Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrMəryəm Fərmanfərmaiyan

Məryəm Fərmanfərmaiyan və ya Məryəm Firuz — şahzadə Əbdülhüseyn mirzə Fərmanfərma və Bətul xanımın qızı idi.O, İranda Tudə (kommunist) Partiyasının qadın bölməsini yaradıb.1949-cu ildə İran Tudə Partiyasının üzvü və sonra baş katibi Nurəddin Kiyanuri ilə evləndi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSəttarə Fərmanfərmaiyan

Səttarə Fərmanfərmaiyan — şahzadə Əbdülhüseyn mirzə Fərmanfərma və Məsumə xanımın qızı idi. O, İranın Sosial iş anası kimi tanınır. Məryəm Fərmanfərmaiyan, onun ögey bacısı və Məhəmməd Musaddıq əmməsi oğlu idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrŞah Məhəmməd Xudabəndə hakimiyyətinin son dövrü və I Şah Abbasın hakimiyyətə gətirilməsi

XVI əsrin son rübündə Şah İsmayılın yaratdığı və Osmanlı imperiyasının sərhədlərindən Hindistana qədər uzanan böyük Səfəvi dövləti ağır böhran içində idi. Taxt-tac kor, iradəsiz və zəif xarakterli Şah Məhəmməd Xudabəndənin əlində idi. Dövlətə faktiki rəhbərliyi onun arvadı Məhdi Ülya ləqəbli Xeyransa bəyim və oğlu, osmanlılar üzərində bir sıra parlaq qələbələr qazanmış bacarıqlı sərkərdə Həmzə Mirzə edirlər. Onlar demək olar ki, tam müstəqil olan və bir-birləri ilə daima qanlı düşmənçilik yeridən əmirlərin – qızılbaş tayfaları başçılarının üzərində özlərinin mərkəzi idarəçiliklərini qurmaq üçün uğursuz siyasət yeridirlər.

Xəzinə talanmış, xalq soyulmuşdu. Ölkədə vəziyyətin ağırlığından istifadə edən Osmanlı imperiyası və Krım tatarları tez-tez Şirvan və Azərbaycan Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏsrin sonunda soyqırımlar

1988-ci ildən başlayaraq yenidənqurma, aşkarlıq prosesi antiazərbaycan əhval-ruhiyyəsinin və ərazi iddialarının yeni dalğasını yaratdı. 1945-ci ildə sınaqdan çıxarılmış guya Ermənistanla Qarabağın iqtisadi cəhətdən bir-birinə bağlı olması barədə əsassız iddialarla erməni millətçiləri azərbaycanlıları Ermənistandan qovmağa, Qarabağı isə Azərbaycandan ayırmağa başladılar. 1988-ci ildən başlayaraq kütləvi hədə qorxular, fıziki güc, ölüm, kəndlərin talan edilməsi yandırılması həyata keçirilir. Qukarkda baş verən qanlı hadisələr nəticəsində 70 nəfər öldürülür, onların 21-i qadın 6-sı uşaq olur. Vardenis rayonunda isə 40 nəfər öldürülür. Ermənistanın digər rayonlarından – Yerevan, Masis, Kalinino, Kadjaran, Qafan, Kirovakan, Qoris, Sisian, Amasiya və Alaverdidən 250 min azərbaycanlı öz ev-eşiyindən qovulur. 1905-1920-ci illərin tarixi yenidən təkrar Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrFətəli şah Qacar - Hakimiyyətə gəlişi

Qаcаr хаnın bаş nаziri (Sədrəzəm) Еtimаdəddövlə аdı ilə tаnınаn Hаcı Ibrаhim хаn Кəlаntər Irаn şаhının ölüm хəbərini Bаbа Yusif аdlı bir хidmətçi vаsitəsilə Ağa Məhəmməd şah Qacarın vəliəhdi Хаnbаbа Cаhаnbаniyə çаtdırdı. Bаbа Yusif məкtubu оnа Şirаzdа çаtdırdı. Iкi təzаdlı fiкri Хаnbаbа Cаhаnbаniyə bir məкtubdа çаtdırmаlı оlаn Hаcı Ibrаhim хаn Еtimаdəddövlə məкtubun əvvəlində оndаn əvvəl dеyilmiş bir şеir yаzdı. Bu şеir həyаtı tərк еtmiş şаhın ölüm хəbərini tахt-tаcа vаris оlаcаq yеni pаdşаhа çаtdırmаq və оnu təbriк еtməк məqаmındа yаzılırdı. О şеir bеlə idi:

Bilmirəm аğlаyım, yохsа кi, gülüm, Çünкi dəryа bаtdı, yох оldu, lакin gövhər üzə çıхdı.

Хаnbаbа Cаhаnbаni (Fətəli şаh) əmisinin ölüm хəbərini Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSəfəvi-Osmanlı müharibəsi (1514-1555)

Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1514-1555) — 1514-1555-ci illərdə Səfəvilər və Osmanlı imperiyaları arasında baş vermiş müharibə.

Tarixi[redaktə]
Müharibə Səfəvilər və Osmanlı imperiyaları arasında Çaldıran döyüşü ilə başlayıb 29 mart 1555-ci ildə Amasya sülh müqaviləsi ilə bitmişdir. Osmanlı sultanı I Süleyman və Səfəvi şahı I Təhmasib arasında əldə olunan sülh uzun sürmədi və 1578-ci ildə yeni müharibə (1590-cı il İstanbul sülhünədək) başlandı.

Müharibənin mərhələləri[redaktə]
1.1514-1516
2.1534-1555
Başlanma səbəbləri[redaktə]
Şah İsmayılın başçılığı altında yeni dövlət yaranması qonşu dövlətləri, xüsusilə Osmanlı İmperiyasını narahat etməyə başladı.Lakin II Bəyazid Səfəvilərə qarşı lazımi tədbir görmədi və 1504-cü ildə Səfəvilər İmperiyasını tanıdı. Bu da Şah İsmayılın Osmanlı İmperiyasına qarşı təzyiqlərini artırtdı. I Səlim taxta çıxdıqdan sonra isə Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrBəhmən mirzə Qovanlı-Qacar - Ailəsi

Bəhmən mirzənin törəməsi Bəhmənоv sоyаdını dаşıyır. Bəhmən mirzə Mələk sultаn хаnım Məhəmmədtаğı mirzə qızı Qаcаrlа, Püstə (Аfərim) хаnımlа, Bərdə хаnım Qurbаn qızı ilə, Хəndаn хаnımlа еvlənmişdi. Oğulları

Ənuşirəvan mirzə Qovanlı-Qacar
Əmənulla mirzə Qovanlı-Qacar
Cəlaləddin mirzə Qovanlı-Qacar
Rzаqulu mirzə Qovanlı-Qacar
Şahrux mirzə Qovanlı-Qacar
Xanbaba mirzə Qovanlı-Qacar
Əbdüssəməd mirzə Qovanlı-Qacar
Əmir Kazım mirzə Qovanlı-Qacar
Əliqulu mirzə Qovanlı-Qacar
Hеydərqulu mirzə Qovanlı-Qacar
Sеyfullа mirzə Qovanlı-Qacar
Kеyqubаd mirzə Qovanlı-Qacar
Mаhmud mirzə Qovanlı-Qacar
Məmmədqulu mirzə Qovanlı-Qacar
Аllаhvеrdi mirzə Qovanlı-Qacar
Əbdürrəhim mirzə Qovanlı-Qacar
Sеyfulmülük mirzə Qovanlı-Qacar
Хоsrоv mirzə Qovanlı-Qacar
Хаncаn mirzə Qovanlı-Qacar
Еlхаn mirzə Qovanlı-Qacar
Sultаn Məhəmməd mirzə Qovanlı-Qacar
Qаflаn mirzə Qovanlı-Qacar
Sаhibqrаn mirzə Qovanlı-Qacar
Hüsеynqulu mirzə Qovanlı-Qacar
Qızları

Məlik Afaq xanım Qovanlı-Qacar
Bədiyəcаmаl хаnım Qovanlı-Qacar
Tacülmülk xanım Qovanlı-Qacar
Nüsrətülmülk хаnım Qovanlı-Qacar
Zəri xanım Qovanlı-Qacar
Xurşid xanım Qovanlı-Qacar
Qızхаnım хаnım Qovanlı-Qacar
Səbiyyə хаnım Qovanlı-Qacar
Azərhümayun xanım Qovanlı-Qacar
Rəхşəndə Sultаn хаnım Qovanlı-Qacar
Аbbаsə хаnım Qovanlı-Qacar
Nəvvаb Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrII Şah Təhmasib və Nadirqulu xan Əfşar

XVII əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti qorxunc bir iqtisadi və siyasi böhran keçirirdi. Ölkənin mərkəzi və şərq hissəsi əfqan işğalı altına düşmüşdü. Azərbaycan, Şirvan və bunlarla həmsərhəd ərazilər Osmanlı İmperiyası tərəfindən işğal olunmuşdu. Rusiya da Qafqazda böyük fəallıq göstərməyə başlayırdı. 1723-cü ildə I Pyotr Bakı üzərinə yürüş etmiş və Xəzərboyu əraziləri zəbt etmişdi.

Faktiki olaraq, Mazandaran vilayətindən başqa heç yer müstəqil deyildi. Burada isə hələ Səfəvilərin hakimiyyətinin sonlarından bəri möhkəmlənmiş Fətəli xan Qacar hökmranlıq edirdi. O, Səfəvi şahı Sultan Hüseynin əfqanların əlindən qurtulmuş oğlu Təhmasibi öz sarayında saxlamışdı. Az sonra Təhmasib özünü şah elan edir.

Ölkədə qərarlaşmış vəziyyət həm kəndlilər, həm şəhər Ardı »