Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Nəcəf Nəcəfov (alim) - Əsərlərinin siyahısı

Əsərlərinin siyahısı
AzETHİ-nin tələbinə əsasən Abşeron Heyvandarlıq Təcrübə Stansiyasında 1971-2008-ci illərdə aparılan Qala, Qala-Abşeron və Abşeron qoyun cinsləri ilə əlaqədar dərc edilmiş məqalələrin siyahısı

Nəcəfov N.A. Qala qoyununun bəzi bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri. "Kənd təsərrüfatı elmi xəbərləri" jurnalı, №6, 1974. səh. 55-58.
Наджафов Н.А. Пути восстановления размножения овец "Гала Гойуну"//Тезис докладов ВАСХНИЛ гор. Кировабад, 1975, с. 46-48.
Nəcəfov N.A. Qala qoyunu Abşeronda. "Elm və həyat" jurnalı, №7, 1976, səh. 16.
Наджафов Н.А. Перспективы дальнейшего восстановления, размножения и со-вершенствования продуктивных качеств овец "Гала Гойуну" на Апшероне"//Доклад научной конференции по теме "Проблема сохранения использования Аборегенных (местных) пород и популяции животных образовательных процессе Закафказское отделение ВАСХНИЛ гор. Кировабад, 18-19 ноябрь 1976.
Nəcəfov N.A. Bordaqda kökəldilən Qala qoyunun ət məhsuldarlığı. "Kənd təsərrüfatı elmi xəbərləri" jurnalı, №3, 1977, səh. 63-65.
Nəcəfov N.A. Qala qoyunun süd məhsuldarlığı. "Kənd təsərrüfatı elmi xəbərləri" jurnalı, №5, 1977, səh. 23-25.
Наджафов Н.А. Временная инструкция по бонитировке жирно-хвостных овец "Гала Гойуну" дополнено и утверждено плем совета МСХ, 3 июля 1977.//Утверждено по приказу МСХ Азерб.ССР от 23 февраля 1978 г.
Nəcəfov N.A. Abşeronda perspektivli Qala qoyunu. //Broşura, Bakı, 1978, səh. 1-10.
Nəcəfov N.A. Abşeronda Qala qoyunun bəzi məhsuldarlıq göstəriciləri. Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. XVI cild, Bakı, 1979, səh. 92-100.
Наджафов Н.А. Перспективы восстановления, размножения и совершенствования продуктивных качеств овец "Гала Гойуну" в условиях Апшерона.//Тезисы докладов республиканского совещания продуктивности с/х. Азербайджана. Баку, 1980.
Nəcəfov N.A. Abşeron zonasında müxtəlif cins və cins qruplarının, onların mələzlərinin yun məhsulunun müqayisəli öyrənilməsinin bəzi göstəriciləri. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının məhsuldarlığı keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi yolları. AzETHİ-nin əsərlərinin tematik məcmuəsi. Bakı, 1983, səh. 90-94.
Nəcəfov N.A. Qala qoyunu — potensial imkanları. // "Sovet kəndi" qəzeti, 31 mart 1983-cü il.
Nəcəfov N.A. Azərbaycan şəraitində Qala-Abşeron cinsinin reproduktor genefondunun yaradılması. // Azərbaycan SSR Aqrar-Sənaye Komitəsinin istehsalata tətbiqi üçün təklif etdikləri işlərin qısa xülasəsi, Bakı, 1987, səh. 100-101.
Nəcəfov N.A. Qala-Abşeron qoyununda damazlıq-seleksiya işlərinin bəzi keyfiyyət göstəriciləri. "Kənd təsərrüfatı elmi xəbərləri" jurnalı, №3, 1988, səh. 40-43.
Nəcəfov N.A. Qala-Abşeron qoyunlarının bəzi otlaq və bordaqda kökəldilməsi xüsusiyyətləri. "Kənd təsərrüfatı elmi xəbərləri" jurnalı, №8, 1989, səh. 46-48.
Nəcəfov N.A. Qala-Abşeron qoyunu.// Kənd təsərrüfatı və emal sənayesi müəssisələri üçün işlənib hazırlanmış və 1989-1990-cı illərin istehsalata tətbiqi tövsiyə edilmiş elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin qısa xülasəsi., Bakı, 1989, səh. 141-142.
Nəcəfov N.A. Yeni yaradılan yarımqaba yunlu Qala-Abşeron qoyunu yununun bəzi la-boratoriya göstəriciləri. // Azərbaycan aqrar elmi jurnalı, №5, 1991, səh. 16-17
Наджафов Н.А. Овцы Гала-Апшеронская//Тезис научных сборников ВНИОК. Ставрополь, 1991, с. 152-154.
Nəcəfov N.A. Qala-Abşeron qoyunların bonitirəsinə zootextiki tələbata dair təlimat. Bakı, 1994.
Nəcəfov N.A. Qala-Abşeron qoyunun populyasiyasının genetik göstəriciləri.// "Azərbaycan aqrar elmi" jurnalı, №3-4, 1994, səh. 10-11.
Nəcəfov N.A. Potensial imkanlı yarımqaba yunlu Qala-Abşeron cinsli qoyun. "Azərbaycan aqrar elmi" jurnalı, №3-6, 1995, səh. 23-24.
Nəcəfov N.A. Qala-Abşeron qoyunu. "Azərbaycan Fermeri" jurnalı, №3, 1997, səh. 23.
Nəcəfov N.A. Abşeron cinsli qoyunun seleksiya-damazlıq işləri və bəzi məhsuldarlıq göstəriciləri. //F.Ə.Məlikov adına AZETHİ-nin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2004, səh. 145-149.
Nəcəfov N.A. Perspektivli Abşeron qoyun cinsi yaradılmışdır. //"Azərbaycan elmi" beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. №6-7, Bakı, 2005, səh. 10-23.
Nəcəfov N.A. Cavan Şirvan qoyunlarının yaş qruplarına görə ət məhsuldarlığı və orqanlarının inkişafının bəzi göstəriciləri.//"Azərbaycan aqrar elmi" elmi-nəzəri jurnalı, №7-8, Bakı, 2006, səh. 66-67.
Nəcəfov N.A. Abşeron qoyun cinsinin əsas bioloji-təsərrüfat va damazlıq məhsuldarlıq göstəriciləri. // E.Bəşirov. Azərbaycanda damazlıq heyvandarlığın problemləri və inkişafının elmi əsasları (1951-2008-ci il), Bakı, 2008, səh. 459-476.
Small ruminant breeds of Azerbaijan. M.V.Abdullaev, N.A.Nadjafov, N.B.Ismayilov, B.M.Odjahkuliev and M.G.Balakishiev. Characterization of small ruminant breeds in central Asia and the Caucasus. /ed by Iniguez, Luis. Mueller, Joaquin International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. 2008. P. 335-373.
MÜSAHİBƏLƏR
Qala qoyunu // "Azərbaycan aqrar elmi" jurnalı, №5, 1991, səh. 40-42.
Наджафов Н.А. Овец Гала-Апшеронская и их проблемы.// Azərbaycan radiosunun rus dilində efirə gedən "Пульс" proqramında çıxış. 4 avqust 1998-ci il.
Создано новый пород овец.// газета "Зеркало", 26 октября 2002 г.
"Золотой ключик" генефонда. // Газета "Зеркало", 3 декабря 2004 г.
Если долго мучиться. // Газета "Зеркало", 4 августа 2007 г.
""Abşeron" cinsinin dünyada analoqu yoxdur" Mərkəz qəzeti
PERSPEKTİV SELEKSİYA-DAMAZLIQ PLANI
"Güzdək" sovxozunda Qala-Abşeron qoyununda seleksiya-damazlıq işlərinin kompleks planı (1990-2000 il), səh. 1-118. // RİEB Azərdamazlıq birliyi tərəfindən 01 avqust 1989-cu ildə təsdiq edilib.
"Qobu" sovxozunda Qala-Abşeron qoyununda seleksiya-damazlıq işlərinin kompleks planı (1990-2000 il), səh. 1-106. // RİEB Azərdamazlıq birliyi tərəfindən 01 avqust 1989-cu ildə təsdiq edilib.
"Heyvandarlıqda seleksiya nailiyyətlərinin aprobasiyası haqqında əsasnamə" (layihə), 20 səh. // KTN tərəfindən 22 sentyabr 2006-cı ildə təsdiq edilmişdir.


Tarix: 05.02.2015 / 19:04 Müəllif: Feriska Baxılıb: 87 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...