Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariRayberləmə

Rayberləmə dedikdə deşiklərin rayber aləti ilə sürtünmə effekti ilə mexaniki emalı nəaəzrdə tutulur. Bu tenologiya ilə deşiyin həm forma dəqilqiyi artır, həm də səthinin kələkötürlüyü yaxşılaşır.

Reyberləmə emal üsulunu aparmaq üçün deşik əvvəlcə burğu ilə açılır və müəyyən təmizliyə malik olur. Sonra həmin deşik rayberlə sürtünərək lazımi dəqiqliyə çatdırılır. Səthin müasidəsi H7 həddində, dəqiqliyi isə İT5-ə uyğun gəlir. Rayberlənmiş deşik yükəsk forma və ölçü dəqiqliyinə malik olur. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariMufta

Mufta — bir-birinə nisbətən oxboyu fırlanan vallar, çarxlar və ya başqa fırlanan hissələr arasında daimi və ya müvəqqəti ötürmə yaratmaq və bununla bir tərəfdən digər tərəfə qüvvə ötürmək üçün birləşmə qurğusudur.

Muftaların sinifləşdirilməsi üçün birləşmənin işə salınması növü əsas götürülür. Birinci halda ayrılmayan muftalardan istifadə edilir. Fırlanan hissələri tez-tez birləşdirmək və ya ayırmaq üçün ayrılıb-qoşulabilən muftaların tətbiqi əlverişlidir. Ayrılabilməyənlər sərt və elastiki olaraq iki qrupa bölünürlər. Sərt muftalar bir-birinə nisbətən dəqiq fırlanan vallarda tətbiq olunur. Bunlar kinematik və sürtünmə ilişməsinə ayrılırlar. Elastiki muftalarla birləşmiş valların fırlanma dəqiqliyi aşağı olur. İlişmə yaranan xətalardan asılı olaraq eninə, uzununa, bucaq və dönmə istiqamətlərində elastiki olanlara Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariPetro-Canada

Petro-Canada — Şimali Amerikanın ən böyük neft şirkətlərindəndir. Kanadanın Kalqari, Alberta bölgəsində yerləşir.

Petro-Canada 1975-ci ildə Crown Corporation tərəfindən qurulmuşdur. Şirkət həmçinin avtomobil və sənaye yağları istehsalı ilə şöhrət qazanmışdır. Bu şirkətin Azərbaycanda rəsmi distribyutorluğu da var. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariBıçaq

Bıçaq əsas hissəsi kəsici tildən və sapdan ibarət olan alətdir. Kəsici hissə çox vaxt bərk materialdan hazırlanır və iki və daha artıq tilə malik olur. Bıçağın ucu hissəi biz olur. Bıçağın geniş yayılmış konstruksiyalarında sap (dəstək) və til nəzərə çarpır. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariQustav fon Şmoller

Qustav fon Şmoller (alm. Gustav von Schmoller; 24 iyun 1838, Haylbronn — 27 iyun 1917, Bad-Qartsburq) — Almaniya iqtisadçısı, tarixçisi.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Fəaliyyəti
3 İstinadlar
4 Həmçinin bax
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı
[redaktə]
Fəaliyyəti

Yeni tarix məktəbinin rəhbəri Q.Şmoller alman iqtisadçısı və tarixçisi, Almaniyanın dövlət və ictimai xadimi, Qall, Strasburq və Berlin Universitetlərinin professoru olmuşdur.

Şmollerin başlıca əsəri "Xalq təsərrüfatı haqqında ümumi təlimin əsasları" (1900-1904-cü illər) rus dilində tərcüməsi "Xalq təsərrüfatı, xalq təsərrüfatı haqqında elm və onun metodları: təsərrüfat, qayda-qanun və hüquq, əmək bölgüsü" Şmoller tarix məktəbinin ideyalarına əsaslanaraq iqtisadi təzahürlərə təsviri, empirik yanaşmaya və faktiki materialın toplanmasına üstünlük verərək elmi abstraksiyaların rolunu inkar edirdi.

Şmollerin rəyincə iqtisadçılar Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariArğac

Arğac - parçanın eni istiqamətində bir-birinə paralel saplar. Toxuma prosesində arğac sapları əriş saplarının arasından keçirilir. Tül pərdə, xalça, palaz və bir sıra trikotaj məmulatlarında da eninə saplar "arğac" adlanır. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariMülkiyyət

Mülkiyyət — münаsibətlər sistemi, bütün iqtisadi sistemlərin əsаsı.

Mülkiyyət əşyа, predmetlərlə bаğlı оlsа dа əşyа, şey deyildir. О, insаnlаr аrаsındа sоsiаl-iqtisаdi münаsibətdir (Hegel).

İqtisаdiyyаt elmi mülkiyyətə çох mühüm bir kаteqоriyа, münаsibət kimi bахır. Mülkiyyət – istehsаl vаsitələri və istehsаlın nəticəsi оlаn məhsullаr (nemətlər) və хidmətlərin müəyyən ictimаi fоrmаdа mənimsənilməsidir. Mülkiyyət reаl məzmunа mаlik оlаn iqtisаdi kаteqоriyаdır. О, reаl оlаn şeylərin insаnlаr tərəfindən mənimsənilməsi üzrə yаrаnаn sоsiаl-iqtisаdi münаsibətləri ifаdə edir. Mülkiyyət hər bir iqtisаdi sistemdə аpаrıcı mövqeyə mаlikdir.

Mülkiyyət həm də hüquqi kаteqоriyаdır. Bu müəyyənlikdə mülkiyyət sаhib оlmаq, sərəncаm vermək və istifаdə etmək kimi hüquqi аnlаyışlаrdа ifаdə оlunur. Müаsir iqtisаdi nəzəriyyədə "mülkiyyət hüququ iqtisаdi nəzəriyyəsi"ndən Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariAzərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyası (AKİA)

Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyası (AKİA) - yalnız öz üzvlərini geniş çeşiddə maliyyə məhsulları və xidmətləri ilə təmin edən kredit ittifaqlarının güclü şəbəkəsini yaratmaq və buna dəstək olmaq məqsədilə, Elçin Bağırovun təşəbbüsü və təsisçiliyi ilə 2003-cü ildə qeyri-hökumət təşkilatı kimi yaradılmışdır.[1]

AKİA-nın əsas (məqsədi) kredit ittifaqlarını həm regional, həm də beynəlxalq səviyyələrdə təmsil etmək və onların əlaqələrini genişləndirmək, onların fəaliyyətinin gücləndirilməsinə yardım məqsədilə, üzvlər üçün təlimlər təşkil etmək, Kİ-lər ilə donor təşkilatlar arasında əlaqələr yaratmaq, habelə onların hüquqlarını qorumaq kimi məsələlərin yerinə yetirilməsinə köməklik göstərməkdən ibarətdir.

AKİA-nın əsas missiyası kredit ittifaqları şəbəkəsini yaratmaqdan və kredit ittifaqlarının güclü inkişaf etməsinə yardım etməkdən ibarətdir. AKİA yeni Ardı »