Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər

Allaha Təvəkkül Etmək
Mömin hər şeyin Allahdan gəldiyini və heç bir şeyin təsadüf olmadığını bildiyi üçün başına gələn her şeyə təvəkkül edər. Çünki, Allahdan qorxan birinin başına gələn hər şeydə bir xeyir vardır.
Böyük İslam alimləri təvəkkülün yerinin qəlb olduğunu söyləyiblər. Qul, ruzinin Allahdan gəldiyinə inandıqdan sonra dünya həyatı üçün bədənlə mübarizə aparmağı qəlbən bəslədiyi təvəkkül inancı ilə ziddiyətlik yaratmaz. Her şeyi yaradan, dilədiyinə dilədiyini verən, dilədiyi şeyi dilədiyindən alan Allahdır (c.c.).

"Kim Allaha təvəkkül edərsə qəlbindəki dağınıqlığa qalib gəlmək üçün Allah yetər." (İbni Macə)
"Allaha tam təvəkkül etsəydiniz, quşların ruzisini verdiyi kimi sizə də göndərərdi. Quşlar səhər tezdən mədələri boş və ac gedər, Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏMİN (aleyhissalam) VƏFATI VƏ ONUN OĞLU ŞİSƏ ETDİYİ VƏSİYYƏTİ

Şis sözünün mənası Allahın hədiyyəsi deməkdir. Habilin qətlindən sonra Allah onlara bu övladı verdiyi üçün adını Şis qoymuşdular.
Cümə günü Adəm vəfat etdikdə mələklər Allahın əmri ilə Cənnətdən kəfən və hənut ətiri gətirdilər. Oğlu və vərəsəsi Şisə başsağlığı verdilər.
Utiyy ibn Damurə əs-Sədi deyir: "Bir nəfər qoca kişinin Mədinədə söhbət etdiyini gördüm və onun kimliyini soruşdum. Dedilər ki, o Ubeyy ibn Kəəbdir. O deyirdi: "Adəm vəfat edəndə övladlarına dedi: "Ey oğullarım! Mən Cənnət meyvələrindən dadmaq istəyirəm". Övladları da meyvə dalınca getdilər. Mələklər Adəm üçün gətirdikləri kəfən və hənut ətiri ilə onların qarşısına çıxdılar. Onlarda balta, zənbil və ip var idi.
Mələklər dedilər: "Ey Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: BAŞQALARININ ŞƏRƏF VƏ LƏYAQƏTİNİ QORUMAQ

Ən dəyərli məclislər elm və zikr məclisləridir. Bəs Adəm övladlarının ən seçilmişi, bu ümmətin müəllimi hədisləri, öyrətməsi və isti­qamətləndirməsi ilə məclisin başında olarsa, bu hadisəni necə qiymətləndirmək olar? O, iştirak etdiyi məclisin saflığının, Peyğəm­bərin (s.ə.v.) qəlbinin təmizliyinin bir nəticəsi olaraq səhv edənin səhvini düzəldir, bilməyənə öyrədir, qəflətdə olana xəbərdarlıq edir, həmin məclisdə xeyirdən başqa heç bir şeyi qəbul etmirdi... Əgər danışan bir insanı dinləyirsə, bu vaxt qeybət edilməsini qə­bul etməz, söz gəzdirməyə və ya hər hansı bir iftiraya razı olmazdı. Buradan da Peyğəmbərin (s.ə.v.) başqalarının şərəf və ləyaqə­tini qoruduğunu görürük.

İtban ibn Malikin -radiyallahu anh- belə dediyi rəvayət edilmişdir: "Peyğəmbər (s.ə.v.) namaza Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıMöminlərin əmiri Osman ibn Əffanın (A.r.o.) Xilafəti (Hicri 23-35)

Şura hadisəsi:
Ömərə (Allah ondan razı olsun) xəsarət yetiriləndə o xilafəti altı nəfərə həvalə etdi. Onlar, Osman ibn Əffan, Əli ibn Əbu Talib, Talha ibn Ubeydullah, Zubeyr ibn əl-Əvvam, Əbdürrəhman ibn Ovf və Səd ibn Əbu Vaqqas idilər. Şura hadisəsini İmam Buxari Səhih adlı kitabında rəvayət etmişdir. Bu rəvayətlə biz həqiqi tarixin itmədiyinə bir daha əmin oluruq. Buxari bizim üçün iki önəmli hadisəni rəvayət etmişdir. Biz: "Tarixi mütləq dəqiqləşdirmək lazımdır" - deyəndə yanılmamışıq. Əlhəmdulilləh bu kimi əhəmiyyətli tarixi hadisələri dəqiqləşdirmək, bu haqda doğru rəvayətlər tapmaq mümkündür.

Buxari Ömərin (Allah ondan razı olsun) qətli haqda uzun bir rəvayət qeyd etmişdir. Rəvayətin bir hissəsində deyilir: Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: PEYĞƏMBƏR (sav) -İN İYİRMİ ÜÇ İLLİK PEYĞƏMBƏRLİK HƏYATINI BİLMƏK

Hira mağarasına çəkilib orada bir neçə vaxt ibadət etdikdən sonra 610-cu ildə 40 yaşında ikən ona Peyğəmbərlik verilir1. Peyğəmbərlik ona birinci gün verilir. Əbu Qatadə - radıyallahu anhu -rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - dən birinci gün oruc tutmaq haqqında soruşurlar. O, buyurur: «O, gün mən doğulmuşam, o gün mən insanlara göndərilmişəm və o, gün mənə ilk vəhy gəlib»2. Allah onu bütün yaratdıqlarına göndərdi. Quran Ramazan ayında Qədr gecəsində dünya səmasına nazil olmuş, oradan da iyirmi üç il ərzində hissə-hissə endirilmişdir. «....Haqqı batildən ayıran Quran Ramazan ayında nazil edilmişdir» (əl-Bəqərə 185)3. Həmçinin Yəhya Sərrasi «Nuniyə» adlı qəsidəsində Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (SAV)-İN XİDMƏTÇİLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - öz xidmətçiləri ilə gözəl rəftar edər və buyurardı: Cabir b. Abdullah - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm -kölələrlə yaxşı rəftar etməyi tövsiyə edərək buyurdu: “Yediyinizdən onlara yedirdin, geyin-diyinizdən onlara geyindirin, qüdrətli və əzəmətli Allahın yaratdıqlarına əzab verməyin (Başqa rəvayətdə: Həqiqətən kölələriniz sizin qardaşlarınızdır! Allah onları sizin tabeçiliyinizə vermişdir. Onları gücləri çatmadığı bir işlə yükləməyin. Hərgah onları gücləri çatmadığı bir işlə yükləsəniz, onda onlara kömək edin)” (Buxari «Ədəbul Mufrad» 188,189).

Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Rəsulullah -sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Sizdən birinizə köləsi Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: RƏSULULLAHIN (S.Ə.V.) DANIŞIĞI

Rəsulullah (s.ə.v.) və onun bəzi xüsusiyyətləri ilə tanış olduqdan sonra indi də onun danışığına və sözlərinə diqqət yetirək. Danışığının əsas xüsusiyyətləri nələrdir və necə danışırdı? Hər şeydən əvvəl Rəsulullahı (s.ə.v.) dinləyənlərin nəql etdiklərinə qulaq asaq... Həzrəti Aişə -radiyallahu anhə- dedi ki: "Rəsulullah (s.ə.v.) sizin kimi sürətlə danışmazdı. O, çox açıq-aydın və yanında oturanın açıq başa düşə­cəyi şəkildə danışırdı" (Əbu Davud).

Peyğəmbər (s.ə.v.) mülayim bir insan idi. Dediyi sözün aydın olmasını istəyirdi. Ümmətinə hədsiz bağlı olduğuna görə insanlar arasında­kı fərqi, onların anlama və qavrama səviyyələrini nəzərə alırdı... Bu hal onun -səllallahu aleyhi və səlləm- olduqca həlim (insanların ver­diyi çətinliklərə dözmək) və səbrli olmasını Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏbu Ubeydə İbn-ul Cərrah

Muhəmməd peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) buyurur:

-Hər bir millətin güvəndiyi bir insan vardır.Bu millətində güvəndiyi Əbu Ubeydədir!

O, (ra) gözəl simaya sahib idi.Zəif bədənli, uzun boylu, nəzakətli,təvazökar və utancaq idi.Həlim və nəzakətliyi ilə yanaşı sərt siması da var idi.

Bəli… Bu səhabə Muhəmməd (sas) ümmətinin güvənilən insanı Amr ibn Abdullah ibn-ul Cərrah əl Fihri əl Qureyşidir.Ləqəbi isə Əbu Ubeydə idi.

Abdullah ibn Ömər (ra) Əbu Ubeydə (ra) haqqında buyurur:

-Qureyşdən üç insan insanların ən gözəli və ən əxlaqlısı idi.Onlar daim doğru söyləyər, ağızlarından heç vaxt yalan söz çıxmazdı.Bu üç insan Əbu Bəkr əs-Siddiq (ra), Osman ibn-ul Əffan (ra) və Əbu Ubeydə İbn-ul Cərrah (ra) idi.

Əbu Ardı »