Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Sureler“TƏBBƏT” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir.

1) Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da!
2) Ona nə mal-dövləti fayda verdi, nə də qazandığı
3) O, alovlu atəşə girəcəkdir.
4) Onun odun daşıyan övrəti də həmçinin!
5) Onun boğazında hörülmüş ip olacaqdır!

Buxari deyir: Bizə Məhəmməd ibn Səlam Əbu Muaviyə vasitəsilə İbn Abbasın belə dediyini nəql etmişdir: “Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) Bathaya çıxdı. Dağa qalxıb səsləndi: “Ya Sabaha!” Qureyşlilər onun ətrafına toplaşdı. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) buyurdu: “Əgər mən sizə düşmənin səhər və ya axşam hücum edəcəyini söyləsəm, mənə inanarsınızmı?” Oradakılar dedilər: “Bəli!” Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) dedi: “Elə isə mən Ardı »

SurelerƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-6 ayələr

(5.1) “Ey iman gətirənlər! Öhdəliklərinizə sadiq qalın! Ehramda olduğunuz zaman heyvanları ovlamayın, haram olmasını nəzərə alaraq sizə bəyan ediləcəklərindən başqa, qalan heyvanları ovlamağınıza icazə verilir. Bilin ki, Allah İstədiyinedəndir”.

Fövqəluca Allah mömin qullarına dinin tələblərinə uyğun davranmağı və öz öhdəliklərini pozmadan və səhvlərə yol vermədən qüsursuz yerinə yetirməyi əmr etmişdir. Bu o deməkdir ki, qul öz Rəbbinə layiqincə ibadət etməli, Onun qarşısında vəzifələrini pozmadan yerinə yetirməlidir. O, öz vəzifələrini Allahın Elçisi (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) qarşısında da, ona itaət edərək, onun yolu ilə gedərək yerinə yetirməli, həmçinin onları öz valideynləri və qohumları qarşısında yerinə yetirməli, onlara yaxşılıq etməli və qohumluq Ardı »

SurelerƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 71- 85 Ayələr

(71) “Ey iman gətirənlər! Ehtiyatınızı əldən verməyin, düşmənə qarşı ya bölüklərlə, ya da hamınız birgə çıxın”.

Uca Allah mömin qullarına kafir düşmənlərdən qorunmağı tapşırır. Bu o deməkdir ki, onlar istənilən imkandan istifadə edərək onlarla döyüşə və onların təcavüzünü dəf etməyə hazırlaşmalıdırlar. Bu tədbirlər qalaların tikilməsindən, səngərlərin qazılmasından, atış təlimindən və at sürməkdən, hərbi sənayeni inkişaf etdirməkdən, rəqibin ehtimal edilən hücum və geri çəkilmə yollarının öyrənilməsindən, onların planlarının aşkar edilməsindən və Allah yolunda qoşun səfərbərliyindən ibarətdir.
Məhz buna görə, müsəlmanlara, ya ayrı-ayrı dəstələr tərkibində qoşunların bir hissəsi ilə müharibəyə getmək, müsəlmanların digərlərinə evdə qalmaq, ya da hamılıqla birlikdə hərbi səfərlərə çıxmaq əmr olun-muşdur. Onlar Ardı »

SurelerMÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 1-10 ayələr

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

(1) Əlif. Ləm. Mim.

Biz artıq “Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!” sözlərinin şərhi haqqında yuxarıda bildirmişik. Quran surələrinin böyük bir hissəsinin başlanğıc götürdüyü “ayrı-ayrı hərflərə” gəldikdə isə, yaxşı olardı ki, onlara şərh verməkdən çəkinək, çünki bütün mövcud şərhlərdən heç biri müqəddəs mətnlərə istinad etmir. Lakin iman sahibi olan hər bir şəxs qəti bilməlidir ki, bu hərflər əyləncə xatirinə deyil, bizim dərk edə bilmədiyimiz müdrik niyyətlə bağlı nazil edilmişdir.


(2)“Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır”.

Bu elə bir əzəmətli Kitabdır ki, haqlı olaraq müqəddəs adlanır və özündə aydın həqiqəti, habelə, hətta əvvəlki Səmavi Kitablarda Ardı »

Sureler“Əl-Ələq” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir.

Bismilləhir Rəhmanir Rəhim!


1) Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!
2) O, insanı qan laxtasından yaratdı.
3) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!
4) O Rəbbin ki, qələmlə öyrətdi.
5)İnsana bilmədiklərini öyrətdi.

İmam Əhməd deyir: Bizə Əbdürrəzzaq Aişənin belə dediyini nəql etmişdir: “Peyğəmbərə (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) gələn ilk vəhylər çin yuxular şəklində olmuşdur. O, hansı yuxunu görərdisə, səhərin aydınlığı kimi doğru çıxardı. Sonra o, təkliyə çəkilməyə meyl etdi. O, Hira mağarasına gedər, orada gecə ibaətləri edərdi. Gedərkən özü ilə birgə bir müddətlik azuqə də aparardı. Azuqəsi qurtardıqda Xədicənin yanına gələr azuqə götürər və yenidən mağaraya qayıdardı. Bu Ardı »

Sureler“Əl-Bələd” Surəsinin Təfsiri

Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə!

1) And içirəm bu şəhərə!
2) Sən də bu şəhərin sakinisən;
3) And olsun valideynə və onun törəməsinə ki,
4) Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq!
5) O heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı zənn edir?
6) “Mən çoxlu mal-dövlət sərf etmişəm!” – deyir?
7) O heç kəsin onu görmədiyinimi güman edir?!
8) Məgər Biz onda iki göz var etmədikmi?!
9) Eləcə də bir dil və iki dodaq?!
10) Biz ona iki yol göstərmədikmi?!

Bu, Allah təbərək və təalanın şəhərlərin anası adlandırılan Məkkəyə verdiyi anddır. Orada yaşayanların ehramlı olması həmin bu şəhərin əzəmətini, dəyər və hörmətini göstərir. Şəbib ibn Bişr “And Ardı »

SurelerYUNUS SURƏSİNİN ŞƏRHİ 92-109

(10.92) “Səndən sonrakılara bir ibrət olsun deyə, bu gün səni xilas edəcəyik (sənin cansız bədənini sahilə atacağıq). Həqiqətən, insanların çoxusu ayələrimizdən qafildir!”

Quran şərhçilərinin rəylərinə görə, İsrail oğulları Firondan bərk qorxurdular və onun suda boğulmasına inanmaq istəmirdilər. Şübhələri onlara iztirab verirdi və belə olduqda, Allah dənizə əmr edir ki, müstəbidin meyidini bir yüksəkliyə atsın ki, o, insanlar üçün bir möcüzə olsun. Lakin insanların çoxu belə möcüzələrə laqeyd yanaşırlar. Onlar bir çox qəribə hadisələrin şahidi olurlar, lakin buna əhəmiyyət vermirlər və onlardan faydalı ibrət götürmürlər. Təkcə ağıllı insanlar, qəlbən həqiqəti dərk etmək istəyənlər, Allahın möcüzələrində Onun elçilərinin təbliğ etdikləri hər şeyin Allahdan varid Ardı »

SurelerƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 71-90

(9.71) “Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə dostdurlar (hayandırlar). Onlar (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edər, pis işləri yasaq edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah, əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah, həqiqətən, yenilməz Qüvvət Sahibi, Hikmət Sahibidir!”

Münafiqlərin bir-birinə məxsus olduqlarını xatırlatdıqdan sonra, Fövqəluca Allah xəbər verir ki, iman gətirənlər də bir-birilərinin dostudur. Onların məziyyətlləri münafiqlərinkinin tamamilə əksinədir. Onlar bir-birilərini sevir, bir-biriləri ilə dostluq edir və bir-birilərinə yardım göstərirlər. Onlar insanları bəyənilən şeylərə,(“Bəyənilən şeylərə dəvət” dedikdə, Təbəriyə görə, İslama dəvət, “qınanılan şeylər” adı altında isə insanları bütlərə və şeytanlara ibadət etməkdən çəkindirmək nəzərdə tutulur. (Əbu Cəfər Muhəmməd b. Ardı »