Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrƏmir Xosrov Darai - Yaradıcılığı

Gəl şаnə vurmа zülmi səmənsаyə, dilbərim,
Qоymа sаlа günəş üzünə sаyə, dilbərim.

Gün görməyib cаhаndа əgər gül cаmаlını,
Tərifçin şəbih eyləyəmаyə, dilbərim.

Аllаh səni gözəl yаrаdıb ruhi-pак ilə,
Etmə qəbul zəhməti-pirаyə, dilbərim.

Təqlid etmə, bахmа bu rusvа gözəllərə,
Кim zövq edilə çıх zəru zibаyə, dilbərim.

Göyçəк оdur кi, sən кimi nаzilə bахmаğı,
Eşq аtəşilə оd vurub dünyаyə, dilbərim.

De, hаnsı dаşurəк görüb оl gözləri, gözü
Qərq eyləməz vucudunu dəryаyə, dilbərim.

Cаmi-ləbin хəyаlı ilə məst оlаnlаrın,
Nə ehtiyаcı sаrəqi-səhbаyа, dilbərim.

Min sərvnаz оlsа gülüstаni-hüsndə,
Göz diкmişəm о qаməti-rənаyа, dilbərim,

Хоsrоv, uzun dаnışmа, gedib özgə fiкr elə,
Meyl eyləməz sənin кimi şeydаyа, dilbərim. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrFaciədən Əvvəl Kəndin Vəziyyəti

Qaradağlı kəndi Xankəndi və Xocavənd (Martuni) şəhərlərini birləşdirən asfalt yolun üstündə, 14 erməni kəndinin əhatəsində yerləşmiş və 800 evdən ibarət olan böyük bir azərbaycanlı kəndi idi. Sovet hakimmiyyyəti dövründə kəndin qonşuluğundakı Vərəndəpi, Bəhrəmli və Xanlıq adlı azərbaycan kəndlərinin əhalisi köçməyə məcbur edilmiş, onların torpaq sahələri isə erməni kəndlərinə verilmişdi. Çar Rusiyası dövründə və sovet hakimiyyəti illərində ermənilər Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə, o cümlədən Qaradağlı sakinlərinə qarşı müxtəlif təxribatlar törətmişdilər. Belə bir təxribat 1967-ci ildə olmuşdur. Həmin ildə milli münaqişə yaratmaq üçün ermənilər üç nəfər azərbaycanlıya, əslən Qaradağlıdan olan şəxslərə böhtan ataraq onları həbs etdirmişdilər. Onlar məhkəmədə bəraət almalarına baxmayaraq erməni quldurları Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrDöyüşün nəticələri

Anadolunun birdəfəlik Türkiyənin tərkibinə qatılması, Osmanlı türkiyəsinin şərq sərhədlərinin müəyyənləşməsi.
Yaxın, oğuz mənşəli xalqların arasında münasibətlərin korlanması.
Daxili çəkişmələrə başı qarışmış Avropa krallıqları bir müddət Osmanlı təhlükəsindən arxayınlaşdılar.
Səfəvilərin paytaxtı Təbrizdən Qəzvinə, Azərbaycan mərkəzindən kənarlaşdırmağa məcbur olmaları.
Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin "ənənəsi" qoyuldu. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrI Səfi Siyasəti

Hәmin çәtinliklәrdәn biri çох vахt yеrli tоrpаq sаhiblәri tәrәfindәn tәşkil еdilәn vә hәdәfi mәntәqәdә siyаsi qüdrәti әlә аlmаq, hәttа müstәqillik vә sәltәnәt tәbili çаlmаq оlаn dахil üsyаnlаr idi. Әlbәttә, оlа bilәr ki, mәrkәzi dövlәtә bаğlı yеrli hаkimlәrin zülmlәri dә, üsyаn bürümüş bölgәdә хаlqın hәmin üsyаnlаrı himаyә еtmәsinә tә’sirsiz оlmаyıb.

Sәfәvi dövrünün üsyаn bürümüş mәntәqәlәri аrаsındа Gilаn vә Mаzаndаrаn dа vаrdı. Cоğrаfi mövqеyi, qәdim sülаlәlәri vә böyük mülkәdаrlаrı оlmаsı sәbәbindәn оrаdа bu qisim üsyаnlаr hәmişә mövcud оlub. Şаh Sәfinin sәltәnәtinin lаp әvvәllәrindә Qәribşаh аdlı bir şәхs qiyаm еtdi vә üsyаn yаtırıldıqdаn sоnrа оnu "Nәqşicаhаn mеydаnındа dаr аğаcındаn аsdılаr". Аz sоnrа оnun qаrdаşı оlduğunu Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrÇingiz Qacar - Əsas elmi nailiyyətləri

Ç.O.Qacar tanınmış alim, akademik Lətif İmanovun rəhbərlik etdiyi Radiofizika laboratoriyasında molekulyar spektroskopiya sahəsində orijinal elmi-tədqiqat işləri aparmış, mikrodalğalar diapazonunda biratomlu spirt molekulları və onların törəmələrinin fırlanma və rəqsi-fırlanma spektrlərinin ilk tədqiqatçısı olmuşdur. Çingiz müəllim tərəfindən (akademik L.İmanovla birlikdə) yaradılmış mikrodalğalı spektrometr haqqında elektronika və radiotexnikaya aid ilk elmi məqalə "Azərbaycan EA-nın xəbərləri" jurnalında Azərbaycan dilində dərc olunmuş və həmin məqaləni keçmiş İttifaqda bu sahə ilə məşğul olan mütəxəssislər rus dilinə tərcümə etmişlər.
Ç.Qacar mikrodalğalı spektroskopiya sahəsində Londonda keçirilən beynəlxalq konfransda Azərbaycanda yaradılmış həmin spektrometr və etil spirti molekulunun mikrodalğalı spektri haqqında elmi məruzə ilə çıxış etmiş, həmin vaxtlardan (keçən əsrin 60-cı illəri) Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏbdüssəməd Kambəxş

Həyatı[redaktə]
Əbdüssəməd Kamran mirzə oğlu Kambəxş Qəzvin şəhərində anadan olmuşdu. Qacar şahzadələrindəndir. 1953-cü ilin oktyabr ayında ADF-nin Azərbaycan SSR ərazisində yaradılmış təşkilatlarının konfransı keçirildi. Partiyanın 15 nəfərdən ibarət seçilmiş rəhbər orqanı özünü “ADF Mərkəzi Komitəsi” adlandırsa da, bütün partiyanı təmsil etmirdi. (Azərbaycan KP MK-nın sənədlərində əvvəlki kimi çox vaxt “ADF Komitəsi” işlədilirdi). MK üzvlüyünə aşağıdakılar daxil idi: Danişyan Qulam Yəhya oğlu (MK sədri), Kambəxş Əbdülsəməd Kamran oğlu (MK sədrinin müavini), Vilayi Mirrəhim Mirəbdüləli oğlu, Seyf Qazi Rəhim Əbdülhəsən oğlu, Çeşmazər (Eyvazov) Mirqasım Mikayıl oğlu, Cahanşahlı Nəsrulla Tağı oğlu, Ciddi Hüseyn Əhməd oğlu, Qiyami Zeynalabdin Əlinağı oğlu, Milaniyan Mövsüm Məmmədcəfər oğlu, Zatikyan Aram Ardı »