Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrŞah Sultan Hüseyn Səfəvi - Ailəsi

Oğlanları

Şəhzadə Mahmud Mirzə (1697 - 8 fevral 1725), (Vəli Əhəd - Birinci oğul, Vəliəhd))
Şəhzadə Səfi Mirzə (1699 - 8 fevral 1725)
Şəhzadə Təhmasib Mirzə (II Şah Təhmasib)
Şəhzadə Mehr Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə Heydər Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə Səlim Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə Süleyman Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə İsmayıl Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə Məhəmməd Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə Xəlil Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə Məhəmməd Baqir Mirzə (ö. 8 fevral 1725)
Şəhzadə Məhəmməd Cəfər Mirzə (ö. 8 fevral 1725) Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrDiv sultanın Gürcüstan tərəfə və Xoca Müzəffərin Mazandaran tərəfə getməsinin şərhi

Süleyman şanlı sahibqiran xaqan Marağanın Nəbat mənzilindən səltənətin mərkəzi (“darüsəltənə”) Təbrizə doğru hərəkətə gəldi. Bir ay sonra isə həmin gözəl şəhəri tərk edib Naxçıvana yollandı və orada qışlamaq qərarına gəldi. Kaxet Gürcüstanının hakimi Ləvənd xan itaətkarlıqdan boyun qaçırıb, dinsiz kafirlərdən ibarət çoxsaylı bir dəstəni Şəki vilayətinə basqın etməyə göndərdi. Şəki vilayətinin valisi Həsən bəy ali əşrəfin (yəni Şah İsmayılın) hüzuruna ərizə göndərib, dinsiz gürcülərin gəlişinin şərhini qələmə aldı. Buna görə də Div sultan Rumluya Gürcüstan vilayəti üzərinə hücum etmək haqqında göstəriş verildi. Div sultan mücahid igidlərdən ibarət bir dəstə ilə sürətli hərəkət (“ilğar”) edərək, özünü “kafirlər diyarına” (yəni Gürcüstana) çatdırdı, Qanıq Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMahruxsar xanım Fəxrəddövlə

Mahruxsar xanım Fəxrəddövlə — Qacar şahzadəsi, Abbas mirzənin ilkinci qızı, Məhəmməd şah Qacarın bacısı və Məhəmmədhəsən xan Sərdar İrəvaninin həyat yoldaşı idi.Şeir, rəssamlıq və xəttalıqda bacarıqlı idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrAğa Məhəmməd şah Qacar - Gəncliyi

Yürüşlərin birində atası on üç yaşlı oğlu Ağa Məhəmməd xanı da özü ilə götürür. Ona qabaqda gedən dəstənin rəhbərliyini tapşırır. Bundan sonra gənc Ağa Məhəmməd atası ilə bütün yürüşlərə getməyə başlayır. Məhəmməd Həsən xan hətta bəzi vaxtlarda Azərbaycan və Astrabad idarəçiliyini də oğluna tapşırır. 1759-cu ildə Məhəmməd Həsən xan zəndlərlə döyüşlərin birində həlak olur və İran hakimiyyəti uğrunda mübarizə estafeti istər-istəməz onun böyük oğlu Ağa Məhəmməd xan Qacara keçir. Onun atasının nüfuzu olduqca yüksək idi, çıxışlar etmək üçün münbit şərait yaranmışdı və taxt-tac üçün Ağa Məhəmməddən yalnız yüksək şəxsi keyfiyyətlər tələb olunurdu.

Atasının ölümündən sonra Ağa Məhəmməd Türkmən düzünə qaçaraq, öz tayfasının Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMəhəmmədtağı mirzə Qovanlı-Qacar - Ailəsi

Fətəli şah öx xanımı Ağabəyim ağa (Ağabacı) nın xətrinə onun bacısı qizi Mahçəbəyim ağa Hüseynqulu xan qızı Xoylunu oğlu Məhəmmədtağı mirzəyə aldı. O Hacı İbrahim Şirazinin, Əhməd xəlifə Sultaninin qızları və bir türkmən qızı ilə də evlənmişdi. Əbülfət mirzə, Övrəngzeyb mirzə, Əmir Teymur mirzə, Əbülhəsən mirzə, Həbibulla mirzə, Əlimurad mirzə adlı oğulları, Cahansultan xanım adlı qızı vardı.

Oğlanları[redaktə]
Abolfath Mirza
Shoja ol-Molk Mirza
Aurangzeb Mirza
Abusaid Mirza
Tahmoures Mirza
Amir Teymur Mirza
Mohammad Safi Mirza
Alamgir Mirza
Jalal od-Din Mirza
Sanjar Mirza
Darab Mirza
Amir Sheikh Mirza
Eshaq Mirza
Kamran Mirza
Amir Hossein Mirza
Haidar Mirza Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMəhəmməd şah Xudabəndə - Hakimiyyətin sonu

Mirzә Mәhәmmәd Qәzvinә Mәhdi Ülyаsız qаyıdаrkәn öz vәzirini dә Хоrаsаndа itirmiş vә Аbbаs Mirzәnin sәltәnәtini tәlәb еdәn bu mәntәqәdә hеç bir dәyişiklik оlunmаmışdı. Әksinә оlаrаq, Аzәrbаycаn vә sаir әyаlәtlәrin bir hissәsi itirilmişdi. Şаhzаdә Həmzə Mirzə hәmәn il, yәni h.q. 992-ci ildә Qәzvindә güzәrаnını әylәncә vә еyş-işrәtdә kеçirirdi. Bеlә bir аğır şәrаitdә Аzәrbаycаn hаkimi оndаn İrаnı tәhlükәdәn qurtаrmаq üçün lаzımi tәdbir görmәsini istәyir. Şаh kömәk mәqsәdilә Аzәrbаycаnа yоlа düşür vә әvvәlcә Әrdәbilә, оrаdаn isә Tәbrizә gәlir. Şаh qızılbаşlаrın әlindә bir аlәt оlduğu vә hеç bir iхtiyаrа mаlik оlmаdığı üçün bir dаhа Tәbrizdә оrаnın hаkimi оlаn Әmir хаn аdlı әmirlәrdәn birinin әlеyhinә üsyаn Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏкbər mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Əкbər mirzə Sultan Məsud mirzə оğlu 1885-ci ildə İsfahan şəhərində anadan оlmuşdu. Anası Bеhcətəssəltənədir. Müкəmməl saray təhsili almışdı. Sarəməddövlə ləqəbini daşıyırdı. İsfəhan, Kirman əyalətlərinin valisi olmuşdu. Əкbər mirzə 29 sentyabr 1975-ci ildə Isfahanda vəfat еdib.Ailəsi[redaktə]
Əкbər mirzə öncə Iftixari-Əzəm xanım Mirzə Ələsgər xan Atabəyi-Əzəm qızı ilə, sоnra Məlaiкə Afaq xanımla dünya еvinə girmişdi. Xоsrоv mirzə, Əsgər mirzə, Ənvər mirzə adlı оğulları, Viкtоriya xanım, Əxtər xanım adlı qızları var. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSəfəvilər sülaləsi

Səfəvi adı Şah İsmayılın babası Şeyx Səfiəddindən gəlir. Şeyx Səfiəddin Gilandakı Şeyx Zahid Gilaninin tələbəsi olmuş və o öldükdən sonra zahidiyyə təriqətini səfəviyyə təriqətinə çevirmişdi. Şeyx Cüneyd 1459-cu ildə Şirvana hücum etdi və Samur çayı sahilində məğlubiyyətə uğradı, özü isə öldürüldü. Daha sonra hakimiyyətə keçən Şeyx Heydər bu mübarizəni davam etdirdi. Şeyx Heydər dövründə onun müridləri qızılbaş adlanmağa başladı. Buna səbəb onların şiə olduqlarını bildirmək üçün başlarına 12 zolaqlı qırmızı çalma qoymaları idi. Şeyx Heydər 1483, 1487 və 1488-ci illərdə Şirvana və Dağıstana hücumlar etdi. Sonuncu səfərdə Şeyx Heydər Dərbənd yaxınlarında Şirvanşah Fərrux Yasar və Ağqoyunluların birləşmiş qoşununa məğlub oldu və Ardı »