Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Nərgiz Əliyeva (tarixçi) - Konfranslarda iştirakı

1989-cu il
1. “Özbəkistan onomastıkası” adlı II respublika elmi-təcrübi konfransında “Топонимы Азербайджана по «Китаб ал-муштарик вaдан ва-л муфтариг сук’ан Иакута ал-Хамави» mövzusunda məruzə ilə çıxış etmiş. Daşkənd, 1989.
2. ÜİLGi-nin 70 illiyinə həsr olunmuş konfransında Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-Buldən” əsərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatının vəziyyəti” adlı məruzə ilə. Bakı, 1989.
1997-ci il
3. Dünya xalqlarının qarşılıqlı mədəni-əlaqələri mövzusunda İkinci Bakı simpoziumunda “Yaqut əl-Həməvi Azərbaycanın müsəlman ölkələri ilə mədəni əlaqələri haqqında” adlı məruzə ilə. Bakı, 1997.
2002-ci il
4. Prof.V. Məmmədəliyevin yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslıın aktual poblemləri” mövzusunda .konfransda “Orta əsrlərin ərəbdilli mənbələri Azərbaycanın görkəmli təhsil xadimləri haqqında” adlı məruzə ilə. Bakı, 2002.
2004-cü il
5. Şərqsünaslığın aktual problemləri mövzusunda elmi konfransda “Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinin öyrəniməsində mənbə kimi” . Bakı: 2004 .
2006-ci il
6. Naxçıvan Beynəlxalq Simpoziumunda “İslam məıdəniyyətinin inkişafında Naxçıvanın yeri və rolu (IX-XII əsrlər)”adlı məruzə ilə. Naxçıvan: 2006;
7. “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” adlı X Respublika elmi konfransında “Nizamiyyə mədrəsəsi və şirvanlı alimlərin bu tədris müəssisəsində oynadıqları rol” adlı məruzə ilə. Bakı: 2006.
2008-ci il
8. Naxçıvan bu gün: İslahatlar, perspektivlər adlı simpoziumda “Bəzi ortaçağ naxçıvanlı ziyalıların yaşadıqları dövrün dəqiqləşdirilməsi barədə” adlı məruzə ilə. Naxçıvan: 2008.
2009-cu il
9. “Bakı –islam mədəniyyətinin paytaxtıdır” mövzusunda beynəlxalq konfransnda “Orta əsrlər Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzləri” adlı məruzə ilə. Bakı: 2009.
2010-cu il
10. “ H. I-V esrlərdə Sam şəhərlərinin maarifi” mözusunda beynəlxalq elmi konfransnda “Orta əsrlərdə Azərbaycan və Sam alimləlinin birgə elmi fəaliyyəti” adlı məruzə ilə. Dəməşq: 2010.
11. “Muzeylər və mədəni irs” mövzusunda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransında “MATM əməkdaşlarının elmi fəaliyyətinə dair” adlı məruzə ilə. Bakı: 2010.
12. “Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbyyat və mədəniyyətin yeri” mövzusunda beynəlxalq konfransında “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 1930-cu illər ekspozisiyasının konsepsiyası” adlı məruzə ilə. Bakıi: 2010.
2011-ci il
13. “Səlcuqlularda bilim müəssisələri” mövzusunda beynəlxalq konfransda “Selcuqlular devrində Şirvan elmi mühiti ve Şirvanşahların alimlerle münasibetleri” adlı məruzə ilə. Konya: 2011.
14. Akademik Z.M.Bünyadovun tarix mənbəşünaslıq elmində və orta əsrlər Şərqinin tarixi məsələlərinin tədqiqində xidmətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi simpoziumunda “Azərbaycanın vəzifə sahibləri bioqrafik mənbələrdə (XI-XIII əsrlər) “ adlı məruzə ilə. Bakı: 2012.
15. “Yaxın və orta şərq:dünəmi,bu günü,sabahı” beynəlxalq elmi konfransında “Azərbaycanda islamın yayılmasında ərəb vali və sərkərdələrinin rolu” adlı məruzə ilə.Bakı: 2011.
2012-ci il
16. IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası simpoziumunda“Şeyx Əbu Tahir əs-Sıləfi və Azərbaycan” mövzusunda məruzə ilə. Ağsu: 2012.
17. Azərbaycanlı alimlərə dərs demiş görkəmli təhsil xadimləri. Akademik Vasim Məmmədəliyevin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı. Bakı: 2012.
18. Akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransında “Azərbaycanlı alimlərə dərs demiş görkəmli təhsil xadimləri” adlı məruzə ilə. Bakı: 2012 .
19. VI Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel mirası Sempoziumunda “İbn Makula (1030-1082) və azərbaycanlı alimlər” adlı mçəruzə ilə. Milan: 2012.
2013-cü il
20. Volf Mendeleyiviç Beylisin (1923-2001) 90 illik yubileyinə həsr olunmuş belnəlxalq elmi konfransda “Сведения биографических источников о научной среде в средневековом городе Гянджа в Азербайджане” adlı məruzə ilə. Луганск: 2013.
21. Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elımi konfransda “Raşidi xəlifələri dövründə Azərbaycandakı dini proseslərin bəzi xüsusiyyətləri” adlı məruzə ilə. Bakı: 2013.
22. . Türk dünyasının öndəri Azərbaycan halqılnın lideri Haydar Aliyevin doğumunun 90 yıl dönümü anısına həsr olunmuş simpoziumda “Əməvilərin Azərbaycan siyasəti” adlı məruzə ilə. Bakı: 2013.
23. Şeyx Zeynulla Rəsulova həsr olunmuş “Şərqi Rusiyanın müsəlman dünyası” mövzusundakı beynəlxalq elmi konfransda “Азербайджанские суфии в биографических источниках” adlı məruzə ilə. Уфа: 2013.
24. “XII əsr Qazaxstanda elm və mədəniyyətin inkişafı” mövzusunda beynəlxalq elmi-təcrübi konfransIda “Взаимные научные связи средневековых азербайджанских ученых с учеными Ближнего и Среднего Востока” adlı məruzə ilə. Алма-Ата: 2013.
25. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan tarixinin örrənilməsində muzeylərin rolu” adlı III Respublika elmi konfransında “Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin öyrənilməsində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı – Rauf Məmmədov yaradıcılığının rolu” adlı məruzə ilə. Bakı: 2013.
26. “Mədəni irsin öyrənilməsi: kitabxana, arxiv və muzeylər qarşısında duran yeni vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq konfransda “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindəki ekstponatların rərəmsallaşdırılması problemləri və onların həlli yolları” (Sankt-Peterburq: 2013) adlı məruzə ilə çıxış etmiş.
Redaktoru olduğu əsərlər
1. Mövlanə İsmayıl Siracəddin Şirvani, Bakı: Adiloğlu, 2003, 134 s.
2. Əhməd Əfəndi Çələbizadə. Quba-dövrün adət və qaydaları (XIX-XX əsrin 20-30-cu illəri). Bakı: Ziya-Nurlan, 2009, 364 s.
3. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Nadir kitablar fondu”nun biblioqrafik göstəricisi(1728-1860).I cild, “Ziya” nəşriyyatı, Bakı, 2013, 164 s.


Tarix: 11.02.2015 / 13:09 Müəllif: Feriska Baxılıb: 163 Bölmə: Azərbaycan tarixçiləri
loading...