Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSəhih Müslim (Quran oxumaqda məharətli olan və çətinlik çəkən haqda)

Quran oxumaqda məharətli olan və Quran oxumaqda çətinlik çəkən haqda.

Aişə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Quran oxumaqda məharətli olan “Səfəra” deyilən hörmətli və itaətkar mələklərlə bərabərdir. Ona çətin gəldiyi halda kəkələyərək Quranı oxuyan kəsə iki qat savab vardır.” Ardı »

HedislerMüxtəlif mövzuda maraqlı hədislər

1. Muaz ibn ənəs (ra) rəvayət edir: rasulullah (sav) buyurdu:
Kim " ixlas" surəsini on dəfə sonuna qədər oxyarsa Uca Allah ona cənnətdə bir saray tikər.

2.Əbu hureyra (ra) rəvayət edir: rasulullah (sav) dedi:
Kim gecə qurani kərimdən dən yuz ayə oxuyarsa Allah dərgahında qafillərdən yazilmaz .

3. Əbu Hureyra (ra) rəvayət edir: rasululah (av) buyurdu :
Kim beş vaxt namazını qoruyarsa qafillərdən yazılmz.

4.Əbu uməmə bəhili (ra) rəvayət edir : Rasulullah (sav) dedi:
Kim ayətul kursini i hər namazdan sonra oxuyarsa cənnətə girməsi ilə onun arasinda maneə qalmaz .

5.Əbu səid əl xudri rəvyət edir: rasulullah (sav) dedi:
Kim kəf surəsini oxuyarsa Ardı »

HedislerMüsəlmanların razılaşması icazəlidir. Haramı halal, halalı haram edən razılaşma isə icazəli deyil.

Amr ibn Avf əl-Muzəni (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Müsəlmanlar arasında razılaşma icazəlidir. Yalnız haramın halal, halalın haram olduğuna razılaşmaq istisna edilir. Müsəlmanlar (istənilən) şərtlər kəsə bilərlər. Yalnız haramı halal və ya halalı haram saymaq müstəsnadır”. “Sünən” sahibləri rəvayət etmişlər, Nəsai istisnadır. ( Tirmizi: Hökmlər ? 1352. İbn Macə: Hökmlər ? 2353. Əlbani hədisin səhih olduğunu demişdir.)

ŞƏRH

Bu hədisdə razılaşmanın və şərtlərin növləri cəm edilmiş, düzgün və fəsadlı tərəfləri olduqca aydın şəkildə bəyan olunmuşdur.
Orada razılaşmanın əslən icazəli və eyibsiz iş olduğu deyilir. Yalnız halalı haram, haramı halal edən razılaşma qadağandır. Bu ifadə, geniş anlama malikdir. Buraya razılaşmanın bütün növləri Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Cənnətdə ən yüksək və ən aşağı dərəcyə sahib olanlar)

Muğira ibn Şubə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Musa Rəbbindən: «Cənnət əhlindən ən aşağı dərəcəyə sahib olan kimdir?» - deyə soruşdu. Allah buyurdu: «Cənnət əhli Cənnətə daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək və ona: «Cənnətə daxil ol!» - deyiləcək. O da: «Ey Rəbb! Necə daxil olum ki, artıq insanlar daxil olub yerlərini tutmuş və alacaqlarını da almışlar» - deyə cavab verəcək. Ona: «Dünya hökmdarlarından birinin mülkü qədər mülkünün olmasını istərdinmi?» - deyiləcək. O da: «İstərdim, ey Rəbb!» - deyə cavab verəcək. Allah ona: «İstədiyin və bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir Ardı »

HedislerSəhihi Müslim

[color=#039b80]Səhihi Müslim (ərəb. صحيح مسلم‎‎). Əhli Sünnənin hədis ədəbiyyatında ən güvənilən hədis kitabları olaraq qəbul edilən altı kitabdan ("Kutubi Siddə"-dən) və ən güvənilən səhih hədis kitabları olaraq qəbul edilən iki kitabdan ("Səhiheyn"-dən) biridir. Əhli Sünnə məzhəbi tərəfindən ən etibarlı hədis kitabı olaraq qəbul edilən ikinci kitabdır.

Müəllifi Müslimdir (h.q. 206-261) (M. 821-875). Əsərin əsil adı " Əl Müsnəd əs Səhih bi Nəqlil Ədli" olsa da müəllifinə nisbətlə "Səhihi Müslim" olaraq anılır.Mündəricat [gizlə]
1 Haqqında
1.1 Müəllif
1.2 Əsər
1.3 Nəşrləri
2 İstinadlar
3 Həmçinin bax

[redaktə]
Haqqında
[redaktə]
Müəllif

Əbul Hüseyn Müslim ibn Həccac ibn Müslim əl-Quşəyri ən-Nişapuri, ərəblərin Bəni Quşeyr adı ilə məşhur qəbiləsinə mənsub olub, Əhli Sünnə məzhəbinin Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Dünyada nemət görən kafirin axirətdə əzab görməsi barədə)

Ənəs ibn Məlik (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü Cəhənnəm əhlindən olan, dünyada ən çox nemət verilən (bir adam) gətiriləcək və Oda salınacaq. Sonra da: «Ey Adəm oğlu! Bir xeyir gördünmü? Sənə bir nemət gəldimi?» - deyiləcək. O da: «Xeyr! Vallahi, ya Rəbb!» - deyəcək. Sonra Cənnət əhlindən dünyada insanlar arasında ən çox müsibət görən (bir adam) gətiriləcək və Cənnətə salınacaq. Ona: «Ey Adəm oğlu! Bir müsibət gördünmü? Sənə bir sıxıntı üz verdimi?» - deyiləcək. O da: «Xeyr! Vallahi, ya Rəbb! Mənə heç bir müsibət gəlmədi və heç bir sıxıntı da görmədim» - deyəcək».

(Muslim 2807 (5021, 7266). Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi Hədislər(Qədər barədə)

Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn Samit (r.a) oğluna belə demişdir: «Ey oğul! Həqiqətən, sənin başına gələn (bir şeyin) səndən yan keçməməli olduğunu və səndən yan keçən (şeylərin) də sənin başına gəlməməli olduğunu bilməyincə, həqiqi imanı dadmazsan. Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə buyurduğunu eşitdim: «Allahın ilk yaratdığı şey qələmdir. Allah ona: «Yaz!» - deyə buyurdu. O, dedi: «Ey Rəbbim! Nə yazım?» Allah buyurdu: «Qiyamət saatı qopanadək hər bir şeyin qədərini yaz!» O, sözünə davam edərək dedi: «Ey oğul! Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə buyurduğunu eşitdim: «Bundan qeyri (etiqad) üzərində ölən məndən deyildir».
(Əbu Davud 4702. əl-Albani səhih demişdir.) Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (İmkanı ola -ola həccə getməyənin xeyirdən məhrum olması)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulun bədənini sağlam etdim, güzəranını da genişləndirdim. Üstündən beş il ötüb keçdi, o isə, Mənə doğru (həccə) gəlməməklə (xeyirdən) məhrum oldu».

(İbn Hibban 960. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 1662), «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 1909) və «Sahihut-Tərğib vət-Tərhib»də (? 1166) səhih olduğunu bildirmişdir.) Ardı »