Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qızlar bağçası
Qızlar bağçası

İştә bir aliheyi-hüsnü cәmal,
İştә bir malikeyi-fәzlü kәmal.
İştә bir düxtәri-pakizәxisal,
Şәmsi-rәxşәndeyi-afaqi-cәlal.

Hәr sәhәr çantası dәrdәsti-әdәb
Nöqtәyi-mәqsәdidir darülәdәb.
Әmәli, fikri bütün kәsbi-kәmal,
Nә müqәddәs әmәlü fikrü xәyal!

Anlamış, elmdir әsbabi-nicat,
Elmdir baisi-neyli-dәrәcat.
İşbu mәsumeyi-fәrxәndәxisal
Çalışır ki, edә ehrazi-kәmal.

Qoşiyor mәktәbә bir nur kimi,
Gediyor cәnnәtә bir hur kimi.
Zahiri zivәrә yoxdur hәvәsi,
Zivәri-batinә çoxdur hәvәsi.

Elmdir hilyeyi-insaniyyәt,
Elmdir zinәti-islamiyyәt.
Elmdir adәmә әn şanlı şәrәf,
Millәti-cahilә olmazmı tәlәf?

Elmdir mәsәdәtәfzayi-hәyat,
Sәn dә qıl elmlә tәzyini-sifat.
A çocuq! Ey şәrәfәnduzi-kәmal!
Ey mәlәksiyrәt, a lahutxisal!

Oxu, ey bülbüli-növxani-çәmәn!
Sәnin ilә edәcәk fәxr vәtәn.
Şimdidәn tәrbiyә qıl baği-dili,
Bitsin ol bağçada ürfan güli.

Nә gözәl söylәyib ol "mәzhәri-elm":
Tәrbiyәtbәxşi-maarif "dəri-elm":
"Zinәti-zahirәni sanma cәmal,
Zinәti-batinәdir әsl cәmal".

Zinәti-candır әdәb, fәzl, kamal,
Adamın zivәridir yaxşı xisal.
Qәlb mirati-mücәlla kimidir,
Fikr bir abi-müsәffa kimidir.

Lәkәdar olsa әgәr lövhi-xәyal,
Saflәndirmәk onu әmri-mәhal.
Seyqәli-ruhdur, adabu fünun,
Edәlim tәsfiyeyi-lövhi-dәrun.


Tarix: 03.06.2015 / 14:32 Müəllif: Aziza Baxılıb: 73 Bölmə: Məhəmməd Hadi
loading...