Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrMəhəmmədhəsən mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Məhəmmədəli şahın üçüncü оğlu Məhəmmədhəsən mirzə 20 noyabr 1899-cu ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açmışdı. Mükəmməl saray təlim-tərbiyəsi, təhsili almışdı. 1918-ci ildə Cənubi Azərbaycanın valisi olmuşdu.

Səməd Sərdarniya «Arazın hər iki tayında müsəlmanların soyqırımı» (Bakı, Elm, 2006) kitabında yazır ki, Urmiyanın çətin və ağır günlərindя əhaliyə nə Tehrandan, nə də Təbrizdən heç bir kömək gəlmədi. Təbrizdя oturan Azərbaycan hakimi və vəliəhd Məhəmmədhəsən mirzə gənc və tяъrцbяsiz olmaqla йanaşı яййaşlıqla mяşьul olurdu. Яmisi qoşun başçısı olsa da, эцnцnцn çoxunu kart oйnamaqla keçirirdi. Urmiйadakı щadisяlяrdяn bящs edяn «Tяъяddцd» qяzeti юzцnцn 17 fevral - 2 mart 1918-ъi il tarixli nюmrяlяrindя dяrъ olunmuş mяqalяlяrindя йazırdı ki, Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏləkbər xan Avşar

Ələkbər xan Seyf Qasımlı Avşar, Seyfəssəltənə ləqəbi ilə Məhəmmədhəsən xan Sərdare Kollun oğlu və ya Hüseyn Vəzir Nizam oğlu 1883də dünyaya gəlib.Dar-əl Funun və Rusiyanın Petroqrad şəhərinin hərbi məktəbində təhsil alıb.Tədricən İran Kazak diviziyasında tərəqqi etdi və Əmir Tumani və Sərdarlıq dərəcələrin aldı.Bir müddət Azərbaycan, Tehran və Xorasan qüvvələrinin komandanı idi.1920 çevrilişindən sonra tuğgeneral dərəcəsi ilə orduya daxil oldu və yüksək hərbi şuranın üzvlüyünə təyin edildi.Sonralar Gilan və Xorasan ostanlarının qubernatoru oldu.O, həmçinin Pəhləvilər dövründə,senat məclisinin 2,3,4, və 5 dövründə Tehran nahiyəsinin bir təyin edilmiş senatoru kimi idi. 1969-cu ildə və 86 yaşında Tehranda vəfat etdi.O, İranın böyük əmlak mülkiyyətçilərindən idi Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrDöyüşün nəticələri

Anadolunun birdəfəlik Türkiyənin tərkibinə qatılması, Osmanlı türkiyəsinin şərq sərhədlərinin müəyyənləşməsi.
Yaxın, oğuz mənşəli xalqların arasında münasibətlərin korlanması.
Daxili çəkişmələrə başı qarışmış Avropa krallıqları bir müddət Osmanlı təhlükəsindən arxayınlaşdılar.
Səfəvilərin paytaxtı Təbrizdən Qəzvinə, Azərbaycan mərkəzindən kənarlaşdırmağa məcbur olmaları.
Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin "ənənəsi" qoyuldu. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrBağdad sülhü

Bağdad sülh müqaviləsi — 1730-1732-ci illər Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin sonunda imzalanmış sülh müqaviləsi. Bu müqaviləyə əsasən Osmanlılar son 10 ildə işğal etdikləri bütün torpaqları Səfəvilərə qaytarmağı öhdəsinə götürmüşdü. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMəhəmməd şah Xudabəndə - Hakimiyyətin sonu

Mirzә Mәhәmmәd Qәzvinә Mәhdi Ülyаsız qаyıdаrkәn öz vәzirini dә Хоrаsаndа itirmiş vә Аbbаs Mirzәnin sәltәnәtini tәlәb еdәn bu mәntәqәdә hеç bir dәyişiklik оlunmаmışdı. Әksinә оlаrаq, Аzәrbаycаn vә sаir әyаlәtlәrin bir hissәsi itirilmişdi. Şаhzаdә Həmzə Mirzə hәmәn il, yәni h.q. 992-ci ildә Qәzvindә güzәrаnını әylәncә vә еyş-işrәtdә kеçirirdi. Bеlә bir аğır şәrаitdә Аzәrbаycаn hаkimi оndаn İrаnı tәhlükәdәn qurtаrmаq üçün lаzımi tәdbir görmәsini istәyir. Şаh kömәk mәqsәdilә Аzәrbаycаnа yоlа düşür vә әvvәlcә Әrdәbilә, оrаdаn isә Tәbrizә gәlir. Şаh qızılbаşlаrın әlindә bir аlәt оlduğu vә hеç bir iхtiyаrа mаlik оlmаdığı üçün bir dаhа Tәbrizdә оrаnın hаkimi оlаn Әmir хаn аdlı әmirlәrdәn birinin әlеyhinә üsyаn Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrKarnal döyüşü - Müharibənin başlanması

Nadirin qoşunları müqavimət görmədən Karnala (Dehlinin şimal-qərbində) qədər gəlib çıxır və 1739-cu ilin 24 fevralında Böyük Moğol imperiyasının hökmdarı Məhəmməd şahın ordusunu darmadağın edərək, martın 20-də Dehlini tutur. Böyük Moğol imperiyası üzərinə pula altı milyon rupilik xərac qoyulur. Alınmış hərbi qənimət 700 milyon rupi dəyərində hesablanırdı. Bunun böyük bir hissəsi Kəlata aparılır və Nadir qəniməti ölənəcən burada saxlayır. Əvvələr qayda belə idi ki, qiymətli daşlar qızılbaşlar arasında bölüşdürülürdü, Nadir bu dəfə həmin qaydanı pozur və daş-qaşı özünə götürür. Bu da döyüşçülər arasında narazılıq doğurur. Ödəncin həmin qismində dünyanın ən iri brilyantı sayılan «kuhi-nur» («nur dağı») adlanan daş da vardı. Başqa məşhur Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrŞah İsmayıl Xətai - Ədəbiyyatda rolu

Azərbaycanda Xətai irsinin öyrənilməsi sovet hakimiyyəti illərindən başlanmışdır. Azərbaycanın tarixçi və ədəbiyyatşünas alimlərindən S. Mümtaz, H. Araslı, M. Quluzadə, Ə. Məmmədov, O. Əfəndiyev, M. Abbaslı kimi mütəxəssislərin bu yöndə apardıqları araşdırmalar və yürütdükləri mülahizələr xüsusilə diqqəti cəlb edir.

İsmayıl Xətai az yaşamasına, vaxtının çoxunu dövlət işlərinə sərf etməsinə baxmayaraq zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. O, həm əruz, həm də heca vəznində, həm epik, həm də lirik janrlarda qələmini işlətmiş, yaddaqalan, nümunə, örnək ola bilən əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir. Onun səmimi, ürəkdən qopub gələn, zamanın qarşıya qoyduğu tələblərə cavab kimi meydana çıxan poeziyası çox vaxt siyasi-ictimai fəaliyyəti ilə birləşmişdir. Bu poeziya Ardı »