Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (İmkanı ola -ola həccə getməyənin xeyirdən məhrum olması)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulun bədənini sağlam etdim, güzəranını da genişləndirdim. Üstündən beş il ötüb keçdi, o isə, Mənə doğru (həccə) gəlməməklə (xeyirdən) məhrum oldu».

(İbn Hibban 960. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 1662), «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 1909) və «Sahihut-Tərğib vət-Tərhib»də (? 1166) səhih olduğunu bildirmişdir.) Ardı »

HedislerSEÇİLMİŞ QÜDSİ HƏDİSLƏR (6-15)

6.Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Uca və böyük Allah buyurur: Adəm övladı məni təkzib etdi, halbuki onun buna haqqı yox idi, məni təhqir etdi, yenə də onun buna haqqı yox idi. Onun məni təkzib etməsi “Başlanğıcım Ondan olduğu kimi qayıdışım Ona olmayacaq”, təhqir etməsi isə “Allah Özü üçün övlad götürmüşdür” – deməsidir. Halbuki, mən (heç kəsə və heç nəyə) möhtac deyiləm! Nə doğmuş, nə də doğulmuşam və mənim heç bir tayım, bərabərim də yoxdur”.
(əl-Buxari (8/4975), Əhməd (16/8204), əl-Bəğəvi, Şərhus-sünnə (1/81). Hədis səhihdir.)

7.Yenə də Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə Ardı »

HedislerSəhih Müslim (Quranla yüksələnlər)

Amir ibn Vasilə belə rəvayət edir: “Nafi ibn Əbd əl-Həris Ömərlə (r.a) Asfan adlanan yerdə görüşdü. Ömər (r.a) onu Məkkəyə başçı təyin etmişdi və ona belə buyurdu: “Vadi əhlinə başçı kimi təyin etdin?” O: “İbn Əbzəni.” Ömər: “İbn Əbzə kimdir?” deyə ondan soruşdu. O: “Azad olunanlardan biri!” deyə cavab verdi. Ömər belə dedi: “Onlara azad olunanı başçı qoydun?” O, belə dedi: “O, Allahın Kitabını oxuyur və o miras elmini bilir!” Ömər belə buyurdu: “Peyğəmbəriniz (s.a.v) belə demişdir: “Həqiqətən Allah bu Kitabla (bəzi) tayfaları yüksəldir və başqalarını isə alçaldır.” Ardı »

HedislerPaklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazını Allah qəbul etməz

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazı qəbul edilməz.” Buxari və Müslim.
(Buxari: əl-Hiyəl ? 6554. Müslim: Təharət ? 225. Tirmizi: Təharət ? 76. Əbu Davud: Təharət ? 60. Əhməd: 2/308.)
ŞƏRH
Bu hədisin sözlərinə əsasən, paklığı pozulan adam dəstəmaz almasa, onun qıldığı namaz məqbul sayılmaz. Yəni, düzgün hesab edilməz və savab verilməz. Hədisin məfhumuna görə, kim dəstəmaz alarsa, onun namazı qəbul olunar. Yəni, namazın digər vaciblərini və şərtlərini yerinə yetirməklə qəbul edilər. Bir çox hallarda əməlin qəbul edilməsi üçün bir şərt qeyd edilir. Əslində bu şərt əməlin qəbul edilməsi üçün yetərli olmur, burada digər şərtlər və maneələr Ardı »

Hedisler“Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquqəmrini verdi” hədisi

Cabir ibn Abdulla (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquq əmrini verdi. Əgər bölgü aparılar və yollar ayrılarsa, şəriklik olmaz.” Buxari rəvayət etmişdir.
(Müstəsna hüquq (ərəb. əş-Şuf`ə) şərikli daşınmaz əmlak sahiblərinin biri öz payını satmaq istədikdə, şəriki onu almağa daha haqlıdır. Hətta başqa tərəflə sövdələşmə olsa belə, şərik daha haqlıdır. Müstəsna hüquq bu mənada ifadə edilir. (red.)

ŞƏRH

Bu hədisdən müstəsna hüquqla bağlı bütün hökmlər götürülür və nədə olub-olmadığı bilinir.
Müstəsna hüquq şərikli mallarda olur. Onlar iki qismə bölünürlər: Daşınmaz əmlak və qeyriləri. Bu hədisdə daşınmaz əmlakla bağlı müstəsna hüquq sübuta yetmişdir. Bildirilmişdir ki, daşınmaz əmlakdan qeyri məsələlərdə müstəsna hüquq yoxdur. Əgər Ardı »

HedislerŞeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: "Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?"

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?” Hətta belə də deyir: “Bəs Allahı kim yaradıb?” Əgər belə hal ilə qarşılaşsanız Allaha sığının və fikrindən daşınsın." Buxari və Müslim. ( Buxari: Bədul xalq ? 3102. Müslim: İman ? 134.)

Başqa rəvayətdə buyurulur: “...Əgər kimsə belə hal ilə qarşılaşsa, desin: "Allaha və peyğəmbərlərinə iman gətirdim.” ( Əhməd: 6/257. Əlbani “Ziləlul Cənnəti” adlı əsərində digər sənədlərlə səhih olduğunu demişdir.)

Digər mətndə deyilir: “İnsanlar bir-birinə o qədər sual verəcəklər ki, hətta deyəcəklər: "Bəs Allahı kim yaradıb?” (Müslim: İman ? 134. Əbu Ardı »

HedislerSu təmizdir, onu heç nə çirkləndirə bilməz

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Su təmizdir, onu heç nə çirkləndirə bilməz.” Əhməd, Tirmizi, Əbu Davud və Nəsai rəvayət etmişlər.
(Tirmizi: Təharət ? 66. Əbu Davud: Təharət ? 66. Əlbani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.)

ŞƏRH
Bu səhih hədis, mənası geniş olan əsasa: yerdən çıxan, göydən yağıb formasını dəyişməyən, yaxud düşüb qaldığı, yaxud da axdığı yerin təsirindən dəyişən, ya da çox hissəsi pak şeylərlə dəyişən suların təmiz olmasına, onlardan təmizlik və başqa işlər üçün istifadə etməyin icazəli olduğuna dəlalət edir. Rəngi, dadı və iyi nəcis, yaxud murdar şeylərlə dəyişən sular istisnadır. Bu hədisin bəzi mətnlərində bu haqda məlumat verilmişdir.
Murdar şeylərlə dəyişmiş Ardı »

HedislerBeş şey gəlmədən öncə

Rasulullah (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
- Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qədrini bilin:

• Qocalığından əvvəl gəncliyinin
• Xəstəliyindən əvvəl sağlamlığının
• Kasıblığından əvvəl zənginliyinin
• Məşğuliyyətindən əvvəl boş vaxtının
• Ölümündən əvvəl həyatının Ardı »