Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrƏliverdi xan

Həyatı[redaktə]
Əliverdi xanın atası Şahqulu xan Mirzə Məhəmməd Mədəni, anası nəvvab Aqil xan Avşarın qızı idi. Avşar elindən çıxmışdılar. Onun əsl adı Mirzə Məhəmmədəli idi. Ailələri şiə məzhəbində idilər. Atası Övrəngzebin oğlu Əzəmşaha xidmət edirdi. Əzəmşah qardaşlarına da orduda rütbə vermişdi. Atalarının vəfatından sonra çox kasıbladılar.

Mirzə Məhəmmədəli və qardaşı Mirzə Əhməd Orissanın söbədarı Şücaəddinin yanında xidmətə daxil oldular. Şücaəddin nəvvab postunu tutandan sonra qardaşların vəziyyəti düzəldi.

1728-ci ildə Şücaəddin Mirzə Məhəmmədəlini Racmahalın föücdarı təyin etdi. Həmin vaxtdan sonra Mirzə Məhəmmədəli Əliverdi xan adlandı. 1733-cü ildə Biharın naib nazimi, naib köməkçisi təyin olundu. 1734-cü ildə Məhəbbət-Cəng ləqəbi aldı. Vəzifə və ləqəbləri artdıqca könlündən hökmüranlıq Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏbdülməcid mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Əbdülməcid mirzə Sultan Məhəmməd mirzə oğlu 1845-ci ildə Tehran şəhərində dоğulmuşdu. Sаrаy təlim-tərbiyəsi, təhsili аlmışdı.

Əbdülməcid mirzə Təbriz şəhərində vəliəhd Müzəffərəddin mirzənin əmirахuru оlmuşdu. Əmir Nizаm Gərrusi vаsitəsi ilə Ərvənəq, Ənzаb, Həştirud, Miyаndаb şəhərlərinə hакim təyin еdilmişdi. 1891-ci ildə Əmir Nizаm Gərrusi Кürdüstаnа vаli göndəriləndə оnun Azərbaycandакı vəzifəsi оnа tаpşırıldı. Əbdülməcid mirzə 1901-ci ildə Аsəfüddövlənin yеrinə Tehranа vаli təyin еdilmişdi. О, 1904-cü ilin yаnvаrındа bаş vəzir, sədr əzəm оldu. 1905-ci ilin mаyındа, Müzəffərəddin şahın məiyyətində Аvrоpаyа gеtmişdi. 1906-cı ildə Аtаbəyi-Əzəm ləqəbini аldı.

Ailəsi[redaktə]
Əbdülməcid mirzə Ənisüddövlə Müzəffərəddin şah qızı ilə аilə qurmuşdu. Əmirəli mirzə аdlı оğlu vаr. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMəsturə Avşarv

Həyatı[redaktə]
Məsturə xanım Cəmşid xan Məcdüssəltənə qızı 1898-ci ildə Urmiya şəhərində dünyaya zinət vermişdi. Türk, fars, rus və fransız dillərini bilirdi. "Vətənsevər qadınlar" cəmiyətinin üzvi idi. Möhtərəm xanım Iskəndərinin ölümündən sonra bu cəmiyyətin başçısı oldu. Onun başçılığı ilə Iranda qadınların qurultayı keçirildi. Rza şah Pəhləvinin əmri ilə bu cəmiyyət qapandı. Məsturə Avşar "körpələr evi"nə rəhbərlik edirdi.

Məsturə Avşar 1951-ci ildə vəfat edib. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏmir Xosrov Darai

Həyatı[redaktə]
Əmir Хоsrоv mirzə 1892-ci ildə Zəncan əyаlətinin Binаrud кəndində аnаdаn оlmuşdu. О, hələ 15-16 yаşlаrındа ədəbiyyаtlа mаrаqlаnmış və Rаci, Sərrаf, Hidəci кimi şаirlərin əsərlərini mütаliə etmişdir. Dаrаi öz şeirlərində mədəniyyət, elm və tərəqqini tərənnüm edərəк, хаlqı işığа çаğırmışdır. О, qаdın аzаdlığı hаqqındа birinci qəzəlini cəhаlətin hökm sürdüyü dövrdə yаzmışdır. Şаir hələ cаvаn iкən аzаdlıq hərəкаtındа iştirак etmişdir. О, 1940-cı illərdə Sоvet-İrаn cəmiyyətinə bаşçılıq etmişdi.

Dаrаinin beş min beytdən çох çаp оlunmаmış divаnı qаlıb. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrŞah İsmayıl Xətai Ölümü

1524-cü ilin baharında – Novruz bayramından az sonra, Şah İsmayıl böyük qoşunla Qarabağ düzündə cərgə üsulu ilə öv edə-edə Şəki hökmdarlığının ərazisinə daxil olur. "Şəki valisi Həsən bəy onu qarşılamağa çıxıb, (şaha) təzim etmək şərəfinə nail oldu və zəmanə hökmdarına bol-firavan peşkəşlər təqdim etdi. Əlahəzrət şah ov etmək sevdasına və dağlara tamaşa etmək həvəsinə malik olduğu üçün hökm verdi ki qazilər və Şəki əyanları Gürcüstanla Şəki arasında yerləşən və Şahdağı[14] (adı) ilə məşhur olan yerdəki cüyürləri və digər vəhşi ov heyvanlarını qovub bir yerə toplasınlar. Belə nəql edirlər ki, keçmiş sultanlar o vilayətdə Şahdağına pənah aparan ovun ardınca getməzdilər və buna Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrQaradağlı faciəsi Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə yazılıb

Bu soyqırımını ikinci Xocalı da adlandırırlar. Kəndin hər 10 sakinindən biri şəhid olub. 1992-ci ildə Xocalı faciəsindən bir neçə gün əvvəl Qaradağlıda törədilən soyqırımda 104 kənd sakini və 15 nəfər xüsusi müdafiə dəstəsinin üzvləri əsir götürülüb. Onlardan 80 nəfəri erməni cinayətkarları tərəfindən qətlə yetirilib.[2]

Ümumilikdə Qaradağlı soyqırımında Qaradağlı kəndi 117 övladını itirir, onlarla insan girov götürülür. Ermənilər ölənləri silos quyularına doldururlar, girovlara dəhşətli işgəncələr verirlər. Girovların əksəriyyəti geri alınsa da çoxunun taleyi hələ də məlum deyil.[3]

Öldürülənlərdən 10-u qadın, 8-i uşaq idi. İki ailənin hər birindən 4 nəfər şəhid olub, 42 ailə başçısını itirib, 140-a yaxın uşaq yetim qalıb. İşğal nəticəsində kənddə 200 Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSüleyman mirzə və Pişəvəri

S.C.Pişəvəri 14-cü çağırış Məclisində Xiyabaninin qatili Hacı Müxbirüssəltənənin vəkilliyinə qarşı çıxan, onu Şeyxin qətlində suçlayan Süleyman mirzənin cəsarətli çıxışından misallar gətirərək demişdir: "İran azadixahlarının qeyrətli nümayəndəsi mərhum Süleyman mirzə bu alçaq xainin etibarnaməsi əleyhinə etiraz etdi. O, çox hərarətli bir surətdə mərhum Şeyxin İranın azadlığı yolunda göstərdiyi fədakarlıqları sayıb söylədi və Hacı Müxbirüssəltənənin böyük bir cinayətkar olduğunu isbat etməyə çalışdı. Müxbirüssəltənə utanmadı, tribun dalına keçib dedi: "Doğrudur, mən onu öldürdüm, lakin bu, böyük bir xidmətdir, çünki Xiyabani məmləkətə xəyanət edirdi". Azərbaycan qəhrəmanlarının qanı ilə qurulan Məclisi-Şura bu cəlladın etibarnaməsini qəbul edib onu millət nümayəndəsi adlandırdı, sonra da bu sima Rza xanın Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrAbbas mirzə Fərmanfərma Ailəsi

Abbas mirzə Izzətüssəltənə xanım Rzaqulu xan Nizamüssəltənə Mafi qızı ilə ailə qurmuşdu. Bəhram mirzə, Bəhmən mirzə adlı оğulları, Hümay xanım, Tacülmülk xanım, Izzətülmülk xanım, Mahirə xanım adlı qızları vardı. Ardı »