beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Peyğəmbərlərin HəyatıABDULLAH IBN XUZAFƏ ƏS-SƏHMI

ABDULLAH IBN XUZAFƏ ƏS-SƏHMI

Hər bir müsəlman Abdulla ibn Xuzafənin başını öpməlidir və mən bunu birinci
edəcəyəm.
Ömər ibn əl-Xəttab, (Allah ondan razı olsun)

Bu hekayətin qəhrəmanı Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) Abdullah ibn Xuzafə əs-Səhmi adında olan səhabələrindən biridir.
Ola da bilsin ki, ona qədər milyon ərəbin yanından ötüb keçərək onlara heç bir diqqət yetirməyən tarix bu insanın yanından da ötüb keçə bilərdi.
Lakin əzəmətli Islam Abdullah ibn Xuzafə əs-Səhmiyə, öz vaxtında, yer kürəsinin iki hökmdarı ilə - Fars çarı (xosrovu) və Bizans imperatoru ilə görüşməyə imkan vermişdir.
Bu görüşlərdən hər biri mühüm hadisə olmuş və onlar həmişəlik olaraq insanların yaddaşına Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıİBLİSİN ADƏM VƏ HƏVVAYA VƏSVƏSƏ VERMƏSİ

Uca Allah buyurur: "(Lakin) Şeytan onları azdırıb olduqları yerdən uzaqlaşdırdı..." (əl-Bəqərə: 36). Onları naz-nemət, sevinc və fərəh yurdu Cənnətdən çıxarıb, yorğunluq, ağır və kəşməkeşli dünyaya endirdi. Səbəb isə şeytanın aldadıcı vəsvəsəsidir.
Uca Allah buyurur: "Şeytan (Adəmin və Həvvanın) örtülü ayıb (övrət) yerlərini özlərinə göstərmək məqsədilə onlara vəsvəsə verib dedi: “Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmamağınız və ya (Cənnətdə) əbədi qalmamağınız üçün qadağan etmişdir!" (əl-Əraf: 20). Əgər siz bu ağacdan dadsanız o zaman deyilən kimi olarsınız.


Dediyinə inandırmaq üçün "...and içdi ki, mən, əlbəttə, sizin xeyirxah məsləhətçilərinizdənəm” (əl-Əraf: 21). Digər ayədə isə deyilir: "Şeytan ona (Adəmə) vəsvəsə edib belə dedi: “Ey Adəm! Sənə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏM (Aleyhissalam) VƏ HƏVVANIN LİBASI

Kitab əhlinin əlində olan Tövrat kitabında (Əhdi-ətiq: Yaradılış: Fəsil: 3.) deyilir ki, Həvvaya ağacdan yeməyə ilan göstəriş vermişdir. Belə ki, bu ilan çox gözəl və əzəmətli idi. Həvva ilanın sözünə baxıb ağacdan yemiş və Adəmə də vermişdir. Amma orada İblisin adı çəkilmir. Onlar yedikdən sonra gördülər ki, əyinləri lüt-üryan qalmışdır. Onlar əncir ağacının yarpaqlarından dərib özlərinə sığınacaq düzəltdilər. Orada onların lüt-üryan olduqları deyilir.

Vahb ibn Munəbbih də eyni fikri söyləmişdir: "Belə ki, onların paltarları övrətlərinin üzərini örtmüş nur idi".
Onların əllərində olan Tövratdakı bu məlumatlar təmamilə səhvdir. Bu təhrifin və ərəbcəyə tərcümənin səhvləridir. Çünki bir dili digər dilə çevirmək hər kəsin işi deyil. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (SAV)-İN ƏXLAQI

Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -in əxlaqı Quran idi1. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - çirkin söz söyləməz, lənət etməz, söyüş söyməzdi2. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - insanlar arasında üzü ən gözəl, əxlaqı da ən gözəl olan idi3. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Mən ancaq ən yüksək əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim»4. Peyğəmbər -sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Sizin əxlaq etibarı ilə ən gözəl olanınız ən xeyirlinizdir (Başqa rəvayətdə: Ən çox sevdiklərimdəndir)»5. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -buyurdu: «Şübhəsiz ki, mömin gözəl əxlaqı səbəbilə oruc tutan, namaz qılan kimsənin mərtəbəsinə yüksəlir»6. Peyğəmbər - Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (SAV)-İN XİDMƏTÇİLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - öz xidmətçiləri ilə gözəl rəftar edər və buyurardı: Cabir b. Abdullah - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Rəsulullah - sallallahu aleyhi və səlləm -kölələrlə yaxşı rəftar etməyi tövsiyə edərək buyurdu: “Yediyinizdən onlara yedirdin, geyin-diyinizdən onlara geyindirin, qüdrətli və əzəmətli Allahın yaratdıqlarına əzab verməyin (Başqa rəvayətdə: Həqiqətən kölələriniz sizin qardaşlarınızdır! Allah onları sizin tabeçiliyinizə vermişdir. Onları gücləri çatmadığı bir işlə yükləməyin. Hərgah onları gücləri çatmadığı bir işlə yükləsəniz, onda onlara kömək edin)” (Buxari «Ədəbul Mufrad» 188,189).

Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, Rəsulullah -sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Sizdən birinizə köləsi Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏshabələrin fəziləti

Allaha həmdü səna olsun! Mən şahidlik edirəm ki, vahid Allahdan başqa ibadət olunmaq haqqı olan heç bir tanrı yoxdur. O, bütün əzəmət, gözəllik və kamillik sifətlərinin tam sahibidir. Həmçinin şahidlik edirəm ki, Məhəmməd (s.a.v.) Onun qulu və haqq yolunu göstərən sevimli peyğəmbəridir. Ona və Onun haqq yolunun ulduzları, zülmətlər çıraqları, din uğrunda döyüşlərin cəngavərləri olan ailə üzvlərinə və əshabələrinə, onların yolunu tutanlara və açdıqları cığırla gedənlərə, onların göstərdikləri hidayət yolunun yolçularına, insanları Allahın dirildəcəyi günə qədər onların əxlaqı və davranışlarını rəhbər tutanlara salavat və salam olsun!
Ən doğru söz sahibi Allah buyurur: «Şübhəsiz ki, Zikri (Quranı) Biz nazil etdik və, sözsüz ki, Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRƏ SALAVAT, ONUN YERİ VƏ FORMALARI

Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və alihi və səlləm – birinci və başqa təşəhhüdlərdə özünə salavat deyərdi (Əbu Uvanə «Səhih» (2/324) və ən-Nəsai).
Bunu ümmətinə də qanun bilib salamdan sonra öyrətdiyi aşağıdakı salavatları deməyi əmr etmişdir:

«Allahummə salli alə Muhammədin va alə əhli-beytihi və alə əzvacihi va zurriyyətihi, kəmə salleytə alə ali İbrahimə, innəkə həmidun məcid. Va bərik alə Muhammədin va alə ali –beytihi va alə əzvacihi va zurriyyətihi, kəmə bəraktə alə ali İbrahimə, innəkə həmidun məcid” ( Allahım! İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi, Məhəmmədə, onun ailəsinə, xanımlarına, övladlarına xeyir-dua ver. Şübhəsiz ki, Sən çox həmd-səna edilən, şan və şərəf Sahibisən. İbrahimin Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN HƏDİYYƏ VERMƏSİ VƏ MÜSAFİRƏ OLAN İKRAMI

Hədiyə verər və alardı. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - hədiyyə qəbul edər və ona qarşılıq verərdi (Buxari). Müsafirə ikram edərdi. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Kim Allaha və Axirət gününə iman edirsə qonağına ehtiram etsin...» (Buxari «Ədəbul Mufrad» 102). Müsafir də öz növbəsində ev sahibinə çox qalmaqla əziyyət verməməlidir: Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu: «Kim Allaha və Axirət gününə iman edirsə qonağının bəxşişini versin». Səhabələr: «Ey Allahın Rəsulu! Qonağın bəxşişi nədir?» deyə soruşdular. Peyğəmbər: «Bir gecə və bir gündüz (evində qonaq saxlamaq) Qonaq saxlamağın müddəti üç gündür. Bundan artıq isə ev sahibi üçün Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıİBLİS DƏ SƏMADA İDİ

Uca Allahın İblisə: "Oradan aşağı en!" (əl-Əraf: 13), "Oradan çıx!" (əl-Əraf: 18) – deməsi İblisin səmada olmasına dəlalət edir. Buna görə Uca Allah ona oradan aşağı enməsini, ibadəti və itaəti ilə mələklərə oxşayaraq əldə etdiyi məqamdan çıxmasını əmr etdi. Üstəlik təkəbbürlük, həsəd və Rəbbinə qarşı üsyan etməklə rüsvay edilmiş və alçaldılmış halda yerə endirildi.

(Bu bir daha İbn Kəsirin, İblisin cinlərdən olmasını deməsini təsdiq edir. ) Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Səxavətli Olmağın Fəziləti)

Müsəlmana yaraşan ən gözəl davranış, var-dövlətə sahib olmadıqda səbr etməsi, sərvət sahibi olduğu zaman isə bunu Allah (c.c.) yolunda ən gözəl şəkildə xərcləməsidir. Şeytanın hiylələrinə aldanıb, istiqbal narahatçılığı ilə xəsislik edənləri Allah belə xəbərdar edir:
" Allahın, bol ehsanından özlərinə verdiyi şeylərdə xəsislik edənlər bunu özləri üçün xeyirli olduğunu sanmasınlar. Xeyr; bu, onlar üçün şərdir; qiyamət günü, xəsislik etdiklərinə görə cəzalandırılacaqlar. Göylərin və yerin mirası Allahındır. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır." (Əl-İmran Surəsi, 180)

Səxavət və israfda fərqi Rəsulullah Əfəndimiz (s.a.v.) çox gözəl açıqlamışdır. Rəsulullah Əfəndimiz xüsusilə Ramazan ayında özündən bir şey istəyənlərə etiraz etməz, mütləq istəklərini gerçəkləşdirməyə çalışardı. Bir hədisdə Rəsulullahın ehtiyac sahibinə, öz Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıHƏVVA VƏ AĞAC

Həvva Adəmdən öncə ağacdan yemiş və Adəmi də bu işə təşviq etmişdi. Daha doğrusunu Allah bilir.
Əbu Hureyrə t Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: "Əgər İsrail oğulları olmasaydı ət iylənməz(İsrail oğullarına qida olaraq Allah tərəfindən halva və bildirçin göndərilir, səmadan enirdi. Amma bu qidaların saxlanılması onlara qadağan edilmişdi. Onlar isə buna məhəl qoymayıb qidanı saxladıqda o iylənirdi. Məlumat üçün Musa peyğəmbərin hekayəsinə baxın. (tərc.) , Həvva olmasaydı heç bir qadın ərinə xəyanət etməzdi" . Bu hədis eyni mənanı açıqlayır.

(Buxari: ? 3330; ? 3399; Muslim: ? 1470. Həvvanın Adəmə xəyanəti, onu ağacdan yeməyə təşviq etməsidir. Bunun başqa mənası yoxdur. Bu barədə Hafiz Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbər (s.a.v.) necə təsbih edərdi

Abdulla ibn Amr (Allah onların ikisindən də razı olsun!) rəvayət edərək demişdir:
«Mən Peyğəmbərin (s.a.v.) (təsbih, təhmid və təkbir ifadələrini) zikr edərkən sağ əlinin barmaqlarının buğumları (bəndləri) ilə saydığını görmüşəm».

(Əbu Davud, 2/81, buradakı mətn onundur və ət-Tirmizi, 5/521. Həmç. bax: «Səhih əl-cami», 4/271, ?4865.) Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərin (s.a.v.) Əhli Beytinin Həyatı: Möminlərin əmiri Həsən ibn Əlinin (A.r.o.) Xilafəti (Hic

Əlinin (Allah ondan razı olsun) qətlindən sonra Kufə camaatı Həsən ibn Əliyə beyət etdilər. Kufədə beyət edildikdən sonra Şam vilayətinə tərəf getdi. Çünki onlar bu vaxta qədər möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibə itaət etməmişdilər. Qan tökülməsini xoşlamayan Həsən ibn Əli sülh niyyəti ilə Şama gedir. Hətta Həsən ibn Əli, atası Əli ibn Əbu Talibin Şamlılara qarşı döyüşə getməsinə razı deyildi[1]. Onun sülh istəməsinin əlaməti, Qeys ibn Səd ibn Ubadəni qoşun sərkərdəliyindən azad edərək əvəzinə Abdullah ibn Abbası təyin etməsidir[2]. Allah onların hər ikisindən razı olsun.

Həsən əl-Bəsri deyir: Həsən ibn Əli Müaviyənin qoşunu yerləşən bölgəyə gəldikdə Amr ibn əl-As Müaviyəyə dedi: Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıOSMAN BİN ƏFFAN

HİCRİ 24-CÜ İLİN ƏVVƏLİ. ƏMİRƏLMÖMİNİN
OSMAN BİN ƏFFANIN XƏLİFƏLİYƏ BAŞLAMASI

Ömər bin Xəttab özündən sonra xilafəti idarə etmək üçün cənnət müjdəsi verilmiş altı nəfərdən - Osman bin Əffan, Əli bin Əbu Talib, Təlhə bin Übeydulla, Zübeyr bin Əvvam, Sə’d bin Əbu Vəqqas və Əbdürrəhman bin Övfdən ibarət şura yaratdı ki, onlardan biri xəlifə tə’yin edilsin. Ömər dedi: “Nə diri, nə də ölü ikən onların gördüyü işin məs’uliyyətini daşımıram. Allah sizə xeyir vermək istəsə, hamınızı onların xeyrinə şərik edər. Necə ki, Allah Peyğəmbərinizdən sonra hamınızı xeyirlə birləşdirdi”. Ömərin allahpərəstliyindən idi ki, cənnət müjdəçilərindən olmasına baxmayaraq, Səid bin Zeyd bin Nəfili şuraya daxil etmədi, Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərin (s.a.v.) Səhabələrinin Tarixi: ÖMƏR IBN XƏTTAB

O, Ömər ibn Xəttab ibn Əbdül Üzzə ibn Rəbah ibn Üdəy ibn Kəbdir. Qureyş ailələrindən birinə mənsub olan Peyğəmbərlə (s) yeddinci babada (Kəb ibn Lüeydə) birləşir.
O, Qureyşin ən mötəbər adamlarından, qəbilə ağaların¬dan biri idi. O, Qureyşdə elçi-səfir vəzifəsini yerinə yetirirdi. Əgər Qureyşin öz içində və ya başqa bir tayfa ilə müharibə baş versəydi, tərəflər arasında danışıq aparan elçi olmaq üçün Ömərə müraciət edilərdi.
Künyəsi əbu Həfs, ləqəbi əl-Faruq idi. Bu ləqəbi ona Peyğəmbər (s) vermişdi. Ömər Fil ilindən on üç il sonra dün¬yaya gəlmişdir.
Nübuvvət bəsi vaxtı onun 30 yaşı var idi. Müsəlmanlara qarşı çox kəskin bir mövqe tutmuşdu. Peyğəmbər onu İslama çağırdı Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏBU BƏKR ƏS-SİDDİQ

Əbu Bəkr əs-Siddiqin əsl adı Abdullah Ətiqdir (Allah ondan razı olsun– r). O, Peyğəmbərlərdən sonra Allahın ən yaxşı quludur. (Abdullah Azərbaycan dilində Allahın qulu deməkdir).
Adının ikinci hissəsində Ətiq gəlir. Onun da mənası yaxşılıq etmək deməkdir. O, peyğəmbərə iman gətirən və İslamı qəbul edən ən gözəl və ən yaxşı insandır. Peyğəmbər (Ona və onun ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun! – s.ə.v.) ona Oddan uzaqlıq mücdəsini vermişdi. Bu mənada Əbu Bəkr (r) ən çox qul azad edən adam olmuşdur. Bilal da onun azad etdiyi qullardan bir idi. İslamda o, əs-Siddiq kimi tanınır. Çünki o, Peyğəmbəri (s.ə.v.) bütün məsələlərdə, xüsusilə İsra və Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏM VƏ HƏVVANIN CƏNNƏTDƏN ÇIXARILMASI

24. (Allah) buyurdu: “Bir-birinizə düşmən olaraq (Cənnətdən yer üzünə) enin! Yerdə sizin üçün bir müddət (əcəliniz çatana qədər) sığınacaq və dolanacaq (yaşayış vasitələri) vardır” (əl-Əraf: 24).

Bu Adəmə, Həvvaya və İblisə ünvanlanan xitabdır. Deyilənə görə ilan da onlarla birlikdə idi. Onlara bir-birinə düşmən olduqları halda yer üzünə enmək əmr olundu.
Aşağıdakı səhih hədisə əsasən ilanın onlarla olmasını demək olar. Peyğəmbər r ilanların öldürülməsini əmr edərək demişdir: "Biz onlarla müharibə aparan gündən onlardan arxayın ola bilmirik"
(Səhihdir. Əbu Davud: ? 5248; Əhməd: (2/247, 432, 521); İbn Hibban: ? 5644. Bütün rəvayətlər Əbu Hureyrədəndir.)

Taha surəsində isə deyilir: «(Allah Adəmə və Həvvaya) belə buyurdu: “Bir–birinizə (siz Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏbu Bəkr əs-Siddiq (Allah ondan razı olsun!) kim idi? Onun xilafəti dövründə baş verənlər.

Onun adı: Abdullah İbn Osman İbn Amir İbn Amr İbn Kəəb İbn Səəd İbn Teym İbn Murra İbn Kəəb İbn Luey İbn Ğalib İbn Fihr[1]. Fihr isə Qureyşdir.
Əli İbn Əbu Talib demişdir: "Allah Əbu Bəkrin adını səmadan Siddiq (doğru danışan, təsdiqləyən) olaraq nazil etmişdir!"[2].

İslamı qəbul etməsi: Əbu Dərda (Allah ondan razı olsun!) deyir: Mən Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) yanında oturmuşdum. Birdən Əbu Bəkrin paltarının bir tərəfini çırmalayıb tələsik gəldiyini gördüm. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu ki, sizin dostunuza nəsə olub! Əbu Bəkr salam verdi və dedi: Ey Allahın elçisi! Mənimlə Ömər Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (S.Ə.V.) XANIMINA QARŞI MÜNASİBƏTİ

Kiçik ailə ocağında xanım atın bağlandığı yer, ağacın gövdəsi, rahatlıq, sakitlik və yaxınlıq deməkdir.

Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurur: "Bütün dünya bir xəzinədir. Bu xəzinənin ən xeyirlisi isə mömin bir xanımdır" ("Sahihul Camius-Sağir").

Peyğəmbərin (s.ə.v.) gözəl əxlaqının və xoş güzəranının bir əlaməti olaraq onun möminlərin anası Aişəni -radiyallahu anhə- adının son hərfini tələffüz etməyərək çağırıb sevincdən qəlblərin pərvazlanacağı bir halı bildirdiyini görürük.

Aişə -radiyallahu anhə- dedi ki: "Rəsulullah (s.ə.v.) bir gün mənə belə dedi: "Ey Aiş! Bax, burada Cəbrayıl sənə salam verir"" (Buxari və Müslim).

Budur bu ümmətin Peyğəmbəri -səllallahu aleyhi və səlləm! Əxlaq baxımından ümmətin ən idealı, mövqe etibarilə ən böyüyü olub gözəl güzəran, mülayimlik, Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏRİN (s.a.v.) HƏYATI: BAŞQALARININ ŞƏRƏF VƏ LƏYAQƏTİNİ QORUMAQ

Ən dəyərli məclislər elm və zikr məclisləridir. Bəs Adəm övladlarının ən seçilmişi, bu ümmətin müəllimi hədisləri, öyrətməsi və isti­qamətləndirməsi ilə məclisin başında olarsa, bu hadisəni necə qiymətləndirmək olar? O, iştirak etdiyi məclisin saflığının, Peyğəm­bərin (s.ə.v.) qəlbinin təmizliyinin bir nəticəsi olaraq səhv edənin səhvini düzəldir, bilməyənə öyrədir, qəflətdə olana xəbərdarlıq edir, həmin məclisdə xeyirdən başqa heç bir şeyi qəbul etmirdi... Əgər danışan bir insanı dinləyirsə, bu vaxt qeybət edilməsini qə­bul etməz, söz gəzdirməyə və ya hər hansı bir iftiraya razı olmazdı. Buradan da Peyğəmbərin (s.ə.v.) başqalarının şərəf və ləyaqə­tini qoruduğunu görürük.

İtban ibn Malikin -radiyallahu anh- belə dediyi rəvayət edilmişdir: "Peyğəmbər (s.ə.v.) namaza Ardı »