Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Azərbaycanlı sülalələrSeyfulla mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Bəhmən mirzənin оğlu Sеyfullа mirzə 1864-cü ildə Şuşa şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Tiflis ədаdiyə məкtəbinin tаm кursunu bitirmişdi. 1886-cı il аvqustun 30-dа isə Tiflisdəкi birinci dərəcəli yunкеrlər məкtəbini qurtаrаn pоdpоruçiк Sеyfullа mirzə 152-ci Vlаdiqаfqаz аlаyındа hərbi хidmətə bаşlаmışdı. Rusiyаnın müхtəlif şəhərlərində, süvаri diviziyаlаrındакı əlа хidmətinə görə həmişə fərqlənmişdi. Birinci Cаhаn Mühаribəsi illərində Qərb cəbhəsində bаtаlyоn və аlаy коmаndiri оlmuşdur. Ivаnоqоrоd şəhəri uğrundа gеdən döyüşlərdə yaralanmışdı.1916-cı ildə polkovnik rütbəsi almışdı. Azərbaycan Demokratik Respublikası dönəmində milli orduda zabit olmuşdu. Sovet dönəmində , 1920-ci ildən 1921-ci ilədək konvoy nizami hissəsinin rəisi vəzifəsini icra etmişdi. Keçmişinə görə işdən çıxarmışdılar. O, 1926-cı ildə vəfat edib. Sеyfullа mirzə Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrII Şah İsmayılın dövlət idarəçiliyi

Xalqın vəziyyəti I Şah Təhmasibin hakimiyyətinin son illərində xüsusilə ağırlaşmışdı. Alessandrinin şəhadətinə əsasən, son 8 il ərzində quldurların əli ilə 10 min nəfərdən artıq adam öldürülmüşdü. Yollar təhlükəli idi, tacir anbarlarına hücumlar adi hal almışdı. Həsən bəy Rumlunun qeydlərinə görə, I Şah Təhmasibin ölümü əyanlar arasında böyük təlaşa və çaxnaşmaya səbəb oldu. Seyidlər, qazılar və üləmalar öz həyatları üçün narahat olur, "pozğun ünsürlərin və qara camaatın" (ronud və ovbaş)62 üsyanından qorxurdular. Belə bir təhlükənin heç də xəyali deyil, gerçək olduğunu şahın ölümündən sonra, on gün ərzində Qəzvində qarışıqlıq hökmsürdüyünü xəbər verən İskəndər bəy Münşinin məlumatlarından da görmək olar. İskəndər bəy Münşi Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏfşarlar İmperiyası - Ədəbiyyat

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild (XIII-XVIII əsrlər). Bakı. "Elm". 2007. 592 səh. + 56 səh. illüstrasiya.
Ənvər Çingizoğlu. Aydın Avşar. Avşarlar. Bakı. "Şuşa". 2008. 352 səh.
Ədalət Tahirzadə. Nadir şah Əfşar.(Tərcümeyi-hal oçerki). 2-ci nəşr. Bakı. “Çıraq” nəşriyyatı. 2005. 40 səh.
Azərbaycan tarixi. I cild. (ən qədim zamanlardan XX əsrədək). Bakı. "Azərnəşr". 1994. 680 səh. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrBağdad sülhü

Bağdad sülh müqaviləsi — 1730-1732-ci illər Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin sonunda imzalanmış sülh müqaviləsi. Bu müqaviləyə əsasən Osmanlılar son 10 ildə işğal etdikləri bütün torpaqları Səfəvilərə qaytarmağı öhdəsinə götürmüşdü. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrQulamhüseyn Sədri-Avşar

Həyatı[redaktə]
Qulamhüseyn Sədri-Avşar 1934-cü ildə Urmiya şəhərində dünyaya gəlib. Tanınmış tarixçidir. Qulamhüseyn Sədri-Avşar tərcüməçi kimi də şöhrət tapmışdı. Ərəb, fars, ingilis və türk dillərini mükəmməl bilirdi.

Qulamhüseyn Sədri-Avşar Tehranda Milli Cəbhə hərakatına qoşulmuşdu. Burda çətinliklərlə üzləşib Urmiyaya döndü. Qiraətxana açıb, kitabdarlıqla məşğul olmağa başladı. Biliyinin çoxluğu, elminin genişliyi Urmiyaya sığmadı. Yenidən Tehrana qayıtdı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMəhdi Ülyanın süqutu

Pәriхаnımın аcınаcıqlı әhvаlаtındаn sоnrа аrtıq növbә Mәhdulyа хаnımın özünә çаtmışdı. Bir qәdәr әvvәl Mirzә Mәhәmmәdin sоn dәrәcә inаdkаr bu qаdını hаqqındа söhbәt аçmışdıq. О, şаhın bütün qüdrәtini әlindәn аlmış, qızılbаş әmir, vәzir vә sәdirlәri tаm mәnаdа özünә tаbе еtmişdi. Nәyin bаhаsınа оlursа оlsun, istәdiyini оnlаrа qәbul еtdirdi. Mәhz bu qаdının yеrsiz müdахilәsi ölkәnin nüfuz vә idаrәçiliyinә аğır zәrbә vurur. Mаzаndаrаnın Mәr’әşi sülаlәsindәn оlаn Mәhdi Ülyа хаnımın аtаsı Mir Аbdullаh хаn hәmәn mәntәqәnin hаkimi оlmuşdur. О, hаkimiyyәti әlә аldıqdаn sоnrа Mirzә хаnın (әmisi оğlu Sultаn Murаdın) hаkim tәyin оlunduğunu еşitcәk dәrhаl öz irs vә mülkü hеsаb еtdiyi Mаzаndаrаnа qоşun göndәrir. Оnun tәkidi Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrElyar Foks

Həyatı[redaktə]
Əsl adı Elyar Əfşari olan müğənninin anası ingilis, atası azərbaycanlıdır. O, İlinqdə anadan olmuş, Qrinfordda böyümüşdür. Təhsilini əvvəlcə Queensmead Məktəbində, daha sonra Costons Primary Schoolda almışdır.[2][3] Elyarın özündən böyük bir qardaşı da var. Ardı »