Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Məhəmmədhəsən mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı
Məhəmmədəli şahın üçüncü оğlu Məhəmmədhəsən mirzə 20 noyabr 1899-cu ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açmışdı. Mükəmməl saray təlim-tərbiyəsi, təhsili almışdı. 1918-ci ildə Cənubi Azərbaycanın valisi olmuşdu.

Səməd Sərdarniya «Arazın hər iki tayında müsəlmanların soyqırımı» (Bakı, Elm, 2006) kitabında yazır ki, Urmiyanın çətin və ağır günlərindя əhaliyə nə Tehrandan, nə də Təbrizdən heç bir kömək gəlmədi. Təbrizdя oturan Azərbaycan hakimi və vəliəhd Məhəmmədhəsən mirzə gənc və tяъrцbяsiz olmaqla йanaşı яййaşlıqla mяşьul olurdu. Яmisi qoşun başçısı olsa da, эцnцnцn çoxunu kart oйnamaqla keçirirdi. Urmiйadakı щadisяlяrdяn bящs edяn «Tяъяddцd» qяzeti юzцnцn 17 fevral - 2 mart 1918-ъi il tarixli nюmrяlяrindя dяrъ olunmuş mяqalяlяrindя йazırdı ki, Цrmiйadan эяlяn bir mцsafir йolda 300-dяn artıq vяtяndaşın meйidini эюrmцşdц. Цç эцnlцk Цrmiйa qırьını 1918-ъi il щadisяlяrinin dящşяtli sящifяlяrini tяşkil edir. Цrmiйadakı qırьınlar 1918-ъi il martın 19-dan sonra da davam etdirilmişdi.

Məhəmmədhəsən mirzə 1943-cü ildə vəfat еdib.

Məhəmmədhəsən mirzənin Sultan Hüseyn mirzə, Sultan Həmid mirzə, Rüknəddin mirzə adlı oğlanları, Şəms Əqdəs xanım, Giti Əfruz xanım adlı qızları vardı.


Tarix: 19.01.2015 / 13:39 Müəllif: Feriska Baxılıb: 15 Bölmə: Azərbaycanlı sülalələr
loading...