Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
İradə Bağırova - Kitabları, məqalələri

Kitabları
Политические партии и организации Азербайджана в начале XX века (1900-1917). – monoqrafiya. Bakı, 1997
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda liberal cərəyanın inkişafı. – monoqrafiya.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). – Kollektiv monoqrafiya. Bakı, 1998.
Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. – Kollektiv monoqrafiyanın IV və V cildlərinin müəllifi və redaksiya heyətinin üzvü. Bakı, 2001.
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” ensiklopediyası. – Siyasi partiyalara və xadimlərə həsr olunmuş mətnlərin müəllifidir. Bakı, 2004.
“Naxçıvan tarixi» kollektiv monoqrafiya üzrə «Naxçıvanda XX əsrin əvvəllərində siyasi hərəkatın başlanması» adlı hissənin müəllifi – çapa verilib.
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. – «Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində» adlı hissə çapa təqdim edilmişdir.
Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi. – Kollektiv monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb, 2011, s.13-15, 305-332, həmmüəllif və elmi redaktor.
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri (XVIII-XXI əsrlər), Kollektiv monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb, 2013, həmmüəllif və elmi redaktor.
История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX- начало XX века). – МИЦАИ-ЮНЕСКО. Самарканд, 2012, Kollektiv monoqrafiya. Məsul redaktor və IV-V fəsillərin həmmüəllifi (s.213-303).
The History of Public and Cultural reformation in the Caucasus and Central Asia (19th- early 20th century). – IICAS-UNESCO. Samarkand, 2013. Kollektiv monoqrafiya. Məsul redaktor və IV-V fəsillərin həmmüəllifi (s.192-275).
Azərbaycan: Müstəqilliyə aparan yol. – Kollektiv monoqrafiya. – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2012.
Məqalələri
Azərbaycanda bolşevik təşkilatların fəaliyyəti ingilis-amerikan tarixşünaslığında // VIII respublika aspirantları elmi konfransının məruzələri, 1-ci cild. Bakı, 1985.
1904-cü il Bakıda dekabr ümumi tətili burjua tarixşünaslığında // “Birinci rus inqilabi ərəfəsində və dövründə Azərbaycan tarixi məsələləri”. Birinci rus inqilabının 80-illiyinə xəsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 1985.
Azərbaycanda 1905-1907-ci illərin inqilabi hadisələri xarici sovetoloqların əsərlərində // Respublika aspirantlarının konfransının materialları, 2-ci cild, Bakı, 1986.
Azərbaycan Respublikasının siyasi strukturunun formalaşması: XX əsrin əvvəllərində ilk siyasi partiyaların yaranması // Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 2-ci Respublika elmi konfransının məruzələri. Bakı, 1992.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi tarix məsələləri Vətən tarixşünaslığında // «Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi». Elmi konfransın sənədləri. Xəzər Universiteti. Bakı, 1995.
Azərbaycanda liberal oriyentasiyalı partiyaların fəaliyyəti (1905-1917-ci illər). // Azərbaycan Elmlər Akademiyasının xəbərləri. Bakı, 1998.
Azərbaycanın siyasi partiyaları və ijtimai təşkilatların birinci dünya müharibəsi illərində fəaliyyəti // Tarix və onun problemləri. Bakı, 1999.
XX əsrin əvvəllərində azərbayjanlıların özünüdərk hissinin formalaşmasında siyasi təşkilatların rolu (ingilis dilində) // Qərb Universitetinin və Elmlər Akademiyasının kollokviumunun materialları, Bakı, 1999.
XX yüzilin başlarında Azerbaycanda milli partilerin oluşması ve faaliyeti. Ankara, 1999.
“Difai” partiyasının Azərbaycanda yaranması və fəaliyyəti tarixindən // Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri külliyyatı. Bakı, 2000.
Erməni terrorizminin tarixindən. Daşnaksutyün partiyasının Qafqazda fəaliyyəti // «Dirçəliş – XXI əsr» jurnalı. Bakı, 2000.
XX əsrin əvvəlində və sonunda Azərbaycanın siyasi partiyaları (müqayisəli təhlil) // AMEA Tarix institutunun elmi külliyyatı. Bakı, 2002.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və Rusiya Dövlət Dumalarına seçki kampaniyaları // «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tarixinin aktual problemləri» beynəlxalq sessiyanın materialları. Bakı, 2003.
Cənubi Qafqazın milli təhlükəsizlik problemi – qlobalizasiyanın imperativləri // Qərb Universitetinin «Yeni Geostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri» adlı külliyyat. Bakı, 2003.
Qafqazda açıq cəmiyyət: illüziya ya reallıq» (rus və ingilis dillərində) məqaləsi «Qafqaz və Mərkəzi Asiya» jurnalı. Stokholm (İsveç), 2005 (məqalə).
Cənubi Qafqazda inteqrasiya prosesləri: XX əsrin tarixi təcrübəsi» (rus və ingilis dillərində) // «Qafqaz və qloballaşma» (İsveç) jurnalında, 2007.
Zaqafqaziya Seyminin Azərbaycan nümayəndəliyi» (rus-ingilis dillərində) // «Qafqaz və qloballaşma» (İsveç) jurnalında, 2008.
Cənubi Qafqaz ölkələrində İstiqlal aktının elan olunması tarixindən» (məqalə) // AMEA Tarix İnstitutunun əsərləri, 2008, № 21.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin etnik siyasəti // «Etnoqlobus» saytı, 28.05.2008.
Проблемы идентичности, конфликтов и интеграции на Южном Кавказе в историческом аспекте и европейской перспективе // Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы, под ред. В.Балука. Изд. Вроцлавского Университета, Торунь (Польша), 2009.
Политика великих держав на Южном Кавказе в свете российско-грузинского конфликта // Материалы конференции. Дербент, 2009.
Проблемы безопасности на Южном Кавказе после российско-грузинского конфликта 2008 года // Материалы конференции «Россия и Кавказ: история и современность». Махачкала, 2010.
Роль общественно-политических организаций в азербайджано-дагестанских отношениях в начале ХХ века // AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2010, N 33.
Роль партий в формировании политической структуры Азербайджанской Демократической Республики. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2011, N38.
The Legal Status of Quasi-Autonomies in the USSR: Case of Nagorno-Karabakh’s Autonomous Oblast // “Caucasus International” jurnalı, Vol.3, No 1-2, Spring-Summer 2013. Həmmüəllif.
История и перспективы конфликтов и интеграции на Центральном Кавказе // Журн. «Кавказ и глобализация», Стокгольм (Швеция), 2012, т.6, вып.3
The Past and Future of Conflicts, Identity and Integration in the Central Caucasus // “The Caucasus and Globalization”. Sweden, 2012, Vol.6, Issue 3.
Особенности культурной трансформации традиционного общества в Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.) // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. M.F.Axundzadənin 200 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Elm və Təhsil, 2012, həmüəllif.
1918-1920 illərdə Azərbaycanda demokratiya təcrübəsi // AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2012
və s.

Qəzet məqalələri
Əsasən «Bakinski raboçi», «Exo», «Zerkalo», «Panorama», «Panorama Azerbaydjana» (Moskva), Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qəzetlərində və s. çap olunub.


Tarix: 11.02.2015 / 15:46 Müəllif: Feriska Baxılıb: 202 Bölmə: Azərbaycan tarixçiləri
loading...