Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Alar oymağı

Tarixi[redaktə]
Alarlı оymağının qışlağı Ərdəbil əyalətində Muğanda Anqutlar, Musaxan qışlağı sayılırdı. Yaylağı оlmayıb. Alarlı оymağı Beldaşı, Məcidli və Dizə kəndlərində sakindirlər. Alarlı оymağının qоlları Əbülhəsənbəyli, səmidbəyli, Məcidbəyli, Süleymanbəyli, Əbülfətbəyli, Məmmədəlibəylidir. Məhəmmədəlibəyli tayfası öz adını Məhəmmədəli bəy Alardan alıb. Məhəmmədəli bəyin Məhəmmədqulu xan, Süleyman bəy adlı оğulları vardı. Məhəmmədqulu xan Alar kəndində anadan оlmuşdu. Məhəmmədqulu xanın Yadulla xan, Hüseyn ağa adlı оğulları vardı. Alarlı оymağının sоn başçısı Hüseyn ağa Vətəndust оlub.

Alar oymağının bir qolu Şimali Azərbaycanda, Muğanda məskunlaşıb.

Alar oymağı tarixdə həm də Alar üsyanı ilə tanınır. Xalq etimologiyasına görə, kənd İrandan gəlib burada məskən salmış Alı xanın adı ilə bağlıdır. Allar kimi tanınan Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Üləma sultan Təkəli

Həyatı[redaktə]
O, əvvəllər Osmanlı ordusunda sipahi olmuş, 1511-ci ildə Şahqulu üsyanında iştirak edərək, Azərbaycana gəlmiş, Səfəvilərin xidmətinə keçmiş, dövlət vəzifələrinə irəli çəkilmiş və I Şah Təhmasib zamanında Azərbaycan əmirülümərası təyin olunmuşdu .

Tarixçi Əbdi bəy Şirazi yazır: "Pələng ilində (1530-cu ildə) Xorasana yürüĢ ortalığa çıxdıqda o (Cuhə Sultan), Azərbaycanın əmirül-ümərası idi. 300 nəfəri Xorasana cəza dəstəsi kimi göndərdi. Aləmi tutan ordu (Şah Təhmasibin ordusu) qışlamaq üçün İsfahanda olarkən, Sam mirzə və Hüseyn xan Şirazda ikən Ülamə Təbrizə gələrək, Təbrizin darğalığını ələ keçirmək istədi. Şahın Təbrizdə olan xüsusi atlarını ələ keçirdi. Bundan əlavə zərlə iĢləmək sənəti üçün alınıb, (M-233b) Təbriz zərlə işləyənlərinə tapĢırılan Ģahın Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Ömər bəy Nəfi Yaradıcılığı

Tuti-i möcizə-guyəm ne dəsem laf degil
Çərh ilə söyləşəməm ayinəsi saf degil.

Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilməmək insaf değil.

Yine endişe bilir kadr-i dür-i güftarım
Rüzigar isə dəni dəhr isə sarraf değil.

Girdi miftah-ı dər-i genc-i ma'ani əlimə
Aləmə bez-i güher eyləsəm itlaf değil.

Levh-i mahfüz-ı suhandir dil-i pak-i Nəf'i
Tab-ı yaran kimi dükkançe-i sahhaf değil. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Mirzə bəy Bayat

Həyatı[redaktə]
Quba hakimi Fətəli xan 1775-ci ilin yazında Dərbənd hakimi Mirzə bəy Bayat (Fərhadbəyli) başda olmaqla rus sarayına elçilər göndərərək Quba xanlığının müstəqilliyini saxlamaq şərti ilə Rusiyanın himayəsi altına keçməsi təklifini irəli sürdü. Elçilər iyulun 6–da Moskvaya gedib Fətəli xanın məktubunu rus çarisasına təqdim etdilər. Fətəli xan Quba xanlığının statusunu Gürcüstan və Krımla eyniləşdirməyə çalışırdı. Lakin II Yekaterina Quba xanlığının müstəqilliyni qəbul etməkdən imtina etdi.

Quba xanlığında hakimiyyət ətrafında işcil və bacarıqlı şəxslər cəmlənmişdi. Bunlardan: bacarıqlı hərbi rəis Mirzə bəy Bayat, görkəmli diplomat Mirzə Sadıq Məmmədəliyev, Nazir Xankişi bəy, Mirzə Rəhim, Fətəli xanın arvadı Tuti bikə, Hacı İbrahim bəy, Muss bəy, Eldar bəy Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Haqverdiyevlər

Soyun yaranması[redaktə]
Mirzə Haqverdi bəy Qarabağın tanınmış mülkədarlarından biri idi. Şuşa şəhərində imarətin, çox sayda rəiyyətin, Kəbirli mahalında Mirzəhaqverdilər adlı оbanın, Mərzili, Avşar оbalarının bir hissəsinin, Vərəndə mahalında Ağbulaq adlı kəndin sahibi idi.

Оnun adı ilə bağlı Kəbirli mahalında "Mirzəhaqverdi kəhrizi" adlı yurd yeri var idi.Mirzə Haqverdi bəy 1806-cı ildə İbrahimxəlil xanla bərabər gülləbоran edildi. Mirzə Haqverdi bəyin nəslinin nümayəndələri Haqverdiyev sоyadını daşıyırlar. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Sultan Hüseyn xan Şamlı Ailəsi

Sultan Hüseyn xan Şamlı Xanixan xanımla (?-1581) ailə qurmuşdu.Xanixan xanım Həmzə mirzə Səfəvinin tərbiyəçisi olmuş və Məhdi Ülya öldürüldükdən sonra, əslində ona anasını əvəz etmişdi. Əmir xan Türkman və onun həmfikirləri Əliqulu xan Şamlıın qiyamına, separatçı hərəkətlərinə əsaslanaraq bildirirdilər ki, qiyamçının anası bundan sonra sarayda yaşaya bilməz. Onlar hərəmxana binasına soxuldular və "günahsız qadını" boğub öldürdülər. Sonra isə Əliqulu xanın atası Sultan Hüseyn xanın izinə düşdülər. Sultan Hüseyn xanın qətlə yetirilməsini, öldürülmüş Mirzə Vəli xəlifə Şamlının oğlu İsmayılqulu bəyə tapşırdılar. Ona Sultan Hüseyn xanın tutduğu Qəzvin hakimi vəzifəsi (xan və tavaçıbaşı fəxri adları ilə) vəd edidi.

Əmir xanın və onun güruhunun məkrli Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Seydəli xan Dərgəzi

Seydəli xan Çavuşlu Çavuşlu oymağının ədib, xan və şairlərindən idi.O, Süleyman xan Çavuşlu Dərgəzin hakiminin oğlu və Məhəmmədəli xan Mənsurülmük və briqadir-general Allahyar xan bəylərbəyinin qardaşı idi.Mirzə Mehdi Gilaninin(Xədiv təxəllüslü) yanında dərs almışdır.Şeirlərinin birində Çavuşlu oymağının 400 illik tarixçəsinə işarə edir. Onun, yaxşı yaddaşı var idi və 50000 beyt farsca, ərəbcə və türkcə şeiri əzbər idi. Ardı »