beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

HedislerSəhih Qüdsi Hədislər(Qədər barədə)

Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn Samit (r.a) oğluna belə demişdir: «Ey oğul! Həqiqətən, sənin başına gələn (bir şeyin) səndən yan keçməməli olduğunu və səndən yan keçən (şeylərin) də sənin başına gəlməməli olduğunu bilməyincə, həqiqi imanı dadmazsan. Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə buyurduğunu eşitdim: «Allahın ilk yaratdığı şey qələmdir. Allah ona: «Yaz!» - deyə buyurdu. O, dedi: «Ey Rəbbim! Nə yazım?» Allah buyurdu: «Qiyamət saatı qopanadək hər bir şeyin qədərini yaz!» O, sözünə davam edərək dedi: «Ey oğul! Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə buyurduğunu eşitdim: «Bundan qeyri (etiqad) üzərində ölən məndən deyildir».
(Əbu Davud 4702. əl-Albani səhih demişdir.) Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (İmkanı ola -ola həccə getməyənin xeyirdən məhrum olması)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulun bədənini sağlam etdim, güzəranını da genişləndirdim. Üstündən beş il ötüb keçdi, o isə, Mənə doğru (həccə) gəlməməklə (xeyirdən) məhrum oldu».

(İbn Hibban 960. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 1662), «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 1909) və «Sahihut-Tərğib vət-Tərhib»də (? 1166) səhih olduğunu bildirmişdir.) Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (yaxın ölən və buna səbr edənin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Mən mömin qulumun sevdiyi yaxın bir adamının canını aldıqdan sonra o buna (səbir edib axirətdə əvəzini alacağına) ümid edərsə, Mənim ona verəcəyim mükafat ancaq Cənnət olar».
(əl-Buxari 81. Kitəbur-Riqaq 6 (5944, 6424). Ardı »

HedislerSəhifeyi Səccadiyyə

[color=#039b80]Səhifeyi Səccadiyyə(ər:الصحيفة السجادية),(fa:صحیفه سجادیه) şiələrin dördüncü imamı Əli ibn Hüseyn-dən gələn dualar və Allaha yalvarışlarının bir kitabda toplanmış adı.Mündəricat [gizlə]
1 Özəllikləri
2 Sənədləri
3 Həmçinin bax
4 Xarici keçidlər
5 İstinadlar

[redaktə]
Özəllikləri

Bu kitab Əhli-Beyt İncili(انجیل اهل بیت),AliMəhəmməd Zəburu(زبور آل محمد) və Quran bacısı(اخت القرآن) adlarına məşhurdur.[1][2]Bu kitabın kökü dua və allahla danışmaqdan ibarətdir amma bu duaların içində imam müsəlmanların dünyəvi və üxrəvi işləri, islam məarifi, islam əhkamı, siyasi ictimai və əxlaqi məsələlərə toxunmuşdur.[3]
[redaktə]
Sənədləri

Bütün Səhifeyi Səccadiyyənin 75 duası varidi ki onu İmam Saccad imam Baqir və qardaşı Zeyd ibni Əliyə verib, onlarda üzündən iki kopya yazmışlar.qorumaq amacıyla Zeyd əlindəki kopyanı Mütəvəkkil ibni Haruna(متوکل بن هارون)vermişdir.[4] Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Kövsər surəsi)

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) yanımızda ikən yuxuya getmişdi. Sonra gülümsəyərək başını qaldırdı. Biz dedik: «Səni güldürən nədir, ya Rəsulallah?» O: «İndicə mənə bir surə nazil oldu» – deyərək bu ayələri oxudu: «Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə bağışladıq. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur». Sonra o buyurdu: «Kövsərin nə olduğunu bilirsiniz?» Biz dedik: «Allah və Elçisi daha yaxşı bilir!» O dedi: «O Rəbbimin  mənə vəd etdiyi, içində çoxlu xeyir olan və Qiyamət günü ümmətimin yanına toplanacağı hovuzdur. (Ətrafına düzülən) Ardı »

HedislerHARAM İLƏ MÜALİCƏ

Tariq İbn Suveyd (və ya: Suveyd İbn Tariq) rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən (s.a.v) (müalicə) üçün içki barəsində soruşdum. O, mənə qadağan etdi. Mən yenə də soruşdum, o qadağan etdi. Mən: “Yə Rəsulullah! Həqiqətən onda şəfa vardır” dedim. O: “Xeyr, o, şəfa deyil xəstəlikdir” deyə buyurdu.
(Tirmizi 2046, İbn Məcə 3500, Əbu Davud 3873, 3875, əl-Albani “Səhih”. ) Ardı »

HedislerRasulullahın (sallAllahu aleyhi və səlləm) tövsiyyəsi

Əbu Nəcih əl-İrbad ibn Sariyə (radıyAllahu anhu) buyurur:
- Rəsulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) bizə elə bir təsirli öyüd-nəsihət verdi ki, qəlblərimiz qorxudan titrədi və gözlərimiz yaşardı. Dedik:

- Yə Rasulullah! Bu vidalaşanın öyüd-nəsihətinə bənzəyir. Bizə nə tövsiyyə edirsən?

Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurdu:
- Sizə Allahdan qorxmağı, bir həbəşi köləsi sizə əmirlik etsə belə, ona tabe olmağı tövsiyyə edirəm. Sizlərdən yaşayan olsa, çoxlu ixtilaflar görəcəkdir. O zaman mənim və haqq yolda olan Raşidi xəlifələrin yolu ilə gedin. Azı dişlərinizlə bu yollardan yapışın. Bidətlərdən çəkinin. Çünki hər bir bidət zəlalətdir. Ardı »

HedislerSəqəleyn hədisi

Səqəleyn həsisi(ər:حديث الثقلين) islam peyğəmbərindən mütəvatır(Ardı-ardına) quran və itrətinə(Əhli-Beyt) görə nəql olan hədisdir.
انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی: کتاب الله فیه‌الهدی والنور حبل ممدود من السماء الی الارض وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی‌انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیهما


Tərcümə:
Mən sizin aranızda iki ağır, qiyimətli əmanət qoyub gedirəm: Allahın Kitabı və mənim itrətim. Əgər onlara sarılsanız, məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. O, zamana kimi ki siz bunlara qol atırsız yoldan çıxmayacaqsınız və bu iki yadigarım heç bir zaman birbirlərindən ayrılmayacaqlar.[1]
Həmçinin Ümmü Sələmə islam peyğəmbərindən nəql Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər(Uca Allahın Dünya və Axirətdə Möminin Günahlarını Örtməsi)

İbn Ömər (r.a) demişdir: «Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə dediyini eşitdim: «Allah mömini Özünə tərəf yaxınlaşdıracaq, Özü onu əhatə edib qoruyaraq və: «Filan günahı (etdiyini) bilirsənmi? Filan günahı (etdiyini) bilirsənmi?» - deyə soruşacaq. Mömin: «Bəli, ey Rəbbim!» - deyə cavab verəcək. Nəhayət, Allah ona günahlarını etiraf etdirdikdə və o, öz-özlüyündə həlak olduğunu güman etdikdə Allah buyuracaq: «Dünyada sənin günahlarını ört-basdır etdim və bu gün də Mən sənin günahlarını bağışlayıram». Sonra ona (içində) yaxşı əməlləri yazılmış bir kitab veriləcək. Kafirə və münafiqlərə gəldikdə isə, (onların əməllərinə) şahid olanlar deyəcəklər: «Bunlar Rəbbinə iftira yaxanlardır» - deyəcəklər. Allahın lənəti olsun zalımlara!» (Hud 18)». Ardı »

HedislerƏN GÖZƏL NÜMUNƏ PEYĞƏMBƏRİMİZ MUHƏMMƏD (sav) 11-19 hədislər

ELM MƏCLİSLƏRİNİN FAYDALARI


11.«Ayələrimizi istehza edənləri gördüyün zaman onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan (bu qadağan əmri) sənə unutdursa, xatırlayandan sonra o, zalim tayfa ilə bərabər oturma». (əl-Ənam 68). «Allah Quranda nazil etmişdir (bildirmişdir) ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman müşriklər başqa bir söhbətə girişməyənə qədər onlarla bir yerdə əyləşməyin! Çünki o, vaxt siz də onların tayı olarsınız». (ən-Nisa 140).
Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Uca Allahın yer üzündə yolları dolaşıb zikr əhlini (məclislərini) axtaran bir qrup mələkləri vardır. Bu mələklər İzzət Ardı »

Hedisler: Səhih Qüdsi hədislər (Əzan verməyin fəziləti)

Uqbə ibn Amir (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Rəbbin dağın başında qoyun otaran çobanın azan verib, namaz qılmasına təəccüb edir. Allah  belə buyurur: «Bu quluma baxın! Məndən qorxduğuna görə azan verib, namaz qılır. Artıq Mən qulumu bağışladım və Cənnətə daxil etdim».

(ən-Nəsai 660, 666, 674, 1630. əl-Albani «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 8102) səhih olduğunu söyləmişdir.) Ardı »

HedislerHədisi şəriflər (İfrat həddini aşmaq barəsində)

Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur:
"Dində ifrata varmaqdan (həddini aşmaqdan) çəkinin
(Sünən Nəsai, 3057)

"Həddini aşanlar həlak olmuşdur, həddini aşanlar həlak olmuşdur, həddini aşanlar həlak olmuşdur"
(Səhih Müslim, 2670)

"Allah mülayimdir və mülayim omağınızı sevər. Allah mülayimliyinizə görə verdiyini, sərtliyə görə verməz!
(Səhih Müslim, 6544)

"Kim mülayim olmaqdan mərhum olarsa, artıq bütün xeyirlərdən mərhum olmuşdur."
(Səhih Müslim, 6543)

"Əgər Allah bir ailəyə xeyr istəyərsə, onlara mülayimlik bəxş edər"
(Müsnəd Əhməd, 671)

"Kim bu dünyada özünə necə qəsd edərsə, axirətdə də o formada ona əzab veriləcəkdir"
(Əbu Uvana, Müstəxrəc) Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi Hədislər(Şəfaət Haqqında)

1.Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbərə (s.a.v) cəmdək gətirdilər. Sonra bu cəmdəyin bel tərəfini (bişirib) ona verdilər. Ətin bu yeri onun xoşuna gəlirdi. O, ətdən bir tikə dişlədikdən sonra dedi: «Qiyamət günü mən insanların ən hörmətlisi olacağam. Bunun nə səbəbdən belə olduğunu bilirsinizmi? Allah (bütün) insanları-əvvəlkiləri və sonrakıları elə bir yerə yığacaq ki, carçı onları çağıra bilsin, gözlər də onları əhatə etsin. Günəş insanlara yaxınlaşdıqdan sonra onları elə bir dərd və kədər bürüyəcək ki, onların buna tab gətirməyə və dözməyə gücü çatmayacaq. Onda onlar bir-birlərinə deyəcəklər: «Başınıza gələnləri görmürsünüzmü? Bəlkə, Rəbbiniz yanında sizin tərəfinizi saxlayan bir adam tapasınız?» Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Gecənin son üçdə birində Uca Allahın dünya səmasına enməsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) dedi: «Uca və Ulu Rəbbimiz hər gecənin axır üçdə birində dünya səmasına enir va buyurur: «Kim Mənə dua edir ki, Mən də onun duasını qəbul edim?! Kim Məndən diləyir ki, Mən də ona dilədiyini verim?! Kim Məndən bağışlanma diləyir ki, Mən də onu bağışlayım?!»
(əl-Buxari 19. Kitəbut-Təhəccüd 14 (1077, 1094, 1145, 5846, 5962, 6940, 7056, 7494)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, mən onlara dəstamaz əsnasında misvakdan (istifadə etməyi) əmr edərdim və işa namazını gecənin üçdə birinə və ya yarısına qədər gecikdirərdim. Gecənin üçdə biri Ardı »

HedislerƏdəb, həya və doğruluğa aid seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Möminlərin iman baxımından ən kamil olanı, əxlaq baxımından ən gözəl olanıdır. Sizin xeyirliniz də ailəsinə xeyirli olanınızdır.” (Sünəni-Tirmizi, Babür-Rada, 1162; Sünəni Əbi Davud, Kitabus-Sünnə, 4682)

• Əbud-Dərda (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Qiyamət günü möminin mizanında gözəl əxlaqdan daha ağır basan bir şey yoxdur.” (Sünəni-Tirmizi, Babul-Birr, 2003; Sünəni Əbi Davud, Kitabul-Ədəb, 4799).

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim.(” Əs-Süyuti, əl-Camius-Səğir, C. 1, səh 177.)

• Hz. Ayişə, Peyğəmbərimizin əxlaqının Quran əxlaqı olduğunu ifadə etmişdir. (Səhihi-Müslim, Kitabul-Müsafirun, 139.)

• Ənəs ibn Malik (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Surət çəkmənin haram olması)

Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «Qüdrətli və əzəmətli Allah buyurmuşdur: «Mənim yaratdığım kimi yaratmağa çalışan kimsədən daha zalım kim ola bilər?! (Bacarırlarsa,) qoy bir dən yaratsınlar, yaxud bir qarışqa yaratsınlar!» Digər rəvayətdə: «…qoy bir arpa dənəsi yaratsınlar!»
(əl-Buxari 77. Kitəbul-Libəs 90 (5497, 5609, 5953) Ardı »

HedislerUŞAQLARLA AİD HƏDİSLƏR

1.Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, bir qadın Aişənin (r.a) yanına gəldi. Aişə (r.a) ona üç dənə xurma verdi. O, körpələrinin hərəsinə bir xurma verdi. Birini də özünə saxladı. Körpələr xurmaları yedikdən sonra analarının üzünə baxdılar. Anaları (saxladığı) bir xurmanı iki yerə bölüb hər birinə xurmanın bir yarısını verdi. Peyğəmbər (s.a.s) gəldikdə Aişə (r.a) ona bu haqda xəbər verdi. O dedi: “Səni təəccübləndirən nədir? O, körpələrinə rəhm etdiyinə görə Allah da ona rəhm etdi”.

2.Aişə (r.a) rəvayət edir ki, bir bədəvi ərəb Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəlib dedi: “Siz uşaqlarınızı öpürsünüz?! Biz onları öpmürük!” Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Əgər Allah sənin qəlbindən mərhəmət Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (nafilə namazlarının fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Həkim əd-Dabbi demişdir: «Ziyaddan və ya İbn Ziyaddan qorxaraq Mədinəyə gəlib Əbu Hureyra (r.a) ilə görüşdum. O mənim əsli-nəsəbim haqqında soruşdu, mən də ona söylədim. O, dedi: «Ey cavan oğlan! Sənə bir hədis danışım?» Mən də: «Bəli, Allah sənə rəhm etsin!» - dedim. O Peyğəmbərdən (s.a.v) rəvayət edərək buyurdu: «Qiyamət günü insanların əməllərindən ilk hesaba çəkilən namaz olacaqdır. Uca Rəbbimiz yaxşı bildiyi halda mələklərinə buyuracaq: «Qulumun fərz namazlarına baxın, onları tam yoxsa naqis olaraq qılıb?» Əgər fərz namazları tam olarsa, onun üçün tam olaraq yazılacaq. Əgər onlardan bir şey əskik olarsa, Allah buyuracaq: «Baxın, qulumun nafilə Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Cənnətə ən axırıncı girən barədə)

İbn Məsud (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Mən Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanı və Cənnətə ən axırıncı daxil olanın kim olacağını bilirəm. O kişi Cəhənnəmdən sürünərək çıxacaq və Uca Allah ona: «Get Cənnətə gir!» - deyəcək. O, Cənnətə girəcək, lakin onun dolu olduğunu güman edərək geri qayıdıb deyəcək: «Ey Rəbbim! Mən Cənnəti dolu gördüm». Uca Allah ona: «Get Cənnətə gir!» - deyəcək. O, Cənnətə girəcək, lakin onun dolu olduğunu güman edərək geri qayıdıb deyəcək: «Ey Rəbbim! Mən Cənnəti dolu gördüm». Allah ona: «Get Cənnətə gir! Dünya və onun on misli sənindir və ya dünyanın on misli sənindir!» - deyəcək. Ardı »