Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller"Gətir mənə"

Görsən nə yerdə qəm bəni-adəm,gətir mənə,
Çünki qəm əhliyəm,qəmi-aləm gətir mənə.

Qəmsiz cahanda söylə bir adəmmi ömr edir,
Sən də bu vəchdən kərəm et qəm gətir mənə.

Əhd etmişəm ki,mən qəmi aləmdə çox çəkim,
Bir də məbadə sən bu qəmi kəm gətir mənə.

Artdıqca qəm dəmadəm əcəb qədrim artırır,
Qoy qədrim artıra,qəmi hərdəm gətir mənə.

Yox qəmdən özgə çarəm,özün rəhm qıl,təbib,
Qəmdir bu qəmli könlümə mərhəm gətir mənə.

Müddətdi qəmdən ötrü yamanca darıxmışam,
Qəm intizarı çeşmim edib nəm,gətir mənə.

Qəmdir ucaldan adımı qəmgin Qəvimiyəm,
Qəmlər bu qəddim eyləsə də xəm, gətir mənə. Ardı »

Qezeller" Qoy gəlməsin " qəzəli

Məclisi-meyxanəyə pak olmayan qoy gəlməsin,
Dərdi-hicran ilə qəmnak olmayan qoy gəlməsin.

Gəlsə də əcdadı məlumlar deyin gəlsin bura,
Gəlməmişdən aləmə xak olmayan qoy gəlməsin.

Qafilü nadan nə bilsin badeyi-səhba nədir,
Məclisə hər əhli-idrak olmayan qoy gəlməsin.

Saqi qanından düzəldir aşiqin mey cövhərin,
Dərd əlilə sinəsi çak olmayan qoy gəlməsin.

Dərdü qəmdən öncə qoy əfqanı tutsun aləmi,
Ahinin ünvanı əflak olmayan qoy gəlməsin.

Yasina, aşiqlərin, meyxanədə şən bəzminə,
Cövri-yarıylan fərəhnak olmayan qoy gəlməsin. Ardı »

Qezeller"Arif çəkilən guşəyə qəmxanə deyirlər"

Arif çəkilən guşəyə qəmxanə deyirlər
Eş ilə yanan aşiqə pərvanə deyirlər.

Meyxana tamam başqadı gəl səhv başa düşmə
Hal əhli olan məclisə meyxanə deyirlər.

Vardır elə bir kəs ki sözü düz üzə söylər
Bizlərdə həmin insana divanə deyirlər.

Haqqdan dilərəm ki qoy ola düşmənə qismət
Bayquş ulayan məskənə viranə deyirlər.

Haqqdan aşağı gəl ki mələkdən uca varlıq
Dünyanın əzəl əşrəfi insanə deyirlər.

Bir söz dedi haqq aşiqi yaş sel kimi axdı
Gəlsin yenə haqq aşiqi meydanə deyirlər.

Xoş gün olanda bir dəfə ismim yada düşmür
Gəl dərd olanda hər dəfə Salmanə deyirlər.

Allah Süleyman Rüstəmə rəhmət eləsin pis nəzirə Ardı »

Qezeller" Gətirmisən (Ustada həsr edilib) " qəzəli

Sözlən sözün söz isminə şöhrət gətirmisən,
Ərkan, ədəb gətirmisən, iffət gətirmisən.

Nimdaş görünməsin deyə çağdaş qəzəl gəlib,
Bir tazə söz, fikir, təzə söhbət gətirmisən.

Söz söz olur o vəxt ki, mənası var dərin,
Məzmunlu söz deyib sözə hörmət gətirmisən.

Əvvəl qəzəl dilin çoxu bilmirdi heç, fəqət
Türkün diliylə sən ona izzət gətirmisən.

Məna evində mürgiləyirkən söz az qala,
Qüdrətli söz deyib ona rəğbət gətirmisən.

Söz gülşənində gör necə canlanma var bu gün,
Çün tazə, xoş nəfəs və təravət gətirmisən.

Qaytarmısan təfəkkürün əvvəlki qüdrətin,
Həqdən qoyub papaq sözə qeyrət gətirmisən.

Yasin, bu bir yığın sözü ustad eşitsə gər,
Söylər nədən çəkib belə Ardı »

QezellerİmadeddinNesimi

Dilbera,men senden ayru ömru canı neylerem?
Tacu textu mulku malu xanimanı neylerem?

İsterem vesli-cemalın ta qılam derde deva,
Men senin bimarınam,özge devanı neylerem?

Ey muselmanlar,bilin kim,yar ile xoşdur cahan,
Çunki yardan ayru duşdum,bu cahanı neylerem?

Çox dualar qılmışam men xaliqin dergahına,
Çun muradım hasil olmaz,men duanı neylerem?

Dilber aydır,ey Nesimi ,sabir ol,qılma feğan,
Men bu gun sebr eylesem,danla feğanı neylerem? Ardı »

Qezeller"Bir bax süzülən yaşıma gör qanəmi döndü"

Bir bax süzülən yaşıma gör qanəmi döndü
Nakam vüsalın qisməti hicranəmi döndü.

Qoydum sinəmi eşq oxuna bir nişan olsun
Yaydan atılan sevgi oxun yanəmi döndü.

Sındırdı əlif qəddimi həsrət məni əydi
Sınmış həyatım indidə zindanəmi döndü.

Qəflət məni görcək o gözəl səmtini əydi
Üz tutdu yaşıl çöllərə ceyranəmi döndü.

Hərgah o gözəl afəti mən sadə sanırdım
Tərk etdi mələk xisləti şeytanəmi döndü.

Səndən çalışır hər kəsə bir xoş nəzər alsın
Bir xoş nəzərin xəstəyə dərmanəmi döndü.

Qoydum sapanda??? dərdi atam qoy uzaq olsun
Hərləndi əcəb dərd yenə Salmanəmi döndü. Ardı »

Qezeller"Hüseynə ağla,adəti-əzadır ağlamaq bu gün"

Hüseynə ağla,adəti-əzadır ağlamaq bu gün,
Mühərrəm ayı ta yetib,səzadir ağlamaq bu gün.

Gecikmə,karivan gedir,qoşul Hüseynə sidq ilə,
Ol əhdə sadiq aşina,səfadır ağlamaq bu gün.

O,Kərbəladə zülm ilə şəhid olubdu təşnələb,
Qan ağlayaq ki,çeşmə bir ziyadır ağlamaq bu gün.

Başi bədəndən ayrılan yaralı cisminə fəda,
Bəla çölündə qan axır,rəvadır ağlamaq bu gün.

Bu gün şəhadəti-Hüseyn yazıldı qanlı xətt ilə,
Sirişki tök,fəğanı qıl,rizadır ağlamaq bu gün.

Nə tən edirsiniz bizə Yəhudi qövmi tək,məgər
Olub Hüseynin aşiqi xətadır ağlamaq bu gün?

Hüseyn müsibətində qoy çox axsın abi-çeşmimiz,
Qəvimi,qəlbi xəstəyə şəfadır ağlamaq bu gün. Ardı »

Qezeller"Könül,gəldi gül əyyami,güzər eylə gülüstanə"

Könül,gəldi gül əyyami,güzər eylə gülüstanə,
Ki,onda bülbüli-təbin gətirsin qönçə dəstanə.

Dila,bu az ömründə cahanı imtahan etdin,
Əcəb olmaz gər ah ilən görürsən cümlə məstanə.

Sərasər əhli-dünyanı,gönül,peşmanşikən kördüm.
Kənar ol əhli-aləmdən,əlindən qoyma peymanə.

Cahan əhlində iş ancaq fəribü məkrdir yeksər,
Gözümdə qaldı ki, bir kəs danışsın sözü mərdanə.

Vəfası əhli-dünyanın dəmadəm ğədrdir,təzvir,
Gözüm,sən etibar etmə bu aləmdə bir insanə.

Qarındaşın isə,ey dil,sözünə etmə gəl bavər,
Qaçıb bu əhli-aləmdən,sığın bir şahi-mərdanə.

Könül,ənqa kimi eylə təriqi-üzləti pişə,
Fəribindən həzər eylə,qərin olma bir insanə.

Vidai-dəhri-dun etsəm,olam qəmnak mən haşa,
Çü əbnayi-zəman məkri yetirmiş Nasiri canə. Ardı »