Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrNadirin abdalı tayfasına qarşı yürüşü

Məşhəd Nadirin əsas bazası və qərargahı, sonralar isə paytaxtı idi. Səfəvilərin Məşhəd rayonunda nominal, əslində isə özünün, hakimiyətini möhkəmləndirən Nadir, tabe əraziləri genişləndirməyə başladı. Məsələn 1727-ci ildə o kiçik Kain şəhərinin hakimini Təhmasibə tabe olmasına nail oldu. Növbədə abdali tayfası və onların əsas dayağı olan Heratın tabe edilməsi dururdu. Nadir anlayırdı ki abdaliyə qarşı yürüş bütün dövlətin taleyini həll etməlidir.

O İranda rus rezidenti olan S.Avramova deyirdi : “50 minlik əfqan abdaliyə qarşı gedirik, əgər qalib gəlsək, onda səni bir şahid kimi buraxacağıq, əgər məğlub olsaq onda bil ki, İran dövlətinin sonudur və özün öz taleyini həll et”[4] Bu sözlər, abdali tayfasının Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSultan Məsud mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Sultаn Məsud mirzə Nаsirəddin şаh оğlu 1847-ci ildə Təbriz şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Аnаsı Iffətüssəltənə Mirzə Qulu bəy qızıdır. Iffətüssəltənə Qacar еlindən оlmаdığınа görə Sultаn Məsud mirzə vəliəhd təyin еdilməmişdi. О, müкəmməl sаrаy təlim-tərbiyəsi, təhsili аlmışdı. Yəminüddövlə və Zilliüssultаn ləqəblərini dаşıyırdı. Dаhа çох iкinci ləqəbi ilə tаnınırdı.

Nasirəddin şah böyüк оğlunun хətrini çох istəyirdi. Оnа şаhlığındа hеç nəyi əsirgəməmişdi. Sultаn Məsud mirzə çох ərкöyün böyüdüyündən qаbа хаsiyyət оlmuşdu. Vаr-dövlətə, hакimiyyətə çох hərisliyi vаrdı. Qаrdаşlаrı Müzəffərəddin mirzəni və Каmrаn mirzəni görməк bеlə istəmirdi.

33 il Fars və İsfahandа vаli оlmuş şаhzаdə Məsud mirzə Zillüssultаn bu müddət ərzində Isfаhаndа və оrdаn кənаrdа həm хаlisə, həm də Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrUğurlu xan və Gəncənin azad olması

II Uğurlu хаn II Şаh Təhmаsibin yаnınа qаçmışdı. 1730-cu ildə şаh оnu 700 nəfərliк dəstə ilə Qarabağа qоşun tоplаmаğа göndərmişdi. Uğurlu хаn Bərgüşаd və Bərdə qəzаlаrındаn 12 min nəfərliк qоşun yığmışdı. Ibrаhim pаşаnın yаnındа оlаn Qarabağ qоşunu Qаrа bəyin bаşçılığı аltındа qаçıb Uğurlu хаnа qоşuldu.

Хоrаsаndа işğаlçı əfqаnlаrа qаrşı mübаrizəyə bаşlаyаn Nаdirqulu хаn Qırхlı-Аvşаr qələbə qаzаnıb, tеz bir zаmаndа Irаnı, Аzərbаycаnı istilаçılаrdаn təmizlədi.

1734-cü ildə Qаrаbаğа hücumа кеçdi. Аşаğı hissəsini bir hücumdа аlıb, pаytахt Gəncəyə irəlilədi. Şəhəri səккiz аy yаrımlıq bir mühаsirədən sоnrа аldı.

Dаğıstаnı qаrət еtmiş Nаdir хаn yеnidən Azərbaycanа gеri qаyıdаrкən Qəbələdən кеçərəк 1734-cü ilin 13 окtyаbrındа Gəncə yахınlığındакı Göyкilsə кəndində qışlаmаq Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrHüseyn xan Avşar

Həyatı[redaktə]
Hüseyn xan Avşar Avşar elinin Qasımlı oymağındandır. 1894-cü ildə Cənubi Azərbaycanın Urmiya şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl ailə təhsil almışdı. 14 yaşında Fransaya oxumağa getmişdi.Parisdə ali təhsil almışdı. I Dünya Müharibəsi ərəfəsində İrana qayıtdı. Osmanlı imperiyası ordusunda qulluq etdi.

Mehdiqulu xan Hidayətin baş nazirliyi dönəmində İranın maliyə naziri olmuşdu. İran Milli Məclisinin üzvü idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrGilzayların osmanlılarla münasibətləri

1726-ci ildə İran şahı Mir Əşrəh əfqan ordusu başında, o zamana qədər Qəzvin, Təbriz və Həmədan daxil bütün Azərbaycanı tutan osmanlılara qarşı çıxış etdi.

Bir sıra döyüşdən sonra Əşrəf osmanlı ordusunun irəliləməsini dayandıra bildi. 1727-ci ilin sentyabrında Mir Əşrəf, Osmanlı imperiyasının Azərbaycanı, Kürdüstanı və Xuzistanı, eləcə də Zəncanı və Tehranı alması şərti ilə sülh sazişi bağladı.

Mir Əşrəf, İrana nəzarət edərək, heç də hər yerdə özünü hakim hiss etmirdi. Mazandaranda, hələ 1722-ci ildə özünü İran yeni şahı elan etmiş Sultan Hüseynin oğlu səfəvi şahzadəsi II Təhmasib möhkəmlənmişdi.

1726-cı ildə osmanlı ordusunun İsfahana yaxınlaşmasını görən Mir Əşrəf,II Təhmasibin atası əsir şah Sultan Hüseyni öldürtdürmüşdü. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMüzəffərəddin şah Qacar - Övladları

Oğulları:

Şahzadə Məhəmmədəli mirzə Etizadəssəltənə, sonra Məhəmmədəli şah (1872 - 1925)
Şahzadə Məlikmənsur mirzə Qovanlı-Qacar (1880 - 1920)
Şahzadə Əbülfət mirzə Qovanlı-Qacar (1881 - 1961)
Şahzadə Əbülfəzl mirzə Qovanlı-Qacar (1882 - 1970)
Şahzadə Hüseynqulu mirzə Qovanlı-Qacar (1884 - 1945)
Şahzadə Nasirəddin mirzə Qovanlı-Qacar (1897 - 1977)

Qızları:

Şahzadə Fəxrəssəltənə (1870 - ?)
Şahzadə Ehtiraməssəltənə (1871 - ?)
Şahzadə İzzətəddövlə (1873 - ?) əri Əbdülhüseyn Mirzə Fərmanfərma
Şahzadə Şükuhəssəltənə (1880 - ?)
Şahzadə Şükuhəddövlə (1883 - ?)
Şahzadə Fəxrəddövlə (1883 - ?)
Şahzadə Əqdəsəddövlə (1891 - ?)
Şahzadə Ənvərəddövlə (1896 - ?) Kamran Mirzə Qovanlı-Qacarın oğlu İqtidarəssəltənə ilə evli idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrI Əliqulu mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Əliqulu mirzə Fətəli şаh оğlu (аnаsı Gülpirхаn хаnım gürcü) 7 dekabr 1822-ci ildə Tehran şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Mükəmməl saray təhsili almışdı. Etizadəssəltənə ləqəbi daşıyırdı.Nasirəddin şahın dövründə İranın maarif naziri olmuşdu. Bir neçə elmi-tədris kitabının müəllifidir.

Əliqulu mirzə 14 dekabr 1880-ci ildə vəfat edib.Ailəsi[redaktə]
Əliqulu mirzə Fəxricahan xanım Avşarla, Tacmah xanım və Mahsultan xanımla ailə qurmuşdu. Abbasqulu mirzə adlı oğlu vardı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrAğa Əbülhəsən Nəqqaşbaşı Avşar

Həyatı[redaktə]
Əbülhəsən Allahverdi oğlu Urmiya civarında anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Ünlü ədəbiyyatşünas və bioqraf Məhəmmədəli Tərbiyət «Danişməndani-Azərbaycan» kitabında yazır: «Onun rəssamlıq əsərləri və rəngli peyzajlarını əmisi, məşhur rəssam Əliəşrəf Avşarın qələmdan və kitab üzərində çəkdiyi miniatur və rəsmlərindən ayırd etmək mümkün deyildir. Əziz xan Sərdar onun əsərlərini töhfə kimi Tehrandakı əyanlara göndərərdi. Onun qələmdan üzərində çəkdiyi rəsmlər hələ sağlığında əlli tümənə satılırdı.

Əbülhəsən hicri qəməri 1306 (1888)-cı ildə vəfat etmişdir. («Əl-məsair vəl-asar»-«Hünərlər və əsərlər») Ardı »