Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Tamilla Musayeva - Elmi əsərləri

Kitablar
Борьба за развития народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки. Баку, 1964, 134 с.
Революция и народное образование в Азербайджане. Баку, 1980, 288 с.
На путях создания национальной Академии наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербайджана. Баку, 2005, 176 с.
Важная веха на пути развития письменности азербайджанского народа. Баку, 2006, 72 с.
Məqalələr
1933-1934–cü illərdə Azərbaycanda kolxozların təsərrüfat-təşkilat və siyasi cəhətdən möhkəmləndirilməsində sosializm yerışının rolu /Elmi əsərlər/ Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu. Elm, 1961, XV с. 122-149
Yeni həyatın carçısı (S.A.Ağamalı oğlunun 100 illiyinə) //«Ədəbiyyat və incəsənət». Bakı, 1967, 27 dekabr. 0,3 ç.v.
Azərbaycan mədəni quruculuğunda yazı məsələləri // Elmi əsərlər/ Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu. Elm, 1970. – XVIII, s. 43-60
Mədəni inqilab. ASE. - VI c. – Bakı, 1982, 479 s.
Mədəni yürüş. ASE. VI c. 1982. 479 s.
Zaqafqaziya qadınlarının beynəlmiləl tərbiyəsi. Kommunist, 26 may 1982. 0,4 ç.v.
Zaqafqaziya qadınları I qurultayının 60 illiyi // «Ədəbiyyat və incəsənət», 28 may, 1982. 0,4 ç.v.
Birinci Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı // «Kommunist», 1983, 6 yanvar. 0,4 ç.v.
«Rədd olsun savadsızlıq» cəmiyyəti // ASE. - YIII c. – Bakı, 1984, s. 131
Kommunizmin fəal qurucuları. (E.H.Qədirovanın «Azərbaycan qadınları kommunizmin fəal qurucularıdır (1966-1980)». Bakı, 1985, 10, 8 ç.v. // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri, TFH ser. – 1985. - №2, s. 128-129
Fəhlə fakültələri // ASE, IX. Bakı, 1986, s. 545
Böyük Oktyabr və Azərbaycanda mədəni inqilabın keçirilməsində xalq kütlələrinin rolu // Böyük Oktyabr ideyalarının Azərbaycanda təntənəsi. – Bakı: Elm, 1987, s. 148-161
Cəmiyyətin sosial strukturunun inkişafı. // Böyük Oktyabr ideyalarının Azərbaycanda təntənəsi.-Bakı, Elm, 1987, s. 210-241. AMEA-nın müxbir üzvi A.K.Ələsgərov. Həmmüəllif T.e.d.B.S.Qurbanov
Bizim milli mədəniyyətimiz (nailiyyətlər, nöqsanlar, problemlər) // «Xalq qəzeti», 26 avqust 1991, 0,8 ç.v.
Gəncə 1921-iyun 1941-ci illərdə // Gəncə (tarixi oçerk). Bakı, Elm, 1994, s. 104-123, Həmmüəllif t.e.d., prof. A.Ə.Məmmədov
Azərbaycan Tarixi. Yeddi cilddə. VI cild. (aprel 1920- iyul 1941). Bakı. –Elm. 2000. 1.V fəsil. – «Mədəni quruculuğun başlanması (1920-1927-ci illər)». s. 201-249 ; 2.VIII fəsil. – «Mədəni quruculuq (1928-1937-ci illər)». s. 308-367 ; 3.X fəsil: «Azərbaycan II Dünya müharibəsində. (1938-iyun 1941-ci illər)». s. 387-410 ; 4.VI cildin redkollegiyasının məsul katibi, Xülasə (rus dilndə). s. 411-414. Həmmüəllif T.e.d., prof. A.Ə.Məmmədov
Azərbaycan 1920-1991-ci illərdə. s.297-299 // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Elmi Mərkəzi. Bakı, 2007. 884 s.
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası (1920-1922-ci illər). Azərbaycan SSR (1922-1941-ci illər), s. 299-304// Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Elmi Mərkəzi. Bakı, 2007. 884 s. Həmmüəllif T.e.d., prof. A.Ə.Məmmədov
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Elmi Mərkəzi. Bakı, 2007. 884 s.
Azərbaycan qəhrəmanı Sultan bəy // Azərbaycan, 2012, 21 yanvar
Социалистическая индустриализация Азербайджана /1926-1932 гг./ Сборник документов и материалов, часть I. Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, 1957. 57 п.л. Одна из составителей
Борьба за ликвидацию неграмотности в Азербайджане /1928-1932 гг. // «40-летие Азербайджанкой социалистической республики». Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, 1960. с. 297-317
Введение всеобщего обязательного начального обучения в Азербайджане /1928-1932 гг. // Известия АН Азерб. ССР. Серия общественных наук, 1960, №5, с. 21-32
Комсомол Азербайджана в борьбе за ликвидацию неграмотности в Азербайджане в годы первой пятилетки /1928-1932 гг.// Известия АН Азерб. ССР. Серия общественных наук, 1961, №1, с. 3-11
Развитие школы Среднее специальное и высшее образование // «История Азербайджана», т. III, ч. II, гл. 34, §2.Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, 1963, с. 218-225, д.п.н., проф.М.М. Мехтизаде
Развитие школы. Среднее специальное и высшее образование // «История Азербайджана», т. III, ч. II, гл. 37, §2. Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, 1963, с. 392-399, д.п.н., проф.М.М. Мехтизаде
Библиография // «История Азербайджана», т. III, ч. I, II,Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, 1963, с. 469-525, həmmüəllif к.и.н. Н.Г.Кадырова
Хронология // «История Азербайджана», т. III, ч. I, II,Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, 1963,с. 444-467, həmmüəllif к.и.н.Н.Г.Кадырова
Герои Советского Союза – сыны Азербайджана. Очерк о Мусеибе Багирове. Сборник очерков.Баку, 1963,0,4 п.л.
Борьба за развитие народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки. Автореферат на соискание уч.ст.канд.ист.наук. Баку, 1964, 29 с.
Борьба за развитие народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки. Монография. Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, 1964, 8 п.л.
Культурное строительство в Азербайджане /1920-1940 гг.// Выступление в Москве на Всесоюзной конференции по истории культуры в СССР в 1965 г. В кн. «Культурная революция в СССР». Изд-во «Наука». М., 1967, с. 369-377
Великий Октябрь и достижения культуры Советского Азербайджана // Известия АН Азерб. ССР. Серия общественных наук, 1967, №3-4, 1,5 п.л.
Преодолевая вековую отсталость //«Вечерняя средняя школа». М., 1969, №6,0,3 п.л.
Вопросы письменности в культурном строительстве Азербайджана // Труды Института истории АН Азерб. ССР, т. XVIII. Баку, 1970, 1,5 п.л.
Реформа алфавита в Советском Азербайджане в 20-х годах // «История СССР», Изд-во «Наука», Москва,1970, №5, с. 91-102
В.И.Ленин и народное образование в Азербайджане // «Баку», 27 января 1970 года, 0,3 п.л.
Рабочие факультеты /к 50-летию ленинского декрета // «Бакинский рабочий», 17 сентября 1970 г. 0,3 п.л.
Строительство советской школы в Азербайджане /1920-1925 гг.// «История СССР», Изд-во «Наука». Москва, 1974, №3, с. 146-154
Культурная жизнь в СССР /1917-1927 гг.// Хроника, т. I. Изд-во «Наука». Москва, 1975,85 п.л. Составитель от Азербайджана
Культурная жизнь в СССР /1928-1941 гг.// Хроника, т. II. Изд-во «Наука». Москва, 1976. 85 п.л. Составитель от Азербайджана
Осуществление ленинских идей культурной революции в Азербайджане // В кн.: «Великий Октябрь и расцвет экономики и культуры Азербайджана». Баку, 1977. с. 186-200
К созданию рабочих факультетов в Азербайджане /1920-1925 гг.// Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права, Изд-во «Элм», 1977, №3. с. 42-50
Революция и народное образование в Азербайджане /1920-1940 гг. Автореф. дисс. на сосиск. уч.ст.д.и.н. Баку, 1980. 52 с.
Революция и народное образование в Азербайджане (Очерки истории развития народного образования в Азербайджане 1920-1940 гг.). Монография. Баку, «Элм»,1980. 19,3 п.л.
Высшая школа и подготовка высококвалифицированных кадров специалистов в Азербайджане // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права, 1980, №1. с. 69-80
Культурное сотрудничество Азербайджана с братскими республиками Закавказья в годы социалистического строительства /1920-1940 гг.// Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права, 1982, №3. с. 3-12
Бакинская коммуна и вопросы просвещения// «Русский язык и литература в азербайджанской школе», 1982, №10. 0,4 п.л.
Коллективизация сельского хозяйства в Азербайджане. В 3-х томах. Подготовка сплошной коллективизации сельского хозяйства в Азербайджане /1927-1929 гг./, т. I. // Сборник документов и материалов. Изд-во «Элм». Баку, 1982. 20,25 п.л. Автор «Введения», с. 5-25. Одна из составителей
Светлый путь (к 60-летию первого съезда женщин Закавказья). // «Бакинский рабочий», 26 мая 1982 г. 0,5 п.л.
Важная веха на пути организационно-хозяйственного и политического укрепления колхозов в Азербайджане (К истории первого слёта колхозников-ударников Азербайджана). // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права, 1985, №II. с. 3-9
К 50-летию первого слета колхозников-ударников Азербайджана. // «Бакинский рабочий», 1 апреля 1983 г. 0,6 п.л.
К учёбе – творчески. О системе народного образования в Азербайджане. // «Бакинский рабочий», 2 февраля 1984 г. 0,7 п.л.
Торжество ленинской национальной политики. К 60-летию 3 съезда Коммунистической организации Закавказья // «Бакинский рабочий», 17 мая 1984 г. 0,3 п.л.
Из истории раскрепощения женщин и их интернационального воспитания // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права, 1984, №4. с. 9-16
Навеки в памяти народной (к столетию со дня рождения И.Фиолетова) // «Бакинский рабочий», 18 декабря 1984 г. 0,2 п.л.
Легендарный комиссар // «Бакинский рабочий», 18 января 1986 г. 0,3 п.л.
Комментарии к докладу Шанталь Лемерсъе-Келькеже на конференции «Национализм и социальные изменения в Закавказье», состоявшейся в Вашингтоне в апреле 1980 г.// Азербайджан за рубежом, 1987, №14. с. 58-63
Борец за народное счастье (к 110-летию Ханифы Терегулова) // «Баку», 31 января 1987 г. 0,2 п.л.
Счастлив, что работал среди вас (К 100-летию А.С.Енукидзе) // «Бакинский рабочий», 1987, 14 мая. 0,3 п.л.
Утверждая идеалы революции /к 120-летию со дня рождения С.Агамалиоглы // «Бакинский рабочий», 26 декабря 1987 г. 0,3 п.л.
Дело борцов не пропало // «Элм», 23 апреля 1988 г. 0,3 п.л.
Символ дружбы и братства // «Элм», 17 сентября 1988 г. 0,3 п.л.
Первые последователи Великого Октября // «Коммунист», 24 апреля 1988 г. 0,4 п.л.
Перестройка и вопросы культуры // «Бакинский рабочий», 17 июня 1989 г. 0,6 п.л.
Открытое письмо доктору технических наук, профессору, лауреату Госпремии СССР В.Петровскому // Письмо-Обращение.«Элм», 18 октября 1989 г. 0,2 п.л.
Съезд борьбы и надежды /к 70-летию I съезда народов Востока // «Бакинский рабочий», 19 октября 1990 г. 0,4 п.л.
Народное образование Азербайджана на путях перестройки // «Бакинский рабочий», 7 марта 1991 г. 0,6 п.л.
Исторический опыт культурного сотрудничества Азербайджана (20-30-ые годы) // Бакинский международный симпозиум 20-22 октября 1994 г. Изд-во «Азербайджан». Баку, 1995 г. с. 125-128
Связи в области просвещения – важная сфера культурного взаимодействия Азербайджана // Второй Бакинский Международный симпозиум, 20-24 ноября 1995. Изд-во «Элм». Баку, 1997 г. с. 188-190
Баку и проблемы письменности тюркских народов в 20-30-х годах // Третий Бакинский Международный симпозиум, 23-15 апреля 1997 г. Изд-во «Элм». Баку, 1997 г. с. 106-110
Международные культурные связи Азербайджана в 20-30-е годы. // Сборник докладов Четвертого Бакинского Международного Симпозиума «Азербайджан в многовековых многогранных культурных взаимосвязях». (4-6 июня 1998 г.). Изд-во «Насир». Баку, 1999 г. с. 78-81
Геноцид, учиненный над азербайджанским народом в марте 1918 г. // «Элм», 10 мая 2001 г. 0,9 п.л. Həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
Геноцид, учиненный над азербайджанским народом в марте 1918 г. // «Элм», 19 мая 2001 г.0,9 п.л. Həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
Геноцид, учиненный над азербайджанским народом в марте 1918 г. // «Элм», 26 мая 2001 г. 0,9 п.л. Həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
Геноцид, учиненный над азербайджанским народом в марте 1918 г. // Азербайджан и азербайджанцы, Изд-во «Баку», 2001, №7-8. с. 81-89 Həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
Геноцид, учиненный над азербайджанским народом в марте 1918 г. // Азербайджан и азербайджанцы, Баку, 2001, №7-8. с. 81-90
Геноцид и террор-испытанные формы борьбы Армении против азербайджанского народа // Азербайджан и азербайджанцы, Баку, 2002, №15-16. с. 3-11
Идеологическая диверсия армян против азербайджанского народа // Азербайджан и азербайджанцы, Баку, 2002, №3-4, с. 25-28
К истории национального движения в Азербайджане в 1917-1918 гг. // Азербайджан и азербайджанцы, 2002, №7-8. с. 37-43
Геноцид и террор-испытанные формы борьбы Армении против азербайджанского народа // Азербайджан и азербайджанцы, 2002, №15-16, с. 3-11 həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
Геноцид, учиненный над азербайджанским народом в марте 1918 г. // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Изд-во «Нурлан». Баку, 2003 г. с. 10-29 həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
Геноцид и террор-испытанные формы борьбы Армении против азербайджанского народа // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Изд-во «Нурлан». Баку, 2003 г. с. 29-46, həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
Идеологическая диверсия армян против азербайджанского народа. // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Изд-во «Нурлан». Баку, «Элм», 2003, с. 163-171,
Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Книга. Изд-во «Нурлан». Баку, 2003 г. 22,4 п.л. Редактор-составитель
Важный вклад в историографию культуры Азербайджана // Tarix və onun problemləri, 2003, №3, с. 247-249
Вафа Кулиева. «Роль и позиция мусульманского духовенства в социально-политической и культурной жизни Азербайджана в XIX – начале ХХ вв. в ракурсе армяно-азербайджанских политических отношений»». Монография. Баку, Нурлан, 2003. Отзыв на монографию. // «Элм», №37-38, 31 октября 2003 г. 370 с.
Проблемы культуры в азербайджанской историографии // Сборник докладов международной научно-теоретической конференции азербайджановедов. Баку, 2004 с. 93-98
Халил Исмайлов. «К вопросу развития системы методического обеспечения библиотек в Азербайджанской Республике (1918-2000 гг.)». Баку, 2000, 416 с. // Tarix və onun problemləri, Баку, 2004, №3 с. 274-278
Исламова Шафаг. «Становление и развитие библиотечной сети Академии наук Азербайджанской Республики /1923-1990 годы/». Диссертация. // ЗАО «Московские учебники» Сиди-Пресс. «Новая библиотека», М., 2004, №1(37) с. 20-23
На путях изучения наследия Наримана Нариманова. Гасан Гасанов «Национально-государственные взгляды и деятельность Наримана Нариманова». Диссертация, 2004 // Tarix və onun problemləri . 2005, №1 с. 242-248
Русско-азербайджанские связи. Феномены интеграции ХХ века // Исторический диалог. Изд-во «РАГС». М., 2004 с. 285-297, həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
О монографии Нэрмин Таирзаде. «Из истории азербайджанской интеллигенции». Изд-во Адилоглу. Баку, 2009 // «Элм», 17 июня 2010 г. 392 с.
«Ценные источники по изучению истории Азербайджана». (Протоколы Заседаний Азербайджанского Революционного Комитета и Совета Народных Комиссаров (1920-1922 гг.)). Изд-во «Чашиоглу». Баку, 2009. // «Элм», Баку, 27 октября 2010 554 с. həmmüəllif д.и.н., проф. А.А.Мамедов
На путях создания национальной Академии наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербайджана .Монография.. Изд-во «Нурлан». Баку, 2005, 176 с.
Важная веха на пути развития письменности азербайджанского народа. Монография. Изд-во «Тахсил». Баку, 2006,172 с.
Азербайджанская ССР и РСФСР: пути экономических и культурных взаимосвязей в 20-30-е годы ХХ столетия // Azərbaycan MEA A.Bakixanov adına Tarix institutu, Elmi əsərlər, cl. XIX. Bakı, 2007, №1, с. 125-141
Классическое наследие азербайджанского народа. «Из истории издания журнала «Молла Насреддин» (Сборник документов. Составитель д.и.н. А.Пашаев). Изд-во «Чашиоглу». Баку, 2009. // «Элм», Баку, 16 февраля 2010. 336 с.
Фонд Гейдара Алиева на страже культурных, национально-духовных ценностей Азербайджана (К 20-летию независимости Азербайджанской Республики). // Азербайджан и азербайджанцы. Баку, 2011, №1-II. с. 18-22
Historical facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan land. Book. “Nurlan” pub. Baku, 2003. 22.4 a.1 Editor-Compiler co-author
Genocide inflicted upon Azeri people in March of 1918 ? (co-author) // Historical facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan land, Baku, 2003, 201-216
Genocide and terror as tested methods of Armenia’s struggle against Azeri people (co-author) // Historical facts of Armenian land, Baku, 2003, 217-231
Genocide over Azerbaijan nation in March of 1918 // Azerbaijan and Azerbaijanis 2003, №3, p. 9-16
Genocide and terror the tested forms of Armenia’s struggle against Azerbaijan nation // Azerbaijan and Azerbaijanis 2004, №1-4, p. 3-10, 0.75
Historical facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan land. Book. “Bishkek-Megamedia”, 2009, p. 304, Editor-Compiler co-author
Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле (на русск. и англ. яз.). Сборник статей. Изд-во «Təhsil». Баку, 2009, с. 432, Редактор-составитель


Tarix: 11.02.2015 / 14:56 Müəllif: Feriska Baxılıb: 182 Bölmə: Azərbaycan tarixçiləri
loading...