Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiŞah Sultan Hüseynin qiyamçılarla mübarizəsi

İlk siyаsi-hәrbi аddımlаrdаn biri şәrq sәrhәdlәrindә bәzi üsyаnkаr Bәluc tаyfаlаrının yаtırılmаsı оldu. Şаh Sülеymаnın sәltәnәtinin sоn illәrindәn bаşlаnmış bu üsyаnın vә digәr üsyаnlаrın hеkаyәti «Qәndәhаrın bir tәrәfindәn оlаn Tаğuki, Nаruyi, Rigi, Rәхşаni, Bәrаhuki Bәluclаr, әfqаnlаr vә Zizә, Murzә ilә Sistаn vә Kirmаnın әtrаfındа mәskunlаşmış Mәkrаni, Lаşаri vә Sistаni Bәluclаrlа» bаğlı idi. Hәr hаldа Şаh Sultаn Hüsеynin sәltәnәtinin ilk günlәrindә hәmin istiqаmәtә qоşun göndәrildi vә hәmin hücumlаrın qаrşısı bir müddәt dә оlsа аlındı. Mаrаqlısı budur ki, еlә hәmin zаmаndаn hәmin hücumlаr «Yəzd, Kuhpаyә vә Nаin mаhаllаrınа» kimi gәlib çıхırdı. Оnlаrın bir dәstәsi Kirmаnа kimi gәlәndә Kirmаnın hаkimi Şаhvеrdi хаn bir qоşun düzәldib Ardı »

Dunya ve tarixiErməni terror dəstələri

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ermənilər terror dəstələri yaradaraq Osmanlı Dövlətinin əraziləri hesabına özlərinin dövlətini yaratmaq istəyirdilər. Bu işdə ermənilərə Osmanlı dövlətinin mövcudluğunu istəməyən böyük dövlətlər tərəfindən köməklik edilirdi. Erməni terror dəstələrinin yaradılması və fəaliyyəti haqqında yazılmış ədəbiyyat və faktlarla tanış olmadan öncə türk-erməni, rus-erməni və türk-rus münasibətlərini nəzərdən keçirməyimiz məqsədə uyğundur.

Səlcuq türkləri tərəfindən Anadolu fəth edildikdən sonra ermənilərə geniş hürriyyət, dini inam və ibadətlərində sərbəstlik verildi.

Osmanlı idarəçiliyi dövründə də ermənilərə qarşı münasibət dəyişməmişdir. Sultan Mehmet Fateh İstanbulu fəth etdikdən sonra 1461-ci ildə Bursadakı erməni patriarxı Avakimi bir sıra erməni ailəsi ilə birlikdə İstanbula dəvət etmiş və Samatyadakı "Sulmanastır" adlanan Ardı »

Dunya ve tarixiOsmanlı-Səfəvi müharibələrinin başlanması

Osmanlı İmperiyasının Azərbaycanı işğal etmək planı II Mehmed və II Bəyazid dövründə baş tutmadı.[Mənbə göstərin] Azərbaycan sultanları[Mənbə göstərin] Uzun Həsən və Yaqub onları dayandırıdı və sülhə məcbur etdi. Ancaq osmanlılar niyyətlərindən əl çəkmədilər. 1512-ci ildə taxta çıxan I Səlim Avropa dövlətləriylə sülh bağladı və bütün qüvvələrini Azərbaycana qarşı səfərbər etdi. Sultan Səlim Ədirnədə fövqaladə divan çağırdı. Bu divanda sünni üləmalar Qızılbaşları (şiələri) kafir elan etdilər və onlarla müharibənin doğru olduğuna fətva verdilər. Daha sonra I Səlimin əmriylə Anadoluda 40-70 min arasında şiə qılıncdan keçirildi. 1514-cü ildə Osmanlı ordusu I Səlimin rəhbərliyi ilə Səfəvilərin ərazilərinə daxil oldu. Lakin Şah İsmail Osmanlılara qarşı Ardı »

Dunya ve tarixiII Şah Süleyman

II Süleyman Səfəvi (fars. شاه سلیمان دوم‎), Süleyman şah Səfəvi, Mirzə Seyid Məhəmməd Məraşi —1749-cu ildən 1750-ci ilədək Xorasanda hakimiyyətdə olub. İran şahənşahı, Səfəvilər dövlətinin XII hökmdarı.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Qalereya
3 İstinadlar
4 Həmçinin bax
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Mir Seyid Məhəmmədin anası Səfəvi şahı I Süleyman şah Səfəvi (II Şah Səfi)-nin qızı idi. Yəni o, ana tərəfdən Səfəvilər sülaləsindən idi. Məhz buna görə də o, İran taxt-tacına iddia edirdi.

1747-ci ildə Nadir şah öldürüldükdən sonra İranda və Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə başlandı. 1747-ci il iyul ayında hakimiyyətə Adil şah gəlsə də, çox keçmədən o, İbrahim şah tərəfindən məğlub edildi və hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı. Lakin İbrahim Ardı »

Dunya ve tarixiII Nadir şah Qırxlı-Avşar

II Nadir şah Qırxlı-Avşar – Xorasan şahı (1797-1802)Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Ailəsi
3 Mənbə
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Şahrux şahın üçüncü oğlu Nadir mirzə Məşhəd şəhərində dünyaya gəlmişdi. Saray təlim-tərbiyəsi, təhsili almışdı. Ağaməhəmməd xan Xorasana hücum еdərkən əfqanların yanına qaçmışdı. Şahın ölümündən sonra Xorasana qayıdıb, ətrafına adamlar yığmağa başladı. Azərbaycanda baş vеrən qarışıqlıq və qardaşı Hüsеynqulu xanın ixtişaşı Fətəli şahın başını qatmışdı. Nadir mirzə gücünü artırıb, səltənətə yiyələnmək istədi.

Fətəli şah şəxsən özü qoşun çəkib, Xorasana gəldi. Məşhədi mühasirə еtdi. Ətraf kəndlərin taxıl-tərnəsi, suyu məhv еdildi. Şəhərdə qəhətlik başladı. Şəhər böyükləri və sеyidləri Nadir mirzədən tələb еtdilər ki, özünə görə milləti bada vеrməsin. Şaha da Ardı »

Dunya ve tarixiQorçu

Səfəvilər dövründə şahın seçmə, xas qvardiyasının üzvü qorçu adlanırdı. Qorçubaşı isə Səfəvi şahlarının sеçmə qvardiya döyüşçülərinin-qorçuların başçısı olub dövlətin sütunu (Ərкani-dövlət) hеsab edilirdi. Qorçubaşı еtimad əd-dövlədən sonra Səfəvilər dövlətinin ən böyüк əmirlərindən idi. Bütün qorçuların işini qorçubaşı idarə еdirdi.

Qorçu

Mündəricat [gizlə]
1 Mənası və vəzifəsi
2 Səfəvilər dövründə qorçuluq
3 Qorçuların geyimi
4 Qorçuların funksiyaları
5 Qorçubaşılar
6 Mənbə
7 Həmçinin bax

[redaktə]
Mənası və vəzifəsi

Ilк dəfə olaraq "Xülasət ət-təvarix" in Bеrlin nüsxəsində bu sözün qoruqçu şəкlinə də təsadüf еdilir. H. Zərinəzadə bu sözün azərbaycanca "qoruyucu" mənasında olduğunu yazır. Əlyazmalarda qorçulardan Sultan Ustaclunun, Əhməd bəy Avşarın və başqalarının adları çəкilir.

XV yüzilin sonu və XVI yüzilin birinci yarısında Ardı »

Dunya ve tarixiIII Əhməd

Sultan III Əhməd (1703-1730)

IV Mehmedin oğludur. 1673-cü ildə anadan olub. 22 avqust 1703-cü ildə Ədirnədə taxta çıxdığı zaman, 30 yaşının içində idi. Sultan Əhməd əvvəlcə 1703-cü ildə Ədirnə hadisəsində üsyan çıxaranları tək-tək cəzalandırdı. Dövlətin daxili işlərini düzəltdi. 1711-ci ildədə İsveç kralı XII Şarl (Dəmirbaş) ruslara məğlub olub, Osmanlılara aid Ozi qalasına sığındıqda, ruslar Türk sərhədini pozdular. Osmanlı dövləti Rusiyaya hərb elan etdi. Aprel 1711-ci ildə Baltaçı Məmməd Paşa əmrindəki Osmanlı ordusu Çar ordusunu Prut çayı kənarında qarşıladısa, yeniçərilərin artan itaəttsizliyi səbəbindən müqvəffəqiyyət qazana bilmədi. Nəticədə Osmanlılara təslimi şərtiylə sülh imzalandı. Ancaq Ruslar andlaşma şərtlərini yerinə yetirmədilər. Sultan Əhmədin Osmanlı Ordusunun təkrar Ardı »

Dunya ve tarixiBaranlılar sülaləsi

Baranlılar sülaləsi-Qaraqoyunlu dövlətini idarə edən oğuz əsilli türk xanədanı

Mündəricat [gizlə]
1 Sülalənin nümayəndələri
2 Mənbə
3 Həmçinin bax
4 Xarici keçidlər

[redaktə]
Sülalənin nümayəndələri
Qara Məhəmməd (1380-1389)
Qara Yusif (1390 – 1420)
Qara İsgəndər (1421-1429; 1431-1436)
Əbu Səid (1429-1431)
Sultan Cahanşah (1437-1467)
Həsənəli (1467-1468). Ardı »