Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qurani Kerim104. Əl-Huməzə (Qeybətçi) surəsi

104. Əl-Huməzə (Qeybətçi) surəsi

1. (Dalda) qeybət edib (üzdə) tənə vuran hər kəsin vay halına!

2. O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar (çoxaldar).

3. Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.

4. Xeyr! (Heç də onun güman etdiyi kimi deyildir). O mütləq (Cəhənnəmin alt mərtəbələrindən biri olan) Hütəməyə atılacaqdır!

5. Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Hütəmə nədir?!

6. O, Allahın yanar odudur.

7. Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb-yaxar.

8. O, belələrinin (qeybətçilərin və tənə vuranların) üzünə qapanıb kilidlənəcəkdir.

9. Onlar (Cəhənnəmdə) hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar! Ardı »

Qurani Kerim65. Ət-Talaq (Boşanma) surəsi

65. Ət-Talaq (Boşanma) surəsi

1. (Ya Peyğəmbər!) Övrətləri boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində (heyzdən pak olduqdan sonra) boşayın. Gözləmə müddətini (iddəti) sayın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları - açıq-aşkar bir pis iş (zina) etməyənə qədər - (gözləmə müddəti qurtarmamış) yaşadıqları evlərdən çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu, Allahın hədləridir (hökmləridir). Allah müəyyən etdiyi hədləri aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Nə bilirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra bir iş icad etsin (ərin ürəyinə yenidən zövcəsinin məhəbbətini salsın və onlar barışsınlar).

2. Bunların (bu qadınların) gözləmə müddəti başa çatdıqda (barışmaq istəsəniz) onları yaxşılıqla (mehrlərini verib) yola salın. (Sonradan aranızda ixtilaf olmasın deyə) içərinizdən iki ədalətli Ardı »

Qurani Keriməl-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi

.74.
əl-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!
2.Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!
3.Öz Rəbbini uca tut!
4.Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)
5.(Əzaba səbəb olacaq) pis şeylərdən uzaqlaş! (Bütləri tərk et!)
6.(Etdiyin yaxşılığı) çox bilib başa qaxma! (Heç kəsə minnət qoyma!)
7.Rəbbinin yolunda (Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün bu yolda sənə üz verəcək bütün çətinliklərə) səbir et!
8.Elə ki, sur çalındı2,
9.O gün çox ağır bir gün olacaqdır;
10.(O gün) kafirlər üçün asan olmayacaqdır!
11.(Ya Peyğəmbər!) Məni Öz yaratdığım kimsə ilə tək burax3! (Vəlid ibn Müğirə kimi kafirin cəzasını yalnız Mənə tapşır!)
12.Mən ona bollu mal-dövlət Ardı »

Qurani Kerim43. Əz-Zuxruf (Qızıl bəzəklər) surəsi

43. Əz-Zuxruf (Qızıl bəzəklər) surəsi

1. Ha, Mim!

2. (Haqqı batildən ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,

3. Biz onu, anlaya biləsiniz deyə, ərəbcə Quran etdik.

4. Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda (lövhi-məhfuzda) mövcuddur. O, çox ucadır, çox hikmətlidir (yaxud ayələri baxımından çox möhkəmdir).

5. Siz (Allaha şərik qoşmaqla) həddi aşan bir qövmsünüz deyə, (sizi başlı-başına buraxıb) Quranı sizə təbliğ etməkdən vaz keçməliyikmi?! (Və ya: siz müşriksiniz deyə, sizi adam yerinə qoymayıb Quranla sizə öyüd-nəsihət verməməliyikmi?!)

6. Biz sizdən əvvəlkilərə (keçmiş ümmətlərə) də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik.

7. Onlara elə bir peyğəmbər gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər!

8. Biz onlardan (Məkkə müşriklərindən) daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin başına gələnlər (Quranda neçə yerdə) Ardı »

Qurani Kerimər-Rum (Rumlular) surəsi

.30.
ər-Rum (Rumlular) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Əlif, Lam, Mim!
2.Rumlular (bizanslılar iranlılara) məğlub oldular1.
3.(Ərəbistana) ən yaxın bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.
4.Bir neçə ilin içində (üç illə doqquz, yaxud on il arasında). Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər;
5.Allahın köməyi ilə. (Allah) istədiyinə kömək edər. O, yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!
6.(Bu zəfəri Kitab əhlinə) Allah vəd etdi. Allah Öz vədinə xilaf çıxmaz. Lakin insanların çoxu (müşriklər bunu) bilməz!
7.Onlar dünya həyatının zahirini (ticarət və əkinçilik işlərini, məişət məsələlərini) bilirlər, axirətdən isə xəbərsizdirlər.
8.Məgər onlar öz-özlüklərində Allahın göyləri, Ardı »

Qurani KerimAli-İmran (İmran ailəsi) surəsi

.3.
Ali-İmran (İmran ailəsi) surəsi
(Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Əlif, Lam, Mim!
2.Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.
3.Sənə özündən əvvəlkiləri (səmavi kitabları) təsdiq edən Kitabı (Quranı) haqq olaraq O nazil etdi. Tövratı da, İncili də O endirdi.
4.Daha öncə insanları hidayət etmək üçün Furqanı da O nazil etdi. Allahın ayələrini inkar edənlər şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir!
5.Yerdə və göylərdə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz.
6.Bətnlərdə (anaların bətnində) sizə istədiyi surəti verən Odur! O qüdrət sahibi, hikmət sahibindən başqa heç bir tanrı yoxdur!
7.(Ya Rəsulum!) Sənə Kitabı (Quranı) nazil edən Odur. Ardı »

Qurani Kerim89. Əl-Fəcr (Dan yeri) surəsi

89. Əl-Fəcr (Dan yeri) surəsi

1. And olsun dan yerinə.

2. And olsun on gecəyə (zülhiccə ayının birinci, yaxud ramazan ayının sonuncu on gecəsinə).

3. And olsun cütə və təkə (tək olan xaliqə, erkək və dişi olmaqla cüt olan məxluqata. cüt olan hər şeyə, yaxud Qurban bayramına və yaxud Ərəfə gününə).

4. And olsun keçib getməkdə olan gecəyə (ki, qiyamət haqdır və siz kafirlər qiyamət günü dirilib əməllərinizin cəzasını layiqincə alacaqsınız)!

5. Məgər bunlarda (qiyamətin haq olması barədə) ağıl sahibi üçün and yoxmudur?!

6. (Ya Peyğəmbər!) məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ada (Hud peyğəmbərin Ad qövmünə)?!

7. Sütunlar sahibi (və ya: sütun kimi uca boylu) İrəmə (İrəm camaatına)?!

8. (Elə bir qövm Ardı »

Qurani Kerim34. Səbə (Səba) surəsi

34. Səbə (Səba) surəsi

1. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun! Axirətdə də həmd Ona məxsusdur. O, hikmət sahibidir, (bəndələrinin bütün əməllərindən) xəbərdardır!

2. Yerə daxil olanı da, (yerdən) çıxanı da, göydən enəni də, (göyə) qalxanı da O bilir. (Allahdan heç nə gizli qalmaz). O, rəhm edəndir, bağışlayandır!

3. (Ayələrimizi) inkar edənlər: "Qiyamət bizə gəlməyəcəkdir!" - dedilər. (Ya Peyğəmbər! Sən onlara) de: "Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, qiyamət sizə gələcəkdir. Nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədər bir şey Ondan gizli qalmaz. Bundan kiçik, yaxud böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın kitabda (lövhi-məhfuzda) olmasın!"

4. (Bütün bunlar ona görədir ki, Ardı »