Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Peyğəmbərlərin HəyatıUMEYR IBN VƏHB

UMEYR IBN VƏHB
Həqiqətən, Umeyr ibn Vəhb mənim üçün mənim bəzi uşaqlarımdan doğma oldu.
Ömər ibn əl-Xəttab (Allah ondan razı olsun)

Umeyr ibn Vəhb Bədr döyüşündən sonra sağ-salamat qayıtdı, lakin orada onun müsəlmanlara əsir düşmüş oğlu qaldı. Umeyr qorxurdu ki, müsəlmanlar gənc oğlunu, Umeyrin etdiyi günahlarına görə girov götürüb, Allahın Elçisinə (ona allahın salavatı və sa¬lamı olsun) və onun səhabələrinə (Allah onlardan razı olsun) zərər vurduğu üçün, ibrət olsun deyə və başqalarını qorxutmaqdan ötrü, şiddətli işgəncələrə məruz qoy¬sun¬lar.
Bir dəfə səhər çağı Kəbəni təvaf edib orada qoyulmuş bütlərdən xeyir-dua almaq üçün Umeyr səcdəgaha getdi. O orada əl-Hicarın(Əl-Hicar – Məkkə məscidinin) yanında oturmuş Səfvan ibn Umayənə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Təvazükarlıq və Təkəbbürlü olmağın zərərləri)

Peyğəmbər Əfəndimiz (s.a.v.) insanlığın ən üstün səviyyəsində olmağına baxmayaraq, sahib olduğu dərəcəyə görə təkəbbürlü olmamağı , həyatındakı təvazökarlıq örnəkləri bütün səhabəyə örnək olmuşdur.
Həcc mövsümü gələndə hamı kimi dəvə üstündə həcc edər , xəstələri ziyarət edər, varlı, kasıb, fərq qoymadan hər kəsin hüzüründə iştirak edərdi. Kölələrin dəvətlərini də qəbul edərdi. Tez-tez ayaqqabısını təmir edərdi, paltarlarını yamayardı. Yolda oynayan uşaqlar görəndə yanlarına gedər və salam verərdi.
Rəsulullah Əfəndimizin (s.a.v.) ən yakın dostu ilk xəlifə Hz. Əbu Bəkrin (r.a.) bu məşhur sözləri, Onun təvazökarlıq baxımından Peyğəmbər Əfəndimizi örnək göstərdiyi görünür. "Ey insanlar! Ən yaxşınız olmadığım halda başa gətirildim. Fəqət Quran enmişdir və Rəsulallahın sünnəti ortadadır. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏBU ƏYYUB ƏL-ƏNSARI

Istambula qədər gəlib çıxmış və onun divarları ynında dəfn edilmişdir.

O, Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) böyük səhabəsidir, tam adı Xalid ibn Zeyd ibn Kuleybdir, bəni ən-Nəccar qəbiləsindəndir.
Ləqəbi Əbu Əyyub, ənsarlardandır.
Müsəlmanlardan əbu Əyyub əl-Ənsarini tanımayan varmı?!
Allah onun tərifini Şərqdən Qərbə yaymış və alicənab Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun), Mədinəyə hicrət etməsindən sonra, bütün müsəlmanların evləri arasın¬dan onun evini seçib orada yerləşməsi onu taleyin seçdiyi bir şəxs etmişdir. Bu onun fəxrlə yad etdiyi mövzu idi.
Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) seçiminin Əbu Əyyubun evinə düşməsinin bütöv bir tarixçəsi var ki, onu rəvayət etmək və təkrarlamaq Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏHLİ-BEYTİN FƏZİLƏTİ

1. Abdullah bin Abbasa (r) istinadən Peyğəmbərin (s) belə dediyi rəvayət olunur: “Sizə verdiyi ruziyə görə Allahı sevin. Allahı sevdiyiniz üçün məni, məni sevdiyiniz üçün isə Əhli-beytimi sevin” (ət-Tirmizi, Mənaqib 4042, hədis həsən, qəribdir).
Bizi yaratdığına və bəxş etdiyi bütün nemətlərə görə Allahı sevməliyik. Allahı sevdiyimiz üçün də Onun peyğəmbərini və ailəsini sevməliyik.

2. Səd bin Əbu Vaqqas (r) rəvayət edir ki,
«Sənə göndərilən elmdən sonra buna dair səninlə mübahisə edənlər olsa, onlara de: “Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq!”» («Ali-İmran», 61) ayəsi nazil olanda, Rəsulullah (s) Əlini, Fatiməni, Həsən Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıMƏLƏKLƏRİN ADƏMİN (Aleyhissalam) YARADILIŞ HİKMƏTİ BARƏDƏ SORUŞMASI

Uca Allah bildirir ki, O, mələklərə xitab edib demişdir: «Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam» (Bəqərə: 30). O, yaratmaq istədiyi Adəm və onun yer üzünün varisləri olacaq nəsli barəsində mələklərə xəbər verdi. Necə ki, ayədə deyilir: «(Ey insanlar!) sizi yer üzünün varisləri təyin edən Odur.» (əl-Ənam: 165). Digər ayədə isə deyilir: «Sizi yer üzünün varisləri edən kimdir?» (ən-Nəml: 62).
(Bəzi ədiblər və yazarlar bu ayədəki "xuləfə" sözünü xəlifə kimi tərcümə edərək insanı, Allahın yer üzündəki xəlifəsi adlandırırlar. Amma bu fikirin etibarlı istinadı yoxdur.)

Uca Allah, hansısa əhəmiyyətli bir hadisə barədə əvvəlcədən xəbər verdiyi kimi, Adəmi və onun zürriyətini yaratmasını da öyünmək Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıSƏID IBN ƏMIR ƏL-CUMAHI

MƏRHƏMƏTLI VƏ RƏHIMLI ALLAHIN ADI ILƏ!

Ey Allahım, həqiqətən, mən Sənin Peyğəmbərin Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) səhabələrini ən səmimi və dərin məhəbbətlə sevmişəm. Qiyamət günü məni onlardan hər hansı biri üçün qurban ver! Həqiqətən, ey bütün mərhəmətlilərdən ali Mərhəmətli Olan, onları Səndə sevməyim Sənə onsuz da agahdır!

SƏID IBN ƏMIR ƏL-CUMAHI

Səid ibn Əmir – Allahı və Onun Peyğəmbərini
(ona Allahın salavatı və salamı olsun!)
hər şeydən üstün tutaraq
Axirət həyatını özünün bu dünyadakı
həyatı ilə qazanmış insandır.
Tarixşünasların rəylərindən

Səid ibn Əmir əl-Cumahi Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun!), namərdcəsinə əsir götürülmüş səhabələrindən biri olan Xubeyb ibn Adiyə divan tutmaqda iştirak etmək Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN YEMƏYİ

Bu ümmətin Peyğəmbərinin halını düşün: Ənəs - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - vəfat edənə qədər masa üzərində yemək yeməmişdi, yenə vəfat edənə qədər buğda çörəyi yeməmişdi1. Aişə - radıyallahu anhə - rəvayət edir ki, Peyğəmbər
- sallallahu aleyhi və səlləm - onun yanına gələr və buyurardı: «Yeməyə bir şey varmı?» Aişə:
«Xeyr» dedikdə o: «O halda mən bu gün orucam» deyə buyurardı2. Buna görə də Peyğəmbər -
sallallahu aleyhi və səlləm - heç bir yeməyi pisləməz, yemək bişirən heç bir kimsəni qınamaz,
mövcud olanı geri çevirməz, olmayanı istəməzdi, yeməyə görə Allaha həmd edərdi. O, bu ümmətin
Peyğəmbəri idi. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏM PEYĞƏMBƏR

30. (Ey Rəsulum!) Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam”, – dedikdə (mələklər): “Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada (yer üzündə) fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?" – söylədilər. (Allah onlara:) “Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!” – buyurdu.

31. (Allah Adəmi yaratdıqdan sonra) Adəmə bütün şeylərin adlarını (ismlərini) öyrətdi. Sonra onları (həmin şeyləri) mələklərə göstərərək: “(İddianızda) doğrusunuzsa, bunların adlarını Mənə bildirin!" – dedi.
32. Onlar: “Sən paksan, müqəddəssən! (Bütün eyib və nöqsanlardan kənarsan!) Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey bilmirik. (Hər şeyi) bilən Sən, hikmət sahibi Sənsən”, Ardı »