Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Peyğəmbərlərin HəyatıƏBU ƏYYUB ƏL-ƏNSARI

Istambula qədər gəlib çıxmış və onun divarları ynında dəfn edilmişdir.

O, Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) böyük səhabəsidir, tam adı Xalid ibn Zeyd ibn Kuleybdir, bəni ən-Nəccar qəbiləsindəndir.
Ləqəbi Əbu Əyyub, ənsarlardandır.
Müsəlmanlardan əbu Əyyub əl-Ənsarini tanımayan varmı?!
Allah onun tərifini Şərqdən Qərbə yaymış və alicənab Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun), Mədinəyə hicrət etməsindən sonra, bütün müsəlmanların evləri arasın¬dan onun evini seçib orada yerləşməsi onu taleyin seçdiyi bir şəxs etmişdir. Bu onun fəxrlə yad etdiyi mövzu idi.
Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) seçiminin Əbu Əyyubun evinə düşməsinin bütöv bir tarixçəsi var ki, onu rəvayət etmək və təkrarlamaq Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏM (alehissalam) VƏ HƏVVANIN ALLAHA ŞƏRİK QOŞMASI HAQQINDA RƏVAYƏT OLUNAN YALAN HEKAYƏ

Uca Allah buyurur:

"Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) xəlq edən və onunla ünsiyyət etmək üçün özündən zövcəsini (Həvvanı) yaradan Odur. (Adəm) zövcəsi ilə yaxınlıq etdikdə o, (Həvva) yüngül bir yüklə yükləndi (hamilə oldu) və (bir müddət həmin yükü) daşıdı..."(əl-Əraf: 189).
Allah onlara saleh övlad verdikdə özlərinə verdiyi ilə əlaqədar (insanlar) Allaha bir para şəriklər qoşmağa başladılar. Allah isə Ona qoşulan şəriklərdən Ucadır!" (əl-Əraf: 189-190).

Ayədə ilk olaraq Adəm xatırlanır sonra isə insan cinsinə müraciət olunur. Burada Adəm və Həvva nəzərdə tutulmur. Şəxslər yada salındıqdan sonra insan cinsi xatırlanır. Buna bir çox ayələri misal çəkmək olar. "Biz, həqiqətən, insanı tərtəmiz palçıqdan yaratdıq. Sonra onu Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏM (Aleyhissalam) VƏ HƏVVANIN PEŞMANÇILIĞI VƏ BAĞIŞLANMA DİLƏMƏSİ

22. Beləliklə, (Şeytan) onları batil sözlərlə aldatdı (onları aldadaraq Uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı endirdi). (Adəm və Həvva) ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri (gözlərinə) göründü. Onlar Cənnət (ağaclarının) yarpaqlarından (dərib) ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu: “Məgər sizə bu ağacı (ağaca yaxınlaşmağı) qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, deməmişdimmi?”
23. (Adəm və Həvva) “Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!” – dedilər. (əl-Əraf: 22–23).

Bu, etirafın, tövbəyə qayıdışın, təvazökarlığın, mütiliyin və çətin anlarda Allaha sığınmağın nümunəsidir. Onun zürriyətindən kimsə bu nümunəvi davranışa əməl edərsə onun dünya və Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Ticarət və Faiz məsələləri)

Ticarətin Təşviq Edilməsi və Doğruluğun Fəziləti

Böyük islam alimləri Hz. Məhəmmədin (s.a.v.) peyğəmbərliyinin dəlillərinin başında hamının qəbul etdiyi doğruluğunu örnək göstərirlər. Onun bu xüsusiyyəti sadəcə müsəlmanlar tərəfindən deyil, Məkkəli müşriklər tərəfindən qəbul edilmiş bir gerçəkdir.
İslamiyətin doğuşu ilə birlikdə Peyğəmbərimiz (s.a.v.) bütün insanlığı, həyatlarının hər bir anında dürüst olmağa çağırmışdı.
"Doğruluqdan yapışın doğruluq yaxşılığa aparar. Doğruluq və yaxşılıq sahibləri cənnətdədir. Yalandan qaçın, yalan söyləyənlər və pislik edənlər cəhənnəmdədir." (Təbərani)

"Doğruluğu riayət edin. Çünki doğruluq xeyrə aparar. İnsan doğru söyləyib doğruluğu araşdıra-araşdıra Allah qatında doğruçu yazılar. Yalandan qorunun. Çünki yalan sapqınlığa aparar. Şübhəsiz sapqınlıq da cəhənnəmə aparar." (Müslim)
Peyğəmbərimiz "ticarətə davam edin. Çünki ruzinin onda doqquzu Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər

Allaha Təvəkkül Etmək
Mömin hər şeyin Allahdan gəldiyini və heç bir şeyin təsadüf olmadığını bildiyi üçün başına gələn her şeyə təvəkkül edər. Çünki, Allahdan qorxan birinin başına gələn hər şeydə bir xeyir vardır.
Böyük İslam alimləri təvəkkülün yerinin qəlb olduğunu söyləyiblər. Qul, ruzinin Allahdan gəldiyinə inandıqdan sonra dünya həyatı üçün bədənlə mübarizə aparmağı qəlbən bəslədiyi təvəkkül inancı ilə ziddiyətlik yaratmaz. Her şeyi yaradan, dilədiyinə dilədiyini verən, dilədiyi şeyi dilədiyindən alan Allahdır (c.c.).

"Kim Allaha təvəkkül edərsə qəlbindəki dağınıqlığa qalib gəlmək üçün Allah yetər." (İbni Macə)
"Allaha tam təvəkkül etsəydiniz, quşların ruzisini verdiyi kimi sizə də göndərərdi. Quşlar səhər tezdən mədələri boş və ac gedər, Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (SAV)-İN QOHUM ƏQRABASI İLƏ MÜNASİBƏTİ

Əqrabalıq bağını ən gözəl şəkildə qoruyan insanların ən mükəmməli idi. O, qədər ki, Qureyş müşrikləri də onu Peyğəmbərlikdən əvvəl əmin, sadiq deyə çağırırdılar. Onu bu cür tərif edərdilər. Xədicə - radıyallahu anhə - deyir ki: «Sən əqrabalıq bağını qoruyur və doğru danışansan» deyə onu vəsf etmişdi (Buxari). O, haqların ən böyüyünü və vaciblərini, ən üstününü yerinə yetirirdi. Uşaq ikən itirmiş anasının qəbrini ziyarət edər: Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Anasının qəbrini ziyarət etdi. Ağladı, ətrafdakılar da ağladılar. Sonra: «Anam üçün istiğfar diləməkdən ötrü Rəbbimdən izn istədim. Mənə izn vermədi. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (SAV) -İN VƏFATINI BİLDİRƏN ƏLAMƏTLƏR

Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -in vəfatının yaxınlaşdığına işarə edən bir çox önəmli hadisələr və işarələr görülmüşdür.
1. Ummul Qura olan Məkkənin fəthi mübarək hicrətin 8-ci ilində tamamlanmış, hicri 9-cu ildə isə müsəlman olmaq və ya cizyə vermək üçün Mədinə şəhərinə axın-axın heyətlər gəlmişlər. Ərəb yarımadası bütünlüklə İslama boyun əydi. Bütün bunlar Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -in və səhabələrinin 10 il boyunca sürdükləri cihadın bir meyvəsi idi. Artıq bütün bunlar Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - missiyasının sona gəldiyinə işarət edirdi.

2. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - Muaz - radıyallahu anhu -nu Yəmənə göndərdiyi zaman ona bir Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıCuleybibin hekayəsi

Onun adı qeyri-adi və natamam idi. Culeybib “az boyümüş” deməkdir və “*
cəlbəb*” sozünün kiçildilmiş formasıdır. Bu addan məlum olur ki, Culeybib
çox kiçik boylu idi. Bundan əlavə, o “*dəmim*” kimi təsvir olunmuşdu – yəni
eybəcər, şikəst və ya nifrət doğuran zahiri görünüşə malik olan. Culeybibin
yaşadığı cəmiyyətə xoşagəlməz digər hal onun nəsilinin naməlum olması idi.
Onun anasının və atasının kim olduqları və hansı qəbilədən olduğu barədə heç
bir məlumat yoxdur. Ailə və qəbilə əlaqələrinə çox böyük önəm verən
cəmiyyətdə Culeybib qayğı və dəstəyə ümid edə bilməzdi. Onun barədə məlum
olan odur ki, o, ərəb idi və yeni islam cəmiyyətində ənsarlardan biri idi.

Bəziləri ona ikrah hissi duyurdu, öz naqisliklərinə Ardı »