxaracaqdır. Allah möminlərə qarşı kafirlərin yolunu açmayacaqdır”.

Allah ayədə bildirir ki, O, münafiqlərin kafirlərlə dostluğunu və onların möminlərə düşməncəsinə münasibətini sübuta yetirir. Onlar möminlərlə nə baş verəcəyini və sonun necə: pis və ya yaxşı olacağını gözləyirlər. Onlar ikiüzlü adamlardırlar və bu halların hər biri üçün onların müvafiq cavabları hazırlanmışdır.
Allah möminlərə qələbə bəxş etdikdə, münafiqlər deyirlər: “Məgər biz sizinlə deyildik?” Onlar özlərini elə Ardı »

SurelerKEHF

1 Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!
2 (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı əməllər edən möminlərə isə gözəl mükafata (Cənnətə) nail olacaqları ilə müjdə vermək üçün onu doğru-düzgün (qiyamətə qədər bütün bəşəriyyətə haqq yolu göstərən bir nur) olaraq endirdi.
3 Onlar orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar!
4 O, həm də (Quranı): “Allah Özünə övlad götürdü!” – deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi.
5 Bu barədə nə onların özlərinin, nə də (təqlid etdikləri) atalarının heç bir biliyi yoxdur. Onlar çox böyük-böyük danışırlar. (Ağızlarından çıxan söz necə Ardı »

Sureler“QUREYŞ” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir.

(Surənin fəziləti haqqında qərib hədis qeyd olunmuşdur). Belə ki, Beyhaqi “Xilafiyyat” kitabında deyir ki, bizə Əbu Abdulla Əbu Talibin qızı Ummu Hanidən nəql etdi ki, Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) belə buyurmuşdur: “Allah təala Qureyşi yeddi cəhətlə fəzilətli etmişdir: “Mən Qureyşdənəm; peyğəmbərlik onlardandır; Məkkənin hacibliyi və su paylama vəzifəsi onlardadır; Allah fil sahibləri üzərində onlara qələbə vermişdir; onlar on il heç kəsin ibadət etmədiyi vaxt izzət və cəlal Allaha ibadət ediblər; Allah təala onlar haqqında Quranda surə nazil edib”. Sonra Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) bu surəni oxudu: “Qüreyşin ülfəti xatirinə, Onlara qış və yay Ardı »

Sureler“ƏL-HUMƏZƏ” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir.


Bismilləhir Rahmənir Rahim!

1) Qeybət tənə vuran hər kəsin vay halına!
2) O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar.
3) Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.
4) Xeyr! O mütləq Hutaməyə atılacaqdır!
5) Sən nə bilirsən ki, Hutamə nədir?!
6) O, Allahın yanar odudur.
7) Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb-yaxar.
8) O, belələrinin üzünə qapanıb kilidlənəcəkdir.
9) Onlar (Cəhənnəmdə) hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar!

“Huməzə” sözü dillə kiminsə arxasınca danışmaq, “luməzə” isə tənə vurmaq deməkdir. Yəni insanları məsxərəyə qoyub, qeybət edib gözdən salmaqdır. Bu haqda “Qeybət edənə, söz gəzdirənə” (əl-Qələm, 11) ayəsində izah vermişik. İbn Abbas bu sözlərin Ardı »

SurelerTƏKVİR surəsinin təfsiri

«TƏKVİR» surəsi
Məkkə surələrindəndir.

İmam Əhməd deyir: Bizə Əbdürrəzzaq, Abdulla ibn Buheyr əl-Qasdan, o da Əbdürrəhman ibn Yezid əs-Sənanidən nəql edir ki, İbn Ömər Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) belə buyurduğunu eşitmişdir:

“Qiyamət gününü sanki gözləri ilə görmək istəyən “Günəş sarınıb büküləcəyi zaman!”, “Göy parçalanacağı zaman!” və “Göy yarılacağı zaman!” surələrini oxusun!” Bu hədisi Tirmizi də Abbas ibn Əbdüləzim əl-Ənbəri vasitəsi ilə Əbdürrəzzaqdan rəvayət etmişdir.

Bismilləhir Rəhmnir Rəhim!

1) Günəş büküləcəyi zaman; 2) Ulduzlar töküldüyü zaman; 3) Dağlar yerindən qopardıldığı zaman; 4) Boğaz dəvələr başlı-başına buraxılacağı zaman; 5) Vəhşi heyvanlar bir yerə toplanacağı zaman; 6) Dənizlər qaynadıldığı zaman; 7) Nəfslər qovuşacağı zaman; Ardı »

Sureler“YUSUF” surəsnin şərhi 1-30

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

(12.1) “Əlif. Lam. Ra. Bunlar aydın bir Kitabın ayələridir”.
(12.2) “Həqiqətən, Biz Quranı ərəb dilində nazil etdik ki, siz başa düşə biləsiniz”.

Fövqəluca Allah bildirir ki, Quranın bu ayələri açıq-aydın bir Kitabın möcüzələridir ki, sözləri və mənaları olduqca asan və anlaşıqlıdır. Allah bu Kitabını ərəb dilində - ən şərəfli və dünya dillərindən ən yaxşı başa düşülən bir dildə nazil etmişdir. Allah o dillə insanların bilməyə ehtiyac duyduqları faydalı həqiqətləri izah etmişdir. Bu izahlar ona görə verilmişdi ki, insanlar Fövqəluca Allahın onların qarşısında qoyduğu məhdudiyyətləri anlasınlar, dinin əsas və fərdi məsələlərini özləri üçün aydınlaşdıra bilsinlər, Allahın hökmləri və haramlarını Ardı »