Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Peyğəmbərlərin HəyatıMöminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (Allah ondan razı olsun) xilafəti

Əbu Bəkrin xilafəti iki il üç ay davam etdi. Bundan sonra Əbu Bəkr vəfat etdi və əvvəlcədən öz yerinə Öməri xəlifəliyə təyin etdi. Camaat da bu xəlifəliyə beyət etdilər.
Əbu Bəkr özündən sonra xilafətə Öməri layiq görürdü. Elə buna görə də rəsmi şəkildə bu işi Ömərə verdi. Ömər xəlifəliyə gəldi və onun hakimiyyəti on il davam etdi. Demək olar ki, bu xilafət dövrü, Peyğəmbərin (Səllallahu aleyhi və səlləm) və Əbu Bəkrin (Allah ondan razı olsun) dövründən sonra İslamın ən gözəl çağları idi.
Şam vilayətində şiddətli döyüşlərin başladığı bir zamanda Ömər xəlifəliyə keçmişdi. Bu zamanlar müsəlmanlar Yərmuk adlı yerdə rumluların saysız-hesabsız qoşununa qarşı toplaşmışdılar. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıCuleybibin hekayəsi

Onun adı qeyri-adi və natamam idi. Culeybib “az boyümüş” deməkdir və “*
cəlbəb*” sozünün kiçildilmiş formasıdır. Bu addan məlum olur ki, Culeybib
çox kiçik boylu idi. Bundan əlavə, o “*dəmim*” kimi təsvir olunmuşdu – yəni
eybəcər, şikəst və ya nifrət doğuran zahiri görünüşə malik olan. Culeybibin
yaşadığı cəmiyyətə xoşagəlməz digər hal onun nəsilinin naməlum olması idi.
Onun anasının və atasının kim olduqları və hansı qəbilədən olduğu barədə heç
bir məlumat yoxdur. Ailə və qəbilə əlaqələrinə çox böyük önəm verən
cəmiyyətdə Culeybib qayğı və dəstəyə ümid edə bilməzdi. Onun barədə məlum
olan odur ki, o, ərəb idi və yeni islam cəmiyyətində ənsarlardan biri idi.

Bəziləri ona ikrah hissi duyurdu, öz naqisliklərinə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıSƏID IBN ƏMIR ƏL-CUMAHI

MƏRHƏMƏTLI VƏ RƏHIMLI ALLAHIN ADI ILƏ!

Ey Allahım, həqiqətən, mən Sənin Peyğəmbərin Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) səhabələrini ən səmimi və dərin məhəbbətlə sevmişəm. Qiyamət günü məni onlardan hər hansı biri üçün qurban ver! Həqiqətən, ey bütün mərhəmətlilərdən ali Mərhəmətli Olan, onları Səndə sevməyim Sənə onsuz da agahdır!

SƏID IBN ƏMIR ƏL-CUMAHI

Səid ibn Əmir – Allahı və Onun Peyğəmbərini
(ona Allahın salavatı və salamı olsun!)
hər şeydən üstün tutaraq
Axirət həyatını özünün bu dünyadakı
həyatı ilə qazanmış insandır.
Tarixşünasların rəylərindən

Səid ibn Əmir əl-Cumahi Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun!), namərdcəsinə əsir götürülmüş səhabələrindən biri olan Xubeyb ibn Adiyə divan tutmaqda iştirak etmək Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərin (s.a.v.) Əhli Beytinin Həyatı: Aişənin (r.a.) fəziləti

Aişənin (r) fəziləti

1. Aişə (r) rəvayət edir ki, “Peyğəmbər (s) mənə: “Ey Aişə! Bu Cəbraildir. Sənə salam deyir!” – dedi. Mən də: “Ona da Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun!” – dedim. Çünki, Rəsulullah (s) mənim görmədiyimi görürdü”. (Buxari, “Kitabul-fadail əshab”, 32/109; Müslim, “Fadailus-səhabə”, 91/2447; Əbu Davud, “Ədəb”, 166/5232; ət-Tirmizi, “Mənaqib”, 3876; ən-Nəsai, “İşretun-nisa”, 3/7, 69).

2. Əbu Musa (r) rəvayət edir ki, “Biz, peyğəmbərin (s) səhabələri hədislərin mənalarını başa düşməkdə çətinliklərlə qarşılaşdıqda Aişəyə müraciət edərdik ki, ondan elm öyrənək” (ət-Tirmizi, “Mənaqib”, 3877).
3. Əbu Vail rəvayət edir ki, “Əli (r) əsgər toplamaq üçün Ammar bin Yasir və oğlu Həsəni Kufəyə göndərəndə Ammar Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR SALLALLAHUALEYHİVƏSƏLLƏM İN NƏSƏBİNİ BİLMƏK

Onun nəsəbi yer üzünün ən üstünüdür. Şərəf baxımından nəsəbi zirvədədir. Herakl Əbu Sufyan - radıyallahu anhu - dan Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - in nəsəbini soruşaraq: «Onun nəsəbi aranızda necədir?». Əbu Sufyan: «O, bizim içimizdə yüksək bir nəsəbə sahibdir» deyə cavab vermişdir. Herakl: «Mən sənə onun nəsəbindən soruşdum. Sən də onun sizin içinizdə yüksək bir nəsəbə sahib olduğunu söylədin. Həqiqətən də Peyğəmbərlər öz qövmləri arasmda yüksək bir nəsəbə sahib olaraq göndərilirlər» dedi (Buxari.)

. Həmçinin də peyğəmbərlər haqqında keçən rəvayətlərdə də bu öz təsdiqini tapır. Məs: Şueyb - əlehissəlam - ın qövmü: «Əgər əşirətin olmasaydı səni daşqalaq edərdik». (Hud 91). Ardı »

Peyğəmbərlərin Həyatıİbn Kəsir əd-Dəməşqinin "Peyğəmbərlərin həyatı" adlı kitabına dair

ÖN SÖZ

Aləmlərin Rəbbinə həmd edir, peyğəmbərlərin sonuncusu və ən şərəflisi Muhəmmədə (s.a.v) , ondan əvvəl yaşayıb Allahın dinini təbliğ edən bütün peyğəmbərlərə Allahdan salavat və salam diləyirik. Onların yolunu iman ilə davam etdirənlərə Allahdan rəhmət və razılıq diləyirik. Ümmətimizin ən ali təbəqəsi sayılan əshabələrə də Allahdan razılıq və rəhmət istəyirik.
Peyğəmbərlərə və elçilərə iman gətirmək İmanın altı əsasından biridir. İslam qaydalarına görə Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbərlərin hamısına iman gətirməyənin imanı doğru sayılmır. Eləcə də sonuncu peyğəmbər Muhəmmədə (s.a.v) iman gətirməyənin və onun şəriətini qəbul etməyənin də imanı məqbul deyildir. Uca Allah müqəddəs kitabında bu haqda buyurur:

Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıUmm Sələmə

UMM SƏLƏMƏ
Umm Sələmə... Əgər bilsəydiniz Umm Sələmə kimdir!

Onun atası Məhzum qəbiləsinin adlı-sanlı və yüksəkmövqeli başçılarından biri idi. Bundan əlavə, ərəblər arasında o öz səxavətliliyinə görə nadir olan bir insan idi. Buna görə onu hətta “müsafirlərin hamisi” adlandırmışdılar. Çünki səfərə çıxanlar onun yanına gəldikdə və ya onunla birlikdə səfərə çıxdıqda özləri ilə böyük ərzaq ehtiyatı götürməyə ehtiyacları olmurdu.
Onun əri Abdulla ibn Əbd əl-Əsəd ilk on müsəlmanın siyahısına daxil idi. Ona qədər Islamı ancaq Əbu Bəkr Sıddıq (Allah ondan razı olsun) və sayını barmaq hesabı saymaq mümkün olan kiçik bir qrup insanlardı.
.
Bu qadının adı Hind idi, amma hamı onu Umm Sələmə kimi tanıyırdı Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: PEYĞƏMBƏRİN (S.Ə.V.) NÜMUNƏVİ ŞƏXSİYYƏTİ

Hər hansı bir insanın hərəkətləri, yerinə yetirdikləri və imtina etdikləri onun ağlının göstəricisi, qəlbinin qabiliyyət açarıdır: Əbu Bəkr əs-Siddiqin -radiyallahu anh- qızı, möminlərin anası Aişə -radiyallahu anhə- Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və səlləm- əxlaqı­na ən yaxından bələd olan, onun həyatını ən incəliyinə qədər nəql edən insandır. Çünki Peyğəmbər (s.ə.v.) yatarkən, oyaq olar­kən, sağlam və ya xəstə olduğu zaman, sakit və ya əsəbi olduğu zaman ona çox yaxın olmuşdur... Möminlərin anası Aişə –radiyal­lahu anhə- deyir ki: "Rəsulullah (s.ə.v.) nə bir pis söz deyir, nə pis iş görür, nə də bu əməllərə meyl göstərirdi. Dükan-bazarda yüksək səslə danışmaz, pisliyə pisliklə cavab verməz, əksinə, əfv Ardı »