Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerImam Rizadan Hedisler

Hedis 1: Imam Riza (e) buyurur: Ibadet coxlu oruc ve namaz yox, yaradilish haqqinda (Allahin yaratdiqlarinda) dushunmekdir.

* * *
Hedis 2: Imam Riza (e) buyurur: Sukut hikmet qapilarindan olan bir qapidir.

* * *
Hedis 3: Imam Riza (e) buyurur: Qohumluq elaqesini bir icim su ile de olsa, mohkemlendir.

* * *
Hedis 4: Imam Riza (e) buyurur: Bir-birinizin gorushune gedin ki, dostlugunuz mohkemlensin.

* * *
Hedis 5: Imam Riza (e) buyurur: Peygember ailesine dostluq umidi ile saleh emeli ve ibadetde sey gostermenizi terk etmeyin.

* * *
Hedis 6: Imam Riza (e) buyurur: Gunahlari ve momine eziyyet vermeyi terk etmekden daha faydali teqva yoxdur.

* * *
Hedis 7: Ardı »

HedislerSəhih Müslim (Quranı öyrənməyin fəziləti)

Uqba ibn Amir (r.a) belə rəvayət edir: “Biz Suffada olan vaxtı Peyğəmbər (s.a.v) (evindən) çıxıb belə buyurdu: “Sizdən hansınız hər gün heç bir günah etmədən və qohumluq əlaqələrini kəsmədən Buthana ya da Aqiqa gedib oradan iki dənə iri hürgüclü dişi dəvə gətirmək istəyər?” Biz: “Ey Allahın Elçisi, bunu hamımız istəyirik!” deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurdu: “Sizdən birinizin məscidə gedib Allahın Kitabından iki ayə öyrənməsi və ya oxuması onun üçün iki dişi dəvədən xeyirlidir. Üç ayə, üç dəvədən, dörd ayə dörd dəvədən və oxunacaq ayələr o qədər saydakı dəvələrdən daha xeyirlidir.” Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi Hədislər(Adəmin Zürriyyətinin Etirafı)

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah Ərafatda Adəmin belindən onun zürriyətini çıxararaq onlardan əhd aldı. Onları iki əlinin arasına zərrəcik kimi səpələdi. Sonra onlara birbaşa buyurdu: «Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?» Onlar: «Bəli, biz şahid olduq!» - dedilər. (Bu ona görədir ki,) siz Qiyamət günü: «Biz bundan xəbərsiz idik!» - deməyəsiniz. Yaxud: «Atalarımız bizdən əvvəl (Allaha) şərik qoşmuş, biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məgər Sən bizi batilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən?» - deməyəsiniz» (əl-Əraf 172-173)»
(Əhməd 2327, 2455, 2499. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 1623), «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 1701) və «Mişkətul-Məsabih»də (? 121) səhih adlandırmışdır.) Ardı »

HedislerSəhih Müslim (“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da)

“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq-hesab çəkər”ayəsi.

Əbu Hüreyrənin (r.a)rəvayət etdiyinə görə Peyğəmbərə (s.a.v) “Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq-hesab çəkər. (Allah) istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir” (“əl-Bəqərə” / 284) ayəsi enəndə, bu səhabələrə çətin gəldi və onlar Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gəlib, diz üstə oturub dedilər:“Ey Allahın Elçisi ! Biz bacardığımız, namaz, oruc, cihad, sədəqə kimi gücümüzün çatdığı əməllərı yerinə yetirməyə mükəlləf olduq. Lakin sənə nazil olan bu ayəyə bizim əməl etməyə gücümüz çatmır.” Peyğəmbər Ardı »

HedislerBoşboğazlıq pis əxlaqdər

Peyğəmbər (s.ə.s) dedi: «Bir insanın boşboğaz, utanmaz və xəsis olması pislik olaraq ona kifayət edər» Hədisi Şərif (Beyhəqi) Ardı »

HedislerSEÇİLMİŞ QÜDSİ HƏDİSLƏR (6-15)

6.Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Uca və böyük Allah buyurur: Adəm övladı məni təkzib etdi, halbuki onun buna haqqı yox idi, məni təhqir etdi, yenə də onun buna haqqı yox idi. Onun məni təkzib etməsi “Başlanğıcım Ondan olduğu kimi qayıdışım Ona olmayacaq”, təhqir etməsi isə “Allah Özü üçün övlad götürmüşdür” – deməsidir. Halbuki, mən (heç kəsə və heç nəyə) möhtac deyiləm! Nə doğmuş, nə də doğulmuşam və mənim heç bir tayım, bərabərim də yoxdur”.
(əl-Buxari (8/4975), Əhməd (16/8204), əl-Bəğəvi, Şərhus-sünnə (1/81). Hədis səhihdir.)

7.Yenə də Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə Ardı »

HedislerSünnəyə tabe olmaq

Abdullah bin Məsud (radiyallahu anhu) belə demişdir: “Siz (sünnəyə) tabe olun. Bidət ortaya çıxarmağa çalışmayın. Çünki sünnə sizə kifayət edər, bidətə ehtiyac yoxdur.”
[Darimi, 1/69.]

İbn Abbas (radıyallahu anhu) belə demişdir: “Bir il keçməmiş insanlar bidəti ortaya çıxarmağa və sünnəni məhv etməyə başladılar. Nəhayət, bidətlər yayılmağa, sünnə isə tərk olunmağa başlandı”.
[İbn Vaddah, «əl-Bidə», səh. 38]

İbn Sirin (rahmatullahi aleyhi) (v.h. 110) belə deyir: “Həm bir bidəti qəbul edib, həm də bir sünnəyə əməl edən heç kim ola bilməz.”
[Darimi, 1/69; İbn Batta, «əş-Şərhu vəl-İbanə», səh. 133.]

Qudeyf bin əl-Haris (rahmatullahi aleyhi) (v.h. 65) belə deyir: “Bir bidət ortaya çıxan kimi mütləq sünnədən o qədəri Ardı »