Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Kövsər surəsi)

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) yanımızda ikən yuxuya getmişdi. Sonra gülümsəyərək başını qaldırdı. Biz dedik: «Səni güldürən nədir, ya Rəsulallah?» O: «İndicə mənə bir surə nazil oldu» – deyərək bu ayələri oxudu: «Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə bağışladıq. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur». Sonra o buyurdu: «Kövsərin nə olduğunu bilirsiniz?» Biz dedik: «Allah və Elçisi daha yaxşı bilir!» O dedi: «O Rəbbimin  mənə vəd etdiyi, içində çoxlu xeyir olan və Qiyamət günü ümmətimin yanına toplanacağı hovuzdur. (Ətrafına düzülən) Ardı »

Hedislerİmanla əlaqəli seçilmiş hədislər

• Əbu Cəmrə (r.a) rəvayət olunur: Rəsulullah (s.ə.s) belə soruşdu: “Bilirsinizmi, bir olan Allaha iman etmək nə deməkdir?” Oradakılar belə cavab verdilər: “Allah və Rəsulu daha yaxşı bilər”. Rəsulullah (s.ə.s) belə dedi: “Allahdan başqa ilah olmadığına və Mühəmmədin Rəsulullah olduğuna şəhadət etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, ramazan orucunu tutmaq və qənimətin beşdə birini vermənizdir.” (Səhihi-Buxari, Kitabul-İman, c. I, səh.19)

• Ənəs (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir : “Üç şey (xüsusiyyət) kimdə olarsa, o, imanın şirinliyini dadmış olar: Allah və Rəsulu ona başqalarından daha çox sevimli olmaq, sevdiklərini yalnız Allah üçün sevmək, Allah onu küfrdən xilas etdikdən sonra yenə küfrə dönməkdən Ardı »

HedislerAllaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut

Süfyan ibn Abdulla əs-Səqafi (r.a) belə demişdir: Mən dedim: “Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə bir söz söylə ki, o barədə səndən sonra heç kəsdən soruşmayım." Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: "Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut!” Müslim rəvayət etmişdir.

(Müslim: İman ? 38. Tirmizi: Zühd ? 2410. İbn Macə: Fitən ? 3972. Əhməd: 3/413. Darimi: Riqaq ? 2710.)

ŞƏRH

Bu kişi Peyğəmbərdən (s.a.v) xeyri özündə cəm edən, faydalı olan və onu tələffüz edəni nicata qovuşduran bir söz söyləməsini istəmişdir. Peyğəmbər ona, Allaha iman gətirməyi əmr etmişdir. Bu iman, özündə etiqad olunması vacib sayılan imanı, onun əsaslarını və digər bu kimi əqidə məsələlərini, Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi Hədislər(Şəfaət Haqqında)

1.Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbərə (s.a.v) cəmdək gətirdilər. Sonra bu cəmdəyin bel tərəfini (bişirib) ona verdilər. Ətin bu yeri onun xoşuna gəlirdi. O, ətdən bir tikə dişlədikdən sonra dedi: «Qiyamət günü mən insanların ən hörmətlisi olacağam. Bunun nə səbəbdən belə olduğunu bilirsinizmi? Allah (bütün) insanları-əvvəlkiləri və sonrakıları elə bir yerə yığacaq ki, carçı onları çağıra bilsin, gözlər də onları əhatə etsin. Günəş insanlara yaxınlaşdıqdan sonra onları elə bir dərd və kədər bürüyəcək ki, onların buna tab gətirməyə və dözməyə gücü çatmayacaq. Onda onlar bir-birlərinə deyəcəklər: «Başınıza gələnləri görmürsünüzmü? Bəlkə, Rəbbiniz yanında sizin tərəfinizi saxlayan bir adam tapasınız?» Ardı »

HedislerQadınların peyğəmbər (sav) tələbi

Əbu Səid nəql edir: Bir qadın Peyğəmbərin (s.ə.s) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın Rəsulu! Ancaq kişilər sənin elmindən faydalanırlar. Ona görə də xahiş edirik ki, bizə də bir gün vaxt ayırasan və Allahın sənə öyrətdikərini bizə də öyrədəsən". Peyğəmbər (s.ə.s) ona dedi: "Filan gündə və vaxtda filan yerdə yığışın". Onlar yığışdılar və Peyğəmbər (s.ə.s) Allahın ona öyrətdiyini onlara öyrətdi. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) onlara dedi: "3 uşaq itirən hər bir qadın uşaqları tərəfindən oddan xilas olunacaq". Onların arasından bir qadın durub dedi: "Ya Rəsulullah! Bəs iki uşaq itirən?". Qadın bu sualı iki dəfə təkrarladı. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu: "Hətta 2, hətta 2, hətta2!" Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Daimi tövbə və istiğfara həvəsləndirmə)

Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «(Bir dəfə Allahın qullarından) biri günah iş gördü və: «Ey Rəbbim, mən günah iş gördüm, məni bağışla!» - dedi. Rəbbi dedi: «Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram». Bu adam Allahın istədiyi qədər (günah işlətmdən) yaşadıqdan sonra yenə günah iş gördü və: «Ey Rəbbim, mən yenə günah iş gördüm, günahımı bağışla!» - dedi. Allah dedi: «Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram». Bu adam Allahın istədiyi qədər yaşadıqdan sonra bir daha Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Uca Allah qiyamət günü üç sinif insanı danişdırmayacaq və üzlərinə baxmayacaq)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Üç sinif insan vardır ki, Qiyamət günü Allah onları danışdırmayacaq və üzlərinə baxmayacaqdır:
- (müştəriyə) yalandan and içib, (guya) satdığı mala onun verdiyi puldan daha çox pul verildiyini deyən kimsə;
- axşamçağı (bayıra çıxıb) bir müsəlmanın malını mənimsəmək məqsədilə yalandan and içən kimsə;
- (cürdəyində qalmış) artıq sudan başqalarına verməyən kimsə. (Beləsinə) Allah buyuracaq: «Sən əllərinlə yaratmadığın bir şeyin artığını (başqasından) əsirgədiyin kimi, bu gün də Mən Öz mərhəmətimi səndən əsirgəyəcəm!»

(əl-Buxari 97. Kitəbut-Tövhid 24 (2369, 6892, 7446). Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Mizan tərəzisi haqqında)

Salman (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurmuşdur: «Qiyamət günü mizan tərəzisi qoyulacaq. Əgər göylərlə yer onda çəkilsə, onlar mütləq genişlənər. Mələklər deyəcəklər: «Ey Rəbb! Bu tərəzi kimin üçündür?» Uca Allah buyuracaq: «Yaratdıqlarımdan istədiyim kimsə üçün». Mələklər deyəcəklər: «Sən paksan! Biz Sənə layiqincə ibadət etmədik». Sirat körpüsü ülgücün tiyəsi kimi qoyulacaq. Mələklər deyəcəklər: «Sən bunun üzərindən (keçməyə) kimə icazə verəcəksən?» Allah buyuracaq: «Yaratdıqlarımdan istədiyimə». Mələklər deyəcəklər: «Sən paksan! Biz Sənə layiqincə ibadət etmədik».

(Hakim 8739. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 941) səhih olduğunu söyləmişdir.) Ardı »