Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qurani Kerimət-Təğabün (Qarşılıqlı aldanma) surəsi

.64.
ət-Təğabün (Qarşılıqlı aldanma) surəsi
(Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. Hökm Onundur, həmd-səna da Ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir!
2.Sizi yaradan Odur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz mömin. Allah nə etdiklərinizi görəndir!
3.O, göyləri və yeri haqq-ədalətlə (yerli-yerində) xəlq etdi2, sizə surət verdi, surətlərinizi də gözəl yaratdı. (İnsan bütün canlıların ən gözəli və ən kamilidir. ) Axır dönüş də Onun hüzurunadır!
4.O, göylərdə və yerdə olanları da, sizin gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir. Allah ürəklərdə olanları biləndir!
5.(Ey Məkkə müşrikləri!) Məgər sizdən əvvəl kafir olanların (əzaba düçar edilməsi) xəbəri sizə gəlib Ardı »

Qurani Kerim69. Əl-Haqqə (Haqq olan qiyamət) surəsi

69. Əl-Haqqə (Haqq olan qiyamət) surəsi

1. Haqq olan qiyamət!

2. Nədir qiyamət?!

3. Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?! (Qiyamətin nə olduğunu sənə nə öyrətdi?)

4. Səmud da, Ad da (ürəkləri dəhşətə salan) o qiyaməti yalan saymışdılar!

5. Səmud (qövmü) hədsiz dərəcədə dəhşətli (tükürpədici) səslə həlak edildi.

6. Ad (qövmü) isə uğultulu, çox (soyuq və) siddətli bir küləklə tar-mar oldu.

7. Allah o küləyi yeddi gecə, səkkiz gün ardı-arası kəsilmədən onların üstünə əsdirdi. Belə ki, (əgər yanlarında olsaydın) sən onları orada yıxılıb ölmüş görərdin. Onlar, sanki içi bomboş xurma kötükləri idilər.

8. İndi sən onlardan heç bir əsər-əlamət görə bilərsənmi?!

9. Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş Mötəfikə əhli (Lut qövmü) də Ardı »

Qurani KerimYunus (Yunis) surəsi

.10.
Yunus (Yunis) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 109 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Əlif, Lam, Ra. Bunlar hikmətlə dolu Kitabın (Quranın) ayələridir!
2.İçərilərindən bir adama: “İnsanları (Allahın əzabı ilə) qorxut, iman gətirənləri (yaxşı əməllərinə görə) Rəbbi yanında gözəl mükafat gözlədiyi ilə müjdələ!” -deyə vəhy etməyimiz xalqa təəccüblü gəldimi ki, kafirlər: “Bu, həqiqətən, açıq-aşkar bir sehrbazdır!” dedilər.
3.Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmü altına alan, hər işi yoluna qoyan (sahmana salan) Allahdır. Onun izni olmadan heç bir şəfaət edən ola bilməz. Bu, Rəbbiniz olan Allahdır. Ona ibadət edin. Məgər öyüd-nəsihət qəbul etməyəcəksiniz?
4.Hamınızın (axır) dönüşü Onadır. Bu, Allahın haqq olan vədidir. (Hamınız Onun Ardı »

Qurani KerimQurani Kərimdə kosmik zamanın parametrləri

Nisbilik nəzəriyyəsinə əsasən fəza və zaman tamdır. Fəzanın mövcud olduğu məkan isə 3 ölçülüdür(en, uzunluq və hündürlük). Zaman isə 4-cü bir koordinat olub, digər 3 koordinatdan fərqlidir. Belə ki, məkanı bir və ya iki koordinatı olmadan ölçmək mümkün olduğu halda, zaman koordinatı olmadan məkan koordinatlarının heç bir mənası yoxdur. Məkan və zaman anlayışları birlikdə olduqda müəyyən məna kəsb edir.

Kainatdakı bütün hadisələrin arasında yer alan və bu hadisələri bir-bir ilə bağlayan zaman koordinatı mücərrəd bir kəmiyyətdir. Yəni bizim mövcud olduğumuz bir fəzanın deyil, onun əksi olan bir fəzanin mütləq kəmiyyətidir. Bu fəzada isə kompleks(xəyali) bir qiymətə malikdir. Təsadüfü deyil ki, Albert Eynşteyn Ardı »

Qurani Keriməl-Mumin (Mömin) surəsi

.40.
əl-Mumin (Mömin) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 85 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Ha, Mim!
2.Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahdandır-
3.Günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli, kərəmi böyük olan (Allahdandır)! Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Axır dönüş də Onadır!
4.Allahın ayələri barəsində ancaq kafirlər mübahisə edər. (Ya Peyğəmbər!) Onların (indi) şəhərlərdə gəzib-dolaşmaları (ticarətdən böyük mənfəət əldə etmələri, cah-calal içində yaşamaları) səni aldatmasın! (Son mənzilləri mütləq Cəhənnəmdir!)
5.Onlardan əvvəl Nuh qövmü2, sonrakı (kafir) firqələr də (Ad, Səmud tayfaları və başqaları peyğəmbərlərini) təkzib etmiş, hər ümmət öz peyğəmbərlərini yaxalamağa (tutub öldürməyə) cəhd göstərmiş və haqqı yalana çıxartmaq məqsədilə boş sözlərlə mübahisə Ardı »

Qurani Kerim36. Yasin surəsi

36. Yasin surəsi

1. Ya, Sin!

2. (Ya Rəsulum!) Hikmətlə dolu Qurana and olsun ki,

3. Sən, həqiqətən, (Allah tərəfindən göndərilmiş, şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən!

4. Düz yoldasan! (Doğru yol üzrə göndərilən peyğəmbərlərdənsən. Allahın əsl tövhid dini olan islam dinindənsən. Bu yolu tutub gedən haqqa yetişər).

5. Bu Quran (mülkündə) yenilməz qüvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,

6. (Onunla Cahiliyyət dövründə) ataları (Allahın əzabı ilə) qorxudulmamış və (Allahın hökmlərindən, imandan, tövhiddən) qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan!

7. And olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) gerçək olmuşdur, çünki onlar (Allaha və Peyğəmbərinə) iman gətirməzlər. (Biz onların iman gətirməyəcəklərini Öz əzəli Ardı »

Qurani Keriməl-Cumuə (Cümə) surəsi

.62.
əl-Cumuə (Cümə) surəsi
(Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) mülkün (yer-göy mülkünün) sahibi (hakimi), pak (müqəddəs), yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allahı təqdis edib Onun şəninə təriflər deyər!
2.(Əksəriyyəti yazıb-oxumaq bilməyən) ümmi ərəblərə özlərindən peyğəmbər göndərən Odur. (Bu Peyğəmbər) əvvəllər haqq yoldan açıq-aşkar azmış olsalar da, onlara (Allahın) ayələrini oxuyar, onları (günahlardan, şirk və küfr çirkabından) təmizləyər, onlara Kitabı və hikməti (Quranı və şəriəti) öyrədər.
3.(Allah-təala Muhəmməd əleyhissəlamı) ərəblərdən savayı hələ onlara qoşulmamış başqalarına da (islamı qəbul etməmiş indiki ümmətlərə və qiyamət gününə qədər dünyaya gələcək bütün sonrakı tayfalara da peyğəmbər göndərmişdir) [Və ya: o Peyğəmbər Kitabı və Ardı »

Qurani Keriməz-Zariyat (Sovurub dağıdan küləklər) surəsi

.51.
əz-Zariyat (Sovurub dağıdan küləklər) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.(Toz-torpağı) sovurub dağıdan küləklərə1;
2.Yağış yüklü buludlara;
3.Asanlıqla üzüb gedən gəmilərə;
4.Və ruzi bölən (hərəsi bir işə müvəkkil olan) mələklərə2 and olsun ki,
5.Sizə vəd olunan (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır.
6.Haqq-hesab (əmələ görə cəza və mükafat) da labüddür3!
7.(Cürbəcür ulduz) yolları olan göyə and olsun ki,
8.(Ey müşriklər!) Sizin (Quran və Muhəmməd əleyhissəlam barəsində) sözləriniz müxtəlifdir (bəziniz Qurana şer, Peyğəmbərə şair, bəziniz də Qurana kahinlik əsəri, Peyğəmbərə kahin deyirsiniz).
9.Ondan (Qurandan, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamdan) zatında dönüklük olan kimsə dönər! (Allahın əzəli elmində imandan kim dönmüşdürsə, Qurandan və Peyğəmbərdən də elə o dönər!)
10.Məhv Ardı »