Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Rəşid Göyüşov - Əsərləri

Əsərləri
1.Qəbələ şəhəri qazıntılarından tapılmış gil qazanlar haqqında. Azərb. SSR EA Məruzələri. XYII cild, №7. 1961
2.Qəbələnin gil çıraqlan. Azərb. SSR EA Məruzələri. XYII cild, №10. 1962
3.Керамика города Кабалы (1-Х вв.). Автореферат канд. диссертации. Баку.
4.Su altında Qala. Elm və həyat. №8.
5.Qəbələnin gildən hazırlanmış su qabları. Azərb. SSR EA Xəbərləri. lctimai elmlər seriyası. №4.
6.Qəbələnin saxsı məmulatı. Azərb. SSR EA Tarix institutu aspirantlannın IX elmi konfransmm materialllan. Bakı. 1963
7.I-Х əsrlərdə Qəbələ şəhərinin dulus məmulatının inkişaf mərhələləri (Səlbir materialları əsasmda). Azərb. SSR EA Məruzələri. XIX cild, №12. 1964
8.Arxeologiya və din. Elm və həyat. №3.
9.Arxeologiya və din. 1963-cü ilin arxeoloji qazıntılarmın yekunlanna həsr olunmuş sessiya, məruzə və məlumatların tezisləri. Bakı. 1965
10.Arxeologiya və din. AMM. YI cild. Bakı.
11.Dulusçuluq sənətində gil qablann anqoblanması üsulu haqqında. AMM VI cild, Bakı.
12.Azərbaycanm ilk orta əsr maddi mədəniyyət tarixinə dair qiymətli tədqiqat əsəri. AMM. VI cild, Bakı.
13.Azərbaycan arxeoloqlannın birinci sessiyası. AMM. Bakı.
14.Археологические обследования городища Ана-Шехер и крепости Чараберд. Материалы сессии, посвящ. итогам археолог, и этнограф, исследований 1964 г. в СССР. Тезисы докладов. Баку.
15.Azərbaycan arxeoloqlarınm birinci sessiyası. Elm və həyat. №8.
16.Arxeoloq və etnoqrafların Ümumittifaq elmi sessiyası (xronika). Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ictimai elmlər seriyası. №4 (Ş.A. Quliyevlə şərikli).
17.Arxeologiya və din. Bakı.
18.Azərbaycanın ilk orta əsr maddi mədəniyyət tarixinə dair qiymətli tədqiqat əsəri. AMM. VI cild. Bakə.
19.Qəbələ şəhəri gil qablarmın hazırlanması üsulları. Azərb. SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. №2.
20.Qaya üzərində şəhər. Elm və həyat. №1
21.Ana şəhər. Elm və həyat. №8. 1966
22.Yeni tipli daş bütlər. Azərb. SSR EA Məruzələri. XXII cild, №6.
23.Об этнической истории населения Нагорного Карабаха. Материалы семинара по проблеме этногенеза азербайджанского народа. Баку.
24.О некоторых особенностях истории материальной культуры Нагорного Карабаха (IY-XIII вв.). Пленум Института археологии (АН СССР) 1966 г. Секция, "Археология Кавказа", тезисы докладов. Москва. 1967
25.Dağlıq Qarabağda çoxtəbəqəli abidə. Azərb. SSR EA Məruzələri. XXIII cild, №10. 1968
26.Sığnaq yaşayış yerindən aşkar edilmiş məişət təsvirli xaç daş. Azərb. SSR EA Xəbərləri,
tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. №4. 1969

27.Раскопки на городище Амарас. АО 1968. Москва. 1970
28.О могиле Григориса, Каталикоса Кавказской Албании. ТД СПИПАЭИА 1969 г. Москва. 1971
29.О начале распростронения христианства в Кавказской Албании. МСПИПАЭИА 1970. Баку.
30.О пещерном храме Кавказской Албании. ТД СПИПАЭИА 1970. Баку, (в соавторстве с Н.М. Гулиевым).
31.Армянская надпись о построении купольной базилики Хотаванкского комплекса. ДАН Азерб. ССР т. XXYII, №2.
32.Исследование комплекса монастыря Егише Аракел. АО 1970. Москва.
33.Раскопки на храмовом участке средневековой Барды. (Азербайджан). ТД СПИПАИ 1970. Археолог. Секции. Тбилиси. 1972
34.Xotavəng məbədi və onun yazıları haqqında. Azərb. SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. №3.
35.Основные этапы образования и развития христианской церкви в Кавказской Албании. Краткие тезисы докладов конференции Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия. Проблема взаимосвязи культур в эпоху средневековья. Ленинград.
36.Храм Елисей в Азербайджане. ТД СПИПАИ 1971. Археолог. Секции. Москва.
37.Храм Елисей в Азербайджане. ТД СПИПАЭИА 1971. Баку.
38.Kovurqalada arxeoloji qazıntılar. 1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafık tədqiqatlar. Bakı. 1973
39.Городище Говуркала. АО 1972 г. Москва.
40.Orta əsr Bərdə-Dvin ticarət yolu haqqında. AMM. YII cild. Bakı (N.M. Quliyevlə şərikli).
41.О типологии и закономерностях развития погребальных обрядов Кавказской Албании (IY-YIII вв.). Итоги полевых арх. и этногр. исследований за 1972 г. в Азерб. ССР. Баку.
42.Dağlıq Qarabağın xristian abidələrində təsadüf edilən "xat" sözü haqqında. AMM. YII cild. Bakı.
43.О конфессионально-этнической принадлежности Гандзасарского монастыря. МКА. т. YII. Баку. 1974
44.Новые находки каменных баб в Азербайджане. АО 1973 г. Москва (в соавторстве с Р.М.Ваидовым, Н.М.Гулиевым).
45.Работа Гавуркалинского археологического отряда (Агдамский район). АЭИА 1973. Баку. 1975
46.Исследования городища Шахри-Шарифан и его окрестностей. НОСА ТД. Киев.
47.Худаферинская комплексная экспедиция. АО 1974 г. Москва (в соавторстве с А.Б.Нуриевым, Э.А.Керимовым, А.А.Рахмановым, Г.Д.Агаевым).
48.Amaras-Ağoğlan. Bakı.
49.Итоги археологического исследования зоны Худаферинского Гидроузла. АЭИА 1974 г. Баку (в соавторстве с А.Б.Нуриевым). 1977
50.Тенденция развития культуры Кавказской Албании и среднеазиатские паралелли (по данным культовых памятников). раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана. ТВК. Душанбе. 1978
51.Поселение Татлы. АЭИА 1975 г. Баку (в соавторстве с А.Б.Нуриевым).
52.Христианство в Кавказской Албании ( по данным археологии и писменных источников). Автореферат докторской диссертации. Тбилиси.
53.Работы на городище Гявуркала. АО 1977 г. Москва. 1979
54.Раскопки городище Торпаггала. АО 1978 г. Москва (в соавторстве с Р.М.Ваидовым, Н.М.Гулиевым). 1980
55.Naxçıvan şəhərində arxeoloji qazıntılar. AMM.IX cild. Bakı. (R.A.Məmmədovla şərikli).
56.Стекловарная печь у Амарасского монастыря. МКА. т. IX. Баку (в соавторстве с А.Б.Нуриевым).
57.Археологические работы на участке IY городища Торпаггала. АЭИА 1977 г. Баку (в соавторстве с P.M. Ваидовым, Н.М.Гулиевым, Э.А.Касимовым). 1981
58.Работы Ширван-Шабранской экспедиции. АО 1980 г. Москва. 1982
59.Работы Ширван-Шабранской экспедиции. АО 1981 г. Москва. 1984
60.Христианство в Кавказской Албании. Баку.
61.Ширван-Шабранская экспедиция. АО 1982 г. Москва.
62.О традиции и инновации погребальных памятников Кавказской Албании. Об этногенеза азербайджанского народа. Баку. 1985
63.Средневековый город Шабран. Баку.
64.Исследования городища Шабран. АО 1983 г. Москва. 1986
65.Azərbaycan arxeologiyası. Bakı.
66.Гандзасар – памятник Кавказской Албании. Баку.
67.Каменные изваяния раннесредневековой Албании. Баку (в соавторстве М.Д.Хал иловым).
68.Археологические исследования II участка городища Шабран 1980-1981 г. АЭИА 1980-1981 гг. Баку.
69.Основные итоги археологических исследований и их переспективы на новостройках за 1985 г. АЭИА 1985 г. Баку. 1987
70.Kovurqalanın şüşə məmulatı. AMM. X cild, Bakı. (A.B.Nuriyevlə şərikli).
71.Обследование зоны строительства Кирзанского гидроузла. 1986 г. Баку.
72.SSRI arxeologiyasi (Ali məktəblər üçün dərslik). 1993
73.Qarabağın keçmişinə səyahət. Bakı.
74.Qarabağ III-XIII əsrlərdə. Azərbaycan Sənaye Institutu professor-müəllim və tələbə heyətinin XIX Elmi konfransınm Tezisləri. Sumqayıt. 1994
75.Şərqi Anadoluya iki aylıq elmi ezamiyyətin nəticələri haqqında. Görkəmli Azərbaycan arxeoloqu Saleh Mustafa oğlu Qazıyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyanın materialları. Bakı.
76.Ilk orta əsrlər Qafqaz Albaniyası tarixinin bəzi məsələləri haqqında. Azərb. SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası №1-4. Bakı.
77.Arpaçay vadisində ilk tunc dövrünə aid qəbir abidəsi. AMM. XI cild. Bakı (V.H.Əliyevlə şərikli).
78.Araz çayı üzərində tikilən Xudafərin və Qız Qalası su qovşaqları zonasının arxeoloji xəritəsi. Görkəmli Azərbaycan arxeoloqu Saleh Mustafa oğlu Qazıyevin anadan olmasınm 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyanın materialları. Bakı.
79.Qarabağ ərazisində erməni saxtakarlığı. Eltural. 1-2.
80.Novruz bayramı ideyalarınm arxeoloji materiallarda təsviri. Novruz bayramına həsr olunmuş elmi konfransm materialları. Bakı.
81.Azərbaycan tarixinə dair dərsliklərdə arxeoloji materiallardan istifadə olunmasının vəziyyətinə dair. "Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi". Elmi konfransının materialları. Bakı. 1996
82.Şəki rayonunun tarix və mədəniyyət abidələri probleminin tədqiqinin təşkili və bu abidələrin ümumi Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində yeri. Şəki şəhərində tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, tədqiqi və istifadə olunması problemlərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-Şəki (A.A.Abbasovla şərikli).
Filmoqrafiya
Avşarlar (film, 1996)


Tarix: 23.01.2015 / 18:09 Müəllif: Feriska Baxılıb: 125 Bölmə: Azərbaycanın müharibələri‎
loading...