Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Amali-tərəqqi
Amali-tərəqqi

Hәqiqi arizumuz intizami-hali-millәtdir,
Mәsaimiz bütün mәsrufi-istikmali-millәtdir,
Әsasi-fikrimiz tәmini-istiqbali-millәtdir,
Ürәkdә bәslәnәn amalımız iqbali-millәtdir,
Yeganә nöqteyi-mәtlub istiqlali-millәtdir.

Olubdur dağdari-qәm vәtәn nari-cәhalәtdәn,
Sönüb nuri-maarif tündbadi-cәhlü qәflәtdәn,
Yox asari-sәadәt, dop-dolu xari-şәqavәtdәn,
Vәtәn gülzarı xar olmuş yәdi-әrbabi-şәrrәtdәn,
Bizim mәqsudimiz islahi-hali-adәmiyyәtdir.

Vәtәnpiraydir bir qönçeyi-növxizi-ruhani,
Soluq baği-hәyatә tabbәxş olmaqda ürfani,
Füyuzatilә ehya etmәk istәr bari-vicdani,
Nәsimi etmәdә tәhziz hissiyyati-insani,
Rәvayihbәxşü bәhcәtzayi-gülşәnzari-millәtdir

Cahanә gәlmәdәn mәqsud tәhsili-mәanidir,
Mәani baisi-neyli-hәyati-cavidanidir,
Mәani şәhri-insaniyyәtә üssül-mәbanidir,
Mәanipәrvәr olmaq bizcә әqsayi-әmanidirr.
Әn istәkli әmәlmiz irtiqayi-mülki-millәtdir,

Hәqiqәt sayәsindә kәsbi-qüdsiyyәt qılar millәt,
Hәqiqәtlә edәr növi bәşәr tәhsili-hürriyyәt,
Hәqiqәtlә olur baği-vәtәn gülzari-әmniyyәt,
Hәqiqәt zahir olsa, parlayar әnvari-ülviyyәt,
Hәqiqәtbin olanlar vasili-fövzü hidayәtdir.


Tarix: 03.06.2015 / 14:31 Müəllif: Aziza Baxılıb: 109 Bölmə: Məhəmməd Hadi
loading...