Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Nərgiz Əliyeva (tarixçi) - Elmi əsərləri

Monoqrafiyalar
1. Azərlbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində. B., Çaşıoğlu, 1999, 244 s.
2. Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi.Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2010, 220 s.
3. İbn Makula və Azərbaycan . Çapdadır.
4. “Naxçıvan” əsərinin hissə üzrə müəllifi. Çapdadır.
Məqalələri
1. Yaqut əl-Həməvinin mənbələri Azərbaycan haqqında (“Mucəm əl-Buldən” əsəri əsasında”) Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, B., Elm nəşriyyatı, 1988, s.70.
2. Yaqut əl-Həməvinin Azərbaycan haqqında məlumatlara elmi-təcrübi münasibətinə dair // Azərbaycan mədəniyəti tarixi məsələləri. B., 1988.
3. Топонимы Азербайджана по «Китаб ал-муштарик вaдан ва-л муфтариг сук’ан Иакута ал-Хамави» Ономастика Узбекистана. Тезисы П республиканской научно-практической конференции, Ташкент, 1989. c. 8-9.
4. Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-Buldən” əsərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatının vəziyyəti. ÜİLGi-nin 70 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, B., 1989.
5. Оборонительные сооружения средневекового Азербайджана по «Му’джам ал-булдан» Йакута ал-Хамави // Средневековый Восток. История и культура. Баку, Эlm, 1990, c. 62-67.
6. Yaqut əl-Həməvi dövrünün görkəmli azərbaycanlı şəxsləri haqqında (“Mucəm əl-Buldən” əsəri üzrə) // Humanitar elmlərin aktual promlemləri. B., Maarif nəşriyyatı, 1990, s. 141-146.
7. Azərlbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində. B., Çaşıoğlu, 1999, 244 s.
8. İbn əs-Sabuni orta əsr Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri haqqında. Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2002. B., 2002, s. 322-325.
9. Yaqut əl-Həməvi Azərbaycanın müsəlman ölkələri ilə mədəni əlaqələri haqqında // İkinci Bakı simpoziumunun məruzələri. B., Elm, 1997, s.179-182.
10. Orta əsrlərin ərəbdilli mənbələri Azərbaycanın görkəmli təhsil xadimləri haqqında// Şərqşünaslıın aktual poblemləri. Pros.V.Məmmədəlivevin yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. B., Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, s. 221-224.
11. Azərbaycanlı mədəniyyət xadimlərinin mənşələrinindəqiqləşdirilməsində “Kitab əl-müştərik” əsərinin rolu. Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2003. B., 2003, s. 166-169.
12. Orta əsr Azərbaycan ziyalılarının nisbələri haqqında. “Öndər”(elm,ədəbiyyat, sənət jurnalı), № 02. Bakı: 2003, s. 40-41.
13. Əs-Səmaninin“Kitab əl-Ənsab” əsərinin strukturu barədə. AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2004. Bakı: Elm, 2004, s. 23-27.
14. Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinin öyrəniməsində mənbə kimi // Şərqsünaslığın aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: 2004 , s.242-245.
15. Ərəb-islam mədəniyyətinin təşəkkülündə naxçıvanlı ziyalıların rolu(VII-XIV əsrlər). AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2005, Bakı: Elm, 2005, s.35-48.
16. Əbdülkərim əs-Səmani və onun elmi irsi. AMEA-nın xəbərləri(tarix, fəlsəfə hüquq) № 5,6. Bakı: Elm, 2005, s.236-241.
17. İslam məıdəniyyətinin inkişafında Naxçıvanın yeri və rolu (IX-XII əsrlər) . Naxçıvan Beynəlxalq Simpoziymunun materialları.Naxçıvan : Təhsil, 2006, s. 390-400.
18. Əbu Tahir əs-Siləfi və Şirvanın bəzi görkəmli ziyalıları. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2006.Bakı; Elm, 2006, s.25-31.
19. Nizamiyyə mədrəsəsi və şirvanlı alimlərin bu tədris müəssisəsində oynadıqları rol. “Orta əsr əlyaznaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” adlı X Respublika elmi konfransının materialları. Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı: Nurlan, 2006, s. 244-250.
20. Ciddi tədqiqatçı, vətənpərvər alim. “Elm” qəzeti, 31 yanvar 2006-cı il, s.7.
21. Ərəb-müsəlman tarixşünaslığında şəxsiyyətlərin qeydə alınması barədə. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2007. Bakı: Elm, 2007, s.13-20.
22. Исламизация Азербайджана. Научное обозрение. Сборник статей. Махачкала, 2008, с. 63-66.
23. İbn-Makula və onun “əl-İkməl” əsəri // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2008, s.13-20.
24. Bəzi ortaçağ naxçıvanlı ziyalıların yaşadıqları dövrün dəqiqləşdirilməsi barədə// Naxçıvan bu gün: İslahatlar, perspektivlər. Naxçıvan, Nurlan, 2008, s. 82-85.
25. О жанре «ал-Муталиф ва-л Мухталиф» в средневековье. Межкультурные коммуникации. № 8, Тбилиси, 2009, с. 80-84.
26. Bəzi təhsilli azərbaycanlılar haqqındakı məlumatın dəqiqləşdirilməsinə dair(IX-XIII əsrlər). Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2009, s. 22-29.
27. Mədrəsələr və azərbaycanlı alimlərin buradakı tədris fəaliyyəti (IX-XIII əsrlər) АМЕА-nın xəbərləri(tarix, fəlsəfə,hüquq), №12 ,B.,Elm,2009, s.189-199.
28. Əs-Səmaninin “Kitab əl-ənsab” əsəri azərbaycanlı alimlərin fəzilətləri haqqında. Bakı dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, № 12, B., Nurlan, sentyabr (eylul) 2009, 360 s., s.287-295.
29. ”Əl-islam fi Azərbaycan”. Məcəllət Əhlul-beyt. № 73, London, 2009, s.84-91.
30. Orta əsrlər Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzləri. “Bakı –islam mədəniyyətinin paytaxtıdır” mövzusunda beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı, 2009, s.20-21.
31. IX-XIII əsrlərin ərəbdilli bioqrafik mənbələri. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası, № 4 , B., Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2009, s. 193-199.
32. Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsərinin Azərbaycan bölməsinin əsas mənbələri// Tarix və onun problemləri. B., Adiloğlu, 2009, s. 380-385.
33. Şirvanlı ziyalılar haqqında orta əsrlər ərəbdilli bioqrafik mənbələrin məlumatı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Əsərləri, c. XXVIII, Bakı: 2009 , s.68-75.
34. Ibn Makula və naxşıvanlı ziyalılar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin əsərləri, № 1(29), Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2010, s. 180-184.
35. Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi.Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2010, 220 s.
36. Orta əsrlərdə Azərbaycan və Sam alimləlinin birgə elmi fəaliyyəti. “ H. I-V esrlərdə Sam şəhərlərinin maarifi” mözusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Dəməşq, 2010, I c., s. 295-301.
37. Bir ailənin vətən uğrunda döyüşən oğullarının taleyi. Biz birlikdə qalib gəldik. Faşizm üzərində Qələbənin 65 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 2010, EFS Print Poliqrafiya. S.135-138 .
38. Elm və mədəniyyət ocağı-muzey ziyasına yığışmış alimlər. “Elm” qəzeti, 30 noyabr 2010, s. 5.
39. Orta əsr Azərbaycan mühəddisləri //Dirçəliş-XXI əsr, 147-148/ 2010, s. 403-410.
40. MATM əməkdaşlarının elmi fəaliyyətinə dair. “Muzeylər və mədəni irs” mövzusunda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. B., Ziya, 2010, s.81-86
41. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 1930-cu illər ekspozisiyasının konsepsiyası // “Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbyyat və mədəniyyətin yeri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları.B., Nizami muzeyi, 2010, s. 309-311.
42. İslam mədəniyyətinin inkişafında Naxçıvanın mövqeyi (VII-XII əsrlər). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstıtutunun əsərləri, c. XXXII, Bakı, 2010, s.34-41.
43. Arranda ərəb-islam mühitinin yaranması. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstıtutunun əsərləri, c. XXXIV. Bakı, 2010, s.26-31.
44. Orta əsrlərdə Azərbaycan mühəddisləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstıtutunun əsərləri, c. XXXV, Bakı, 2010, s.34-*41.
45. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrü tarixi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi əməkdaşlarının əsərlərində (1920-50-ci illər). Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2010, B., Elm, 2010, s. 73-85
46. النشاة المشترك للعلماء ألاذربيجانيين و السوريين فى القرون الوسطي. المعارف لبلاد الشام من القرن الاول اليلخامس الهجرى’ دمشق’ 2010’ ص. 295-301
47. Ibn Makula(1030-10820) və naxşıvanlı ziyalılar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri,Tarix və ictimai elmlər seriyası № 1(29), Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2010, s. 180-183.
48. Əs-Səmani və azərbaycanlı ziyalılar XI-XIII əsrlərdə.”Elm” qəzeti, 31 may 2011-ci il, s. 6.
49. Azərbaycanın XI –XIII əsrlər elmi-mədəni həyatının tarixşünaslığına dair. AMEA-nın xəbərləri (tarix,fəlsəfə,hüquq) Bakı, Elm, 2011, s.22-33.
50. Elm və mədəniyyət ocağı-muzey ziyasına yığışmış alimlər. “Elm” qəzeti, 30 noyabr 2010, s. 5.
51. Azərbaycanın XI –XIII əsrlər elmi-mədəni həyatının tarixşünaslığına dair. AMEA-nın xəbərləri (tarix,fəlsəfə,hüquq) Bakı, Elm, 2011, s.22-33.
52. Azərbaycanlı alimlərin elmi fəaliyyət ixtisasları üzrə təsnifatı bioqrafik ədəbiyyatda (XI-XIII əsrlər) Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-201I, Elm, B., 2011, s. 130-154.
53. Xəlifələrin Azərbaycanda islam siyasəti. Bakı dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, № 15, B., İSBN, aprel(nisan) 2011, 360 s., s.86-92.
54. İlk orta əsr Gəncə mədrəsəsi haqqında yeni məlumat. Məruzələr. C.LXVII (№ 4), Bakı: Elm, 2011.
55. Selcuqlular devrində Şirvan elmi mühiti ve Şirvanşahların alimlerle münasibetleri // Səlcuqlularda bilim müəssisələri. Konya, 2011, s.150-156.
56. “Azərbaycanlıların idarəçilik fəaliyyəti (XI-XIII əsrlər) “. Akademik Z.M.Bünyadovun tarix mənbəşünaslıq elmində və orta əsrlər Şərqinin tarixi məsələlərinin tədqiqində xidmətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi simpoziumun materialları (7-8 may 2012-ci il). B., Elm, 2012, s.272-274.
57. Azərbaycanda islamın yayılmasında ərəb vali və sərkərdələrinin rolu.“Yaxın və orta şərq:dünəmi,bu günü,sabahı” beynəlxalq elmi konfransında (2007-ci il 24-25 oktyabr) mözusunda Konfransın materialı.B.,.Bakı çap evi, 2011, s.126-130.
58. “Şeyx Əbu Tahir əs-Sıləfi və Azərbaycan” mövzusunda məruzənin tezisləri. IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konqresi (Ağsu, 1-5 oktyabr, 2012-ci il).
59. Azərbaycanlı alimlərə dərs demiş görkəmli təhsil xadimləri. Akademik Vasim Məmmədəliyevin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: 2012 , s.417-420.
60. العرب فى فجر الاسلام فى اذربيجان مجلة الباحثون ، دمشق، 2012 ، ص.133 -124.
61. “İbn Makula (1030-1082) və azərbaycanlı alimlər”. VI Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel mirası Sempozyumunun materialları. Milan -2012, s. 45-50.
62. Azərbaycanda dini cərəyanlar. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012, Elm, Bakı: 2012, s. 25-38.
63. Сведения биографических источников о научной среде в средневековом городе Гянджа в Азербайджане. Материалы научной конференции, посвященной 90-летию профессора Вольфа Менделеевича Бейлиса (1923-2001). Луганск, 2013, с. 20-26.
64. Raşidi xəlifələri dövründə Azərbaycandakı dini proseslərin bəzi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elımi konfransın materiallları. 22-28 iyun 2013-cü il. Bakı çap evi nəşriyyatı, 2013, s.727-729.
65. Əməvilərin Azərbaycan siyasəti. Türk dünyasının öndəri Azərbaycan halqılnın lideri Haydar Aliyevin doğumunun 90 yıl dönümü anısına həsr olunmuş simpozium. Tezislər. Baku, 26-29 iyun 2013.
66. Dərbənd və onun ziyalıları haqqında bioqrafik ədəbiyyat (XI-XIII əsrlər). Azəbaycan Milli Elmlər Akademiyası Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnsitutunun “Elmi araşdırmalar”ı(elmi-nəzəri məqalələr toplusu (IX buraxılış) Bakı, R.M.Kompani mətbəəsi,2012,s. 322-326.
67. Şeyx Əbu Tahir əs-Siləfi və Azərbaycan. IV beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası konfransı. 1-5 oktyabr, 2012, tezislər.
68. Азербайджанские суфии в биографических источниках// Мусульманский мир Российского Востока. Материалы международного симпозиума, посвященного 180-летие со дня рождения шейха Зайнуллы Расулова.Уфа, 2013, с. 94-101.
69. Xilafətin elmi əlaqələrinin inkişafında azərbaycanlı alimlərin rolu (X-XIII əsrlər). Milli ATM-nin əsərləri-2013, B., Elm, 2013, s. 15-24.
70. Проблемы оцифровки экспонатов Национального Музея Истории Азербайджана и пути их решения. Санкт-Петербург, 8 и 9 октября 2013 г. http://cultural-heritage-conf.ru.
71. Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin öyrənilməsində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı – Rauf Məmmədov yaradıcılığının rolu. III respublika konfransının materialı. Bakı, Elm, 2013, s. 61-69.
72. Orta əsrlərdə ərəb ziyalıları Azərbaycanda. Dirçəliş XXI əsr. № 12. Bakı, 2013, s .310-318.
73. Взаимные научные связи средневековых азербайджанских ученых с учеными Ближнего и Среднего Востока / Материалы международьной научно-практической конференции «ХП веков развития науки и культуры в Казахстане», Алма-Ата, 2013, с.-istehsalatdadır
74. Azərbaycanda dini proseslərin bəzi xüsusiyyətləri (VII-XII əsrlər). Akademiyanın Xəbərlərində İstehsalatdadır
75. İbn Makula-monoqrafiya və azərbaycanlı ziyalılar.- çapa verilib


Tarix: 11.02.2015 / 13:09 Müəllif: Feriska Baxılıb: 152 Bölmə: Azərbaycan tarixçiləri
loading...