Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiI Təhmasib

Şah Təhmasib (Farsca: طهماسب) və ya Şah I Təhmasib(d. 3 Mart 1514 – ö. 1576), Səfəvilər dövləti nin 2. şahı və Şah İsmayılın oğlu.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Hakimiyyəti
3 Paytaxtın Qəzvinə köçürülməsi
4 İranın və Özbəklərin vəziyyəti
5 Şah və Osmanlı sultanları
6 Əlqas Mirzənin qiyamı və Osmanlı hücumları
7 Amasiya sülhü
8 Səfəvi-Moğol əlaqələri
9 Səfəvi-Gürcüstan əlaqələri
10 İdarəçilik
11 Dini təşkilatçılıq
12 Dini siyasət
13 Qalereya
14 İstinadlar
15 Ədəbiyyat
16 Həmçinin bax
17 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Şah Təhmasib, 3 mart 1514-cü ildə İsfahanda doğuldu. Şah I İsmayılın oğlu olan Təhmasib Çaldıran döyüşündən sonra Xorasana göndərildi. Bir müddət Səbzivar və Heratda qaldı. Şiələrin və Səfəvilərin tanınmış alim və şeyxlərindən xüsusi təhsil gördü.

1521-ci ildə Sultaniyyədəki atasının Ardı »

Dunya ve tarixiManiçilik

Maniçilik – Erkən Orta əsrlərdə İran, Orta Asiya, Əfqanıstan və qismən də Azərbaycanda yayılmış içtimai-sosial hərəkat.

Maniçiliyin banisi Mani (216 – 274 və ya 276) Şərq ölkələrində rəssam kimi məşhur oluş və Mani Nəqqaş adı ilə tanınmışdır. Manilik təlimi Sasanilərin hakimiyyətinin ilk dövründə İranda, Orta Asiyada və digər ölkələrdə Atəşpərəstlik dininə qarşı çevrilmiş geniş dini hərəkat idi.

Hələ cavanlığında Şərqi İran və Hindistanda olmuş Mani brahmanizm, buddizm, Orta Asiyanın şaman ayinləri ilə tanış olaraq, tərkibində xristianlığın, buddizmin, brahmənizmin, zərdüştiliyin, Ön Asiya qnostisizminin elementləri olan çox sinkretik təlimin əsasını qoymuşdu.

Maninin təlimində bütün dinlərin vahid bir dinlə əvəz edilməsi meyli var idi. 243-cü ildə Şahənşah Ardı »

Dunya ve tarixiDastakert

Dastakert - Antik və Erkən orta əsrlərə aid torpaq mülkiyyəti forması.

Bu növ torpaq mülkiyyəti Atropatena, Qafqaz Albaniyası, Parfiya, Sasanilər dövləti, Böyük Ermənistan dövləti və sair dövlətlərdə olub. Əksər tarixçilər dastakert termininin izahını bu cür verirlər: Dastakert, qulların məskun olduğu və onların əməyindən istifadə olunan mülkiyyət formasıdır.

Sözün birinci hissəsini təşkil edən "dəst" aramey dilində əl, "kərd" isə pəhləvi və müasir fars dilində "kərdən" felindən olub, etmək deməkdir. Beləliklə dastakerd əl ilə etmək və yaxud əl ilə görülən iş anlamındadır.

Qədim Erməni ədəbiyyatında da dastakert termininə təsadüf edilir. Orada dastekert yaşayış yeri mənasında işlənərək şəhər və bazarı olan kəndə deyilir.

Qafqaz albanlarından olan tarixçi Moisey Ardı »

Dunya ve tarixiSəfəvi-Moğol əlaqələri

Sәfәvi dövlәti ilә Hindistаn аrаsındа yаrаdılаn ilk әlаqәlәri Tоpаl Tеymurun nәvәsi vә Әmir Şеyх ibni Әbu Sәidin оğlu Zuhәyrәddin Bаbәr Qоrqаni ilә әlаqәdәndirmәk оlаr. О, bir vахtlаr Оrtа Аsiyаdа hökmrаnlıq еtmiş vә özbәklәrin qüdrәt әldә еtmәsi ilә dәfәlәrlә аmаnsız hücumlаrа mәruz qаlmışdır. Bеlә ki, özbәklәr hәmin dövrlәrdә hәm Хоrаsаnа, hаm dә Bаbirin nәzаrәti аltındа оlаn mәntәqәlәrә vахtаşırı hücum еdirdi. Şаh İsmаyılа mәğlub оlduqdаn sоnrа isә оnun Sәfәvi dövlәti ilә birlәşmәsinә münаsib şәrаit yаrаnır. Şаh İsmаyıl оnа kömәk еtmәyә hаzır оlduğunu bildirir, bir şәrtlә ki, şiә mәzhәbini qәbul еdib оn iki imаmın аdınа sikkә vurdurmuş оlsun. Оrtа Аsiyаdа bir о qәdәr dә Ardı »

Dunya ve tarixiƏrəb Xilafəti

Xilafət (ərəb. خلافة‎‎ xilāfə; ing. Caliphate) və ya Xəlifəlik — İslam dinində siyasi və hüquqi idarə üsulu[1]. Xilafətə başçılıq edən şəxs xəlifə adlanır. Məhəmməd peyğəmbərin vəfatından XIII əsr monqol yürüşünə qədər ərəb dünyasında rəsmi dövlətçilik idarə üsulu kimi işlənmiş, daha sonralar isə bir sıra müsəlman dövlətlərində siyasi ideologiya mənasını daşımışdır.

)))Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Xilafətdə iqtisadiyyat
3 Xilafətdə mədəniyyət
3.1 Xilafətdə ədəbiyyat
3.2 Xilafətdə incəsənət
4 Azərbaycan
5 İstinadlar

[redaktə]
Tarixi

I — Məhəmməd vaxtı; II — Əbu Bəkr vaxtı; III — Ömər ibn Xəttab vaxtı; IV — Osman ibn Affan vaxtı

632-ci ildə Məhəmməd peyğəmbər vəfat etdi. O vəfat edəndən sonra ərəb işğalları genişləndi. Ərəblərin hərbi Ardı »

Dunya ve tarixiSəfəvi sülaləsinin mənşəyi haqqında

Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinın etnik mənşəyi məsələsi indiyədək tarixçilər arasında mübahisə mövzusu olmuşdur. Bu məsələni aydınlaşdırmağın mürəkkəbliyi onunla ələqədardır ki, Səfəvilərin uzaq əcdadları barədə məlumatları özündə əks etdirən yeganə mənbə Təvəkkül ibn İsmayıl ibn Bəzzazın "Səfvət əs – səfa" ("Saflığın saflığı") adlı agioqrafik əsəridir. Səfəvi tarixçilər Şeyx Səfiəddini yeddinci şiə imamı İmam Museyi-Kazımın 21-ci nəslindən hesab edirdilər. Lakin Əhməd Kəsrəvi "Səfvət əs – səfa" əsərinin müqayisəli tədqiqi ilə məşğul olmuş və belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, Səfəvilərin əcdadları heç də seyidlər (Məhəmməd peyğəmbərin) nəslindən olanlar deyillər və onların nəsil şəcərəsini sonralar Səfəvi tarixşünasları uydurmuş və İbn Bəzzazın əsərinin mətninə daxil etmişlər.[7] Əhməd Ardı »

Dunya ve tarixiŞahzadə Mustafa

'Şahzadə Mustafa' (1515, Manisa - 6 Oktyabr 1553, Konya), Sultan Süleyman ın Mahidevran Sultan 'dan olma oğludur. 32 il Veliahdı şehzadelik etmiş osmanlı şehzadesidir.

Saruhan, Amasya, Konya bayraq bəyliklərini tapılmışdır. Atasının taxtına göz dikmekle günahlandırılmış; Naxçıvan səfəri 'nə gedən Osmanlı ordusunun Konyada yerləşdiyi sırada, padşahın otağında boğdurulmuştur. Qətli, dövlətə üsyan günahından görə; ancaq dəlillər səhv və şahidlər yalançıdır. Hürrem Sultanın taxta öz oğullarından birini keçirmək üçün Şahzadə Mustafaya tələ qurduğu və ölümünü hazırladığı deyilər.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Ölümündən sonra
3 Ailəsi
4 Xüsusiyyətləri
5 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

1515-ci ildə atası Qanuni Sultan Süleyman 'ın şehzadeliği əsnasında Manisada dünyaya gəldi. Babası Yavuz Sultan Səlim 'in 1520'de həyatını Ardı »

Dunya ve tarixiUvey

Uvey Şanyü eramızdan əvvəl 114-105-ci illər arası hökmdarlıq etmişdir. İçizin böyük oğlu olan Uvey Şanyünün hakimiyyət dövrü Hun imperiyasının durğunluq dövrü sayılır. Hakimiyyətinin 4-cü ilində Çin elçisi ona imperatorun onu müharibəyə çağırdığını, müharibə etməzlərsə vassallığını qəbul etməsini dediyini bildirdi. Uvey buna əsəbləşərək elçini Baykal gölü ətrafına sürgünə göndərdi. Müharibəyə isə girişməyərək ordusuna dinclik verdi. Yan-sin adlı Çin elçisi həmin il gələrək sülh təklif etdiyini, şanyünün vəliəhdi imperatorun yanına göndərməsini istədi. Şanyü isə buna etiraz edərək bir Çin şahzadəsi tələb etdi. Şanyü axırda özü Çinə getmək istədi. İmperator Vudi Uvey üçün Çanqanda bir saray tikilməsini əmr etdi. Həmin il Hun elçisi Çində Ardı »