Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan xanlıqlarıİrəvan sözünün toponimi

Azərbaycanşünaslıqda İrəvanın XVI əsrdə salındığı göstərilir. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, İrəvanın adı ilk dəfə VII əsr mənbələrində çəkilir. Deməli, İrəvan VII əsrdən əvvəl mövcud olub. İrəvan tarixini Rəvan sözü ilə də bağlayırlar. Əslində İrəvan qədim Türk dilində "igid" mənasında işlənən ər sözünün fonetik variantı olan "ir" sözü ilə Urartu dilində "ölkə" mənasında işlənən "evan" sözünün dəyişdirilmiş forması olan "əvan" sözündən yaranıb. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıHacı Əbdülqadir xan

Hacı Əbdülqadir xan — Şəki xanı.

1770-ci ildə qardaşı Cəfər ağanın o vaxtkı Şəki xanı Məhəmmədhüseyn xan tərəfindən öldürülməsindən sonra başına bir dəstə yığıb, Qanıx çayının Kür çayına qovuşduğu yerdə - "Dardoqqaz" adlanan yarımadada, məskən salmış və Məhəmmədhüseyn xana qarşı silahlı mübarizəyə başlamışdı. Qarabağ xanı İbrahim xan və Gürcüstan hakimi Irakli xan da onun Məhəmmədhüseyn xana qarşı silahlı mübarizəsini dəstəkləyirdilər.

Məhəmmədhüseyn xan Hacı Əbdülqadirin digər bir qardaşının oğlu idi, başqa sözlə, Hacı Əbdülqadir Məhəmmədhüseyn xanın doğma əmisi idi.

Məhəmmədhüseyn xan öz oğlu Məhəmmədhəsən ağanı sülh və barışıq üçün əmisi Hacı Əbdülqadirin yanına göndərdikdə isə Hacı Əbdülqadir Məhəmmədhəsən ağanı tutub, Məhəmmədhüseyn xanın düşməni olan Qarabağ Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıİsmayıl xan Qaradağlı

Həyatı[redaktə]
Əhər şəhərində doğulub. Mükəmməl saray təhsili almışdı. İsmayıl xan Mustafaqulu xanın oğludur. Xanlığa başlayandan sonra İbrahimxəlil xanla əlaqələri kəsdi. Buna səbəb İbrahimxəlil xanın Xoy hakimi Əhməd xan Dünbili ilə sövdələşib Qaradağı bölüşmək istəyirdi. 1782-ci ildə İsmayıl xan İbrahimxəlil xana vergi ödəməkdən imtina etdi. İbrahimxəlil xan onun üzərinə qoşun göndərib, ödəməli olduğu vergiləri tələb etdi, lakin tezliklə geri qayıtmağa məcbur oldu. İsmayıl xan atası tərəfindən Ağaməhəmməd şah Qovanlı-Qacara girov verilmişdi. 1797-ci ildə şah sui-qəsd nəticəsində öləndən sonra İsmayıl xan Fətəli şahın tabeçiliyində qaldı. Fətəli şah İsmayıl xanı oğlu Abbas mirzənin xidmətinə verdi. Abbas mirzə İsmayıl xanı fərraşbaşı təyin etdi. İsmayıl xan Məhəmməd Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıCavad xanın siyasəti və Qafqazda rus maraqları

Çar İraklinin ölümündən sonra Cavad xan Nadir şahın vaxtında İrakliyə bağışlanmış Borçalı və Şəmşədil mahallarını geri qaytarmağa çalışır. Lakin ona yalnız Şəmşəddil mahalını azad etmək müyəssər olur. O öz oğlu Uğurlu xanı da oraya göndərir. II Yekaterinanın sərəncamı ilə 1796-cı ildə onun favoriti Platon Zubovun qardaşı Valerian Zubovun başçılığı altında rus qoşunlarının Qafqaza yürüşü başlanır. Yürüşün rəsmi səbəbi kimi Ağa Məhəmməd xanın pozduğu əmin-amanlığın bərpa olunması göstərilirdi. Çox qısa bir müddətdə ruslar az qala döyüşsüz və müqavimətsiz Azərbaycanın demək olar ki, bütün Xəzəryanı bölgələrini tuturlar. Xanların bir çoxu aralarında türk və İran meyllilər də olmalarına baxmayaraq, xanlığın və xan hakimiyyətinin saxlanılması Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıMəhəmmədhəsən xan

Məhəmmədhəsən xan — Məhəmməd Həsən xan, Məhəmmədhəsən ağa (Şəki xanı olana qədər). Şəki xanı. Məhəmmədhüseyn xanın oğlu.

Atası Məhəmmədhüseyn xan Şəki xanı olduğu zamanlarda, atasının əmisi Hacı Əbdülqadir 1770-ci ildən başına bir dəstə yığıb, Qanıx çayının Kür çayına qovuşduğu yerdə - "Dardoqqaz" adlanan yarımadada, məskən salmış və Məhəmmədhüseyn xana qarşı silahlı mübarizəyə başlamışdı. Qarabağ xanı İbrahim xan və Gürcüstan hakimi Irakli xan da Hacı Əbdülqadirin Məhəmmədhüseyn xana qarşı silahlı mübarizəsini dəstəkləyirdilər.

Məhəmmədhüseyn xan oğlu Məhəmmədhəsən ağanı sülh və barışıq üçün əmisi Hacı Əbdülqadirin yanına göndərdikdə isə Hacı Əbdülqadir Məhəmmədhəsən ağanı tutub, Məhəmmədhüseyn xanın düşməni olan Qarabağ xanı İbrahim xana yollayır ki onu öldürsün. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıCаvаnşir еli Səfəvilər dönəmində

Sоnrакı dönəmlərdə Qarabağdа qərаr tutаn оymаqlаr Оtuziкi еli аdı аltındа birləşdilər. Bu süni surətdə birləşmiş еlin аpаrıcı və nəcib оymаğı Cаvаnşir idi. Еl bаşçılаrı Cаvаnşir оymаğındаn təyin оlunurdu.

I Şah Abbas Səfəvinin (1587—1639) hakimiyyəti dönəmində Qаrаbаğdа iкi ünlü Cаvаnşir əmiri vаrdı. Bu qаrdаşlаr, Mirzəhüseyn bəy və Əlixan bəy sаrаyа, şahа yахınlıqlаrı ilə sеçilirdilər. Mirzəhüseyn bəy Cаvаnşir оymаğının və Оtuziкi еlinin bаşçısı оlmuşdu. Оsmаnlı оrdusu 1588-ci ildə Qаrаbаğı, Аrаzbаrı аlаndа Mirzəhüseyn bəy qаçmаyıb yurdundа qаldı. Fərhаd pаşа Mirzəhüseyn bəyi Arazbarın hакimi və Оtuziкi еlinin bаşçısı təyin еtdi. Mirzəhüseyn bəy bir müddətdən sоnrа qаçıb Qızılbaş оrdusunа qоşuldu.

Əliхаn bəy Cаvаnşir hərbi mühəndis idi. 1607-ci ildə Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıƏsgər xan Xançobanlı Ailəsi

1800-cü ildə Nisa xanım Hacı Mərdi qızı ilə evlənərək 5 övladı olmuşdu:

Ağa bəy Sərkər (1802-1864)
Əlihəsən bəy Sərkər (1810-1862)
Məmmədhəsən bəy Sərkər (1805-1832)
Məmmədəli bəy Sərkər (1814 -?) - podpolkovnik rütbəsi var idi.
İsmət xanım Sərkər (1819 -?) - Mustafa xanın oğlu Teymuraz bəy ilə evlənmişdi. Ardı »