Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller"Qalıbdır"

Ürəyimdə, ey nigarım, o qəmim həmin qalıbdır,
Mənə vəslədək əmanət verilən qəmin qalıbdır.

Puç olur əgərçi səhra gəzə aşiq eşq üzündən,
Gəlib əqli kara, Məcnun yaradıb zəmin qalıbdır.

Nəzərimdə,-illər ötmüş,- günümü qaraldan afət,
Gözü türk, xali hindu, qara zülfi çin qalıbdır.

Bu mələk siyasət ilə qılıb öylə sehr icad,
Ki görən olur əsiri nə ki, insü cin qalıbdır.

Könül oldu bir zamanlar, neçə işvəkarə mənzil,
Gedib indi hami, sakin tək o nazənin qalıbdır.

Məni yandırır dəmadəm ki, sücudun eylədim tərk,
Bu büt ilə ta o vəqtdən aramız sərin qalıbdır.

Yenə Bizəban həmindir, yenə eşqdə mətindir,
Həzin idi onda qəmlər yenə də Ardı »

Qezeller"Əcəb hüsnü əcəb tale, əcəb şəmsü, əcəb taban"

Əcəb hüsnü əcəb tale, əcəb şəmsü, əcəb taban,
Əcəb qüdrət, əcəb sane, əcəb xaliq, əcəb sübhan.

Əcəb xali, əcəb hindu, əcəb dəndan, əcəb lölə,
Əcəb gagil, əcəb əbru, əcəb qövsü, əcəb müjgan.

Əcəb ləlü əcəb kövhər, əcəb saqi, əcəb kövsər,
Əcəb hüsnü, əcəb zivər, əcəb hürü, əcəb qilman.

Əcəb şuxü, əcəb surət, əcəb zibü, əcəb zinət,
Əcəb mahu, əcəb tələt, əcəb Jusif, əcəb Kənan.

Əcəb lalə, əcəb gülşən, əcəb dilcu, əcəb əhsən,
Əcəb nərgis, əcəb süsən, əcəb qönçə, əcəb xəndan.

Əcəb zülfü, əcəb sünbül, əcəb xalü, əcəb filfil,
Əcəb tuti, əcəb bülbül, əcəb əhmər, əcəb xoşxan.

Əcəb eşqü, əcəb sevda, əcəb Ardı »

Qezeller" Ətrafında " qəzəli

Vururuq dövrə mükəmməl Sözün ətrafında,
Dolaşır fikrimiz ancaq düzün ətrafında.

Eşq odu canda salıb köz nə qədər dərdim var,
Əl tutub yallı gedir bu közün ətrafında.

Göy üfüqlərdə Yeri dövrələyib söz var ki,
Gecənin nəfsi gəzir gündüzün ətrafında.

Fələyin qəsdini də anlamaq olmur hərdən,
Dağıdıb zülfü gözəl bir üzün ətrafında.

Hələ ki tutmayıb ətrafını dünya dərdi,
Səbrdən, Yasin, hasar çək özün ətrafında. Ardı »

Qezeller" Döyginən daşları dalğanla danış dərdindən " qəzəli

Döyginən daşları dalğanla danış dərdindən,
Salginən daşlara min dürlü naxış dərdindən.

Bir mənəm burda bu gün, bir də bu lal, sal daşlar,
Danış, ey göy Xəzərim, susma danış dərdindən.

Qoruyar sirrini qoynunda əzizlər daşlar,
Düşməsin boş yerə bir damla çalış dərdindən.

Elə çırpıl ki, bu sahillərə, ey göy Xəzərim,
Ki düşə sahilə səhmanlı qırış dərdindən.

Aralan, sonra yaxınlaş yenə tənbəl-tənbəl,
Tut xəbər daşda qalan köhnə tanış dərdindən.

Ey dəniz, başqa bu sahildə kimin var ki sənin,
Uzadıb əl verib hörmətlə yapış dərdindən.

Dərdinin üstə dəniz dərdi gətirdin, Yasin,
Diləyin dərd idi al, indi alış dərdindən. Ardı »

QezellerGÖZƏLDİR

Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir,
Hər bülbülə öz sevdiyi gülzarı gözəldir.

İlqarı gözəl olmayanı istəməz aşiq,
Can ver elə cananə ki ilqarı gözəldir.

Mən bir uca boylu gözəlin zülfünə bəndəm
Rüxsarı gözəl, şivəsi, rəftarı gözəldir.

Yüzlərlə gözəl başqa vilayətdə də çoxdur,
Amma bizim ölkə bütün - elcari gözəldir.

Yar olsa mənimlə mənə biganə nə eylər?
Uçmaz elə bir xanə ki memarı gözəldir.

Mən istədiyimçün o gülü qeyri də sevdi
Qiymətli o şeydir ki xiridarı gözəldir.

Vahid, mənə insaf elə, sima ilə baxma,
Əhsən elə bir şairə əşarı gözəldir. Ardı »

Qezeller" Eyləmisən " qəzəli

Halımı gör neçə müddətdi xərab eyləmisən,
Yandırıb könlümü hicrində kəbab eyləmisən.

Mənə mey süz, dedim, ey saqi, dağılsın dərdim,
Gözümün yaşını bəsdir ki, şərab eyləmisən.

Bil ki, yerdən göyəcən razıyam, ey gül, səndən,
Zülm edib aşiqinə sən ki, səvab eyləmisən.

Yenə çox razı gəzir canan özündən, de görüm,
Nə deyibsən ona, ey dil, nə xitab eyləmisən?

Qəzəlimdən duyulur nisgili sənsizliyimin,
Dərdimi heç xəbərin varmı kitab eyləmisən?

Sənə əğyar ürəyin açdığını mən bilirəm,
Yaxşı, bir söylə görüm, sən nə cəvab eyləmisən.

Yasina, möcüzədir, ölməmisən indiyədək,
O gülün bir bu qədər zülmünə tab eyləmisən. Ardı »

Qezeller"Gətir mənə"

Görsən nə yerdə qəm bəni-adəm,gətir mənə,
Çünki qəm əhliyəm,qəmi-aləm gətir mənə.

Qəmsiz cahanda söylə bir adəmmi ömr edir,
Sən də bu vəchdən kərəm et qəm gətir mənə.

Əhd etmişəm ki,mən qəmi aləmdə çox çəkim,
Bir də məbadə sən bu qəmi kəm gətir mənə.

Artdıqca qəm dəmadəm əcəb qədrim artırır,
Qoy qədrim artıra,qəmi hərdəm gətir mənə.

Yox qəmdən özgə çarəm,özün rəhm qıl,təbib,
Qəmdir bu qəmli könlümə mərhəm gətir mənə.

Müddətdi qəmdən ötrü yamanca darıxmışam,
Qəm intizarı çeşmim edib nəm,gətir mənə.

Qəmdir ucaldan adımı qəmgin Qəvimiyəm,
Qəmlər bu qəddim eyləsə də xəm, gətir mənə. Ardı »

Qezeller" Qoy gəlməsin " qəzəli

Məclisi-meyxanəyə pak olmayan qoy gəlməsin,
Dərdi-hicran ilə qəmnak olmayan qoy gəlməsin.

Gəlsə də əcdadı məlumlar deyin gəlsin bura,
Gəlməmişdən aləmə xak olmayan qoy gəlməsin.

Qafilü nadan nə bilsin badeyi-səhba nədir,
Məclisə hər əhli-idrak olmayan qoy gəlməsin.

Saqi qanından düzəldir aşiqin mey cövhərin,
Dərd əlilə sinəsi çak olmayan qoy gəlməsin.

Dərdü qəmdən öncə qoy əfqanı tutsun aləmi,
Ahinin ünvanı əflak olmayan qoy gəlməsin.

Yasina, aşiqlərin, meyxanədə şən bəzminə,
Cövri-yarıylan fərəhnak olmayan qoy gəlməsin. Ardı »