Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qurani Keriməl-Muminun (Möminlər) surəsi

.23.
əl-Muminun (Möminlər) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)
2.O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında kiçilərlər!)
3.O kəslər ki, lağlağıdan (lüzumsuz şeylərdən, qadağan olunmuş əməllərdən) üz döndərərlər;
4.O kəslər ki, zəkat verərlər;
5.O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar;
6.Ancaq2 zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar.
7.Bundan artığını istəyənlər (halaldan harama addayaraq) həddi aşanlardır (Allahın əmrini pozanlardır).
8.O möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar (onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət Ardı »

Qurani Kerim58. Əl-Mücadələ (Mücadilə) surəsi

58. Əl-Mücadələ (Mücadilə) surəsi

1. (Ya Peyğəmbər!) Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin danışığınızı eşidir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) görəndir!

2. Sizdən öz qadınları ilə zihar edən kimsələrin zövcələri (əslində) onların anaları deyillər. Onların anaları ancaq özlərini doğan qadınlardır. Onlar, əlbəttə, pis və yalan söz danışırlar. Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir, bağışlayandır.

3. Qadınları ilə zihar (qanuni nikahlarını özlərinə haram) edib, sonra sözlərindən dönənlər onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl (kəffarə vermək üçün) bir kölə azad etməlidirlər. Bu sizə (zihar barəsində) verilən öyüddür. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır!

4. Kim (azad etməyə bir kölə) tapmasa, qadını ilə yaxınlıq etməzdən Ardı »

Qurani Kerim79. Ən-Naziat (Can alanlar) surəsi

79. Ən-Naziat (Can alanlar) surəsi

1. And olsun (kafirlərin canını) zorla alanlara.

2. And olsun (möminlərin canını) rahatlıqla alanlara.

3. And olsun sürətlə üzənlərə.

4. And olsun (bir-birini) ötdükcə ötənlərə.

5. And olsun işə əncam çəkənlərə (Allahın əmri ilə dünyanın işlərini idarə edən mələklərə ki, qiyamət haqdır və siz qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün Allahın hüzurunda duracaqsınız)!

6. O gün sarsılan sarsılacaq (surun birinci üfürülməsi ilə yer, göy lərzəyə gələcək),

7. Onun ardınca bir sarsıntı da olacaqdır! (Sur ikinci dəfə üfürüləcəkdir. İsrafil suru birinci dəfə çaldıqda hər şey məhv olacaq, ikinci dəfə çaldıqda isə hamı diriləcəkdir. Bunların arası dünya vaxtı ilə müqayisədə qırx il çəkəcəkdir).

8. O gün ürəklər qorxub titrəyəcək,

9. Gözləri (o Ardı »

Qurani Keriməs-Səcdə (Səcdə) surəsi

.32.
əs-Səcdə (Səcdə) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Əlif, Lam, Mim!2
2.Kitabın (Quranın) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində heç bir şəkk-şübhə yoxdur!
3.Yoxsa (müşriklər): “(Muhəmməd) onu özündən uydurmuşdur!” -deyirlər. Xeyr, o səndən əvvəl peyğəmbər göndərilməmiş bir qövmü (Allahın əzabı ilə) qorxutmağın üçün Rəbbindən (nazil) olan bir haqdır. Ola bilsin ki, doğru yola yönələlər!
4.Göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmü altına alan (ərşdə bərqərar olan) Allahdır. Sizin Ondan başqa heç bir haminiz və şəfaət (əzabı dəf) edəniniz yoxdur. Məgər öyüd-nəsihət qəbul etməyəcəksiniz?
5.O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra (həmin işlər) sizin saydığınızın (dünya Ardı »

Qurani Kerim46. Əl-Əhqaf (Qumsal təpələr) surəsi

46. Əl-Əhqaf (Qumsal təpələr) surəsi

1. Ha, Mim!

2. Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!

3. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq haqq olaraq və (qiyamət günü sona çatacaq) müəyyən bir müddət üçün yaratdıq. Kafirlərin qorxudulduqları şeylərdən (qiyamətdən, imana dəvət edən öyüd-nəsihətdən) üz döndərdilər.

4. (Ya Peyğəmbər! Bu müşriklərə) de: "Mənə bir xəbər verin görüm, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə (yaxud yerdən və ona bənzər şeylərdən) nə yaratmışlar?! Yoxsa onların göylərdə (Allahla) bir şərikliyi var?! Əgər doğru deyirsinizsə, (dediyinizi sübut etmək üçün) mənə bundan (bu Qurandan) əvvəl (Allahdan sizə nazil olmuş) bir kitab, yaxud (əvvəlki peyğəmbərlərdən, ümmətlərdən sizə gəlib çatmış) Ardı »

Qurani Kerim113. Əl-Fələq (Sübh) surəsi

113. Əl-Fələq (Sübh) surəsi

1. (Ya Peyğəmbər!) De: "Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!

2. Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən.

3. Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən.

4. (Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən.

5. Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!" Ardı »

Qurani Kerim73. Əl-Muzzəmmil (Örtünüb bürünən) surəsi

73. Əl-Muzzəmmil (Örtünüb bürünən) surəsi

Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)!

2. Gecəni - az bir hissəsi istisna olmaqla - qalxıb namaz qıl!

3. (Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan az.

4. Və ya bir qədər ondan çox! (Sənin gecəni oyaq qalıb namaz qılmağın onun üçdə bir hissəsindən az, üçdə ikisindən çox olmasın!) Həm də (gecə ibadət etdiyin zaman) aramla (ağır-ağır) Quran oxu!

5. Həqiqətən, Biz sənə (məsuliyyəti) ağır bir kəlam (Quran) vəhy edəcəyik.

6. Şübhəsiz ki, gecə (namaz qılmaq üçün) qalxmaq (çox çətin olsa da) daha əlverişli və (o zaman) söz demək (Quran oxumaq, dua etmək) daha münasibdir!

7. Çünki gündüz (ya Peyğəmbər!) sənin uzun-uzadı davam edən (dünyəvi) Ardı »

Qurani Keriməl-Mumin (Mömin) surəsi

.40.
əl-Mumin (Mömin) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 85 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Ha, Mim!
2.Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahdandır-
3.Günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli, kərəmi böyük olan (Allahdandır)! Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Axır dönüş də Onadır!
4.Allahın ayələri barəsində ancaq kafirlər mübahisə edər. (Ya Peyğəmbər!) Onların (indi) şəhərlərdə gəzib-dolaşmaları (ticarətdən böyük mənfəət əldə etmələri, cah-calal içində yaşamaları) səni aldatmasın! (Son mənzilləri mütləq Cəhənnəmdir!)
5.Onlardan əvvəl Nuh qövmü2, sonrakı (kafir) firqələr də (Ad, Səmud tayfaları və başqaları peyğəmbərlərini) təkzib etmiş, hər ümmət öz peyğəmbərlərini yaxalamağa (tutub öldürməyə) cəhd göstərmiş və haqqı yalana çıxartmaq məqsədilə boş sözlərlə mübahisə Ardı »