Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏM PEYĞƏMBƏR

30. (Ey Rəsulum!) Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam”, – dedikdə (mələklər): “Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada (yer üzündə) fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?" – söylədilər. (Allah onlara:) “Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!” – buyurdu.

31. (Allah Adəmi yaratdıqdan sonra) Adəmə bütün şeylərin adlarını (ismlərini) öyrətdi. Sonra onları (həmin şeyləri) mələklərə göstərərək: “(İddianızda) doğrusunuzsa, bunların adlarını Mənə bildirin!" – dedi.
32. Onlar: “Sən paksan, müqəddəssən! (Bütün eyib və nöqsanlardan kənarsan!) Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey bilmirik. (Hər şeyi) bilən Sən, hikmət sahibi Sənsən”, Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (SAV)-IN GÜLMƏSİ VƏ AĞLAMASI

Peyğəmbərimizin gülməsi də, ağlaması da bənzər idi. Qəhqəhə ilə gülmədiyi kimi, yüksək səslə bağıraraq da ağlamazdı. Gözləri yaşarar ta ki, göz yaşları tökülərdi. Köksündə inilti hiss edilərdi. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - gülməzdi, yalnız təbəssüm edərdi (Başqa rəvayətlərdə: Səhabələr Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -in azı dişləri görününcəyə qədər güldüyünü görmüşlər)1. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -in ağzının içi görününcəyə qədər (qəhqəhə ilə) gülərkən görmüş deyiləm

. Onun gülməsi sadəcə təbəssüm etməkdən ibarətdi2. İbn Ömər - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Sad b. Ubadə - radıyallahu anhu -nun xəstəliyi ağırlaşmışdı. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏli bin Əbu Talibin (r) fəziləti

1. Ənəs bin Malik (r) rəvayət edir ki, “Rəsulullah (s) bazar ertəsi günü peyğəmbər göndərildi, Əli (r) çərşənbə axşamı günü namaz qıldı” (ət-Tirmizi, Mənaqib, 3976, hədis qəribdir).
Bəzi alimlər bu hədisə əsaslanaraq Əlinin (r) gənclərdən ilk müsəlman olduğunu söyləyirlər.
2. Abdullah bin Ömər (r) rəvayət edir ki, “Rəsulullah (s) səhabələri bir-biri ilə qardaş etdi. Əli (r) onun yanına gəldi və dedi: “Səhabələri bir-biri ilə qardaş etdin, amma məni heç kimlə qardaş etmədin”. Rəsulullah (s) dedi: “Sən mənim həm bu dünyada, həm də axirətdə qardaşımsan” (ət-Tirmizi, Mənaqib, 3722).
3. Zeyd bin Ərqam (r) rəvayət edir ki, “Rəsulullah (s) demişdir: “Mən kimin dostuyamsa, Əli də onun Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin (sav) Yemək ədəbi barəsində buyurduqları

Peyğəmbər Əfəndimizin yemək ədəbi barəsində hədislərin çox olmağı, onun bu mövzuya həssaslıqla yanaşdığının dəlilidir.
1)Yeməyə başlamamışdan əvvəl bismillahirrəhmanirrəhim, yemək bitdikdən sonra isə əlhəmdulillah demək .

"Sizdən kim bir şey yesə Bismillahirrəhmanirrəhim desin. Əgər söyləməyi unudubsa yeməyin sonunda başında və sonunda Bismillahirrəhmanirrəhim desin." (Əbu Davud, Tirmizi)
Peyğəmbər əshabından altı adam yemək yeyirdi. Bu zaman bir bədəvi Bismillah çəkmədən süfrəyə əyləşdi. Rəsulullah; "əgər bismillah çəksəydi yemək hamımıza yetərdi" deyə buyurdu. (Tirmizi)

2) Sağ əllə yemək və qabın kınarından yemək Peyğəmbər Əfəndimizin sünnətlərindəndir. Yanında yemək yeyən uşağa Peyğəmbərimiz belə demişdir: "Mənimlə birlikdə bismillah çək, sağ əlinlə ye və önundən ye .” (Müslim)
"Bərəkət yeməyin ortasına enər. Elə isə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (sav) -in HİCRƏTİ, BEYƏTİ VƏ SÜLHÜ

Müşriklərin zülmü artdıqda Allah və Rəsulunun əmri ilə səhabələr Məkkədən Həbəşistana hicrət etməyə başladılar. İlk hicrət zamanı Nübuvətin 5-ci ili Rəcəb ayında 12 kişi, 4 qadın hicrətə çıxmışdılar. Osman və zövcəsi Ruqiyyə də onlarla idi. Bu ailə İbrahim və Lut - əleyhimussəlam -dan sonra Allah yolunda hicrət edən ilk ailədir. Ciddənin yaxınlığında yerləşən Şueybə limanından iki ticarət gəmisi ilə yola düşürlər. Hicrət edənlərə xəbər çatır ki, Məkkədə Qureyş İslamı qəbul edib. Bu xəbəri eşidəcək hicrət edənlər geri dönürlər. Lakin xəbər doğru deyildi. İşgəncələr, zülmlər daha da artmışdı. İkinci hicrət zamanı isə artıq 83 kişi və 18 qadın hicrət edir.

Məkkə yaxınlığında Minanın Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizə Salavat Gətirmək

"Şübhəsiz, Allah və mələkləri Peyğəmbərə salat deyərlər. Ey iman edənlər, siz də ona salat deyin və tam bir təslimiyyət ilə ona salam verin." (Əhzab Surəsi, 56)

Peyğəmbərimizin adı gələndə Ona salat və salam göndərməyin məcburiyyəti mövzusunda alimlərimiz arasında fikir ayrılığı vardır. Fəqət bunun fəziləti və axirətdə peyğəmbərimizin şəfaətinə vəsilə olacağı mövzusunda alimləri eyni düşüncədədirlər.
Rəsulullaha (s.a.v.) salavat duası və salam göndərmək çox xeyirli və mübarək bir işdir. Bu çox edənin Allah (c.c) axirətdə dərəcəsini yüksəldər.
Peyğəmbərimizin hədislərinə görə Rəsulullahın (s.a.v.) adı gələndə ona salat və salam göndərməyənlər axirətdə böyük bir xeyirdən məhrum olacaqlar.
"Qiyamət günü mənə yaxın olanlar və şəfaətimə haqq qazananlar, mənə ən çox Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıSəbr və Şükr dolu bir həyat...

Allah Rəsulu (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
"Möminin həyatı necə də qəribədir! Onun bütün işləri xeyirdir. Bu yalnız möminlərə məxsusdur. Sevinərkən Allah taalaya şükür edər və bu onun üçün xeyir olar. Başına zərərli bir iş gələrsə səbr edər və bu da onun üçün xeyirli olar"(Müslim: 2\ 2295\ ? 2999.)
Bu mübarək hədisi Rəsulullahdan (SallAllahu aleyhi və səlləm) eşidən və bizə çatdıran səhabənin kim olduğunu bilirsinizmi? Bu səhabənin adı Əbu Yəhya Suheyb ibn Sinan olmuşdur.Onun həyatı bu hədisin canlı nümunəsi və gerçək bir əslidir.Musul ətrafındakı vadidə anadan olmuşdur.Uşaq ikən vadi Bizanslıların hücumuna məruz qalır.Bir çox insan əsir düşür.Əsirlər arasında Suheyb ər-Rumi kimi Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏMƏ (Aleyhissalam) SƏCDƏ EDƏN MƏLƏKLƏR

Təfsir alimləri Adəmə səcdə etmələri əmr olunan mələklərin kimlər olması barədə müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Ayələrin ümumi mənasından anlaşıldığı kimi bu əmr bütün mələklərə aid idimi? Bu cumhurun rəyidir. Digər rəyə görə bu əmr yer mələklərinə aid idi.
Lakin ayələrin aydın məzmunu birinci fikri dəstəkləyir. "Mələklərini ona səcdə etdirdi"(Buxari: ? 4476; Muslim: ? 193.)
" hədisi də ümumi məzmunu ilə buna dəlalət edir. Daha doğrusunu Allah bilir
(Müəllif "Təfsirul Quran əl-Azim" kitabında (1/287) bu məsələni bir qədər də açıqlamışdır. Baxa bilərsiniz.) Ardı »