Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qurani KerimQuranın yazılması

Hər ayə və surə nazil olduğunda, Məhəmməd peyğəmbər (s) vəhy katiblərini çağırır və onlara, bu ayələri hansı ayələrin yanına və hansı surəyə yazacaqlarını bildirirdi.

Şiə rəvayətlərində qeyd olunur ki, peyğəmbərin (s) vəfatından sonra Hz.Əlinin (ə) 6 ay ərzində Quranın surələrini ayəbəayə şəni-nüzul və səbəbi-nüzulla birlikdə yazıb. Bu kitab tamamlanan vaxt, Quran hafizlərinin çox olması səbəb göstərilərək ona ehtiyacın olmaması vurğulanıb. Həmin kitab imamlardan bir-birinə ötürülüb.

Lakin müharibələr zamanı Quran hafizlərinin kütləvi şəkildə şəhid olması Quranın kitab kimi gələcək nəsillərə ötürmək zərurətini gündəmə gətirib. Bu səbəbdən Ömərin (r.a) təklifi ilə Zeyd b. Sabitin başçılığı ilə Əli (r.a), Osman (r.a), Übeyy b. Kab (r.a), İbn Ardı »

Qurani Kerim18. Əl-Kəhf (Mağara) surəsi

18. Əl-Kəhf (Mağara) surəsi

1. Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!

2. (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı əməllər edən möminlərə isə gözəl mükafata (Cənnətə) nail olacaqları ilə müjdə vermək üçün onu doğru-düzgün (qiyamətə qədər bütün bəşəriyyətə haqq yolu göstərən bir nur) olaraq endirdi.

3. Onlar orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar!

4. O, həm də (Quranı): "Allah Özünə övlad götürdü!" - deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi.

5. Bu barədə nə onların özlərinin, nə də (təqlid etdikləri) atalarının heç bir biliyi yoxdur. Onlar çox böyük-böyük danışırlar. (Ağızlarından çıxan söz necə Ardı »

Qurani Kerim112. Əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi

112. Əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi

1. (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: "(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur).

2. Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır. O, əzəlidir, əbədidir!)

3. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!)

4. Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!" Ardı »

Qurani Kerim42. Əş-Şura (Şura) surəsi

42. Əş-Şura (Şura) surəsi

1. Ha, Mim!

2. Eyn, Sin, Qaf!

3. (Ya Rəsulum!) Yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah sənə və səndən əvvəlkilərə (keçmiş peyğəmbərlərə) belə vəhy edir!

4. Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur! O, (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) uludur!

5. Göylər (Allahın əzəmətindən, heybətindən) az qala bir-birinin üstündən çatlayıb dağılsın. Mələklər də Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edər və yerdəkilərin (günahlarının) bağışlanmasını diləyərlər. Bilin ki, Allah, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir!

6. (Ya Peyğəmbər!) Allahdan başqasını dost tutanlar üzərində Allah Özü nəzarətçidir. Sən onlara zamin deyilsən! (Sənin vəzifən yalnız risaləti, Allahın hökmlərini təbliğ etməkdir!)

7. (Ya Peyğəmbər!) Şəhərlərin anası (olan Məkkə) əhlini və onun ətrafındakıları (bütün başqa insanları) Ardı »

Qurani Kerim70. Əl-Məaric (Dərəcələr, yaxud Pillələr) surəsi

70. Əl-Məaric (Dərəcələr, yaxud Pillələr) surəsi

1. (Kafirlərdən) biri vaqe olacaq əzab (qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi) barədə soruşdu.

2. (O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!

3. (O əzab yüksək) dərəcələr sahibi olan Allahdandır!

4. Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar.

5. (Ya Peyğəmbər! Kafirlərin əziyyətlərinə) mətanətlə (heç bir təlaş, narahatlıq keçirmədən) səbr et!

6. Şübhəsiz ki, onlar (müşriklər) onu (o əzabı) uzaq görürlər (ona inanmırlar).

7. Biz isə onu yaxın görürük (ona inanırıq).

8. O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq.

9. Dağlar da didilmiş (rəngbərəng) yun kimi olacaqdır.

10. Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır (hərə öz hayına Ardı »

Qurani KerimQaf surəsi

.50.
Qaf surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Qaf! (Ya Peyğəmbər!) Şanlı Qurana and olsun (ki, Məkkə müşrikləri sənə iman gətirmədilər)!
2.Bəli! Özlərindən (Onları Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb etdilər. Kafirlər dedilər: “Bu əcaib bir şeydir! (İnsandan da peyğəmbər olarmı?! Ancaq mələk peyğəmbər ola bilər!)
3.Məgər biz ölüb torpaq olduqdan sonra (yenidən diriləcəyik)? Bu, (həqiqətən) uzaq (qeyri-mümkün) bir qayıdışdır!”
4.Həqiqətən, Biz yerin onlardan nəyi əskiltdiyini (onları tədriclə necə çürüdüb məhv etdiyini) bilirik. Dərgahımızda (hər şeyi) hifz edən bir Kitab (lövhi-məhfuz) vardır!
5.Lakin onlara haqq (Quran) gəldikdə onu yalan saydılar. İndi onlar dolaşıqlıq (şaşqınlıq) içindədirlər (sənə gah şair, gah sehrbaz, gah da Ardı »

Qurani Kerim93. Əz-Zuha (Səhər və ya Səhər işığı) surəsi

93. Əz-Zuha (Səhər və ya Səhər işığı) surəsi

1. And olsun səhərə.

2. And olsun sakitləşməkdə olan (və ya: getdikcə zülməti artan) gecəyə ki,

3. (Sənə bir neçə gün vəhy nazil etməməklə) Rəbbin səni (ya Peyğəmbər!) nə tərk etdi, nə də sənə acığı tutdu.

4. Şübhəsiz ki, axirət sənin üçün dünyadan daha xeyirlidir!

5. Həqiqətən, Rəbbin sənə (qiyamət günü ən uca şəfaət məqamı, Cənnətdə tükənməz nemətlər) bəxş edəcək və sən (Ondan) razı qalacaqsan!

6. Məgər O səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi?!

7. Sənin şaşqın (yaxud: uşaq vaxtı Məkkə vadisində azmış) vəziyyətdə tapıb yol göstərmədimi?!

8. Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi?!

9. Elə isə yetimə zülm etmə!

10. Dilənçini də (qapıdan) qovma!

11. Və (həmişə) Rəbbinin sənə olan Ardı »

Qurani Keriməl-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi

.74.
əl-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!
2.Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!
3.Öz Rəbbini uca tut!
4.Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)
5.(Əzaba səbəb olacaq) pis şeylərdən uzaqlaş! (Bütləri tərk et!)
6.(Etdiyin yaxşılığı) çox bilib başa qaxma! (Heç kəsə minnət qoyma!)
7.Rəbbinin yolunda (Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün bu yolda sənə üz verəcək bütün çətinliklərə) səbir et!
8.Elə ki, sur çalındı2,
9.O gün çox ağır bir gün olacaqdır;
10.(O gün) kafirlər üçün asan olmayacaqdır!
11.(Ya Peyğəmbər!) Məni Öz yaratdığım kimsə ilə tək burax3! (Vəlid ibn Müğirə kimi kafirin cəzasını yalnız Mənə tapşır!)
12.Mən ona bollu mal-dövlət Ardı »