Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərin (s.a.v.) Əhli Beytinin Həyatı: Həsən ibn Əli (Allah ondan razı olsun): Sülh Sazişi

Həsən əl-Bəsri rəvayət edir:

Allaha and olsun ki, Həsən ibn Əli (Allah ondan razı olsun), Müaviyəyə (Allah ondan razı olsun) qarşı dağlar qədər böyük bir batalyona başçılıq edirdi. Amr bin əl-As (Müaviyəyə) xitabən belə dedi: “Mən şübhəsiz elə bir ordu görürəm ki, rəqiblərini öldürməmiş geri qayıdan deyillər”. İki şəxsdən ən xeyirlisi olan Müaviyə ona belə cavab verdi: “Ey Amr! Əgər bunlar onları, onlar da bunları öldürsələr, o zaman mənimlə dövlət işlərini idarə etməyə, öz qadınlarına baxmağa, uşaqlarına baxmağa kiml qalacaq?”

Sonra Müaviyə Abd-i-Şəms qəbiləsindən Əbdürrəhman bin Sumurə və Abdullah ibn Əmir bin Kureyz adlı iki Qüreyşlini Həsənin (Allah ondan razı olsun) yanına göndərərək Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərin (s.a.v.) Səhabələrinin Tarixi: Səhabələrin (Allah onlardan razı olsun) ədalətli olmalar

Səhabənin dil baxımından tərifi: Bu söz, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu söz, davamçı və ardıcıl mənaları əsasında bir neçə məna kəsb edir[1].
Səhabə şəriət baxımından tərifi: İman gətirib, Peyğəmbərlə görüşən və müsəlman olaraq ölən[2]. Bu haqda digər təriflər də mövcuddur.
Səhabələr, Peyğəmbərlə yoldaşlıqlarına, uca və pak Allah yanında olan dərəcələrinə görə biri-birlərindən fərqlənirlər.

Allah təala buyurur: "(Ya Peyğəmbər!) And olsun ki, (Hüdeybiyyədə) ağac altında sənə beyət etdikləri zaman Allah möminlərdən razı oldu. (Allah) onların ürəklərində olanı (sənə sadiq qalacaqlarını, əhdə vəfa edəcəklərini) bildi, onlara (öz dərgahından) arxayınlıq (rahatlıq, səbir, səbat, mənəvi qüvvə) göndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə (Xeybərin fəthi) ilə mükafatlandırdı"[3].
Bu Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏM (alehissalam) VƏ HƏVVANIN ALLAHA ŞƏRİK QOŞMASI HAQQINDA RƏVAYƏT OLUNAN YALAN HEKAYƏ

Uca Allah buyurur:

"Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) xəlq edən və onunla ünsiyyət etmək üçün özündən zövcəsini (Həvvanı) yaradan Odur. (Adəm) zövcəsi ilə yaxınlıq etdikdə o, (Həvva) yüngül bir yüklə yükləndi (hamilə oldu) və (bir müddət həmin yükü) daşıdı..."(əl-Əraf: 189).
Allah onlara saleh övlad verdikdə özlərinə verdiyi ilə əlaqədar (insanlar) Allaha bir para şəriklər qoşmağa başladılar. Allah isə Ona qoşulan şəriklərdən Ucadır!" (əl-Əraf: 189-190).

Ayədə ilk olaraq Adəm xatırlanır sonra isə insan cinsinə müraciət olunur. Burada Adəm və Həvva nəzərdə tutulmur. Şəxslər yada salındıqdan sonra insan cinsi xatırlanır. Buna bir çox ayələri misal çəkmək olar. "Biz, həqiqətən, insanı tərtəmiz palçıqdan yaratdıq. Sonra onu Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıMöminlərin əmiri Osman ibn Əffanın (A.r.o.) Xilafəti (Hicri 23-35)

Şura hadisəsi:
Ömərə (Allah ondan razı olsun) xəsarət yetiriləndə o xilafəti altı nəfərə həvalə etdi. Onlar, Osman ibn Əffan, Əli ibn Əbu Talib, Talha ibn Ubeydullah, Zubeyr ibn əl-Əvvam, Əbdürrəhman ibn Ovf və Səd ibn Əbu Vaqqas idilər. Şura hadisəsini İmam Buxari Səhih adlı kitabında rəvayət etmişdir. Bu rəvayətlə biz həqiqi tarixin itmədiyinə bir daha əmin oluruq. Buxari bizim üçün iki önəmli hadisəni rəvayət etmişdir. Biz: "Tarixi mütləq dəqiqləşdirmək lazımdır" - deyəndə yanılmamışıq. Əlhəmdulilləh bu kimi əhəmiyyətli tarixi hadisələri dəqiqləşdirmək, bu haqda doğru rəvayətlər tapmaq mümkündür.

Buxari Ömərin (Allah ondan razı olsun) qətli haqda uzun bir rəvayət qeyd etmişdir. Rəvayətin bir hissəsində deyilir: Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN UŞAQLARA OLAN MƏRHƏMƏTİ

Uşaqlara qarşı çox mərhəmətli və şəfqətli idi. Onları öpər, qucaqlayar və sığallayardı. Ənəs -radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - oğlu İbrahimi aldı, öpdü və qucaqladi (Buxari). Ənəs - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - kiçik uşaqların yanından keçdikdə onlara salam verib salamlayardı» (Buxari, Müslim). Ənəs b. Məlik -radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - dən daha çox uşaqlara mərhəmətli olan bir kimsə görmədim» (Buxari).

Kiçik uşaqlara qızmaz, onlarla sərt davranmaz, onları azarlamazdı. Aişə - radıyallahu anhə - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıSəbr və Şükr dolu bir həyat...

Allah Rəsulu (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
"Möminin həyatı necə də qəribədir! Onun bütün işləri xeyirdir. Bu yalnız möminlərə məxsusdur. Sevinərkən Allah taalaya şükür edər və bu onun üçün xeyir olar. Başına zərərli bir iş gələrsə səbr edər və bu da onun üçün xeyirli olar"(Müslim: 2\ 2295\ ? 2999.)
Bu mübarək hədisi Rəsulullahdan (SallAllahu aleyhi və səlləm) eşidən və bizə çatdıran səhabənin kim olduğunu bilirsinizmi? Bu səhabənin adı Əbu Yəhya Suheyb ibn Sinan olmuşdur.Onun həyatı bu hədisin canlı nümunəsi və gerçək bir əslidir.Musul ətrafındakı vadidə anadan olmuşdur.Uşaq ikən vadi Bizanslıların hücumuna məruz qalır.Bir çox insan əsir düşür.Əsirlər arasında Suheyb ər-Rumi kimi Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏLİ BİN ƏBU TALİB

HƏZRƏT ƏLİNİN XİLAFƏTƏ QƏDƏRKİ HƏYATI
“Onlar boyun olduqları nəziri verər və dəhşəti hər yeri bürüyəcək gündən qorxarlar. Onlar özlərinin yemək istədiklərinə baxmayaraq, yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedizdirərlər” (əl-İnsan, 7-8).
Əli bin Əbu Talib əl-Haşimi əl-Qüreyşinin Cahiliyyə dövründəki həyatı uşaqlığının son illərinə qədər davam etdi. Anası Haşim bin Əbd Manafın qızı Fatimə İslamı qəbul etdikdən sonra da bir müddət yaşamış və Mədinədə vəfat etmişdir. Bu mə’lumatı “Əsəd əl-ğabə fi mə’rifət əl-əshabəi” əsərinin müəllifi verir. Əli Məhəmmədin əmisi oğludur.

Əli bin Əbu Talib iri gözlü, qarayanız, möhkəm əzələli, iri bədənli, yaraşıqlı saqqalı olan, bəstəboy, çox bilikli, bəlağətli, son dərəcə cəsur, qorxmaz, igid cəngavər, mərd, mərhəmətli, Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Tövbə)

Tövbə

"Ancaq kim işlətdiyi zülümdən sonra tövbə edər və (davranışlarını) düzəldərsə, şübhəsiz Allah onun tövbəsini qəbul edər. Şübhəsiz Allah, bağışlayandır, əsirgəyəndir." (Maidə Surəsi, 39)

Tövbə, keçmiş günahlardan və xətalardan qurtulmaq üçün böyük fürsətdir. Möminlər bu fürsəti günün hər anında dəyərləndirməlidir. Hz. Əli “əlində tövbə və istiğfar kimi qurtuluş çarələri olanların həlak olmaqlarına təəccüb qalaram” deyə buyurur. Şeytanın oyunlarına düşən və xətalarını düzəltməyən insanların tövbə və duadan başqa heç bir qurtuluş yolu yoxdur. Ancaq bunun sayəsində dünya və axirətdə səadətə qovuşa bilərlər.
Hz. Muhamməd (s.a.v.) belə buyurur: "Tövbə və istiğfara davam edən insana Allahu Təala hər çətinlikdən bir qurtuluş və hər darlıqdan bir genişlik Ardı »