Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller" Sərvə baxmaz, görsə hər kim ..."

Sərvə baxmaz, görsə hər kim yarımın şümşadını,
Sərvə oxşatmaq onu, bədnam edibdir adını.

Gözlərin cəllad edib bu Xosrovi-iqlimi-naz,
Görməsin heç dini-kafər bu şəhin cəlladını.

Ləblərin şəhdini şəkkərdən uman aqil deyil,
Bilməsə hər kim bunu, bilməzdir ağzın dadını.

Xosrovi-eşqin edib məmureyi-könlüm xarab,
Bu necə şəhdir ki, məxrubə edər abadını?

Çəkmə bica dərdi-sər, qaç, burda durma, ey rəqib,
Aşinayə baxmayan heç yad qılmaz yadını.

Badzən çaldım üzünə açdı şəhla gözlərin,
Mən, o seydə bənzədim: bidar edə səyyadını.

Eşqinə mən mal-mülkü cani-ömrüm vermişəm,
Bu məsəldir kim; “utanmaz, versə hər kim zadını”. Ardı »

Qezeller"Söylədim açma şikən nafeyi-Çini-xütənimdən"

Söylədim açma şikən nafeyi-Çini-xütənimdən
Saçılır müşki-Xəta türreyi-ənbərşikənimdən.

Dəşt ahulərinə zülf kəməndin atam hərgah,
Damə raqib olu bu nərkisi-cadu zəğənimdən.

Nazü qəmzəm oxu çox tizidi, xunrizidi, leyk
Etməz üşşaq həzər navəki-Rüstəm fikənimdən.

Nə təəccübdür edə bərq əgər zayili-zülmət,
Tirə şəb rövşən olur, xəndeyi-dürri-ədənimdən.

Sərv azad isə yerdən mütəhərrik ola müşkil,
Əxz rəftar edə lazım bu xuraman bədənimdən.

Mənəm ol şaxəyi-simin ki, olur bəhrəvər aşiq,
Nari-püstan, ləbi-fındıqvəşü sibi-zəqənimdən.

Həsrətimdən gecənin hicridə üşşaqə nəsim ər,
Yetirə, zində edər, nekhəti-bərgi-səmənimdən.

Şövqi-ləlin eləyib Raqini gər badəyə mail,
Yoxsa sərxoş tapamaz ta ala kamın dəhənimdən. Ardı »

Qezeller"Xəbərsizəm"

Bir laləüzlü qönçədəhəndən хəbərsizəm,
Bir zar bülbüləm ki, çəməndən хəbərsizəm!

Yad eldəyəm, salıb yada tutmazlar adımı,
Tutmaz vətən хəbər ki, vətəndən хəbərsizəm.

Hər an gedər хəyal, sоrağın gələn yerə,
Ətrafdə gedənlə gələndən хəbərsizəm!

Öz halimi bu hal ilə yaddan çıхarmışam,
Sоrmazmısan bu halimi-səndən хəbərsizəm?!

Yохdur, Əvəz, о qönçədəhəndən хəbər verən,
Həm sоrma bu sоrağı ki məndən, хəbərsizəm... Ardı »

Qezeller"Hani bir yar, vefadar ki, bize yar olsun"

Hani bir yar,vefadar ki bize yar olsun,
Dili mecruhimize dil veriben zar olsun.

Verme nadana, konul sirrini agah eleme,
Deme eshg ehli gerek dehride biar olsun.

Arizumdur vetenimde yashayan her bir kes,
Musigiye,gezele,shere heveskar olsun.

Ey cavanlar,sizi tanri,size canim gurban,
Qoymayin siz bu mugamatimizi xar olsun.

Her kesin her ne gelir aglina ifa eleyir,
Musigimizi zay etsek, bizə qoy ar olsun.

Qezelim sadeleshib,azdi Fizuli eshiden,
Amma eshg ehli gerek esli xiridar olsun.

Vahidin ince gezel,sade gozel sheirleri,
Xelg arasinda görüm daim onu var olsun.

Can fedadir sene,ey Seyid Ezim Shirvani,
Ne revadirki sene her oxuyan yar olsun.

Deme Zulfiyle Seyid getdi,bilenler Ardı »

Qezeller"Raziyam"

BISMILLAHIR RƏHMANİR RƏHİM
Xəlq edib verdin mənə məxsusi görkam raziyam
Rəbbisən aləmlərin səndən min aləm raziyam

Zərrə idim əhdi-peyman baqladiq xəlq eylədin
Qulluqumda hər zaman qəddim ola xəm raziyam

Cismi səndən,can da səndən, ixtiyar səndədisə
Mən kiməm ki,gəlsə səndən hər nə var qəm raziyam.

Sən verən hər dərdi-qəm baldan şirindir aşiqə
Istiyirsən ver ya vermə dərdə məlhəm raziyam.

Mən olum bir körpü kecsin hami məndən Cannatə
Sonda man olsam da tək əhli Cəhənnəm raziyam.

Coxlarin həmraz edib salmiş bu dünya sehrinə,
Göz baxar görməz görünməz mən onun həmraziyam.

Kaş gələydi ALLAHimdan bir səda məhşər günü
Elşəna mən sən kimi quldan dəma-dəm Ardı »

Qezeller"Nə qədər kim, fələyin sabitü səyyarəsi var"

Nə qədər kim, fələyin sabitü səyyarəsi var,
Ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var.

Deyil əflakdə kövkəb görünən çərxi-bülənd
Oluban didə, sərapa sənə nəzzarəsi var.

Ruzigari qara, daim gecəsi tar keçir,
Hər kimin eşqdə bir yari-sitəmkarəsi var.

Necə qan cuşə gəlib, eyləməsin ahü-fəqan?
Könlümün dideyi-giryan kimi fəvvarəsi var!

Ol qızıldir ki, bu, Vazeh dedi, bir dərd əhli,
Zahirən lalə otağında qonaq-qarəsi var. Ardı »

Qezeller"Belə qəmli-qəmli baxma"

Baharım dönər xəzanə,belə qəmli-qəmli baxma,
Ürəyim gələr fəqanə, belə qəmli-qəmli baxma.

Nə qədər ki,sağdı canım,bu cəhanda aşiyanın,
Bax ümid ilə cəhanə, belə qəmli-qəmli baxma.

Hani məndə tabü taqət ki çəkim bu qədri möhnət,
Məni çəkmə imtəhanə, belə qəmli-qəmli baxma.

Nə cəfadı dözmək olmur,nə cəzadı çəkmək olmur,
Ki canım gələr cəzanə, belə qəmli-qəmli baxma.

Eyləyib qəmin əsiri gülüm Əşrəfi-fəqiri,
Belə qoyma yanə-yanə, belə qəmli-qəmli baxma. Ardı »

Qezeller" Vəfa evində bu gün bir sevən ürək yaşıyır " qəzəli

Vəfa evində bu gün bir sevən ürək yaşıyır,
Öz aləmindədi can mənzilində tək yaşıyır.

Çəkib öz üstünə qəm yorğanın sızıldar hey,
Qılıb öz ağrısına dərd ilən kömək yaşıyır.

Üzaqdı xeyli o dünyanın işrət eyşindən,
Vurub bu mənzilə eşq ilə bər-bəzək yaşıyır.

Asıb divar boyu hər yerdə həsrətin şəklin,
Gümanların eləyib dəstə gül-çiçək yaşıyır.

Qan ağlayir evinin künclərində arzuları,
Bu quş qanadlı diləklər töküb lələk yaşıyır.

Ümid çıraqlarını yandırıb məhəbbətlə,
Xəyallarıyla kəsib gündə duz-çörək yaşıyır.

Ürək bu evdə əziyyət çəkir, fəqət, Yasin,
Verir ümidlə məhəbbət ürək-dirək yaşıyır. Ardı »