Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiMüharibə

Bəşəriyyət yaranandan ta bu günə kimi (alimlərin hesablamalarına görə) Yer üzünə 400 milyarda qədər insan gəlib-gedib. Acı da olsa deməliyik - bu bir faktdır ki, həyat insana verildiyi kimi yaşamaq istəmir. İnsan həyatdan çox şey umur, çox şeyə nail olmaq istəyir. Bu isə axırda gətirib savaşa - müharibələrə gətirib çıxarır. Müharibələr... müharibələr... İnsan qanından doymayan müharibələr...

müharibə; general səmimidirmi?Dünyada - dünya tarixində 14 500 müharibə olub. Bu müharibələrin ən uzunu İngiltərə ilə Fransa arasında gedən 100 illik müharibə hesab olunur. Nə az nə çox 115 il (1338-1453). 1900-cu ildən 1980-cı ilə qədər 40 müharibə olub, 100 milyondan çox adam ölüb. Dünyada 2000 Ardı »

Dunya ve tarixiƏrəb Xilafəti

Xilafət (ərəb. خلافة‎‎ xilāfə; ing. Caliphate) və ya Xəlifəlik — İslam dinində siyasi və hüquqi idarə üsulu[1]. Xilafətə başçılıq edən şəxs xəlifə adlanır. Məhəmməd peyğəmbərin vəfatından XIII əsr monqol yürüşünə qədər ərəb dünyasında rəsmi dövlətçilik idarə üsulu kimi işlənmiş, daha sonralar isə bir sıra müsəlman dövlətlərində siyasi ideologiya mənasını daşımışdır.

)))Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Xilafətdə iqtisadiyyat
3 Xilafətdə mədəniyyət
3.1 Xilafətdə ədəbiyyat
3.2 Xilafətdə incəsənət
4 Azərbaycan
5 İstinadlar

[redaktə]
Tarixi

I — Məhəmməd vaxtı; II — Əbu Bəkr vaxtı; III — Ömər ibn Xəttab vaxtı; IV — Osman ibn Affan vaxtı

632-ci ildə Məhəmməd peyğəmbər vəfat etdi. O vəfat edəndən sonra ərəb işğalları genişləndi. Ərəblərin hərbi Ardı »

Dunya ve tarixiArqun xan

Arqun xan (1284-1291), Elxanlı sultanı, Abaqa xanın oğlu

Mədəniyyət və quruculuq

Arqun xanın hökmranlıq çağından başlayaraq Elxanlıların tikdirdiyi binalar diqqəti cəlb edir. Arqun xan Təbrizin qəbrində "Şənb" kəndində müxtəlif binalar tikdirir. O bütpərəst olduğuna görə, tikdirdiyi binalar içərisində bütpərəst məbədləri üstünlük təşkil edir. O abadlq işlərinə də xüsusi fikir verirdi. Şərviyazda sonralar Sultaniyyə adlanan şəhərin və Təbrizin qərbində gözəl tikintilər olan şəhərciyin bünövrəsini qoyur. O, bu şəhərciyə "Arquniyyə" adını verir.

Arqun xanın hakimiyyəti dövründə xəttatlıq inkişaf etmişdi. Belə xəttatlardan biri Şəmsəddin ibn Ziyəddin Zuşəki idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Şəmsəddin həm də Elxanlılar hakimiyyətinin şöhrətli vəzirlərindən olub. O, öz dövrünün nüfuzlu alimi kimi tanınmış, Ardı »

Dunya ve tarixiTiberi

Tiberi Klavdi Neron (e.ə. 16 noyabr, 42-eramızın 16 mart, 37 ili) ikinci Roma imperatoru (14-37). Avqustun oğulluğu və varisi. Tarixi mənbələrə görə xoflu, inamsız və riyakar idi. Əvvəlcə hakimiyyəti senatla birgə, sonra isə pretorianlara arxalanaraq təkbaşına idarə etmişdir. Ardı »

Dunya ve tarixiIII Şah İsmayıl Səfəvi

III Şah İsmayıl Əbu Turab (fars. شاه‌اسماعیل سوم‎), III İsmayıl Səfəvi, Şah İsmayıl Seyid Murtuza oğlu Səfəvi – İran şahənşahı, Səfəvilər dövlətinin XIII hökmdarı. Faktiki olaraq heç bir qüvvəsi olmamışdır. Dövləti onun adından Kərim xan Zənd idarə etmişdir.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Qalereya
3 İstinadlar
4 Ədəbiyyat
5 Həmçinin bax
6 Xarici Keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Şah İsmayıl 1733-cü ildə anadan olmuşdur. Sultan Hüseynin nəslindəndir, atası Seyid Murtuza Mirzə, anası Səfəvi hökmdarı Sultan Hüseynin qızı Məryəm bəyimdir.

1747-ci ildə Nadir şah öldürüldükdən sonra İranda və Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə başlandı. İranın cənubunda isə özlərinə Şiraz şəhərini paytaxt seçən fars Zəndlər sülaləsi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Onlara çox gözəl aydın idi Ardı »

Dunya ve tarixiVI Mehmed

Sultan Vahidəddin (1918-1922)

Əbdülməcidin oğludur. 1861-ci ildə anadan olub. Sultan Rəşadın vəfat etdiyi gün, Birinci Dünya Müharibəsinin qorxunc nəticələri altında sultan oldu. 30 oktyabr 1918-ci ildə Mondros sülhü imza edilərək, Birinci Dünya Müharibəsi Osmanlıların məğlubiyyəti ilə bitdi. Sultan Vahidəddin bu sülhə imza qoyan nümayəndələri qəbul etmədi. Sülhdən dərhal sonra Osmanlı Dövlətini səbəbsiz yerə döyüşə qoşan, milyonlarla vətən övladının cəbhələrdə həlak olmasına səbəbkar oıan Talat, Ənver və Camal Paşalar xaricə qaçdılar.

Sultan Vahidəddin əlində ancaq düşmənlərə təslim edilmiş bir milləti idarə etmək qaldı. İstanbul, 16 mart 1920-ci ildə ittifaq dövlətləri tərəfindən işğal edildi. Yunanlılar İzmirə, İtalyanlar Cənub-qərbə, Fransızlar da Cənub Anadoluya girdilər. 11 may Ardı »

Dunya ve tarixiNorveç

Norveç Krallığı, Norveç (Norveç dilində Kongeriket Norge (bokmål); Kongeriket Noreg (nynorsk)) – Şimalı Avropada ,Skandinaviya yarımadasının qərb hissəsində və ona yaxın adalarda yerləşən dövlət. Ölkənin adı qədim skandinav dillərində Norðrvegr — "şimala yol" deməkdir.


Konstitusiyalı monarxiyadır. Paytaxtı Oslo şəhəridir. Norveç Skandinaviya yarımadasının qərbində yerləşib İsveç, Finlandiya və Rusiya ilə həmsərhəddir. Şimal ərazi boyu uzanan fyordlar Norveç təbiətinin ən ecazkar fenomenlərindən sayılır.

Norveç Krallığına Arktikada yerləşən bir neçə ada, Svalbard (Şpitsbergen adası və qonşu adalar daxildir) və Yan Mayen adaları da daxildir. Norveç Krallığının Svalbard üzərindəki mülkiyyət hüququ Svalbard Sazişi əsasında razılaşdırılmışdır. Bu saziş Yan Mayen adasına şamil edilmir. Cənubi Atlantik Okeanında yerləşən Ardı »

Dunya ve tarixiPaytaxtın Qəzvinə köçürülməsi

Аzәrbаycаn iki әsr öz pаytахtlıq mövqеyini qоruyub sахlаyа bilir. Bеlә ki, Еlхаnilәr dövründәn bаşlаyаrаq vә оnlаrdаn sоnrа türkmәnlәrin hаkimiyyәt dövründә Tәbriz pаytахt kimi İrаnın böyük hissәsinә nәzаrәt еtmişdir. Әrdәbildәn bаş qаldırаn Sәfәvilәr dә hәm bir nеçә illik tәcrübә, hәm dә Аnаdоludаn әldә еtdiyi ictimаi güc bахımındаn dәfәlәrlә İsfаhаnа gеdiş-gәliş еdib оrаyа qеyri-rәsmi pаytахt аdını vеrsәlәr dә, Tәbriz hәlә dә pаytахt оlаrаq qаlırdı. Tәhmаsib şаh Оsmаnlı sultаnı Sülеymаnlа sülh sаzişi imzаlаdıqdаn sоnrа Аnаdоludа dаhа çох nüfuzа mаlik оlаcаğındаn mәyus оlub İrаnın mәrkәz vә şәrq nаhiyәlәrindә diqqәti özünә cәlb еtmәk fikrinә düşür. Bu sәbәbdәn dә diqqәtini әtrаf mәntәqәlәrdә güclәndirmәk mәqsәdilә pаytахtı Qәzvin şәhәrinә Ardı »